find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.27 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy maxxxstory niedziela - dzień świetny b4 maxxx party wstawaj, nie udawaj byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem?#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rockteraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rock teraz gramy sam smith / normani dancing with a stranger rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: [email protected] * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres [email protected] wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email [email protected] § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korz

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4265

One word
nie - 5.98% (255)
ani - 5.72% (244)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.24% (53)
ich - 1.13% (48)
przez - 1.13% (48)
maxxx - 1.06% (45)
przetwarza - 1.06% (45)
rmf - 1.01% (43)
uczestnik - 1.01% (43)
gra - 0.98% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
się - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
zgody - 0.54% (23)
osób - 0.54% (23)
czas - 0.52% (22)
- 0.52% (22)
korz - 0.49% (21)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
konkursie - 0.45% (19)
dostęp - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
rodo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
jak - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
regulamin - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
przetwarzania - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
będą - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
uczestnika - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
tych - 0.3% (13)
czy - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
tj. - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
wyżej - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
nagrody - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
mowa - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
wniesienia - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
korzystanie - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
radiowych - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
chyba - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
zamów - 0.12% (5)
teraz - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
sam - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
hity - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
organu - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
decyzji - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
udawaj - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
wstawaj, - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
zamówienie - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
rock - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
maciek - 0.05% (2)
jakubek, - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
anteniewstawaj, - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
udawajirek - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
[email protected], - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
udziału w - 0.33% (14)
w szczególności - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
w przypadku - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
na adres - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
multimedia sp. - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
utworu, w - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
się z - 0.16% (7)
w konkursie, - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
oraz w - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
danych osobowych. - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
tych danych - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
na korzystanie - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
nie udawaj - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
organizatora z - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
hity na - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
ono utwór - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
nie udawajirek - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
teraz na - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, - 0.05% (2)
jakubek, maciek - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
na zamówienie - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: [email protected], - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
danych osobowych w - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
ich danych osobowych - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
w danym konkursie - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
w formie pisemnej - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
do organu nadzorczego - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
xi wydział gospodarczy - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
danych osobowych nie - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
ich danych osobowych, - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
udziałem w konkursie - 0.07% (3)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
każdej techniki w - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
od organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie jego - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
zgody uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
utworu, w szczególności - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
również zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wyraziły zgodę na - 0.05% (2)
cele marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec przetwarzania - 0.05% (2)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
30-204 kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą e-mail - 0.05% (2)
na adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe oraz - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą być - 0.05% (2)
wybranie automatycznej opcji - 0.05% (2)
zgody lub w - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
związku z umową. - 0.05% (2)
są na podstawie - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
dochodzenia lub obrony - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już danych - 0.05% (2)
osobowych, ale są - 0.05% (2)
one potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
konkursu do ustalenia, - 0.05% (2)
tj. do otrzymania - 0.05% (2)
(ii) dane przetwarzane - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie danych - 0.05% (2)
oraz żądania przesłania - 0.05% (2)
tych danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, jeśli - 0.05% (2)
jest to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo to - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa się - 0.05% (2)
w sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, maciek - 0.05% (2)
hity na zamówienie - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
osobowych jest dobrowolne, - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
sprostowania danych osobowych, - 0.05% (2)
które są nieprawidłowe - 0.05% (2)
oraz do żądania - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych danych - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
powyższe powierzenie może - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących w - 0.05% (2)
zakresie obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
oraz akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym (np. - 0.05% (2)
obsługa it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub fundatorom - 0.05% (2)
nagród w celu - 0.05% (2)
realizacji prawa do - 0.05% (2)
nagrody. w szczególności - 0.05% (2)
nastąpić na rzecz - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego – - 0.05% (2)
spółki grupa rmf - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie udawajirek - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
zmian, skrótów oraz - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.19681 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron