find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy maxxxstory niedziela - dzień świetny b4 maxxx party wstawaj, nie udawaj byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem?#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniei wszystko graneevald teraz gramy robin schulz / erika sirola speechless rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: [email protected] * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres [email protected] wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email [email protected] § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organiz

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4264

One word
nie - 5.93% (253)
ani - 5.82% (248)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
organiz - 1.59% (68)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.38% (59)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
przetwarza - 1.06% (45)
maxxx - 1.06% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
gra - 1.01% (43)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.87% (37)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
utworu - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
dane - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
udział - 0.45% (19)
dostęp - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
dla - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
jak - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
szczególności - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
udziału - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
tych - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
czy - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
uczestnika - 0.3% (13)
mogą - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
wyżej - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
gdy - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
utworu, - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
rozumie - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
ustawy - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
antenie - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
oświadcza, - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
rodo*, - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
opracowań - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
uznania - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
zamów - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
hity - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
narusza - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
zezwala - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
teraz - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
prowadzącego - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
organizatora; - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
innymi - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
zamówienie - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
[email protected], - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
wszystko - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
grane - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
zgody na - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
w celu - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
przez organizatora, - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
na antenie - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
w konkursie, - 0.16% (7)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
organizatora na - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
od administratora - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
organizatora z - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
organizatora w - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
hity na - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
do utworu, - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
tych opracowań - 0.05% (2)
wg uznania - 0.05% (2)
organizatora; b) - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
korzystanie przez - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
na zamówienie - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
wszystko gra - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
zezwala organiz - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
zgody na cele - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
w związku z - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
ich danych osobowych - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
maxxx lub na - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
w formie pisemnej - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
w danym konkursie - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
xi wydział gospodarczy - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
do organu nadzorczego - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
udziałem w konkursie - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
ich danych osobowych, - 0.07% (3)
danych osobowych nie - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
od organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
utworu, w szczególności - 0.05% (2)
poprzez dokonywanie jego - 0.05% (2)
zmian, skrótów oraz - 0.05% (2)
na korzystanie przez - 0.05% (2)
organizatora z tych - 0.05% (2)
opracowań wg uznania - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
osobowych jest dobrowolne, - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
każdej techniki w - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
nastąpić na rzecz - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
powyższe powierzenie może - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
spółki grupa rmf - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego – - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych danych - 0.05% (2)
związku z umową. - 0.05% (2)
wyraziły zgodę na - 0.05% (2)
cele marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec przetwarzania - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
oraz do żądania - 0.05% (2)
są na podstawie - 0.05% (2)
które są nieprawidłowe - 0.05% (2)
30-204 kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą e-mail - 0.05% (2)
na adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe oraz - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą być - 0.05% (2)
również zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej opcji - 0.05% (2)
zgody lub w - 0.05% (2)
(ii) dane przetwarzane - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
konkursu do ustalenia, - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
potrzebuje już danych - 0.05% (2)
osobowych, ale są - 0.05% (2)
one potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
dochodzenia lub obrony - 0.05% (2)
w sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
tj. do otrzymania - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie danych - 0.05% (2)
oraz żądania przesłania - 0.05% (2)
tych danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, jeśli - 0.05% (2)
jest to technicznie - 0.05% (2)
możliwe. prawo to - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: (i) - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa się - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
sprostowania danych osobowych, - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
hity na zamówienie - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)
przez organizatora z - 0.05% (2)
tych opracowań wg - 0.05% (2)
uznania organizatora; b) - 0.05% (2)
zakresie obsługi technicznej - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących w - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
obsługa it, firmy - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
i promocyjnym (np. - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
nagrody. w szczególności - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
realizacji prawa do - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
nagród w celu - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
kurierskie) lub fundatorom - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
i organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
oraz akcji marketingowych - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
organizatora; b) zezwala - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.47262 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron