find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęzgarnij sianko na święta!słyszę prezenty100 kilo świątchwila relaksuspecjal oznacza północciężarówki coca-cola ruszają w trasę!#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rockteraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rock teraz gramy alan walker faded rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególn

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4258

One word
nie - 5.97% (254)
ani - 5.68% (242)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.39% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.22% (52)
ich - 1.13% (48)
przez - 1.1% (47)
przetwarza - 1.06% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
maxxx - 1.01% (43)
gra - 0.99% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.75% (32)
tym - 0.73% (31)
dane - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
ale - 0.47% (20)
także - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
prawo - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
jak - 0.4% (17)
który - 0.4% (17)
regulamin - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
osobowe - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
jego - 0.35% (15)
szczególn - 0.35% (15)
radio - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
szczególności - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
czy - 0.31% (13)
tych - 0.31% (13)
sp. - 0.31% (13)
przetwarzanie - 0.31% (13)
marketingowych - 0.31% (13)
maxxx. - 0.31% (13)
stanowi - 0.31% (13)
uczestnika - 0.31% (13)
realizacji - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
tego - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
organizatora, - 0.23% (10)
internet - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
celu - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
rzecz - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
(i) - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
korzystanie - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
poprzez - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
autorskim - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
hity - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
techniką - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
teraz - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
alan - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
sprzeciwu - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
aplikacje - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
wstawaj, - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
zmian, - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
dokonywanie - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
udawaj - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
przerabianie, - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
anteniewstawaj, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
rock - 0.05% (2)
maciek - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
jakubek, - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
udawajirek - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.39% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w konkursie - 0.35% (15)
w szczególn - 0.33% (14)
przez organizatora - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
w szczególności - 0.31% (13)
zgodę na - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
w przypadku - 0.26% (11)
z o.o. - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
danych osobowych, - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
zgody na - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
w celu - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
także w - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
ich danych - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
lub na - 0.14% (6)
oświadcza, że - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
w konkursach - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
oraz na - 0.12% (5)
wyraża zgodę - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
szczegółowy regulamin - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
konkursie, uczestnik - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
30-204 kraków - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
nagród w - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
o którym - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w danym - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
skargi do - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
regon 350739197 - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
usunięcia danych - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
w wypadku, - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
konkursie, a - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
na korzystanie - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
art. 6 - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
organu nadzorczego - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
wydział gospodarczy - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
autorskimi prawami - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
osób trzecich, - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
całości lub - 0.09% (4)
w części - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
utworu przez - 0.09% (4)
przy wykorzystaniu - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
sieci internet - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
o.o., al. - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
3 prawa - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
praw autorskich - 0.07% (3)
potwierdza, że - 0.07% (3)
pkt. 4 - 0.07% (3)
inaczej. § - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
adres: multimedia - 0.07% (3)
chyba, że - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
zobowiązuje się - 0.07% (3)
utworu dla - 0.07% (3)
w każdym - 0.07% (3)
organizatora do - 0.07% (3)
w miejscu - 0.07% (3)
nie może - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
nie udawaj - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
osób, o - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
(iii) o - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
zgody uczestnika - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do - 0.05% (2)
niej dostęp - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
czasie przez - 0.05% (2)
siebie wybranym, - 0.05% (2)
lub intranet, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
sposób, aby - 0.05% (2)
także ich - 0.05% (2)
w taki - 0.05% (2)
najem lub - 0.05% (2)
obrót oryginałem - 0.05% (2)
albo egzemplarzami - 0.05% (2)
nośników, na - 0.05% (2)
których utwór - 0.05% (2)
utrwalono w - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
udzielenie zgody - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nadawanie oraz - 0.05% (2)
reemitowanie, a - 0.05% (2)
celów marketingowych, - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
wszystkich możliwych - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
na siebie, - 0.05% (2)
prawną. w - 0.05% (2)
w prezentacjach - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
roszczeń ze - 0.05% (2)
strony osób - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
elektronicznych, na - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
lub jego - 0.05% (2)
btl, w - 0.05% (2)
części na - 0.05% (2)
wprowadzanie innych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
i informacyjnych, - 0.05% (2)
w materiałach - 0.05% (2)
atl oraz - 0.05% (2)
telewizji kablowej - 0.05% (2)
drukach, w - 0.05% (2)
lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w sieci - 0.05% (2)
internet, w - 0.05% (2)
prasie, na - 0.05% (2)
drukach firmowych - 0.05% (2)
oraz innych - 0.05% (2)
zmian, d) - 0.05% (2)
z innymi - 0.05% (2)
utworami lub - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
na prawa - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie - 0.05% (2)
konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
majątkowymi i - 0.05% (2)
licencji na - 0.05% (2)
czas określony - 0.05% (2)
4 lat, - 0.05% (2)
która to - 0.05% (2)
licencja po - 0.05% (2)
upływie tego - 0.05% (2)
osobistymi do - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
nie wpływa - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej - 0.05% (2)
produktów i - 0.05% (2)
antenie rmf - 0.05% (2)
maxxx, a - 0.05% (2)
tym samym - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
dysponuje prawami - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
na użytkowanie - 0.05% (2)
i promocję - 0.05% (2)
obejmujących marketing - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik - 0.05% (2)
okresu przekształca - 0.05% (2)
licencję udzieloną - 0.05% (2)
z wszelkiej - 0.05% (2)
cyfrową, a - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
tym techniką - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
marketingowe jest - 0.05% (2)
oraz techniką - 0.05% (2)
także wprowadzanie - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub - 0.05% (2)
innego urządzenia, - 0.05% (2)
c) opracowywanie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
na czas - 0.05% (2)
konkursie, ani - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących - 0.05% (2)
polach eksploatacji: - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
w części, - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
b) trwałe - 0.05% (2)
lub czasowe - 0.05% (2)
utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
nie uniemożliwia - 0.05% (2)
tej zgody - 0.05% (2)
każdej techniki - 0.05% (2)
zwolnić organizatora - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
odpowiedzialności z - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
programy w - 0.05% (2)
350739197. 2. - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
podanie danych - 0.05% (2)
dobrowolne, ale - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
teraz na - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
mowa powyżej - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
jakubek, maciek - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
nie udawajirek - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
18 rodo, - 0.05% (2)
osobowych na - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
obsługi prawnej, - 0.05% (2)
roszczeń oraz - 0.05% (2)
wszelkie związane - 0.05% (2)
wydatki i - 0.05% (2)
opłaty, włączając - 0.05% (2)
koszty procesu - 0.05% (2)
i koszty - 0.05% (2)
naprawi wszelkie - 0.05% (2)
się zwrócić - 0.05% (2)
inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z - 0.05% (2)
wyżej opisanych - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
trzecich. 5. - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
całość pokrytych - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
przysługujących mu - 0.05% (2)
przypadku braku - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
usług spółki - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
wstąpić w - 0.05% (2)
miejsce organizatora - 0.05% (2)
sporze sądowym - 0.05% (2)
takiej możliwości - 0.05% (2)
kwot od - 0.05% (2)
- przystąpić - 0.05% (2)
po stronie - 0.05% (2)
każdego sporu - 0.05% (2)
sądowego, a - 0.05% (2)
pola pod - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
korzystając z - 0.05% (2)
autorskich praw - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
nie udzielił - 0.05% (2)
gdy uczestnik - 0.05% (2)
konkursu (tj. - 0.05% (2)
lit. c - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
przez okres - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
trwania konkursu - 0.05% (2)
majątkowych i - 0.05% (2)
uznania organizatora; - 0.05% (2)
osobistych: a) - 0.05% (2)
na dokonywanie - 0.05% (2)
bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
zgody uczestnika, - 0.05% (2)
opracowań utworu, - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
oraz okres - 0.05% (2)
roszczeń i - 0.05% (2)
okres dochodzenia - 0.05% (2)
także ewentualny - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
związanych z - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
na jego - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
oraz że - 0.05% (2)
realizacji, (v) - 0.05% (2)
także jego - 0.05% (2)
profilowaniu, a - 0.05% (2)
decyzji, w - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
(vi) o - 0.05% (2)
organu nadzorczego, - 0.05% (2)
sposobie ich - 0.05% (2)
konkursów jest - 0.05% (2)
zakresie ochrony - 0.05% (2)
praw w - 0.05% (2)
skorzystania z - 0.05% (2)
o możliwości - 0.05% (2)
dane, (iv) - 0.05% (2)
zamiar ujawnić - 0.05% (2)
sprostowania danych, - 0.05% (2)
1. organizatorem - 0.05% (2)
ujawnił lub - 0.05% (2)
będących grami - 0.05% (2)
uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
które są - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania - 0.05% (2)
społecznościowych, nie - 0.05% (2)
losowymi w - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
art. 16 - 0.05% (2)
19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). - 0.05% (2)
którym ma - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
programach radiowych - 0.05% (2)
uzyskania dostępu - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
podawanymi na - 0.05% (2)
danych (w - 0.05% (2)
do tych - 0.05% (2)
maxxx. 4. - 0.05% (2)
gdy formuła - 0.05% (2)
na zasadach - 0.05% (2)
konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje - 0.05% (2)
czy przetwarza - 0.05% (2)
uzyskania od - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
określonych w - 0.05% (2)
będą organizowane - 0.05% (2)
odbiorcach lub - 0.05% (2)
organizowane będą - 0.05% (2)
zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator - 0.05% (2)
zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród - 0.05% (2)
2. konkursy - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
3. konkursy - 0.05% (2)
o kategoriach - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
danych, (ii) - 0.05% (2)
celach przetwarzania - 0.05% (2)
następujących informacji: - 0.05% (2)
szczególności do - 0.05% (2)
kopii), a - 0.05% (2)
"rmf maxxx", - 0.05% (2)
organizowanych w - 0.05% (2)
jest organizator - 0.05% (2)
wyraziły zgodę - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
dane przetwarzane - 0.05% (2)
są na - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi - 0.05% (2)
są one - 0.05% (2)
osobom, które - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje - 0.05% (2)
odbywa się - 0.05% (2)
osobowych, ale - 0.05% (2)
już danych - 0.05% (2)
nie potrzebuje - 0.05% (2)
do cofnięcia - 0.05% (2)
udzielonej zgody. - 0.05% (2)
usunięciu danych, - 0.05% (2)
w sposób - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie - 0.05% (2)
przesłanie stosownego - 0.05% (2)
osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
przenoszenia danych, - 0.05% (2)
art. 20 - 0.05% (2)
do otrzymania - 0.05% (2)
w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
powszechnie używanym - 0.05% (2)
formacie danych - 0.05% (2)
żądania przesłania - 0.05% (2)
przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
konkursu do - 0.05% (2)
innemu administratorowi - 0.05% (2)
danych, jeśli - 0.05% (2)
jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. - 0.05% (2)
prawo to - 0.05% (2)
sprzeciwiono się - 0.05% (2)
prawem, a - 0.05% (2)
ogólny konkursów - 0.05% (2)
danych osobowych; - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
osobowych (zwane - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
pisemnej na - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
niezgodne z - 0.05% (2)
przetwarzanych przez - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
30-204 kraków; - 0.05% (2)
drogą e-mail - 0.05% (2)
gdy: (i) - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
również „prawem - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
następujących przypadkach, - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
do bycia - 0.05% (2)
fundatorem nagród - 0.05% (2)
lub sponsor, - 0.05% (2)
lub obrony - 0.05% (2)
że: a) - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
zgłoszony przez - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; - 0.05% (2)
b) jest - 0.05% (2)
prawie autorskim - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
w danemu - 0.05% (2)
konkursowi. § - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
autorskie 1. - 0.05% (2)
gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga - 0.05% (2)
konkursowej lub/i - 0.05% (2)
kryteria utworu - 0.05% (2)
wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i - 0.05% (2)
filmu konkursowego - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
dzieła spełniającego - 0.05% (2)
wynikiem jego - 0.05% (2)
twórczości; c) - 0.05% (2)
współpracujących w - 0.05% (2)
posiada pełnię - 0.05% (2)
nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
zakresie określonym - 0.05% (2)
oraz jej - 0.05% (2)
w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w - 0.05% (2)
autorskich i - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
również w - 0.05% (2)
przysługują mu - 0.05% (2)
żaden sposób - 0.05% (2)
autorskie prawa - 0.05% (2)
majątkowe do - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
pełnym zakresie - 0.05% (2)
oraz prawa - 0.05% (2)
te nie - 0.05% (2)
ograniczone lub - 0.05% (2)
konkursu, jak - 0.05% (2)
obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
zakresie obsługi - 0.05% (2)
który zobowiązał - 0.05% (2)
z wyłączeniem - 0.05% (2)
małżonków oraz - 0.05% (2)
osoby pozostające - 0.05% (2)
w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
lub kurateli. - 0.05% (2)
swoich danych - 0.05% (2)
osobowe ma - 0.05% (2)
małżonków, rodziców - 0.05% (2)
swoje dane - 0.05% (2)
każdy, kto - 0.05% (2)
7 powyżej, - 0.05% (2)
brać udział - 0.05% (2)
rmf sp. - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
i rodzeństwo - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
czym nagrodę - 0.05% (2)
7. uczestnikami, - 0.05% (2)
osobowych, na - 0.05% (2)
ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane - 0.05% (2)
na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
nie mogą - 0.05% (2)
się: wstępnych, - 0.05% (2)
zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie - 0.05% (2)
razy, przy - 0.05% (2)
można wygrać - 0.05% (2)
technicznej i - 0.05% (2)
które ukończyły - 0.05% (2)
jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
16 lat. - 0.05% (2)
poświęconych danemu - 0.05% (2)
3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału - 0.05% (2)
konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane - 0.05% (2)
oraz akcji - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. - 0.05% (2)
promocyjnym (np. - 0.05% (2)
tylko raz, - 0.05% (2)
szczególności powyższe - 0.05% (2)
spółki grupa - 0.05% (2)
powiązanego – - 0.05% (2)
rzecz podmiotu - 0.05% (2)
nastąpić na - 0.05% (2)
powierzenie może - 0.05% (2)
powyżej, stanowi - 0.05% (2)
2 warunki - 0.05% (2)
obsługa it, - 0.05% (2)
uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. - 0.05% (2)
nagrody. w - 0.05% (2)
lub fundatorom - 0.05% (2)
powinien, wykonać - 0.05% (2)
firmy kurierskie) - 0.05% (2)
wskazane w - 0.05% (2)
8. każdy, - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
rodo, tj. do - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
żądania od organizatora - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
e-mail na adres - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
dodatkowej zgody uczestnika - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
z prawem, a - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
których mowa powyżej - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
oraz prawo do - 0.05% (2)
które wyraziły zgodę - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich danych - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
- w formie - 0.05% (2)
pisemnej na adres: - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków; - 0.05% (2)
lub - drogą - 0.05% (2)
e-mail na adres: - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
przetwarzane są na - 0.05% (2)
być również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
podstawie zgody lub - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu do - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje już - 0.05% (2)
danych osobowych, ale - 0.05% (2)
są one potrzebne - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia lub - 0.05% (2)
się w sposób - 0.05% (2)
przenoszenia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 20 - 0.05% (2)
otrzymania w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
powszechnie używanym formacie - 0.05% (2)
danych osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
przesłania tych danych - 0.05% (2)
innemu administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie udawajirek - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, maciek - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
dobrowolne, ale niezbędne - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania danych - 0.05% (2)
osobowych, które są - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz do - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
usunięcia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 17 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
w zakresie obsługi - 0.05% (2)
– spółki grupa - 0.05% (2)
technicznej i organizacyjnej - 0.05% (2)
konkursu oraz akcji - 0.05% (2)
marketingowych i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa it, - 0.05% (2)
firmy kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród w - 0.05% (2)
celu realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. w - 0.05% (2)
szczególności powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić na - 0.05% (2)
rzecz podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
rmf sp. z - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
każdy, kto podał - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
od osób fizycznych - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.19060 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron