find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

HTML Content

Title:

Bilans 45 lat komunizmu - Historia - rp.pl

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=windows-1250

Language:

en

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.16 score from seowykop.pl for:www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

Text on your page:

wydarzenia ekonomia prawo regiony wiadomo?ci ekonomia prawo regiony wyszukiwanie zaawansowane prenumerata zam?w prenumerat? elektroniczn? papierow? szczegӣy oferty lista produkt?w e-rzeczpospolita serwis rp.pl www pe?ny dost?p do: wydarzenia ekonomia prawo magazyn plus minus miesi?c 59,90 z? kwarta? 179,70 z? rok 590,00 z? wi?cej kup pakiet podstawowy www + ewydanie pe?ny dost?p do: serwisu www.rp.pl ewydania rzeczpospolitej dodatk?w specjalnych (wi?cej) miesi?c 119,00 z? kwarta? 357,00 z? rok 1190,00 z? wi?cej kup pakiet plus www + ewydanie + poradniki prawne pe?ny dost?p do: serwisu www.rp.pl ewydania rzeczpospolitej poradnik?w prawnych dodatk?w specjalnych (wi?cej) miesi?c 139,90 z? kwarta? 417,00 z? rok 1390,00 z? wi?cej kup serwisy specjalne serwis prawo w firmie dost?p do: www pe?ny dost?p do: tre?ci p?atnych serwisu prawo baza akt?w prawnych narz?dzia, kalkulatory miesi?c 121,77 z? kwarta? 365,31 z? rok 1217,70 z? wi?cej kup archiwum rzeczpospolitej - prawo dost?p do: www pe?ny dost?p do: do tre?ci i wyszukiwarki artyku??w z sekcji prawo publikowanych w wydaniu papierowym i on-line od 1993 roku miesi?c 121,77 z? kwarta? 365,31 z? rok 1217,70 z? wi?cej kup archiwum rzeczpospolitej dost?p do: www pe?ny dost?p do: do tre?ci i wyszukiwarki artyku??w publikowanych w wydaniu papierowym i on-line od 1993 roku miesi?c 244,47 z? kwarta? 733,41 z? rok 2447,70 z? wi?cej kup szkolenia i konferencje newslettery oferta ekiosk.pl zam?w zam?w zam?w zam?w --> czytaj ewydanie wyloguj za?ӯ konto zaloguj kraj polityka edukacja ko?ci? spo?ecze?stwo dyplomacja s?u?by mundurowe s?downictwo s?u?ba zdrowia media spo?ecze?stwo "usun?? paw?owicz z facebooka". apel ... 24.09.2017, 22:58 s?downictwo b?aszczak: licz?, ?e duda spe?ni obie... 24.09.2017, 22:03 --> opinia micha? szu?drzy?ski, wszystko w r?kach andrzeja dudy 24.09.2017, 20:47 ?wiat polityka terroryzm konflikty zbrojne spo?ecze?stwo przest?pczo?? unia europejska wybory w niemczech merkel - cesarzowa europy po przej?ciach 24.09.2017, 22:53 wojna w syrii rosyjski genera? zabity w syrii 24.09.2017, 22:19 --> opinia bogus?aw chrabota, merkel po raz czwarty 24.09.2017, 20:41 opinie komentarze felietony wywiady i rozmowy analizy publicystyka w sieci opinii rozmowy czwartkowe --> opinia stefan szczep?ek, oskar?eni mistrzowie prl 24.09.2017, 23:02 kultura bz wbk press foto architektura literatura styl ?ycia muzea muzyka telewizja film show-biznes sztuka teatr taniec muzyka zmar? wokalista soulowy charles bradley 24.09.2017, 04:43 film barbara hollender poleca nowo?ci na dvd 23.09.2017, 23:04 --> opinia monika ma?kowska, sztuka zak?amania 23.09.2017, 11:27 nauka cywilizacja nowe technologie kosmos archeologia ekologia medycyna i zdrowie kosmos satelita wystrzelony z rosyjskiego ko... 22.09.2017, 07:28 medycyna i zdrowie lek nie tylko dla m?czyzn 21.09.2017, 14:38 nieruchomo?ci sport pi?ka no?na tenis siatk?wka koszyk?wka lekkoatletyka pi?ka r?czna wio?larstwo kajakarstwo sporty zimowe inne sporty sporty motorowe kolarstwo boks p?ywanie sporty motorowe ?u?el: unia leszno mistrzem polski 24.09.2017, 21:05 pi?ka no?na cernych dobi? legi?. pora?ka mistrza ... 24.09.2017, 20:32 --> opinia stefan szczep?ek, oskar?eni mistrzowie prl 24.09.2017, 23:02 tv.rp.pl rzeczopolityce rzeczobiznesie rzeczoprawie xxvi forum ekonomiczne atlas sztuki or?y przedsi?biorczo?ci forum ekonomiczne debata plusa minusa rzeczpospolita od rana wydawnicze premiery miesi?ca rzeczopolityce zwyci?stwo angeli merkel jest prawie ... 22.09.2017, 12:23 rzeczopolityce wybory samorz?dowe nie s? ?atwe 21.09.2017, 12:06 plus minus turystyka rating historia w biurach podr?y: egipt podnosi ceny 20.09.2017, 15:08 fotogalerie rzecz o historii rzecz o polskich ?mig?owcach rp.pl poleca konferencje dodatki tematyczne komunikaty archiwum czytaj ewydanie historia robert przybylski bilans 45 lat komunizmu publikacja: 10.03.2008 aktualizacja: 10.03.2008, 17:27 foto: rzeczpospolita dla przemys?u nie ma surowc?w, na wsi nie ma kto pracowa?, a ludzie nie maj? gdzie mieszka?... efekty funkcjonowania ustroju socjalistycznego naj?atwiej oceni?, porównuj?c polsk? do podobnie zaawansowanych gospodarczo krajów, które przez powojenne 45-lecie rozwija?y si? jako niepodleg?e pa?stwa. z danych ligi narodów i onz wynika, ?e w latach 1930 ? 1931 przeci?tny hiszpan ?y? 59 lat, podobnie grek i rok d?u?ej polak. hiszpanka mog?a spodziewa? si? prze?ycia 62 lat, greczynka 60 lat, a polka 61 lat. wed?ug danych z 1940 roku portugalczyk ?y? ?rednio 60 lat, a portugalka 65 lat. na wyrównany poziom ?ycia mieszka?ców wymienionych krajów wskazuje tak?e ?miertelno?? dzieci do jednego roku na 1000 ?ywych urodze?. w 1938 roku ten wspó?czynnik wynosi? w hiszpanii 124,4, w portugalii 137,2, w polsce 139,8 i tylko w grecji by? wyra?nie ni?szy, bo na poziomie 99,4. te same dane z 1992 roku wygl?daj? nast?puj?co: na 1000 ?ywych urodze? w hiszpanii umiera?o 7,7 dziecka w wieku do jednego roku, w grecji 8,3, w portugalii 10,8, natomiast w polsce 14,4. przeci?tny polak do?ywa? 66. roku ?ycia, gdy hiszpan ?y? siedem lat d?u?ej, grek móg? si? spodziewa? prze?ycia 72 lat, a portugalczyk 70. nawet przy porównaniu danych z ko?ca lat pi??dziesi?tych, aby wyeliminowa? wp?yw wojny, ró?nica w jako?ci ?ycia b?dzie widoczna. ?wiatowa organizacja zdrowia (who) podaje, ?e w 1956 roku w grecji na 1000 ?ywych urodze? umiera?o 48 dzieci do pi?tego roku ?ycia, w hiszpanii w 1959 roku 52 dzieci, w portugalii 120, a w polsce 77. w 1990 roku ilo?? zgonów w grecji zmniejszy?a si? do 11, w hiszpanii do 9,2, w portugalii do 14, a w polsce do 18. w ci?gu 40 lat ?miertelno?? dzieci zmala?a w portugalii o 88 procent, w polsce najmniej z tej grupy krajów ? o 76 procent. na wi?ksz? ?miertelno?? dzieci i doros?ych mia?o wp?yw m.in. zatrute otoczenie. w latach 1973 ? 1979 wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w gda?sku na wniosek lokatorów, którzy skar?yli si? na uci??liwe zapachy w swoich mieszkaniach, przebada?a ponad 300 lokali i stwierdzi?a wysokie st?enie fenolu, formaldehydów i chlorofenoli. wszystkie one zagra?a?y zdrowiu ludzi, st?d te? bra?y si? alergie i zaburzenia w pracy mózgu. substancje wydziela?y si? z materia?ów budowlanych i mebli. zjednoczenie budownictwa nakaza?o wyciszenie sprawy i niczego nie zrobi?o. w 1978 roku w bia?ymstoku wykryto zatrucie fenolami. to równie? nie wywo?a?o ?adnej reakcji w?adz poza wyciszeniem sprawy. nadal by?y powszechnie stosowane wysoko toksyczne substancje, jak ?rodek impregnuj?cy xylamit i lakier do parkietów chemosil. w mieszkaniu budowanym w okresie gierkowskim znajdowa?o si? do 8 kg benzenu, gro?nej trucizny, gdy normy mi?dzynarodowe dopuszczaj? do 8 dag. kolejna dekada nie przynios?a poprawy. gdy pod koniec lat 80. rozpocz?a prac? elektrownia w opolu, okaza?o si?, ?e inwestor oszuka? resort ochrony ?rodowiska (co przyzna? przedstawiciel ministerstwa energetyki) i nie zainstalowa? filtrów odsiarczaj?cych, które przewidziano w uzgodnionym projekcie, przez co zatruwany by? ca?y region. monitory w elektrowni kozienice umieszczono tak, aby fa?szowa?y i zataja?y faktyczne st?enie gazów wyrzucanych przez kominy zak?adu.przez lata 80. le?nicy alarmowali, ?e drzewa w beskidzie ?l?skim s? tak s?abe, i? trac? ig?y. kwa?ne deszcze ca?kowicie zniszczy?y lasy w górach izerskich. pod koniec lat 80. na podstawie danych onz zgromadzonych na potrzeby international comparison project kazimierz ?aski i jolanta zi?ba porównali rozwój hiszpanii i polski w latach 1950 ?1980. stwierdzili, ?e oba kraje mia?y w 1950 roku podobny stopie? rozwoju gospodarki. 30 lat pó?niej pkb na mieszka?ca by? w polsce o 31 procent ni?szy ni? w hiszpanii. w 1987 roku produkt narodowy prl spad? do 54 procent hiszpa?skiego. wydajno?? pracy ros?a w prl o 3,2 procent rocznie, gdy w hiszpanii o 5,3 procent. wspó?czynnik kapita?och?onno?ci w polsce wynosi? 6 wobec 3,5 w hiszpanii, z czego wynika, ?e polska gospodarka potrzebowa?a blisko dwa razy wy?szych nak?adów na wytworzenie jednostki pkb. w prl ros?y te? nadmierne i kosztowne zapasy. w latach 1950 ? 1980 ich ?redni przyrost wyniós? jedn? czwart? inwestycji brutto w kapita? trwa?y w porównaniu z jedn? jedenast? w hiszpanii. w 1970 roku pkb na mieszka?ca liczony w dolarach, bez przeliczenia na si?? nabywcz?, wyniós? (wed?ug onz) 1650 dolarów w grecji, 1178 w hiszpanii, 893 w portugalii i 847 w polsce. 20 lat pó?niej pkb na mieszka?ca w pa?stwach europy zachodniej wzrós? dziesi?ciokrotnie: w grecji do 10 642 dolarów, w hiszpanii 13 409, w portugalii 7540, natomiast w polsce dwukrotnie ? do 1694 dolarów. po wojnie szybko rozwija? si? przemys? chemiczny, który w polsce pozosta? niedorozwini?ty. w 1989 roku jego udzia? w dochodzie narodowym wynosi? ok. 10 procent, gdy w krajach rozwini?tych dwa razy wi?cej. produkcja w?ókien niecelulozowych na g?ow? mieszka?ca dochodzi?a do 4 kg rocznie, gdy w krajach rozwini?tych by?a cztery razy wy?sza. w polsce produkowano 17 kg tworzyw sztucznych na g?ow? mieszka?ca, gdy w nrd 60 kg, w rfn 130 kg, we w?oszech 47 kg, a w finlandii ponad 100 kg. w 1980 roku spo?ycie indywidualne by?o w polsce o 49 procent mniejsze ni? w hiszpanii. o jako?ci ?ycia decyduje tak?e ?atwo?? dost?pu do us?ug. tymczasem pod koniec lat 80. w prl w handlu pracowa?o 3,5 procent zatrudnionych, gdy w krajach europy zachodniej od 15 do 20 procent.budownictwo mieszkaniowe by?o w polsce o 39 procent mniejsze ni? w hiszpanii. rz?d prl inwestowa? za to w budownictwo monta?owe, którego udzia? w inwestycjach wynosi? 42 procent (w hiszpanii 37 procent). powolny rozwój gospodarczy widoczny by? tak?e w ma?ej liczbie studentów. w 1988 roku na 10 tys. ludno?ci w polsce by?o 119 studiuj?cych, w finlandii 201, we w?oszech 209, a w hiszpanii 228. kierowca autobusu z mpk kraków micha? karyczek z tymczasowej komisji koordynacyjnej komunikacji miejskiej nszz ?solidarno?? podsumowa? w 1981 roku gospodarcze losy prl: ?patrz?c zza szyby autobusu, my?l?, ?e to wszystko jest robione bez planu. na pocz?tku rz?d przyci?gn?? ludzi ze wsi do miast, buduj?c huty i przemys?. teraz dla przemys?u nie ma surowców, na wsi nie ma kto pracowa?, a ludzie nie maj? gdzie mieszka?. komentarz dnia ? licencja na publikacj? © ℗ wszystkie prawa zastrze?one ?r?d?o: rzeczpospolita ?adna cz?? jak i ca?o?? utwor?w zawartych w dzienniku nie mo?e by? powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos?b (w tym tak?e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w??cznie z kopiowaniem, szeroko poj?t? digitalizacj?, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak?e zamieszczaniem w internecie - bez pisemnej zgody gremi media sa. jakiekolwiek u?ycie lub wykorzystanie utwor?w w ca?o?ci lub w cz?ci bez zgody gremi media sa lub autor?w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro?b? kary i mo?e by? ?cigane prawnie. rozpowszechnianie niniejszego artyku?u mo?liwe jest tylko i wy??cznie zgodnie z postanowieniami "regulaminu korzystania z artyku??w prasowych" [poprzednia wersja obowi?zuj?ca do 30.01.2017]. formularz zam?wienia mo?na pobra? na stronie www.rp.pl/licencja. historia historia kultura najczʌciej czytane polityka 1 korea p?n.: muzycy zabijani z artylerii historia 2 pollok kontra polacy polityka 3 p?k czes?aw ju?wik zwolniony z bbn historia 4 k?opoty filmu "niezwyci?eni" sonda? co drugi wyborca niezadowolony z oferty parti... polityka sejm: pis chce si? wzmacnia? polityka korea p?n.: muzycy zabijani z artylerii polityka polityka wa??sa: tak powstawa?a teczka bolka historia rz?d pis macierewicz: to nie hitlerowcy, tylko niemcy newsletter zapisz si? i b?d? na bie??co historia wiadomo?ci ekonomia prawo akceptuj? regulamin strony zapisz mnie przeczytaj tak?e polski pilot wygra? plebiscyt muzeum raf 24.09.2017, 21:23 polecamy komentarze gremi media sa prosta office centre ul. prosta 51 00-838 warszawa mapa serwisu fotogalerie kraj kultura nauka nieruchomo?ci opinie plus minus rzecz o historii rzecz o polskich ?mig?owcach sport ?wiat turystyka tv.rp.pl kontakt o nas kontakt napisz do nas reklama i prenumerata prenumerata reklama polityka prywatno?ci cookies zmiana regulaminu - przeczytaj partnerzy pozosta?e serwisy grupy ? copyright by gremi media sa logowanie do serwis?w wydawnictwa gremi media sa nie masz jeszcze konta w serwisie? do??cz do nas pami?taj mnie zapomnia?e? has?a? brak dost?pu aby obejrze? e-wydanie zaloguj si? na swoje konto zaloguj si? nie masz jeszcze konta w serwisie? do??cz do nas uzyskaj dost?p do e-wydania lub wypr?buj za darmo uzyskaj dost?p wypr?buj za darmo poprzednia wersja czytnika brak dost?pu uzyskaj dost?p do e-wydania lub wypr?buj za darmo uzyskaj dost?p wypr?buj za darmo odzyskanie has?a do serwis?w wydawnictwa gremi media sa prosz? wpisa? adres e-mail wpisz adres e-mail jakiego u?y?e? w trakcie rejestracji, na podany adres zostanie wys?ana instrukcja jak zrestartowa? has?o je?li nie pami?tasz, kt?rego adresu u?y?e?, skontaktuj si? z pomoc? pomoc@rp.pl nie masz konta w serwisie? do??cz do nas masz konto w serwisie? zaloguj odzyskanie has?a do serwis?w wydawnictwa gremi media sa sprawd? swoj? skrzynk? e-mail na podany adres zosta?a wys?ana instrukcja jak zresetowa? swoje has?o je?li nie otrzyma?e? maila z instrukcj?, sprawd? prosz? folder spam albo skontaktuj si? z pomoc@rp.pl nie masz konta w serwisie? do??cz do nas masz konto w serwisie? zaloguj o?wiadczenia * akceptacja pierwszego punktu oraz regulaminu jest niezb?dna do zako?czenia procesu rejestracji * o?wiadczam, ?e zosta?em poinformowany, i? administratorem moich danych osobowych b?dzie gremi media, ?e dane osobowe b?d? przetwarzane w celu realizacji umowy, ?e przys?uguje mi prawo dost?pu do tre?ci moich danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne. wyra?am zgod? na otrzymywanie od gremi media sa z siedzib? w warszawie przy ul. prostej 51, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, z wykorzystaniem ?rodk?w komunikacji elektronicznej, w szczeg?lno?ci na przesy?anie przez gremi media sa informacji handlowych na podany wy?ej adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kom?rkowego. wyra?am zgod? na przetwarzanie przez gremi media sa z siedzib? w warszawie przy ul. prostej 51 (dalej: gremi media) moich danych osobowych w celu prowadzenia przez gremi media marketingu towar?w i us?ug os?b trzecich. * regulamin korzystania z portalu rejestracja do serwis?w wydawnictwa gremi media sa podany adres e-mail b?dzie u?ywany jako login - prosimy o sprawdzenie czy adres jest prawid?owo wpisany pami?taj mnie masz konto w serwisie? zaloguj masz problem? pomoc@rp.pl wymagana aktualizacja przegl?darki ta strona mo?e nie dzia?a? prawid?owo w tej przegl?darce, aby bezproblemowo korzysta? z serwisu zaktualizuj przegl?dark? internetow? do najnowszej wersji. masz problem? pomoc@rp.pl

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2158

One word
nie - 4.4% (95)
si? - 1.44% (31)
rok - 1.3% (28)
pod - 1.2% (26)
lat - 1.02% (22)
serwis - 0.93% (20)
roku - 0.93% (20)
rzecz - 0.88% (19)
hiszpan - 0.83% (18)
dost?p - 0.79% (17)
media - 0.7% (15)
hiszpanii - 0.7% (15)
czy - 0.7% (15)
polsce - 0.65% (14)
gremi - 0.65% (14)
tak - 0.6% (13)
procent - 0.6% (13)
ich - 0.6% (13)
jak - 0.6% (13)
24.09.2017, - 0.56% (12)
by? - 0.51% (11)
rp.pl - 0.51% (11)
lub - 0.46% (10)
jest - 0.46% (10)
prawo - 0.42% (9)
masz - 0.42% (9)
pis - 0.42% (9)
ni? - 0.42% (9)
www - 0.42% (9)
kraj - 0.42% (9)
przy - 0.42% (9)
lek - 0.42% (9)
polityka - 0.42% (9)
wi?cej - 0.42% (9)
do: - 0.42% (9)
nas - 0.37% (8)
danych - 0.37% (8)
historia - 0.37% (8)
adres - 0.37% (8)
prl - 0.37% (8)
?ycia - 0.37% (8)
gdy - 0.37% (8)
konta - 0.37% (8)
tej - 0.37% (8)
miesi?c - 0.32% (7)
mnie - 0.32% (7)
... - 0.32% (7)
raz - 0.32% (7)
serwisie? - 0.32% (7)
portugalii - 0.32% (7)
przez - 0.32% (7)
tak?e - 0.28% (6)
zam?w - 0.28% (6)
pe?ny - 0.28% (6)
kup - 0.28% (6)
grecji - 0.28% (6)
zaloguj - 0.28% (6)
kwarta? - 0.28% (6)
--> - 0.28% (6)
sport - 0.28% (6)
mieszka?ca - 0.23% (5)
plus - 0.23% (5)
polski - 0.23% (5)
foto - 0.23% (5)
regulamin - 0.23% (5)
bez - 0.23% (5)
lat, - 0.23% (5)
serwisu - 0.23% (5)
numer - 0.23% (5)
konto - 0.23% (5)
lata - 0.23% (5)
80. - 0.23% (5)
opinia - 0.23% (5)
dzieci - 0.23% (5)
rz?d - 0.23% (5)
?y? - 0.23% (5)
aby - 0.23% (5)
ludzi - 0.19% (4)
sporty - 0.19% (4)
100 - 0.19% (4)
serwis?w - 0.19% (4)
7,7 - 0.19% (4)
one - 0.19% (4)
dnia - 0.19% (4)
wydawnictwa - 0.19% (4)
wynosi? - 0.19% (4)
hiszpanii. - 0.19% (4)
przemys? - 0.19% (4)
jako - 0.19% (4)
dost?pu - 0.19% (4)
tym - 0.19% (4)
tylko - 0.19% (4)
latach - 0.19% (4)
pkb - 0.19% (4)
kontakt - 0.19% (4)
rzeczpospolita - 0.19% (4)
wypr?buj - 0.19% (4)
rzeczpospolitej - 0.19% (4)
uzyskaj - 0.19% (4)
podany - 0.19% (4)
tre?ci - 0.19% (4)
e-mail - 0.19% (4)
czytaj - 0.19% (4)
pomoc@rp.pl - 0.19% (4)
ewydanie - 0.19% (4)
darmo - 0.19% (4)
do??cz - 0.19% (4)
minus - 0.19% (4)
ekonomia - 0.19% (4)
1980 - 0.14% (3)
moich - 0.14% (3)
urodze? - 0.14% (3)
artyku??w - 0.14% (3)
osobowych - 0.14% (3)
dla - 0.14% (3)
?ywych - 0.14% (3)
krajów - 0.14% (3)
?wiat - 0.14% (3)
?miertelno?? - 0.14% (3)
spo?ecze?stwo - 0.14% (3)
1000 - 0.14% (3)
komentarz - 0.14% (3)
archiwum - 0.14% (3)
us?ug - 0.14% (3)
kg, - 0.14% (3)
koniec - 0.14% (3)
prenumerata - 0.14% (3)
1950 - 0.14% (3)
www.rp.pl - 0.14% (3)
by?o - 0.14% (3)
5,3 - 0.14% (3)
b?dzie - 0.14% (3)
krajach - 0.14% (3)
119 - 0.14% (3)
procent. - 0.14% (3)
dolarów - 0.14% (3)
razy - 0.14% (3)
celu - 0.14% (3)
mo?e - 0.14% (3)
merkel - 0.14% (3)
poleca - 0.14% (3)
has?a - 0.14% (3)
wsi - 0.14% (3)
onz - 0.14% (3)
regulaminu - 0.14% (3)
które - 0.14% (3)
ul. - 0.14% (3)
rzeczopolityce - 0.14% (3)
film - 0.14% (3)
europy - 0.14% (3)
pi?ka - 0.14% (3)
kultura - 0.14% (3)
elektronicznej - 0.09% (2)
g?ow? - 0.09% (2)
handlowych - 0.09% (2)
przeczytaj - 0.09% (2)
prostej - 0.09% (2)
mniejsze - 0.09% (2)
warszawie - 0.09% (2)
informacji - 0.09% (2)
finlandii - 0.09% (2)
wyniós? - 0.09% (2)
e-wydania - 0.09% (2)
w?oszech - 0.09% (2)
prosta - 0.09% (2)
swoje - 0.09% (2)
aktualizacja - 0.09% (2)
brak - 0.09% (2)
zachodniej - 0.09% (2)
kapita? - 0.09% (2)
jedn? - 0.09% (2)
jeszcze - 0.09% (2)
pami?taj - 0.09% (2)
rozwija? - 0.09% (2)
problem? - 0.09% (2)
poprzednia - 0.09% (2)
reklama - 0.09% (2)
os?b - 0.09% (2)
udzia? - 0.09% (2)
pozosta? - 0.09% (2)
prawid?owo - 0.09% (2)
rozwini?tych - 0.09% (2)
odzyskanie - 0.09% (2)
skontaktuj - 0.09% (2)
wersja - 0.09% (2)
je?li - 0.09% (2)
u?y?e? - 0.09% (2)
rozpowszechniana - 0.09% (2)
sprawd? - 0.09% (2)
korea - 0.09% (2)
prosz? - 0.09% (2)
dalej - 0.09% (2)
has?o - 0.09% (2)
wykorzystanie - 0.09% (2)
kary - 0.09% (2)
korzystania - 0.09% (2)
instrukcja - 0.09% (2)
zgody - 0.09% (2)
albo - 0.09% (2)
kopiowaniem, - 0.09% (2)
oraz - 0.09% (2)
rejestracji - 0.09% (2)
komunikacji - 0.09% (2)
zgod? - 0.09% (2)
wyra?am - 0.09% (2)
zapisz - 0.09% (2)
autobusu - 0.09% (2)
budownictwo - 0.09% (2)
siedzib? - 0.09% (2)
wys?ana - 0.09% (2)
mieszka?. - 0.09% (2)
newsletter - 0.09% (2)
muzycy - 0.09% (2)
utwor?w - 0.09% (2)
p?n.: - 0.09% (2)
prawa - 0.09% (2)
zabijani - 0.09% (2)
artylerii - 0.09% (2)
licencja - 0.09% (2)
b?d? - 0.09% (2)
umiera?o - 0.09% (2)
mistrzowie - 0.09% (2)
oskar?eni - 0.09% (2)
23:02 - 0.09% (2)
muzyka - 0.09% (2)
23.09.2017, - 0.09% (2)
sztuka - 0.09% (2)
szczep?ek, - 0.09% (2)
stefan - 0.09% (2)
rosyjski - 0.09% (2)
syrii - 0.09% (2)
opinie - 0.09% (2)
komentarze - 0.09% (2)
rozmowy - 0.09% (2)
nauka - 0.09% (2)
kosmos - 0.09% (2)
forum - 0.09% (2)
tv.rp.pl - 0.09% (2)
ekonomiczne - 0.09% (2)
prawie - 0.09% (2)
turystyka - 0.09% (2)
motorowe - 0.09% (2)
no?na - 0.09% (2)
zdrowie - 0.09% (2)
medycyna - 0.09% (2)
22.09.2017, - 0.09% (2)
21.09.2017, - 0.09% (2)
nieruchomo?ci - 0.09% (2)
wybory - 0.09% (2)
unia - 0.09% (2)
specjalnych - 0.09% (2)
dodatk?w - 0.09% (2)
(wi?cej) - 0.09% (2)
prawnych - 0.09% (2)
serwisy - 0.09% (2)
ewydania - 0.09% (2)
pakiet - 0.09% (2)
wiadomo?ci - 0.09% (2)
regiony - 0.09% (2)
elektroniczn? - 0.09% (2)
oferty - 0.09% (2)
lista - 0.09% (2)
121,77 - 0.09% (2)
365,31 - 0.09% (2)
s?downictwo - 0.09% (2)
konferencje - 0.09% (2)
zdrowia - 0.09% (2)
micha? - 0.09% (2)
wszystko - 0.09% (2)
1993 - 0.09% (2)
on-line - 0.09% (2)
wyszukiwarki - 0.09% (2)
1217,70 - 0.09% (2)
publikowanych - 0.09% (2)
wydaniu - 0.09% (2)
papierowym - 0.09% (2)
fotogalerie - 0.09% (2)
historii - 0.09% (2)
wszystkie - 0.09% (2)
st?enie - 0.09% (2)
te? - 0.09% (2)
pracy - 0.09% (2)
substancje - 0.09% (2)
ponad - 0.09% (2)
grupy - 0.09% (2)
wp?yw - 0.09% (2)
porównaniu - 0.09% (2)
jako?ci - 0.09% (2)
14, - 0.09% (2)
procent, - 0.09% (2)
wyciszenie - 0.09% (2)
sprawy - 0.09% (2)
hiszpanii, - 0.09% (2)
3,5 - 0.09% (2)
czego - 0.09% (2)
dwa - 0.09% (2)
ros?y - 0.09% (2)
rocznie, - 0.09% (2)
narodowy - 0.09% (2)
rozwój - 0.09% (2)
elektrowni - 0.09% (2)
pó?niej - 0.09% (2)
ni?szy - 0.09% (2)
produkt - 0.09% (2)
?ycia, - 0.09% (2)
polak - 0.09% (2)
gdzie - 0.09% (2)
maj? - 0.09% (2)
podobnie - 0.09% (2)
wynika, - 0.09% (2)
przeci?tny - 0.09% (2)
ludzie - 0.09% (2)
pracowa?, - 0.09% (2)
?mig?owcach - 0.09% (2)
polskich - 0.09% (2)
10.03.2008 - 0.09% (2)
przemys?u - 0.09% (2)
kto - 0.09% (2)
grek - 0.09% (2)
d?u?ej - 0.09% (2)
wspó?czynnik - 0.09% (2)
ten - 0.09% (2)
dane - 0.09% (2)
wydarzenia - 0.09% (2)
natomiast - 0.09% (2)
jednego - 0.09% (2)
poziom - 0.09% (2)
prze?ycia - 0.09% (2)
spodziewa? - 0.09% (2)
lat. - 0.09% (2)
wed?ug - 0.09% (2)
portugalczyk - 0.09% (2)
?redni - 0.09% (2)
Two words phrases
w hiszpanii - 0.65% (14)
gremi media - 0.65% (14)
w polsce - 0.65% (14)
nie ma - 0.51% (11)
media sa - 0.51% (11)
dost?p do: - 0.42% (9)
w serwisie? - 0.32% (7)
z? rok - 0.28% (6)
z? kwarta? - 0.28% (6)
w grecji - 0.28% (6)
z? wi?cej - 0.28% (6)
wi?cej kup - 0.28% (6)
pe?ny dost?p - 0.28% (6)
do nas - 0.23% (5)
nie masz - 0.23% (5)
--> opinia - 0.23% (5)
do??cz do - 0.19% (4)
wypr?buj za - 0.19% (4)
uzyskaj dost?p - 0.19% (4)
rzecz o - 0.19% (4)
konta w - 0.19% (4)
za darmo - 0.19% (4)
serwisie? do??cz - 0.19% (4)
serwis?w wydawnictwa - 0.19% (4)
w hiszpanii. - 0.19% (4)
wydawnictwa gremi - 0.19% (4)
www pe?ny - 0.19% (4)
w latach - 0.19% (4)
do serwis?w - 0.19% (4)
roku w - 0.14% (3)
na 1000 - 0.14% (3)
danych osobowych - 0.14% (3)
adres e-mail - 0.14% (3)
podany adres - 0.14% (3)
masz konto - 0.14% (3)
lat, a - 0.14% (3)
lat 80. - 0.14% (3)
pod koniec - 0.14% (3)
do tre?ci - 0.14% (3)
plus minus - 0.14% (3)
przez gremi - 0.14% (3)
1000 ?ywych - 0.14% (3)
konto w - 0.14% (3)
moich danych - 0.14% (3)
serwisie? zaloguj - 0.14% (3)
pkb na - 0.14% (3)
na podany - 0.14% (3)
?ywych urodze? - 0.14% (3)
koniec lat - 0.14% (3)
na mieszka?ca - 0.14% (3)
... 24.09.2017, - 0.14% (3)
?miertelno?? dzieci - 0.14% (3)
polsce o - 0.14% (3)
z artylerii - 0.09% (2)
korzystania z - 0.09% (2)
pracowa?, a - 0.09% (2)
ludzie nie - 0.09% (2)
ma kto - 0.09% (2)
wsi nie - 0.09% (2)
roku na - 0.09% (2)
dla przemys?u - 0.09% (2)
maj? gdzie - 0.09% (2)
mo?e by? - 0.09% (2)
zabijani z - 0.09% (2)
korea p?n.: - 0.09% (2)
p?n.: muzycy - 0.09% (2)
zgody gremi - 0.09% (2)
tym tak?e - 0.09% (2)
muzycy zabijani - 0.09% (2)
lub wypr?buj - 0.09% (2)
informacji handlowych - 0.09% (2)
wyra?am zgod? - 0.09% (2)
z dnia - 0.09% (2)
ul. prostej - 0.09% (2)
siedzib? w - 0.09% (2)
warszawie przy - 0.09% (2)
z siedzib? - 0.09% (2)
w warszawie - 0.09% (2)
problem? pomoc@rp.pl - 0.09% (2)
prawid?owo w - 0.09% (2)
pami?taj mnie - 0.09% (2)
w celu - 0.09% (2)
przy ul. - 0.09% (2)
prostej 51 - 0.09% (2)
zgod? na - 0.09% (2)
wys?ana instrukcja - 0.09% (2)
brak dost?pu - 0.09% (2)
has?a do - 0.09% (2)
procent mniejsze - 0.09% (2)
do e-wydania - 0.09% (2)
zaloguj si? - 0.09% (2)
masz jeszcze - 0.09% (2)
instrukcja jak - 0.09% (2)
je?li nie - 0.09% (2)
nas masz - 0.09% (2)
odzyskanie has?a - 0.09% (2)
masz konta - 0.09% (2)
pomoc@rp.pl nie - 0.09% (2)
skontaktuj si? - 0.09% (2)
jeszcze konta - 0.09% (2)
hiszpanii. w - 0.09% (2)
w wydaniu - 0.09% (2)
papierowym i - 0.09% (2)
on-line od - 0.09% (2)
roku miesi?c - 0.09% (2)
od 1993 - 0.09% (2)
wydaniu papierowym - 0.09% (2)
i on-line - 0.09% (2)
1993 roku - 0.09% (2)
zam?w zam?w - 0.09% (2)
oskar?eni mistrzowie - 0.09% (2)
prl 24.09.2017, - 0.09% (2)
medycyna i - 0.09% (2)
stefan szczep?ek, - 0.09% (2)
w syrii - 0.09% (2)
czytaj ewydanie - 0.09% (2)
konto zaloguj - 0.09% (2)
publikowanych w - 0.09% (2)
i wyszukiwarki - 0.09% (2)
do: serwisu - 0.09% (2)
www.rp.pl ewydania - 0.09% (2)
specjalnych (wi?cej) - 0.09% (2)
+ ewydanie - 0.09% (2)
kup pakiet - 0.09% (2)
prawo regiony - 0.09% (2)
wiadomo?ci ekonomia - 0.09% (2)
serwisu www.rp.pl - 0.09% (2)
ewydania rzeczpospolitej - 0.09% (2)
1217,70 z? - 0.09% (2)
archiwum rzeczpospolitej - 0.09% (2)
kwarta? 365,31 - 0.09% (2)
121,77 z? - 0.09% (2)
dodatk?w specjalnych - 0.09% (2)
(wi?cej) miesi?c - 0.09% (2)
i zdrowie - 0.09% (2)
sporty motorowe - 0.09% (2)
latach 1950 - 0.09% (2)
lat pó?niej - 0.09% (2)
wydarzenia ekonomia - 0.09% (2)
si? do - 0.09% (2)
jako?ci ?ycia - 0.09% (2)
natomiast w - 0.09% (2)
roku ?ycia, - 0.09% (2)
rocznie, gdy - 0.09% (2)
w hiszpanii, - 0.09% (2)
w finlandii - 0.09% (2)
by?o w - 0.09% (2)
mniejsze ni? - 0.09% (2)
na g?ow? - 0.09% (2)
dwa razy - 0.09% (2)
udzia? w - 0.09% (2)
krajach rozwini?tych - 0.09% (2)
jednego roku - 0.09% (2)
dzieci do - 0.09% (2)
... 22.09.2017, - 0.09% (2)
o historii - 0.09% (2)
polskich ?mig?owcach - 0.09% (2)
24.09.2017, 23:02 - 0.09% (2)
mistrzowie prl - 0.09% (2)
opinia stefan - 0.09% (2)
szczep?ek, oskar?eni - 0.09% (2)
przemys?u nie - 0.09% (2)
na wsi - 0.09% (2)
hiszpan ?y? - 0.09% (2)
60 lat, - 0.09% (2)
wynika, ?e - 0.09% (2)
nie maj? - 0.09% (2)
kto pracowa?, - 0.09% (2)
a ludzie - 0.09% (2)
dost?pu do - 0.09% (2)
Three words phrases
gremi media sa - 0.51% (11)
z? wi?cej kup - 0.28% (6)
pe?ny dost?p do: - 0.28% (6)
do??cz do nas - 0.19% (4)
serwisie? do??cz do - 0.19% (4)
do serwis?w wydawnictwa - 0.19% (4)
wydawnictwa gremi media - 0.19% (4)
konta w serwisie? - 0.19% (4)
wypr?buj za darmo - 0.19% (4)
w serwisie? do??cz - 0.19% (4)
www pe?ny dost?p - 0.19% (4)
gdy w krajach - 0.14% (3)
pod koniec lat - 0.14% (3)
koniec lat 80. - 0.14% (3)
1000 ?ywych urodze? - 0.14% (3)
w polsce o - 0.14% (3)
masz konto w - 0.14% (3)
na 1000 ?ywych - 0.14% (3)
konto w serwisie? - 0.14% (3)
w serwisie? zaloguj - 0.14% (3)
przez gremi media - 0.14% (3)
ni? w hiszpanii. - 0.14% (3)
pkb na mieszka?ca - 0.14% (3)
has?a do serwis?w - 0.09% (2)
uzyskaj dost?p wypr?buj - 0.09% (2)
z? kwarta? 365,31 - 0.09% (2)
has?o je?li nie - 0.09% (2)
nie masz konta - 0.09% (2)
z? rok 1217,70 - 0.09% (2)
do e-wydania lub - 0.09% (2)
publikowanych w wydaniu - 0.09% (2)
i wyszukiwarki artyku??w - 0.09% (2)
jeszcze konta w - 0.09% (2)
do: do tre?ci - 0.09% (2)
specjalnych (wi?cej) miesi?c - 0.09% (2)
do nas masz - 0.09% (2)
serwisu www.rp.pl ewydania - 0.09% (2)
ul. prostej 51 - 0.09% (2)
moich danych osobowych - 0.09% (2)
www + ewydanie - 0.09% (2)
w warszawie przy - 0.09% (2)
sa z siedzib? - 0.09% (2)
www.rp.pl ewydania rzeczpospolitej - 0.09% (2)
masz konta w - 0.09% (2)
nas masz konto - 0.09% (2)
dost?p do: serwisu - 0.09% (2)
nie masz jeszcze - 0.09% (2)
papierowym i on-line - 0.09% (2)
ludzie nie maj? - 0.09% (2)
do jednego roku - 0.09% (2)
medycyna i zdrowie - 0.09% (2)
oskar?eni mistrzowie prl - 0.09% (2)
kto pracowa?, a - 0.09% (2)
wsi nie ma - 0.09% (2)
mistrzowie prl 24.09.2017, - 0.09% (2)
rzecz o historii - 0.09% (2)
rzecz o polskich - 0.09% (2)
dla przemys?u nie - 0.09% (2)
opinia stefan szczep?ek, - 0.09% (2)
wydarzenia ekonomia prawo - 0.09% (2)
miesi?c 121,77 z? - 0.09% (2)
od 1993 roku - 0.09% (2)
p?n.: muzycy zabijani - 0.09% (2)
historii rzecz o - 0.09% (2)
kwarta? 365,31 z? - 0.09% (2)
rok 1217,70 z? - 0.09% (2)
pó?niej pkb na - 0.09% (2)
rocznie, gdy w - 0.09% (2)
procent mniejsze ni? - 0.09% (2)
wi?cej kup archiwum - 0.09% (2)
stefan szczep?ek, oskar?eni - 0.09% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 7.54924 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron