find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęeurofleszspecjal oznacza północ#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniemariusz pucyło, robert bojanowskiteraz na anteniemariusz pucyło, robert bojanowski teraz gramy tiësto / dzeko / preme / post malone jackie chan rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych o

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4263

One word
nie - 5.96% (254)
ani - 5.75% (245)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.36% (58)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.06% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
maxxx - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
gra - 0.99% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.84% (36)
jest - 0.75% (32)
tym - 0.73% (31)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.61% (26)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
czas - 0.52% (22)
- 0.52% (22)
ale - 0.47% (20)
także - 0.47% (20)
administrator - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
dostęp - 0.45% (19)
prawo - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
regulamin - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
art. - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
jak - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
zgodę - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
tych - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
stanowi - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
uczestnika - 0.3% (13)
czy - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
marketingowe - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
wyżej - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
konkursów - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
nagród - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
publiczne - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
dalej - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
post - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
których - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
hity - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
pkt. - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
teraz - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
wydział - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
sposób, - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
szkody - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
robert - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
anteniemariusz - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
pucyło, - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
bojanowski - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
przez organizatora - 0.35% (15)
dane osobowe - 0.35% (15)
w konkursie - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
zgodę na - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
z o.o. - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
tj. do - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
prawo do - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
także w - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
ich danych - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
oraz na - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
oświadcza, że - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
w krakowie, - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
szczegółowy regulamin - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
30-204 kraków - 0.12% (5)
konkursie, uczestnik - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
wyraża zgodę - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
od administratora - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
skargi do - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
organu nadzorczego - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
sieci internet - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
usunięcia danych - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
art. 6 - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
utworu przez - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
o którym - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
w danym - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
osób trzecich, - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
przy wykorzystaniu - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
autorskimi prawami - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
regon 350739197 - 0.09% (4)
w części - 0.09% (4)
całości lub - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
maxxx na - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
wydział gospodarczy - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
w wypadku, - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
konkursie, a - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
z tego - 0.07% (3)
adres: multimedia - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
nie może - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
organizatora do - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
w każdym - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
praw autorskich - 0.07% (3)
zgody uczestnika - 0.07% (3)
3 prawa - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
inaczej. § - 0.07% (3)
pkt. 4 - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
chyba, że - 0.07% (3)
osób, o - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
w miejscu - 0.07% (3)
utworu dla - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
zobowiązuje się - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
(iii) o - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
potwierdza, że - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
wywiązania się - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
mowa powyżej - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
oraz techniką - 0.05% (2)
osobowych na - 0.05% (2)
18 rodo, - 0.05% (2)
cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub - 0.05% (2)
innego urządzenia, - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
tym techniką - 0.05% (2)
c) opracowywanie, - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
każdej techniki - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
lit. c - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
utrwalanie lub - 0.05% (2)
lub czasowe - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
utworami lub - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
siebie wybranym, - 0.05% (2)
czasie przez - 0.05% (2)
pucyło, robert - 0.05% (2)
niej dostęp - 0.05% (2)
mieć do - 0.05% (2)
każdy mógł - 0.05% (2)
sposób, aby - 0.05% (2)
w taki - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
także ich - 0.05% (2)
reemitowanie, a - 0.05% (2)
nadawanie oraz - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) - 0.05% (2)
najem lub - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
utrwalono w - 0.05% (2)
których utwór - 0.05% (2)
nośników, na - 0.05% (2)
albo egzemplarzami - 0.05% (2)
obrót oryginałem - 0.05% (2)
zmian, d) - 0.05% (2)
wprowadzanie innych - 0.05% (2)
na anteniemariusz - 0.05% (2)
z innymi - 0.05% (2)
b) trwałe - 0.05% (2)
polach eksploatacji: - 0.05% (2)
w części, - 0.05% (2)
stronie konkursowej - 0.05% (2)
3. uczestnik - 0.05% (2)
i czasowych. - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
przez okres - 0.05% (2)
na użytkowanie - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
tym samym - 0.05% (2)
maxxx, a - 0.05% (2)
antenie rmf - 0.05% (2)
trwania konkursu - 0.05% (2)
publikację na - 0.05% (2)
nie udzielił - 0.05% (2)
na jego - 0.05% (2)
oraz okres - 0.05% (2)
oraz że - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
autorskich i - 0.05% (2)
utwór w - 0.05% (2)
stanowi ono - 0.05% (2)
w jakim - 0.05% (2)
w zakresie, - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
posiada pełnię - 0.05% (2)
2. uczestnik, - 0.05% (2)
praw osobistych. - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
dysponuje prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i - 0.05% (2)
konkursu (tj. - 0.05% (2)
okresu przekształca - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
na następujących - 0.05% (2)
udzielona zostaje - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
na czas - 0.05% (2)
licencję udzieloną - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
upływie tego - 0.05% (2)
osobistymi do - 0.05% (2)
licencja po - 0.05% (2)
która to - 0.05% (2)
4 lat, - 0.05% (2)
czas określony - 0.05% (2)
licencji na - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą wzięcia - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
konkursie. z - 0.05% (2)
mu wzięcie - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
gdy uczestnik - 0.05% (2)
lub intranet, - 0.05% (2)
lub jego - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
opracowań utworu, - 0.05% (2)
zgody uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
bez potrzeby - 0.05% (2)
na dokonywanie - 0.05% (2)
osobistych: a) - 0.05% (2)
majątkowych i - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
autorskich praw - 0.05% (2)
przysługujących mu - 0.05% (2)
korzystając z - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
trzecich. 5. - 0.05% (2)
wyżej opisanych - 0.05% (2)
skrótów oraz - 0.05% (2)
wynikające z - 0.05% (2)
inne szkody - 0.05% (2)
naprawi wszelkie - 0.05% (2)
obsługi prawnej, - 0.05% (2)
i koszty - 0.05% (2)
koszty procesu - 0.05% (2)
opłaty, włączając - 0.05% (2)
wydatki i - 0.05% (2)
wszelkie związane - 0.05% (2)
roszczeń oraz - 0.05% (2)
całość pokrytych - 0.05% (2)
się zwrócić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
kwot od - 0.05% (2)
jego zmian, - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
z tych - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
350739197. 2. - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
podanie danych - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
programy w - 0.05% (2)
robert bojanowski - 0.05% (2)
dobrowolne, ale - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
uznania organizatora; - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
sądowego, a - 0.05% (2)
celów marketingowych, - 0.05% (2)
oraz innych - 0.05% (2)
roszczeń ze - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
prawną. w - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
na siebie, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
tytułu złożonego - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, na - 0.05% (2)
w prezentacjach - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
drukach, w - 0.05% (2)
drukach firmowych - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
prasie, na - 0.05% (2)
internet, w - 0.05% (2)
w sieci - 0.05% (2)
lub cyfrowej, - 0.05% (2)
telewizji kablowej - 0.05% (2)
btl, w - 0.05% (2)
atl oraz - 0.05% (2)
w materiałach - 0.05% (2)
i informacyjnych, - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
wszystkich możliwych - 0.05% (2)
części na - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
strony osób - 0.05% (2)
po zawiadomieniu - 0.05% (2)
każdego sporu - 0.05% (2)
zwolnić organizatora - 0.05% (2)
po stronie - 0.05% (2)
- przystąpić - 0.05% (2)
takiej możliwości - 0.05% (2)
przypadku braku - 0.05% (2)
sporze sądowym - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
miejsce organizatora - 0.05% (2)
wstąpić w - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
odpowiedzialności z - 0.05% (2)
z wszelkiej - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
anteniemariusz pucyło, - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
związanych z - 0.05% (2)
danych (w - 0.05% (2)
naruszało praw - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
przesłanie stosownego - 0.05% (2)
promocyjnym (np. - 0.05% (2)
pisemnej na - 0.05% (2)
oraz akcji - 0.05% (2)
30-204 kraków; - 0.05% (2)
drogą e-mail - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
firmy kurierskie) - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
technicznej i - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
obsługa it, - 0.05% (2)
udzielonej zgody. - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
w sposób - 0.05% (2)
jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. - 0.05% (2)
prawo to - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie - 0.05% (2)
odbywa się - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
do cofnięcia - 0.05% (2)
dane przetwarzane - 0.05% (2)
są na - 0.05% (2)
nagrody. w - 0.05% (2)
osobom, które - 0.05% (2)
wyraziły zgodę - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
lub fundatorom - 0.05% (2)
zakresie obsługi - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
innemu administratorowi - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami - 0.05% (2)
losowymi w - 0.05% (2)
19.11.2009 r. - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem - 0.05% (2)
konkursów jest - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
"rmf maxxx", - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
współpracujących w - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
programach radiowych - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w - 0.05% (2)
danych, jeśli - 0.05% (2)
szczególności powyższe - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
decyzji, w - 0.05% (2)
realizacji, (v) - 0.05% (2)
czy przetwarza - 0.05% (2)
uzyskania od - 0.05% (2)
organu nadzorczego, - 0.05% (2)
(vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
profilowaniu, a - 0.05% (2)
zakresie ochrony - 0.05% (2)
także jego - 0.05% (2)
sprostowania danych, - 0.05% (2)
art. 16 - 0.05% (2)
osobowych, na - 0.05% (2)
swoich danych - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania - 0.05% (2)
osobowe ma - 0.05% (2)
sposobie ich - 0.05% (2)
praw w - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
o kategoriach - 0.05% (2)
kopii), a - 0.05% (2)
uzyskania dostępu - 0.05% (2)
szczególności do - 0.05% (2)
następujących informacji: - 0.05% (2)
celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
skorzystania z - 0.05% (2)
odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
ujawnił lub - 0.05% (2)
którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości - 0.05% (2)
które są - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
żądania przesłania - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
nie potrzebuje - 0.05% (2)
już danych - 0.05% (2)
osobowych, ale - 0.05% (2)
są one - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
konkursu do - 0.05% (2)
lub obrony - 0.05% (2)
sprzeciwiono się - 0.05% (2)
przenoszenia danych, - 0.05% (2)
art. 20 - 0.05% (2)
do otrzymania - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
powszechnie używanym - 0.05% (2)
formacie danych - 0.05% (2)
osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
usunięciu danych, - 0.05% (2)
prawem, a - 0.05% (2)
danych osobowych; - 0.05% (2)
spółki grupa - 0.05% (2)
swoje dane - 0.05% (2)
każdy, kto - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
rmf sp. - 0.05% (2)
osobowych (zwane - 0.05% (2)
również „prawem - 0.05% (2)
do bycia - 0.05% (2)
powiązanego – - 0.05% (2)
niezgodne z - 0.05% (2)
rzecz podmiotu - 0.05% (2)
następujących przypadkach, - 0.05% (2)
gdy: (i) - 0.05% (2)
nastąpić na - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
przetwarzanych przez - 0.05% (2)
powierzenie może - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
nie będzie - 0.05% (2)
gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane - 0.05% (2)
pola pod - 0.05% (2)
w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § - 0.05% (2)
autorskie 1. - 0.05% (2)
konkursowe wymaga - 0.05% (2)
3. dodatkowe - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i - 0.05% (2)
filmu konkursowego - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
warunki udziału - 0.05% (2)
16 lat. - 0.05% (2)
kryteria utworu - 0.05% (2)
wskazane w - 0.05% (2)
2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
powinien, wykonać - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
poświęconych danemu - 0.05% (2)
które ukończyły - 0.05% (2)
konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
dzieła spełniającego - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
obciążone na - 0.05% (2)
okres dochodzenia - 0.05% (2)
pełnym zakresie - 0.05% (2)
oraz prawa - 0.05% (2)
te nie - 0.05% (2)
żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub - 0.05% (2)
rzecz osób - 0.05% (2)
autorskie prawa - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
także ewentualny - 0.05% (2)
zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak - 0.05% (2)
również w - 0.05% (2)
zakresie określonym - 0.05% (2)
majątkowe do - 0.05% (2)
do tych - 0.05% (2)
prawie autorskim - 0.05% (2)
zgłoszony przez - 0.05% (2)
roszczeń i - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) - 0.05% (2)
niego utwór, - 0.05% (2)
twórczości; c) - 0.05% (2)
jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
powyżej, stanowi - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
konkursie, ani - 0.05% (2)
na zasadach - 0.05% (2)
określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
podawanymi na - 0.05% (2)
nie wpływa - 0.05% (2)
maxxx. 4. - 0.05% (2)
3. konkursy - 0.05% (2)
nie uniemożliwia - 0.05% (2)
gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje - 0.05% (2)
tej zgody - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
będą organizowane - 0.05% (2)
na prawa - 0.05% (2)
fundatorem nagród - 0.05% (2)
2. konkursy - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator - 0.05% (2)
zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród - 0.05% (2)
organizowane będą - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
oraz jej - 0.05% (2)
usług spółki - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
produktów i - 0.05% (2)
i promocję - 0.05% (2)
obejmujących marketing - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
jest organizator - 0.05% (2)
tylko raz, - 0.05% (2)
udzielenie zgody - 0.05% (2)
osoby pozostające - 0.05% (2)
w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
lub kurateli. - 0.05% (2)
8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
i rodzeństwo - 0.05% (2)
7 powyżej, - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
brać udział - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać - 0.05% (2)
małżonków oraz - 0.05% (2)
małżonków, rodziców - 0.05% (2)
lub sponsor, - 0.05% (2)
7. uczestnikami, - 0.05% (2)
który zobowiązał - 0.05% (2)
marketingowe jest - 0.05% (2)
ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane - 0.05% (2)
na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
nie mogą - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, - 0.05% (2)
przysługują mu - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
na podstawie art. - 0.26% (11)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
1, 30-204 kraków - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
w danym konkursie - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
do wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
danych osobowych na - 0.05% (2)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
pisemnej, na adres - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
organizatora z tych - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
wobec przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
przez przesłanie stosownego - 0.05% (2)
formie pisemnej na - 0.05% (2)
kraków; lub - - 0.05% (2)
drogą e-mail na - 0.05% (2)
marketingowe oraz prawo - 0.05% (2)
mogą być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez wybranie - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
zgodę na cele - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje prawo - 0.05% (2)
osobom, które wyraziły - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
lub obrony roszczeń. - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
już danych osobowych, - 0.05% (2)
ale są one - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
do otrzymania w - 0.05% (2)
lub w związku - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym - 0.05% (2)
formacie danych osobowych - 0.05% (2)
żądania przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu administratorowi - 0.05% (2)
danych, jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie możliwe. - 0.05% (2)
prawo to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) przetwarzanie - 0.05% (2)
odbywa się w - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
dane przetwarzane są - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
zakresem określonym pod - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
(art. 6 ust. - 0.05% (2)
na anteniemariusz pucyło, - 0.05% (2)
anteniemariusz pucyło, robert - 0.05% (2)
podanie danych osobowych - 0.05% (2)
jest dobrowolne, ale - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
danych osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
do żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych osobowych; - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
na rzecz podmiotu - 0.05% (2)
współpracujących w zakresie - 0.05% (2)
obsługi technicznej i - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu oraz - 0.05% (2)
akcji marketingowych i - 0.05% (2)
promocyjnym (np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy kurierskie) - 0.05% (2)
lub fundatorom nagród - 0.05% (2)
prawa do nagrody. - 0.05% (2)
w szczególności powyższe - 0.05% (2)
powierzenie może nastąpić - 0.05% (2)
powiązanego – spółki - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
grupa rmf sp. - 0.05% (2)
z o.o. sp.k. - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
na korzystanie przez - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
każdej techniki w - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
utworu, w szczególności - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie jego - 0.05% (2)
zmian, skrótów oraz - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
korzystanie przez organizatora - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.37021 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron