find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

HTML Content

Title:

Bilans 45 lat komunizmu - Historia - rp.pl

Description:

Dla przemys?u nie ma surowc?w, na wsi nie ma kto pracowa?, a ludzie nie maj? gdzie mieszka?...

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=windows-1250

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.00 score from seowykop.pl for:www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html

Text on your page:

reklama prenumerata 2018 ju?? w sprzed?a?y - sprawd??! wydarzenia ekonomia prawo regiony plusminus twoja rp.pl --> zaloguj --> wydarzenia popularne tematy ustawa o ipn sk??ci?a polsk? i izrael syryjczycy. siedem lat cierpienia zab?jcza propozycja: etat dla ka?dego trump uderza c?ami. stal to dopiero pocz?tek jpk - jednolity plik kontrolny wybory do krs the rolling stones zagraj? w polsce jak up?yn?a pierwsza niedziela bez handlu kraj polityka edukacja ko?ci? spo?ecze?stwo dyplomacja s?u?by mundurowe s?downictwo s?u?ba zdrowia media ?wiat polityka terroryzm konflikty zbrojne spo?ecze?stwo przest?pczo?? unia europejska katalonia opinie komentarze felietony wywiady i rozmowy analizy publicystyka w sieci opinii rozmowy czwartkowe kultura bz wbk press foto architektura literatura styl ?ycia muzea muzyka telewizja film show-biznes sztuka teatr taniec nauka cywilizacja nowe technologie kosmos archeologia ekologia medycyna i zdrowie sport pi?ka no?na tenis siatk?wka koszyk?wka lekkoatletyka pi?ka r?czna wio?larstwo kajakarstwo sporty zimowe inne sporty sporty motorowe kolarstwo boks p?ywanie tv.rp.pl rzeczopolityce rzeczobiznesie rzeczoprawie xxvi forum ekonomiczne atlas sztuki or?y przedsi?biorczo?ci forum ekonomiczne debata plusa minusa rzeczpospolita od rana wydawnicze premiery miesi?ca plus minus turystyka rating fotogalerie nieruchomo?ci rzecz o historii monitor wolnej przedsi?biorczo?ci rzecz o polskich ?mig?owcach ekonomia popularne tematy biznes rzecz o funduszach ue analizy rzeczpospolitej gospodarka finanse wojna o ?mig?owce biznes motoryzacja media i internet przemys? spo?ywczy handel przemys? obronny transport rolnictwo surowce i chemia telekomunikacja i it budownictwo energetyka farmacja finanse banki parabanki gie?da ubezpieczenia gospodarka dane gospodarcze bud?et i podatki fundusze europejskie prywatyzacja inwestycje samorz?dy nieruchomo?ci mieszkaniowe budowa i remont wynajem finansowanie komercyjne opinie z rynku nieruchomo?ci tv o nas moje pieni?dze lokaty i inwestycje jak zarz?dza? wydatkami kolekcje ubezpieczenia praca ?cie?ki kariery poszukiwanie pracy rynek pracy wynagrodzenia energianews wywiady i opinie felietony wywiady opinie sylwetki debaty ekonomiczne rpkom rzeczpospolita cyfrowa biznes it telekomunikacja internet bezpiecze?stwo rankingi lista 500 lista 2000 marki polskie ranking audytor?w ranking bibliotek indeks patriotyzmu polskiego biznesu ranking top 500 cee prognozy na 2018 rok rok 2018: gospodarka rok 2018: biznes rok 2018: video 100 lat polskiej gospodarki prawo popularne tematy 500 plus aplikacje i egzaminy prawnicze nowe prawo rzecz o prawie wybory do krs jpk wszystko o pit rewolucja w s?dach s?dy i prokuratura prawo dla ciebie podatki cudzoziemcy dane osobowe dobra osobiste edukacja i wychowanie fundacje i stowarzyszenia internet konsumenci niepe?nosprawni nieruchomo?ci ochrona ?rodowiska polak za granic? praca, emerytury, renty prawo autorskie prawo drogowe prawo karne prawo prasowe rodzina rolnicy spadki i darowizny ubezpieczenia i odszkodowania bezpiecze?stwo umowy unia europejska w s?dzie i urz?dzie zdrowie prawnicy s?dziowie i s?dy adwokaci radcowie notariusze prokuratorzy komornicy aplikacje/egzaminy magistrowie/studenci bezp?atna pomoc prawna doradcy podatkowi etyka i reklama po godzinach prawnik za granic? rankingi rzecznicy patentowi s?downictwo dyscyplinarne sp?r o trybuna? konstytucyjny syndycy ubezpieczenia prawnicze us?ugi, ceny, zarobki w kancelariach s?dy i prokuratura prawo w firmie dobra firma kadry p?ace zus podatek dochodowy vat post?powanie podatkowe rachunkowo?? mened?er akcyza c?o finanse firma pcc op?ata skarbowa podatek obrotowy podatek od gier podatki lokalne spadki i darowizny samorz?d ustr?j i kompetencje zadania finanse zam?wienia publiczne praca w samorz?dzie z ?ycia samorz?d?w opinie rzecz o prawie sfera bud?etowa administracja lekarze i piel?gniarki mundurowi nauczyciele urz?dnicy ranking urz?d?w skarbowych trzynastki zf?s narz?dzia akty prawne wyja?nienia urz?d?w orzecznictwo interpretacje podatkowe generator um?w regiony popularne tematy ?ycie mazowsza o nas widziane z regionu opinie ?ycia region?w debaty ?ycia region?w wielkopolska pomorze podkarpacie lubelszczyzna ma?opolska mazowsze ?l?sk dolny ?l?sk lubuskie ??dzkie pomorze zachodnie kujawy i pomorze podlasie warmia i mazury opolszczyzna ?wi?tokrzyskie ranking samorz?d?w ranking samorz?d?w - wizyt?wki region?w ?ycie pomorza zachodniego plusminus twoja rp.pl czytaj ewydanie prenumerata oferta produktowa archiwum reklama kontakt mapa strony reklama historia 21.03.2018 wiadomo?ci historia historia historia kultura aktualizacja: 10.03.2008, 17:27 publikacja: 10.03.2008 bilans 45 lat komunizmu rzeczpospolita robert przybylski dla przemys?u nie ma surowc?w, na wsi nie ma kto pracowa?, a ludzie nie maj? gdzie mieszka?... efekty funkcjonowania ustroju socjalistycznego naj?atwiej oceni?, porównuj?c polsk? do podobnie zaawansowanych gospodarczo krajów, które przez powojenne 45-lecie rozwija?y si? jako niepodleg?e pa?stwa. z danych ligi narodów i onz wynika, ?e w latach 1930 ? 1931 przeci?tny hiszpan ?y? 59 lat, podobnie grek i rok d?u?ej polak. hiszpanka mog?a spodziewa? si? prze?ycia 62 lat, greczynka 60 lat, a polka 61 lat. wed?ug danych z 1940 roku portugalczyk ?y? ?rednio 60 lat, a portugalka 65 lat. na wyrównany poziom ?ycia mieszka?ców wymienionych krajów wskazuje tak?e ?miertelno?? dzieci do jednego roku na 1000 ?ywych urodze?. w 1938 roku ten wspó?czynnik wynosi? w hiszpanii 124,4, w portugalii 137,2, w polsce 139,8 i tylko w grecji by? wyra?nie ni?szy, bo na poziomie 99,4. te same dane z 1992 roku wygl?daj? nast?puj?co: na 1000 ?ywych urodze? w hiszpanii umiera?o 7,7 dziecka w wieku do jednego roku, w grecji 8,3, w portugalii 10,8, natomiast w polsce 14,4. przeci?tny polak do?ywa? 66. roku ?ycia, gdy hiszpan ?y? siedem lat d?u?ej, grek móg? si? spodziewa? prze?ycia 72 lat, a portugalczyk 70. poni?ej dalsza cz?? artyku?u nawet przy porównaniu danych z ko?ca lat pi??dziesi?tych, aby wyeliminowa? wp?yw wojny, ró?nica w jako?ci ?ycia b?dzie widoczna. ?wiatowa organizacja zdrowia (who) podaje, ?e w 1956 roku w grecji na 1000 ?ywych urodze? umiera?o 48 dzieci do pi?tego roku ?ycia, w hiszpanii w 1959 roku 52 dzieci, w portugalii 120, a w polsce 77. w 1990 roku ilo?? zgonów w grecji zmniejszy?a si? do 11, w hiszpanii do 9,2, w portugalii do 14, a w polsce do 18. w ci?gu 40 lat ?miertelno?? dzieci zmala?a w portugalii o 88 procent, w polsce najmniej z tej grupy krajów ? o 76 procent. na wi?ksz? ?miertelno?? dzieci i doros?ych mia?o wp?yw m.in. zatrute otoczenie. w latach 1973 ? 1979 wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w gda?sku na wniosek lokatorów, którzy skar?yli si? na uci??liwe zapachy w swoich mieszkaniach, przebada?a ponad 300 lokali i stwierdzi?a wysokie st?enie fenolu, formaldehydów i chlorofenoli. wszystkie one zagra?a?y zdrowiu ludzi, st?d te? bra?y si? alergie i zaburzenia w pracy mózgu. substancje wydziela?y si? z materia?ów budowlanych i mebli. zjednoczenie budownictwa nakaza?o wyciszenie sprawy i niczego nie zrobi?o. w 1978 roku w bia?ymstoku wykryto zatrucie fenolami. to równie? nie wywo?a?o ?adnej reakcji w?adz poza wyciszeniem sprawy. nadal by?y powszechnie stosowane wysoko toksyczne substancje, jak ?rodek impregnuj?cy xylamit i lakier do parkietów chemosil. w mieszkaniu budowanym w okresie gierkowskim znajdowa?o si? do 8 kg benzenu, gro?nej trucizny, gdy normy mi?dzynarodowe dopuszczaj? do 8 dag. kolejna dekada nie przynios?a poprawy. gdy pod koniec lat 80. rozpocz?a prac? elektrownia w opolu, okaza?o si?, ?e inwestor oszuka? resort ochrony ?rodowiska (co przyzna? przedstawiciel ministerstwa energetyki) i nie zainstalowa? filtrów odsiarczaj?cych, które przewidziano w uzgodnionym projekcie, przez co zatruwany by? ca?y region. monitory w elektrowni kozienice umieszczono tak, aby fa?szowa?y i zataja?y faktyczne st?enie gazów wyrzucanych przez kominy zak?adu.przez lata 80. le?nicy alarmowali, ?e drzewa w beskidzie ?l?skim s? tak s?abe, i? trac? ig?y. kwa?ne deszcze ca?kowicie zniszczy?y lasy w górach izerskich. pod koniec lat 80. na podstawie danych onz zgromadzonych na potrzeby international comparison project kazimierz ?aski i jolanta zi?ba porównali rozwój hiszpanii i polski w latach 1950 ?1980. stwierdzili, ?e oba kraje mia?y w 1950 roku podobny stopie? rozwoju gospodarki. 30 lat pó?niej pkb na mieszka?ca by? w polsce o 31 procent ni?szy ni? w hiszpanii. w 1987 roku produkt narodowy prl spad? do 54 procent hiszpa?skiego. wydajno?? pracy ros?a w prl o 3,2 procent rocznie, gdy w hiszpanii o 5,3 procent. wspó?czynnik kapita?och?onno?ci w polsce wynosi? 6 wobec 3,5 w hiszpanii, z czego wynika, ?e polska gospodarka potrzebowa?a blisko dwa razy wy?szych nak?adów na wytworzenie jednostki pkb. w prl ros?y te? nadmierne i kosztowne zapasy. w latach 1950 ? 1980 ich ?redni przyrost wyniós? jedn? czwart? inwestycji brutto w kapita? trwa?y w porównaniu z jedn? jedenast? w hiszpanii. w 1970 roku pkb na mieszka?ca liczony w dolarach, bez przeliczenia na si?? nabywcz?, wyniós? (wed?ug onz) 1650 dolarów w grecji, 1178 w hiszpanii, 893 w portugalii i 847 w polsce. 20 lat pó?niej pkb na mieszka?ca w pa?stwach europy zachodniej wzrós? dziesi?ciokrotnie: w grecji do 10 642 dolarów, w hiszpanii 13 409, w portugalii 7540, natomiast w polsce dwukrotnie ? do 1694 dolarów. po wojnie szybko rozwija? si? przemys? chemiczny, który w polsce pozosta? niedorozwini?ty. w 1989 roku jego udzia? w dochodzie narodowym wynosi? ok. 10 procent, gdy w krajach rozwini?tych dwa razy wi?cej. produkcja w?ókien niecelulozowych na g?ow? mieszka?ca dochodzi?a do 4 kg rocznie, gdy w krajach rozwini?tych by?a cztery razy wy?sza. w polsce produkowano 17 kg tworzyw sztucznych na g?ow? mieszka?ca, gdy w nrd 60 kg, w rfn 130 kg, we w?oszech 47 kg, a w finlandii ponad 100 kg. w 1980 roku spo?ycie indywidualne by?o w polsce o 49 procent mniejsze ni? w hiszpanii. o jako?ci ?ycia decyduje tak?e ?atwo?? dost?pu do us?ug. tymczasem pod koniec lat 80. w prl w handlu pracowa?o 3,5 procent zatrudnionych, gdy w krajach europy zachodniej od 15 do 20 procent.budownictwo mieszkaniowe by?o w polsce o 39 procent mniejsze ni? w hiszpanii. rz?d prl inwestowa? za to w budownictwo monta?owe, którego udzia? w inwestycjach wynosi? 42 procent (w hiszpanii 37 procent). powolny rozwój gospodarczy widoczny by? tak?e w ma?ej liczbie studentów. w 1988 roku na 10 tys. ludno?ci w polsce by?o 119 studiuj?cych, w finlandii 201, we w?oszech 209, a w hiszpanii 228. kierowca autobusu z mpk kraków micha? karyczek z tymczasowej komisji koordynacyjnej komunikacji miejskiej nszz ?solidarno?? podsumowa? w 1981 roku gospodarcze losy prl: ?patrz?c zza szyby autobusu, my?l?, ?e to wszystko jest robione bez planu. na pocz?tku rz?d przyci?gn?? ludzi ze wsi do miast, buduj?c huty i przemys?. teraz dla przemys?u nie ma surowców, na wsi nie ma kto pracowa?, a ludzie nie maj? gdzie mieszka?. © licencja na publikacj? © ℗ wszystkie prawa zastrze?one ?r?d?o: rzeczpospolita × ?adna cz?? jak i ca?o?? utwor?w zawartych w dzienniku nie mo?e by? powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos?b (w tym tak?e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w??cznie z kopiowaniem, szeroko poj?t? digitalizacj?, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak?e zamieszczaniem w internecie - bez pisemnej zgody gremi media sa. jakiekolwiek u?ycie lub wykorzystanie utwor?w w ca?o?ci lub w cz?ci bez zgody gremi media sa lub autor?w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro?b? kary i mo?e by? ?cigane prawnie. rozpowszechnianie niniejszego artyku?u mo?liwe jest tylko i wy??cznie zgodnie z postanowieniami "regulaminu korzystania z artyku??w prasowych" [poprzednia wersja obowi?zuj?ca do 30.01.2017]. formularz zam?wienia mo?na pobra? na stronie www.rp.pl/licencja. reklama reklama reklama wideo komentarz rzeczopolityce premier morawiecki nie przeprosi za wypow... rzeczopolityce mog? doprowadzi? mnie si??, jak frasyniuka rzeczopolityce czarne karty epopei ?o?nierzy wykl?tych redakcja poleca reklama najnowsze z rp.pl amber gold wiele tajemnic amber gold tenis tenis: magda linette odpad?a, serena williams te? ekologia zielona ziemia obiecana felietony dyplomaci, czarodzieje i kataryniarze komentarze obywatele bezbronni w cyfrowym ?wiecie kariera sprawd? w 5 sekund, ile si? zarabia w twojej bran?y reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama prenumerata oferta produktowa gremi media sa prosta office centre, ul. prosta 51 00-838 warszawa kontakt o nas kontakt napisz do nas regulamin polityka prywatno?ci cookies regulamin serwisu reklama i prenumerata prenumerata reklama dodatki tematyczne popularne tematy ustawa o ipn sk??ci?a polsk? i izrael syryjczycy. siedem lat cierpienia zab?jcza propozycja: etat dla ka?dego trump uderza c?ami. stal to dopiero pocz?tek jpk - jednolity plik kontrolny wybory do krs the rolling stones zagraj? w polsce jak up?yn?a pierwsza niedziela bez handlu biznes rzecz o funduszach ue analizy rzeczpospolitej gospodarka finanse wojna o ?mig?owce mapa strony kraj ekonomia prawo fotogalerie kultura nauka opinie plus minus rzecz o historii nieruchomo?ci tv.rp.pl sport ?wiat turystyka regiony polityka pe?na mapa strony partnerzy e-kiosk.pl e-gazety.pl nexto.pl pozosta?e serwisy grupy kariera.pl kancelarie rp newsletter zapisz si? do newslettera "rzeczpospolitej" © copyright by gremi media sa × logowanie dost?pne tylko dla zalogowanego u?ytkownika. zaloguj si? rejestracja × × uzyskaj dost?p do aktualnego e-wydania uzyskaj dost?p masz aktywn? subskrypcj?? zaloguj si? lub wypr?buj za darmo wydanie testowe. zaloguj si? wypr?buj za darmo nie masz jeszcze konta w serwisie? do??cz do nas × brak dost?pu uzyskaj dost?p do e-wydania lub wypr?buj za darmo uzyskaj dost?p wypr?buj za darmo ta strona u?ywa plik?w cookies i podobnych technologii. je?eli nie zmienisz ustawie?, cookies b?d? zapisywane w pami?ci twojego urz?dzenia. wi?cej w polityce prywatno?ci.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1996

One word
nie - 4.36% (87)
pod - 1.8% (36)
rok - 1.35% (27)
si? - 1.3% (26)
lat - 1.2% (24)
rzecz - 1.1% (22)
roku - 1.05% (21)
reklama - 0.9% (18)
hiszpan - 0.9% (18)
polsce - 0.8% (16)
hiszpanii - 0.75% (15)
rz?d - 0.75% (15)
bez - 0.7% (14)
procent - 0.65% (13)
jak - 0.65% (13)
by? - 0.55% (11)
ni? - 0.55% (11)
?ycia - 0.55% (11)
lub - 0.55% (11)
prawo - 0.5% (10)
tak - 0.5% (10)
kraj - 0.45% (9)
nas - 0.4% (8)
biznes - 0.4% (8)
ranking - 0.4% (8)
gdy - 0.4% (8)
dost?p - 0.35% (7)
portugalii - 0.35% (7)
opinie - 0.35% (7)
dla - 0.35% (7)
przy - 0.3% (6)
sport - 0.3% (6)
media - 0.3% (6)
plus - 0.3% (6)
samorz?d - 0.3% (6)
przemys? - 0.3% (6)
ten - 0.3% (6)
grecji - 0.3% (6)
prl - 0.3% (6)
2018 - 0.3% (6)
ich - 0.3% (6)
rp.pl - 0.3% (6)
tematy - 0.3% (6)
one - 0.3% (6)
100 - 0.25% (5)
mnie - 0.25% (5)
gospodarka - 0.25% (5)
popularne - 0.25% (5)
plik - 0.25% (5)
finanse - 0.25% (5)
lat, - 0.25% (5)
minus - 0.25% (5)
polityce - 0.25% (5)
lata - 0.25% (5)
80. - 0.25% (5)
nieruchomo?ci - 0.25% (5)
prenumerata - 0.25% (5)
mieszka?ca - 0.25% (5)
polski - 0.25% (5)
tak?e - 0.25% (5)
dzieci - 0.25% (5)
uzyskaj - 0.2% (4)
ubezpieczenia - 0.2% (4)
konta - 0.2% (4)
darmo - 0.2% (4)
wypr?buj - 0.2% (4)
pracy - 0.2% (4)
kto - 0.2% (4)
hiszpanii. - 0.2% (4)
latach - 0.2% (4)
pkb - 0.2% (4)
wynosi? - 0.2% (4)
tej - 0.2% (4)
rzeczpospolita - 0.2% (4)
danych - 0.2% (4)
jest - 0.2% (4)
gremi - 0.2% (4)
zachodnie - 0.2% (4)
tym - 0.2% (4)
przez - 0.2% (4)
ludzi - 0.2% (4)
?ycie - 0.2% (4)
historia - 0.2% (4)
polityka - 0.2% (4)
zaloguj - 0.2% (4)
rzeczopolityce - 0.2% (4)
foto - 0.2% (4)
krajach - 0.15% (3)
strony - 0.15% (3)
mapa - 0.15% (3)
kontakt - 0.15% (3)
wsi - 0.15% (3)
polsk? - 0.15% (3)
które - 0.15% (3)
dolarów - 0.15% (3)
polak - 0.15% (3)
kg, - 0.15% (3)
jpk - 0.15% (3)
akty - 0.15% (3)
samorz?d?w - 0.15% (3)
by?o - 0.15% (3)
etyka - 0.15% (3)
wywiady - 0.15% (3)
region?w - 0.15% (3)
?l?sk - 0.15% (3)
?wiat - 0.15% (3)
pomorze - 0.15% (3)
podatek - 0.15% (3)
onz - 0.15% (3)
wybory - 0.15% (3)
urodze? - 0.15% (3)
krs - 0.15% (3)
tylko - 0.15% (3)
1950 - 0.15% (3)
aby - 0.15% (3)
te? - 0.15% (3)
procent. - 0.15% (3)
koniec - 0.15% (3)
stal - 0.15% (3)
produkt - 0.15% (3)
?ywych - 0.15% (3)
1980 - 0.15% (3)
?y? - 0.15% (3)
siedem - 0.15% (3)
s?dy - 0.15% (3)
razy - 0.15% (3)
polska - 0.15% (3)
1000 - 0.15% (3)
?miertelno?? - 0.15% (3)
krajów - 0.15% (3)
handlu - 0.15% (3)
jako - 0.15% (3)
felietony - 0.15% (3)
sporty - 0.15% (3)
rzeczpospolitej - 0.15% (3)
praca - 0.15% (3)
500 - 0.15% (3)
polskie - 0.15% (3)
2018: - 0.15% (3)
kultura - 0.15% (3)
tenis - 0.15% (3)
podatki - 0.15% (3)
cookies - 0.15% (3)
budownictwo - 0.15% (3)
regulamin - 0.15% (3)
dane - 0.15% (3)
internet - 0.15% (3)
pit - 0.15% (3)
analizy - 0.15% (3)
komentarz - 0.15% (3)
ekonomia - 0.15% (3)
prawie - 0.15% (3)
regiony - 0.15% (3)
ekonomiczne - 0.15% (3)
rocznie, - 0.1% (2)
pocz?tek - 0.1% (2)
narodowy - 0.1% (2)
twoja - 0.1% (2)
cierpienia - 0.1% (2)
--> - 0.1% (2)
3,5 - 0.1% (2)
wyciszenie - 0.1% (2)
czego - 0.1% (2)
substancje - 0.1% (2)
wydarzenia - 0.1% (2)
newsletter - 0.1% (2)
hiszpanii, - 0.1% (2)
sprawy - 0.1% (2)
e-wydania - 0.1% (2)
zab?jcza - 0.1% (2)
wydanie - 0.1% (2)
podobny - 0.1% (2)
pó?niej - 0.1% (2)
c?ami. - 0.1% (2)
plusminus - 0.1% (2)
uderza - 0.1% (2)
rozwój - 0.1% (2)
trump - 0.1% (2)
dwa - 0.1% (2)
dopiero - 0.1% (2)
ni?szy - 0.1% (2)
propozycja: - 0.1% (2)
etat - 0.1% (2)
elektrowni - 0.1% (2)
masz - 0.1% (2)
ka?dego - 0.1% (2)
wi?cej - 0.1% (2)
?redni - 0.1% (2)
kopiowaniem, - 0.1% (2)
ipn - 0.1% (2)
mniejsze - 0.1% (2)
dost?pu - 0.1% (2)
finlandii - 0.1% (2)
zgody - 0.1% (2)
kary - 0.1% (2)
ustawa - 0.1% (2)
w?oszech - 0.1% (2)
syryjczycy. - 0.1% (2)
sk??ci?a - 0.1% (2)
licencja - 0.1% (2)
prawa - 0.1% (2)
utwor?w - 0.1% (2)
mo?e - 0.1% (2)
mieszka?. - 0.1% (2)
autobusu - 0.1% (2)
rozpowszechniana - 0.1% (2)
izrael - 0.1% (2)
premier - 0.1% (2)
g?ow? - 0.1% (2)
kapita? - 0.1% (2)
si?? - 0.1% (2)
kariera - 0.1% (2)
sprawd? - 0.1% (2)
jedn? - 0.1% (2)
prywatno?ci - 0.1% (2)
prosta - 0.1% (2)
wyniós? - 0.1% (2)
gold - 0.1% (2)
amber - 0.1% (2)
udzia? - 0.1% (2)
mog? - 0.1% (2)
rozwini?tych - 0.1% (2)
jego - 0.1% (2)
pozosta? - 0.1% (2)
europy - 0.1% (2)
zachodniej - 0.1% (2)
rozwija? - 0.1% (2)
ros?y - 0.1% (2)
zagraj? - 0.1% (2)
wszystko - 0.1% (2)
prokuratura - 0.1% (2)
dobra - 0.1% (2)
?rodowiska - 0.1% (2)
prawnicze - 0.1% (2)
egzaminy - 0.1% (2)
lista - 0.1% (2)
top - 0.1% (2)
gospodarki - 0.1% (2)
aplikacje - 0.1% (2)
granic? - 0.1% (2)
spadki - 0.1% (2)
urz?d?w - 0.1% (2)
oferta - 0.1% (2)
produktowa - 0.1% (2)
komentarze - 0.1% (2)
zam?wienia - 0.1% (2)
rozmowy - 0.1% (2)
darowizny - 0.1% (2)
firma - 0.1% (2)
podatkowe - 0.1% (2)
gier - 0.1% (2)
rankingi - 0.1% (2)
bezpiecze?stwo - 0.1% (2)
funduszach - 0.1% (2)
pi?ka - 0.1% (2)
wojna - 0.1% (2)
?mig?owce - 0.1% (2)
monitor - 0.1% (2)
historii - 0.1% (2)
forum - 0.1% (2)
turystyka - 0.1% (2)
fotogalerie - 0.1% (2)
tv.rp.pl - 0.1% (2)
zdrowie - 0.1% (2)
telekomunikacja - 0.1% (2)
budowa - 0.1% (2)
nowe - 0.1% (2)
nauka - 0.1% (2)
debaty - 0.1% (2)
mieszkaniowe - 0.1% (2)
inwestycje - 0.1% (2)
banki - 0.1% (2)
ekologia - 0.1% (2)
gospodarcze - 0.1% (2)
bud?et - 0.1% (2)
10.03.2008 - 0.1% (2)
przemys?u - 0.1% (2)
the - 0.1% (2)
umiera?o - 0.1% (2)
natomiast - 0.1% (2)
?ycia, - 0.1% (2)
rolling - 0.1% (2)
stones - 0.1% (2)
jednego - 0.1% (2)
up?yn?a - 0.1% (2)
wspó?czynnik - 0.1% (2)
przedsi?biorczo?ci - 0.1% (2)
cz?? - 0.1% (2)
artyku?u - 0.1% (2)
jednolity - 0.1% (2)
grupy - 0.1% (2)
ponad - 0.1% (2)
st?enie - 0.1% (2)
procent, - 0.1% (2)
14, - 0.1% (2)
kontrolny - 0.1% (2)
porównaniu - 0.1% (2)
wp?yw - 0.1% (2)
jako?ci - 0.1% (2)
pierwsza - 0.1% (2)
niedziela - 0.1% (2)
podobnie - 0.1% (2)
zdrowia - 0.1% (2)
s?downictwo - 0.1% (2)
wynika, - 0.1% (2)
gdzie - 0.1% (2)
maj? - 0.1% (2)
europejska - 0.1% (2)
unia - 0.1% (2)
pracowa?, - 0.1% (2)
ludzie - 0.1% (2)
spo?ecze?stwo - 0.1% (2)
przeci?tny - 0.1% (2)
lat. - 0.1% (2)
wed?ug - 0.1% (2)
portugalczyk - 0.1% (2)
poziom - 0.1% (2)
prze?ycia - 0.1% (2)
spodziewa? - 0.1% (2)
edukacja - 0.1% (2)
grek - 0.1% (2)
d?u?ej - 0.1% (2)
wszystkie - 0.1% (2)
Two words phrases
w polsce - 0.8% (16)
w hiszpanii - 0.7% (14)
rzecz o - 0.35% (7)
nie ma - 0.35% (7)
w grecji - 0.3% (6)
popularne tematy - 0.25% (5)
reklama reklama - 0.25% (5)
gremi media - 0.2% (4)
w latach - 0.2% (4)
w hiszpanii. - 0.2% (4)
media sa - 0.2% (4)
uzyskaj dost?p - 0.2% (4)
wypr?buj za - 0.2% (4)
za darmo - 0.2% (4)
siedem lat - 0.15% (3)
?ywych urodze? - 0.15% (3)
na 1000 - 0.15% (3)
lat, a - 0.15% (3)
zaloguj si? - 0.15% (3)
wybory do - 0.15% (3)
si? do - 0.15% (3)
na mieszka?ca - 0.15% (3)
polsce o - 0.15% (3)
pod koniec - 0.15% (3)
rok 2018: - 0.15% (3)
pkb na - 0.15% (3)
lat 80. - 0.15% (3)
?miertelno?? dzieci - 0.15% (3)
koniec lat - 0.15% (3)
roku w - 0.15% (3)
1000 ?ywych - 0.15% (3)
do krs - 0.15% (3)
zab?jcza propozycja: - 0.1% (2)
etat dla - 0.1% (2)
zgody gremi - 0.1% (2)
ka?dego trump - 0.1% (2)
amber gold - 0.1% (2)
prenumerata oferta - 0.1% (2)
izrael syryjczycy. - 0.1% (2)
polsk? i - 0.1% (2)
ipn sk??ci?a - 0.1% (2)
ustawa o - 0.1% (2)
maj? gdzie - 0.1% (2)
ludzie nie - 0.1% (2)
procent mniejsze - 0.1% (2)
uderza c?ami. - 0.1% (2)
stal to - 0.1% (2)
mniejsze ni? - 0.1% (2)
roku na - 0.1% (2)
dla przemys?u - 0.1% (2)
lat cierpienia - 0.1% (2)
pracowa?, a - 0.1% (2)
ma kto - 0.1% (2)
wsi nie - 0.1% (2)
dopiero pocz?tek - 0.1% (2)
cierpienia zab?jcza - 0.1% (2)
ekonomia prawo - 0.1% (2)
niedziela bez - 0.1% (2)
up?yn?a pierwsza - 0.1% (2)
polsce jak - 0.1% (2)
i izrael - 0.1% (2)
dost?p do - 0.1% (2)
lub wypr?buj - 0.1% (2)
plusminus twoja - 0.1% (2)
tematy ustawa - 0.1% (2)
sk??ci?a polsk? - 0.1% (2)
zagraj? w - 0.1% (2)
rolling stones - 0.1% (2)
c?ami. stal - 0.1% (2)
trump uderza - 0.1% (2)
dla ka?dego - 0.1% (2)
propozycja: etat - 0.1% (2)
to dopiero - 0.1% (2)
pocz?tek jpk - 0.1% (2)
krs the - 0.1% (2)
syryjczycy. siedem - 0.1% (2)
plik kontrolny - 0.1% (2)
- jednolity - 0.1% (2)
by?o w - 0.1% (2)
w finlandii - 0.1% (2)
wynika, ?e - 0.1% (2)
nie maj? - 0.1% (2)
a ludzie - 0.1% (2)
kto pracowa?, - 0.1% (2)
analizy rzeczpospolitej - 0.1% (2)
hiszpan ?y? - 0.1% (2)
funduszach ue - 0.1% (2)
jednego roku - 0.1% (2)
dzieci do - 0.1% (2)
60 lat, - 0.1% (2)
gospodarka finanse - 0.1% (2)
na wsi - 0.1% (2)
za granic? - 0.1% (2)
i prokuratura - 0.1% (2)
wojna o - 0.1% (2)
telekomunikacja i - 0.1% (2)
i darowizny - 0.1% (2)
o prawie - 0.1% (2)
przemys?u nie - 0.1% (2)
oferta produktowa - 0.1% (2)
ranking samorz?d?w - 0.1% (2)
?ycia region?w - 0.1% (2)
plus minus - 0.1% (2)
i rozmowy - 0.1% (2)
kontrolny wybory - 0.1% (2)
rocznie, gdy - 0.1% (2)
hiszpanii. w - 0.1% (2)
lat pó?niej - 0.1% (2)
jednolity plik - 0.1% (2)
w hiszpanii, - 0.1% (2)
na g?ow? - 0.1% (2)
dwa razy - 0.1% (2)
krajach rozwini?tych - 0.1% (2)
udzia? w - 0.1% (2)
latach 1950 - 0.1% (2)
the rolling - 0.1% (2)
bez handlu - 0.1% (2)
roku ?ycia, - 0.1% (2)
natomiast w - 0.1% (2)
felietony wywiady - 0.1% (2)
jako?ci ?ycia - 0.1% (2)
pierwsza niedziela - 0.1% (2)
stones zagraj? - 0.1% (2)
jak up?yn?a - 0.1% (2)
reklama prenumerata - 0.1% (2)
wywiady i - 0.1% (2)
Three words phrases
wypr?buj za darmo - 0.2% (4)
gremi media sa - 0.2% (4)
w polsce o - 0.15% (3)
ni? w hiszpanii. - 0.15% (3)
pkb na mieszka?ca - 0.15% (3)
koniec lat 80. - 0.15% (3)
na 1000 ?ywych - 0.15% (3)
gdy w krajach - 0.15% (3)
reklama reklama reklama - 0.15% (3)
w hiszpanii. w - 0.1% (2)
lat pó?niej pkb - 0.1% (2)
a w polsce - 0.1% (2)
by?o w polsce - 0.1% (2)
w latach 1950 - 0.1% (2)
procent mniejsze ni? - 0.1% (2)
nie maj? gdzie - 0.1% (2)
w tym tak?e - 0.1% (2)
zgody gremi media - 0.1% (2)
pracowa?, a ludzie - 0.1% (2)
nie ma kto - 0.1% (2)
60 lat, a - 0.1% (2)
roku na 10 - 0.1% (2)
przemys?u nie ma - 0.1% (2)
mniejsze ni? w - 0.1% (2)
a ludzie nie - 0.1% (2)
dopiero pocz?tek jpk - 0.1% (2)
c?ami. stal to - 0.1% (2)
- jednolity plik - 0.1% (2)
kontrolny wybory do - 0.1% (2)
krs the rolling - 0.1% (2)
ka?dego trump uderza - 0.1% (2)
propozycja: etat dla - 0.1% (2)
ustawa o ipn - 0.1% (2)
sk??ci?a polsk? i - 0.1% (2)
izrael syryjczycy. siedem - 0.1% (2)
lat cierpienia zab?jcza - 0.1% (2)
stones zagraj? w - 0.1% (2)
polsce jak up?yn?a - 0.1% (2)
spadki i darowizny - 0.1% (2)
prenumerata oferta produktowa - 0.1% (2)
na wsi nie - 0.1% (2)
ma kto pracowa?, - 0.1% (2)
i prokuratura prawo - 0.1% (2)
finanse wojna o - 0.1% (2)
pierwsza niedziela bez - 0.1% (2)
rzecz o historii - 0.1% (2)
o funduszach ue - 0.1% (2)
analizy rzeczpospolitej gospodarka - 0.1% (2)
plusminus twoja rp.pl - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rp.pl/artykul/104845-Bilans-45-lat-komunizmu.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 7.99928 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron