find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęzgarnij sianko na święta!słyszę prezenty100 kilo świątchwila relaksuspecjal oznacza północciężarówki coca-cola ruszają w trasę!#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniermf maxxx hity #namaxxxa teraz gramy paluch gdybyś kiedyś rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez o

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4259

One word
nie - 5.94% (253)
ani - 5.73% (244)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.39% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.06% (45)
maxxx - 1.06% (45)
rmf - 1.03% (44)
uczestnik - 1.01% (43)
gra - 0.99% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.75% (32)
tym - 0.73% (31)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
ale - 0.47% (20)
także - 0.47% (20)
administrator - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
dostęp - 0.45% (19)
dla - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
danych, - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
szczególności - 0.35% (15)
jak - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
zgodę - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
marketingowych - 0.31% (13)
uczestnika - 0.31% (13)
przetwarzanie - 0.31% (13)
maxxx. - 0.31% (13)
tych - 0.31% (13)
czy - 0.31% (13)
stanowi - 0.31% (13)
sp. - 0.31% (13)
określony - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
o.o. - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
gdy - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
nagrody - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
celu - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
rozumie - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
osoby - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
hity - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
antenie - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
sobie - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
tytułu - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
cyfrowej, - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
teraz - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
maxxxa - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
chyba, - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
dysponuje - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
#namaxxxa - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.39% (59)
rmf maxxx - 0.59% (25)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
udziału w - 0.33% (14)
w szczególności - 0.33% (14)
w zakresie - 0.31% (13)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
utworu w - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
multimedia sp. - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
mogą być - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
na antenie - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
w konkursie, - 0.16% (7)
w rozumieniu - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
roszczeń z - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
stronach internetowych - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
regulamin, o - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
organizatora z - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
na zamówienie - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
przekształca się - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
korzystanie przez - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
maxxx hity - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
w tym ich - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
rodo, tj. do - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
e-mail na adres - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
żądania od organizatora - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
dodatkowej zgody uczestnika - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
których mowa powyżej - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
poprzez wybranie automatycznej - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
- w formie - 0.05% (2)
pisemnej na adres: - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków; - 0.05% (2)
lub - drogą - 0.05% (2)
e-mail na adres: - 0.05% (2)
oraz prawo do - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również zrealizowane - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
przetwarzania ich danych - 0.05% (2)
które wyraziły zgodę - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
podstawie art. 20 - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje już - 0.05% (2)
danych osobowych, ale - 0.05% (2)
są one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu do - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia lub - 0.05% (2)
przenoszenia danych, na - 0.05% (2)
otrzymania w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
podstawie zgody lub - 0.05% (2)
powszechnie używanym formacie - 0.05% (2)
danych osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
przesłania tych danych - 0.05% (2)
innemu administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
się w sposób - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są na - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
technicznej i organizacyjnej - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
dobrowolne, ale niezbędne - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
w zakresie obsługi - 0.05% (2)
konkursu oraz akcji - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania danych - 0.05% (2)
osobowych, które są - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz do - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
usunięcia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 17 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
marketingowych i promocyjnym - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
(np. obsługa it, - 0.05% (2)
firmy kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród w - 0.05% (2)
celu realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. w - 0.05% (2)
szczególności powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić na - 0.05% (2)
rzecz podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki grupa - 0.05% (2)
rmf sp. z - 0.05% (2)
każdy, kto podał - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)
od osób fizycznych - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.26148 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron