find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy maxxxstory niedziela - dzień świetny b4 maxxx party wstawaj, nie udawaj byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem?#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniekarola i konradkonrad bogusz teraz gramy taio cruz dynamite rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: [email protected] * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres [email protected] wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email [email protected] § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wy

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4264

One word
nie - 5.93% (253)
ani - 5.82% (248)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
organizator - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.06% (45)
maxxx - 1.06% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
gra - 0.98% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.87% (37)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
czas - 0.52% (22)
- 0.52% (22)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
danych, - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
jak - 0.38% (16)
przetwarzania - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
udziału - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
tych - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
czy - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
uczestnika - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
cele - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
wyżej - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
trzecich - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
celu - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
poprzez - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
autorskich - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
antenie - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
następujących - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
organizatorowi - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
rodo*, - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
uznania - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
opracowań - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
zamów - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
hity - 0.12% (5)
dobrowolne, - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
teraz - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
zezwala - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
inaczej. - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
organizatora; - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
konrad - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
zamówienie - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
karola - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
[email protected], - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
na cele - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
w przypadku - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
osób trzecich - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
prawo do - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
danych, na - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
w konkursie, - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
na antenie - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
ust. 1 - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
organizatora z - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
dla celów - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
hity na - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
praw osób - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
tych opracowań - 0.05% (2)
wg uznania - 0.05% (2)
organizatora; b) - 0.05% (2)
zezwala organizatorowi - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
korzystanie przez - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
i konrad - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
na zamówienie - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
zgody na cele - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
rodo, tj. do - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
e-mail na adres - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
żądania od organizatora - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
dodatkowej zgody uczestnika - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
w tym techniki - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
których mowa powyżej - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
przez organizatora z - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
uznania organizatora; b) - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
tych opracowań wg - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
- w formie - 0.05% (2)
pisemnej na adres: - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków; - 0.05% (2)
lub - drogą - 0.05% (2)
e-mail na adres: - 0.05% (2)
oraz prawo do - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
przetwarzania ich danych - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
powszechnie używanym formacie - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje już - 0.05% (2)
danych osobowych, ale - 0.05% (2)
są one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu do - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia lub - 0.05% (2)
przenoszenia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 20 - 0.05% (2)
otrzymania w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
danych osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przesłania tych danych - 0.05% (2)
innemu administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
się w sposób - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są na - 0.05% (2)
podstawie zgody lub - 0.05% (2)
które wyraziły zgodę - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
w zakresie obsługi - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
konkursu oraz akcji - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
dobrowolne, ale niezbędne - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
technicznej i organizacyjnej - 0.05% (2)
marketingowych i promocyjnym - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania danych - 0.05% (2)
osobowych, które są - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz do - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
usunięcia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 17 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
(np. obsługa it, - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
firmy kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród w - 0.05% (2)
celu realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. w - 0.05% (2)
szczególności powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić na - 0.05% (2)
rzecz podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki grupa - 0.05% (2)
rmf sp. z - 0.05% (2)
każdy, kto podał - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)
korzystanie przez organizatora - 0.05% (2)
z tych opracowań - 0.05% (2)
wg uznania organizatora; - 0.05% (2)
b) zezwala organizatorowi - 0.05% (2)
od osób fizycznych - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
hity na zamówienie - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
zezwala organizatorowi na - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.32491 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron