find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.27 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy maxxxstory niedziela - dzień świetny b4 maxxx party wstawaj, nie udawaj byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem? z podwórka na stadion, finały wojewódzkie zpns#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniebyle do obiaduartur "fiołas' fiałkowski teraz gramy aronchupa / little sis nora rave in the grave rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: [email protected] * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres [email protected] wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email [email protected] § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie prz

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4266

One word
nie - 5.93% (253)
ani - 5.72% (244)
prz - 4.27% (182)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.43% (61)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.13% (48)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.05% (45)
maxxx - 1.05% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
gra - 1.01% (43)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
ale - 0.47% (20)
także - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
rodo - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
jak - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
szczególności - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
zgodę - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
tych - 0.3% (13)
czy - 0.3% (13)
uczestnika - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
żądania - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
potrzeb - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
nagrody - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
numer - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
również - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
antenie - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
następujących - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
lat - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
zamów - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
hity - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
sprawie - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
teraz - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
regulamin, - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
obrót - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
rave - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
zamówienie - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
[email protected], - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
obiadu - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
byle - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
udziału w - 0.33% (14)
w szczególności - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
podstawie art. - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
danych osobowych, - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
w celu - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
osobowych jest - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
na antenie - 0.16% (7)
w konkursie, - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
maxxx lub - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
ma prawo - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
maxxx na - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
uczestnik, po - 0.07% (3)
hity na - 0.07% (3)
organizatora z - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
na zamówienie - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
byle do - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
korzystanie prz - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
ich danych osobowych - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
w formie pisemnej - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
do organu nadzorczego - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
w danym konkursie - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
xi wydział gospodarczy - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
danych osobowych nie - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
ich danych osobowych, - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
udziałem w konkursie - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
od organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
utworu, w szczególności - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie jego - 0.05% (2)
zmian, skrótów oraz - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
każdej techniki w - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
30-204 kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą e-mail - 0.05% (2)
na adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe oraz - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą być - 0.05% (2)
również zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
cele marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec przetwarzania - 0.05% (2)
wyraziły zgodę na - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
używanym formacie danych - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już danych - 0.05% (2)
osobowych, ale są - 0.05% (2)
one potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
konkursu do ustalenia, - 0.05% (2)
dochodzenia lub obrony - 0.05% (2)
tj. do otrzymania - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
oraz żądania przesłania - 0.05% (2)
związku z umową. - 0.05% (2)
tych danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, jeśli - 0.05% (2)
jest to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo to - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa się - 0.05% (2)
w sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
(ii) dane przetwarzane - 0.05% (2)
są na podstawie - 0.05% (2)
zgody lub w - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących w - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
osobowych jest dobrowolne, - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
zakresie obsługi technicznej - 0.05% (2)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
sprostowania danych osobowych, - 0.05% (2)
które są nieprawidłowe - 0.05% (2)
oraz do żądania - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych danych - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
i organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
spółki grupa rmf - 0.05% (2)
oraz akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym (np. - 0.05% (2)
obsługa it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub fundatorom - 0.05% (2)
nagród w celu - 0.05% (2)
realizacji prawa do - 0.05% (2)
nagrody. w szczególności - 0.05% (2)
powyższe powierzenie może - 0.05% (2)
nastąpić na rzecz - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego – - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
hity na zamówienie - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
na korzystanie prz - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.44836 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron