find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem?#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rockteraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rock teraz gramy runtree molly rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg u

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4264

One word
nie - 6% (256)
ani - 5.75% (245)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.36% (58)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.06% (45)
maxxx - 1.03% (44)
rmf - 1.01% (43)
uczestnik - 1.01% (43)
gra - 0.98% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.84% (36)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
utworu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
zgody - 0.54% (23)
osób - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
ale - 0.47% (20)
także - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
dla - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
jak - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
dni - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
osobowe - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
radio - 0.33% (14)
tych - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
maxxx. - 0.3% (13)
uczestnika - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
czy - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
określony - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
potrzeb - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
celach - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
nagród - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
poprzez - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
rozumieniu - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
hity - 0.14% (6)
teraz - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
opracowań - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
wprowadzanie - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
płyty - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
wstawaj, - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
udawaj - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
dodatkowo - 0.05% (2)
udawajirek - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
anteniewstawaj, - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
rock - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
jakubek, - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
maciek - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
zgodę na - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
z o.o. - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
w celu - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
danych, na - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
w konkursie, - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
maxxx lub - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
w konkursach - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
jest multimedia - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
organizatora z - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
art. 18 - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
nie udawaj - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
na zamówienie - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
to licencja - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
tych opracowań - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
korzystanie przez - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
teraz na - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, - 0.05% (2)
nie udawajirek - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
jakubek, maciek - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
tj. do żądania - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
w związku z - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
rodo, tj. do - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
profilach należących do - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
e-mail na adres - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
żądania od organizatora - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
dodatkowej zgody uczestnika - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
a w przypadku - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
których mowa powyżej - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
przez organizatora z - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich danych - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
- w formie - 0.05% (2)
pisemnej na adres: - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków; - 0.05% (2)
lub - drogą - 0.05% (2)
e-mail na adres: - 0.05% (2)
oraz prawo do - 0.05% (2)
być również zrealizowane - 0.05% (2)
podstawie zgody lub - 0.05% (2)
poprzez wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
które wyraziły zgodę - 0.05% (2)
przetwarzane są na - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia lub - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje już - 0.05% (2)
danych osobowych, ale - 0.05% (2)
są one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu do - 0.05% (2)
przenoszenia danych, na - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) dane - 0.05% (2)
podstawie art. 20 - 0.05% (2)
otrzymania w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
powszechnie używanym formacie - 0.05% (2)
danych osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
przesłania tych danych - 0.05% (2)
innemu administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
się w sposób - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, maciek - 0.05% (2)
nie udawajirek jakubek, - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
dobrowolne, ale niezbędne - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
w zakresie obsługi - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania danych - 0.05% (2)
osobowych, które są - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz do - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
usunięcia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 17 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
technicznej i organizacyjnej - 0.05% (2)
rmf sp. z - 0.05% (2)
konkursu oraz akcji - 0.05% (2)
marketingowych i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa it, - 0.05% (2)
firmy kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród w - 0.05% (2)
celu realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. w - 0.05% (2)
szczególności powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić na - 0.05% (2)
rzecz podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki grupa - 0.05% (2)
każdy, kto podał - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
od osób fizycznych - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)
korzystanie przez organizatora - 0.05% (2)
z tych opracowań - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
tych opracowań wg - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.18746 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron