find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęzgarnij sianko na święta!słyszę prezenty100 kilo świątrajskie świętaeurofleszspecjal oznacza północciężarówki coca-cola ruszają w trasę!#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniermf maxxx hity #namaxxxa teraz gramy edyta strzycka poznaj siebie rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na ko

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4258

One word
nie - 5.92% (252)
ani - 5.71% (243)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.39% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.24% (53)
ich - 1.13% (48)
przez - 1.13% (48)
maxxx - 1.06% (45)
przetwarza - 1.06% (45)
rmf - 1.03% (44)
uczestnik - 1.01% (43)
gra - 0.99% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.75% (32)
tym - 0.73% (31)
dane - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
zgody - 0.54% (23)
osób - 0.54% (23)
czas - 0.52% (22)
- 0.52% (22)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
administrator - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
dostęp - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
rodo - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
regulamin - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
art. - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
jak - 0.35% (15)
zgodę - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
stanowi - 0.31% (13)
czy - 0.31% (13)
przetwarzanie - 0.31% (13)
sp. - 0.31% (13)
uczestnika - 0.31% (13)
marketingowych - 0.31% (13)
tych - 0.31% (13)
maxxx. - 0.31% (13)
realizacji - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
potrzeb - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
nagrody - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
łącznie - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
sprzeciw - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
mają - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
hity - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
antenie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
korzystanie - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
stronie - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
postanowienia - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
siebie - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
społecznościowych - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
teraz - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
maxxxa - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
można - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
uniemożliwia - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
#namaxxxa - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.39% (59)
rmf maxxx - 0.59% (25)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w konkursie - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
przez organizatora - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
cele marketingowe - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
podstawie art. - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
na adres - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
prawo do - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
marketingowych i - 0.19% (8)
także w - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
na antenie - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
ich danych - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
oświadcza, że - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
się do - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
szczegółowy regulamin - 0.12% (5)
wyraża zgodę - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
konkursie, uczestnik - 0.12% (5)
30-204 kraków - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
oraz prawo - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
skargi do - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
w wypadku, - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
regon 350739197 - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
na korzystanie - 0.09% (4)
art. 6 - 0.09% (4)
serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
wydział gospodarczy - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
organu nadzorczego - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
w danym - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
usunięcia danych - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
o którym - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
przy wykorzystaniu - 0.09% (4)
sieci internet - 0.09% (4)
konkursie, a - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
osób trzecich, - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
w części - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
całości lub - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
utworu przez - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
autorskimi prawami - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
administratorem danych - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
w miejscu - 0.07% (3)
adres: multimedia - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
potwierdza, że - 0.07% (3)
nie może - 0.07% (3)
zobowiązuje się - 0.07% (3)
utworu dla - 0.07% (3)
w każdym - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
organizatora do - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
pkt. 4 - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
chyba, że - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
osób, o - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
3 prawa - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
inaczej. § - 0.07% (3)
praw autorskich - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
zgody uczestnika - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
(iii) o - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
niej dostęp - 0.05% (2)
konkursie, ani - 0.05% (2)
czasie przez - 0.05% (2)
nie uniemożliwia - 0.05% (2)
siebie wybranym, - 0.05% (2)
lub intranet, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
tej zgody - 0.05% (2)
celów marketingowych, - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
lub jego - 0.05% (2)
mieć do - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
każdy mógł - 0.05% (2)
nie wpływa - 0.05% (2)
których utwór - 0.05% (2)
utrwalono w - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
najem lub - 0.05% (2)
dzierżawa, e) - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
części na - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nadawanie oraz - 0.05% (2)
reemitowanie, a - 0.05% (2)
także ich - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
w taki - 0.05% (2)
sposób, aby - 0.05% (2)
i informacyjnych, - 0.05% (2)
wszystkich możliwych - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
zwolnić organizatora - 0.05% (2)
marketingowe jest - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
po zawiadomieniu - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
strony osób - 0.05% (2)
roszczeń ze - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
prawną. w - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
na siebie, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
tytułu złożonego - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
w sieci - 0.05% (2)
albo egzemplarzami - 0.05% (2)
w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz - 0.05% (2)
btl, w - 0.05% (2)
telewizji kablowej - 0.05% (2)
lub cyfrowej, - 0.05% (2)
internet, w - 0.05% (2)
elektronicznych, na - 0.05% (2)
prasie, na - 0.05% (2)
drukach firmowych - 0.05% (2)
oraz innych - 0.05% (2)
drukach, w - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
w prezentacjach - 0.05% (2)
nośników, na - 0.05% (2)
zmian, d) - 0.05% (2)
obrót oryginałem - 0.05% (2)
czas określony - 0.05% (2)
konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na - 0.05% (2)
4 lat, - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
która to - 0.05% (2)
licencja po - 0.05% (2)
upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca - 0.05% (2)
usług spółki - 0.05% (2)
licencję udzieloną - 0.05% (2)
mu wzięcie - 0.05% (2)
oraz jej - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
na użytkowanie - 0.05% (2)
antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a - 0.05% (2)
tym samym - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
osobistymi do - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik - 0.05% (2)
dysponuje prawami - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
majątkowymi i - 0.05% (2)
na czas - 0.05% (2)
udzielona zostaje - 0.05% (2)
odpowiedzialności z - 0.05% (2)
komputera lub - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
na prawa - 0.05% (2)
oraz techniką - 0.05% (2)
cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci - 0.05% (2)
innego urządzenia, - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
c) opracowywanie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
z innymi - 0.05% (2)
utworami lub - 0.05% (2)
wprowadzanie innych - 0.05% (2)
tym techniką - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
na następujących - 0.05% (2)
lub czasowe - 0.05% (2)
polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
produktów i - 0.05% (2)
w części, - 0.05% (2)
b) trwałe - 0.05% (2)
utrwalanie lub - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
i promocję - 0.05% (2)
obejmujących marketing - 0.05% (2)
każdej techniki - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
z wszelkiej - 0.05% (2)
miejsce organizatora - 0.05% (2)
udzielenie zgody - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
lit. c - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
350739197. 2. - 0.05% (2)
programy w - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
mowa powyżej - 0.05% (2)
osobowych na - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
dobrowolne, ale - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
18 rodo, - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podanie danych - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
się zwrócić - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
trzecich. 5. - 0.05% (2)
wyżej opisanych - 0.05% (2)
wynikające z - 0.05% (2)
inne szkody - 0.05% (2)
naprawi wszelkie - 0.05% (2)
obsługi prawnej, - 0.05% (2)
i koszty - 0.05% (2)
koszty procesu - 0.05% (2)
opłaty, włączając - 0.05% (2)
wydatki i - 0.05% (2)
wszelkie związane - 0.05% (2)
roszczeń oraz - 0.05% (2)
całość pokrytych - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
przysługujących mu - 0.05% (2)
takiej możliwości - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
wstąpić w - 0.05% (2)
stronie konkursowej - 0.05% (2)
sporze sądowym - 0.05% (2)
przypadku braku - 0.05% (2)
- przystąpić - 0.05% (2)
kwot od - 0.05% (2)
po stronie - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
każdego sporu - 0.05% (2)
sądowego, a - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
korzystając z - 0.05% (2)
autorskich praw - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
także ewentualny - 0.05% (2)
związanych z - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
oraz okres - 0.05% (2)
trwania konkursu - 0.05% (2)
przez okres - 0.05% (2)
nie udzielił - 0.05% (2)
roszczeń i - 0.05% (2)
gdy uczestnik - 0.05% (2)
konkursu (tj. - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
okres dochodzenia - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
majątkowych i - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
osobistych: a) - 0.05% (2)
na dokonywanie - 0.05% (2)
bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, - 0.05% (2)
opracowań utworu, - 0.05% (2)
jego zmian, - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
skrótów oraz - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
uznania organizatora; - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
pola pod - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
na jego - 0.05% (2)
publikację na - 0.05% (2)
realizacji, (v) - 0.05% (2)
także jego - 0.05% (2)
profilowaniu, a - 0.05% (2)
decyzji, w - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
(vi) o - 0.05% (2)
organu nadzorczego, - 0.05% (2)
sposobie ich - 0.05% (2)
art. 16 - 0.05% (2)
zakresie ochrony - 0.05% (2)
praw w - 0.05% (2)
skorzystania z - 0.05% (2)
o możliwości - 0.05% (2)
dane, (iv) - 0.05% (2)
zwane dalej - 0.05% (2)
sprostowania danych, - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania - 0.05% (2)
zastrzega sobie - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami - 0.05% (2)
losowymi w - 0.05% (2)
danych osobowych; - 0.05% (2)
19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach - 0.05% (2)
nr 201 - 0.05% (2)
które są - 0.05% (2)
poz. 1540). - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem - 0.05% (2)
konkursów jest - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
organizatorem. organizator - 0.05% (2)
prawo pozyskania - 0.05% (2)
osobowych (zwane - 0.05% (2)
organizator opublikuje - 0.05% (2)
celach przetwarzania - 0.05% (2)
maxxx. 4. - 0.05% (2)
następujących informacji: - 0.05% (2)
gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, - 0.05% (2)
szczególności do - 0.05% (2)
podawanymi na - 0.05% (2)
kopii), a - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, - 0.05% (2)
który zobowiązał - 0.05% (2)
danych, (ii) - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
sponsora nagród - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą - 0.05% (2)
zamiar ujawnić - 0.05% (2)
którym ma - 0.05% (2)
ujawnił lub - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
odbiorcach lub - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
o kategoriach - 0.05% (2)
3. konkursy - 0.05% (2)
będą organizowane - 0.05% (2)
na zasadach - 0.05% (2)
określonych w - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
również „prawem - 0.05% (2)
ufundowania nagród. - 0.05% (2)
do cofnięcia - 0.05% (2)
osobom, które - 0.05% (2)
wyraziły zgodę - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
lub obrony - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
konkursu do - 0.05% (2)
udzielonej zgody. - 0.05% (2)
art. 20 - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
są one - 0.05% (2)
przesłanie stosownego - 0.05% (2)
osobowych, ale - 0.05% (2)
pisemnej na - 0.05% (2)
już danych - 0.05% (2)
przenoszenia danych, - 0.05% (2)
są na - 0.05% (2)
usunięciu danych, - 0.05% (2)
jest to - 0.05% (2)
formacie danych - 0.05% (2)
osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
żądania przesłania - 0.05% (2)
do otrzymania - 0.05% (2)
innemu administratorowi - 0.05% (2)
danych, jeśli - 0.05% (2)
technicznie możliwe. - 0.05% (2)
dane przetwarzane - 0.05% (2)
prawo to - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie - 0.05% (2)
odbywa się - 0.05% (2)
w sposób - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje - 0.05% (2)
30-204 kraków; - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
gdy: (i) - 0.05% (2)
następujących przypadkach, - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w - 0.05% (2)
programach radiowych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", - 0.05% (2)
do bycia - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
drogą e-mail - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
sprzeciwiono się - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
prawem, a - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
niezgodne z - 0.05% (2)
przetwarzanych przez - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
danych (w - 0.05% (2)
6. konkursy - 0.05% (2)
powszechnie używanym - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, - 0.05% (2)
nagradzany w - 0.05% (2)
dalej: utworem), - 0.05% (2)
innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu - 0.05% (2)
wówczas przesyłając - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
majątkowe do - 0.05% (2)
konkursowego lub/i - 0.05% (2)
gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
filmu konkursowego - 0.05% (2)
współpracujących w - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
dzieła spełniającego - 0.05% (2)
kryteria utworu - 0.05% (2)
technicznej i - 0.05% (2)
zakresie obsługi - 0.05% (2)
prawie autorskim - 0.05% (2)
autorskie prawa - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
oraz akcji - 0.05% (2)
w zakresie, - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, - 0.05% (2)
posiada pełnię - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
w jakim - 0.05% (2)
naruszało praw - 0.05% (2)
stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w - 0.05% (2)
autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
oraz że - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
nie będzie - 0.05% (2)
pełnym zakresie - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oraz prawa - 0.05% (2)
te nie - 0.05% (2)
żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak - 0.05% (2)
również w - 0.05% (2)
zakresie określonym - 0.05% (2)
autorskie 1. - 0.05% (2)
konkursowi. § - 0.05% (2)
są realizowane - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
lub kurateli. - 0.05% (2)
8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem - 0.05% (2)
do tych - 0.05% (2)
uzyskania dostępu - 0.05% (2)
czy przetwarza - 0.05% (2)
uzyskania od - 0.05% (2)
w stosunku - 0.05% (2)
brać udział - 0.05% (2)
osobowych, na - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
osoby pozostające - 0.05% (2)
swoich danych - 0.05% (2)
sponsora oraz - 0.05% (2)
na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą - 0.05% (2)
zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i - 0.05% (2)
ich osoby - 0.05% (2)
małżonków oraz - 0.05% (2)
najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców - 0.05% (2)
i rodzeństwo - 0.05% (2)
tylko raz, - 0.05% (2)
osobowe ma - 0.05% (2)
w danemu - 0.05% (2)
konkursie mogą - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. - 0.05% (2)
3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału - 0.05% (2)
zostać podane - 0.05% (2)
nie zastrzeżono - 0.05% (2)
szczególności powyższe - 0.05% (2)
nagrody. w - 0.05% (2)
lub fundatorom - 0.05% (2)
firmy kurierskie) - 0.05% (2)
obsługa it, - 0.05% (2)
promocyjnym (np. - 0.05% (2)
inaczej, wówczas - 0.05% (2)
danego konkursu - 0.05% (2)
swoje dane - 0.05% (2)
spółki grupa - 0.05% (2)
każdy, kto - 0.05% (2)
powyżej, stanowi - 0.05% (2)
rmf sp. - 0.05% (2)
2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. - 0.05% (2)
powiązanego – - 0.05% (2)
jeżeli podczas - 0.05% (2)
powinien, wykonać - 0.05% (2)
rzecz podmiotu - 0.05% (2)
wskazane w - 0.05% (2)
nastąpić na - 0.05% (2)
powierzenie może - 0.05% (2)
poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. - 0.05% (2)
7 powyżej, - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
na podstawie art. - 0.26% (11)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
w tym ich - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
1, 30-204 kraków - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
w danym konkursie - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
do wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
danych osobowych na - 0.05% (2)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
pisemnej, na adres - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
przez przesłanie stosownego - 0.05% (2)
formie pisemnej na - 0.05% (2)
kraków; lub - - 0.05% (2)
drogą e-mail na - 0.05% (2)
marketingowe oraz prawo - 0.05% (2)
mogą być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez wybranie - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje prawo - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
wobec przetwarzania ich - 0.05% (2)
zgodę na cele - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
już danych osobowych, - 0.05% (2)
ale są one - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
lub obrony roszczeń. - 0.05% (2)
do otrzymania w - 0.05% (2)
formacie danych osobowych - 0.05% (2)
osobom, które wyraziły - 0.05% (2)
żądania przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu administratorowi - 0.05% (2)
danych, jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie możliwe. - 0.05% (2)
prawo to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) przetwarzanie - 0.05% (2)
odbywa się w - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
dane przetwarzane są - 0.05% (2)
lub w związku - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
zakresem określonym pod - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
podanie danych osobowych - 0.05% (2)
jest dobrowolne, ale - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
(art. 6 ust. - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
współpracujących w zakresie - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
danych osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
do żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych osobowych; - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
obsługi technicznej i - 0.05% (2)
grupa rmf sp. - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu oraz - 0.05% (2)
akcji marketingowych i - 0.05% (2)
promocyjnym (np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy kurierskie) - 0.05% (2)
lub fundatorom nagród - 0.05% (2)
prawa do nagrody. - 0.05% (2)
w szczególności powyższe - 0.05% (2)
powierzenie może nastąpić - 0.05% (2)
na rzecz podmiotu - 0.05% (2)
powiązanego – spółki - 0.05% (2)
z o.o. sp.k. - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
każdej techniki w - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
utworu, w szczególności - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie jego - 0.05% (2)
zmian, skrótów oraz - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.12762 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron