find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.26 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy wstawaj, nie udawaj b4 maxxx party byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party hity na zamówienie karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęzgarnij sianko na święta!słyszę prezenty100 kilo świątrajskie świętaeurofleszspecjal oznacza północciężarówki coca-cola ruszają w trasę!#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniebyle do obiaduania wojtkowiak, artur "fiołas' fiałkowskiteraz na anteniebyle do obiaduania wojtkowiak, artur "fiołas' fiałkowski teraz gramy gaullin moonlight rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: dane@rmfmaxxx.pl, administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@rmfmaxxx.pl * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres dane@rmfmaxxx.pl. wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email iod@rmfmaxxxx.pl § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody ucze

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4255

One word
nie - 5.92% (252)
ani - 5.73% (244)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.39% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.22% (52)
ich - 1.13% (48)
przez - 1.1% (47)
ucze - 1.06% (45)
przetwarza - 1.06% (45)
rmf - 1.01% (43)
maxxx - 1.01% (43)
gra - 0.99% (42)
uczestnik - 0.99% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.75% (32)
tym - 0.73% (31)
dane - 0.71% (30)
konkursu - 0.71% (30)
się - 0.71% (30)
utworu - 0.68% (29)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
zgody - 0.54% (23)
osób - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
dla - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
regulamin - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
danych, - 0.38% (16)
przetwarzania - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
jego - 0.35% (15)
art. - 0.35% (15)
jak - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
udziału - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
radio - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
szczególności - 0.33% (14)
tych - 0.31% (13)
czy - 0.31% (13)
maxxx. - 0.31% (13)
stanowi - 0.31% (13)
sp. - 0.31% (13)
przetwarzanie - 0.31% (13)
marketingowych - 0.31% (13)
ono - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
cele - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
uczestnika - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
tego - 0.26% (11)
wyżej - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
gdy - 0.24% (10)
konkursów - 0.24% (10)
prawie - 0.24% (10)
internet - 0.24% (10)
organizatora, - 0.24% (10)
osobowych, - 0.24% (10)
trzecich - 0.24% (10)
nagrody - 0.24% (10)
celach - 0.24% (10)
którym - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
każdy - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
rzecz - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
utworu, - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
waszyngtona - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
rodo, - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
korzystanie - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
konkursie. - 0.16% (7)
poprzez - 0.16% (7)
techniką - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
hity - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
zamów - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
wobec - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
teraz - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
wyraża - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
konkursowi. - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
lit. - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
zł., - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
decyzji - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
zmian, - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
zamówienie - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
dokonywanie - 0.07% (3)
opracowań - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
obiadu - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
byle - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
organizatorowi, - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
obiaduania - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
artur - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
wojtkowiak, - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
"fiołas' - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
fiałkowski - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
pełnię - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
anteniebyle - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.39% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
udziału w - 0.33% (14)
w zakresie - 0.31% (13)
w szczególności - 0.31% (13)
na cele - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
zgodę na - 0.28% (12)
z o.o. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
danych osobowych, - 0.24% (10)
utworu w - 0.24% (10)
z praw - 0.24% (10)
zgody na - 0.24% (10)
osób trzecich - 0.24% (10)
do żądania - 0.24% (10)
na adres - 0.24% (10)
tj. do - 0.24% (10)
multimedia sp. - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
w celu - 0.21% (9)
w krakowie - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
w konkursie, - 0.16% (7)
utworu, w - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
celach marketingowych - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
dla potrzeb - 0.12% (5)
oraz na - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
rodo, tj. - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
na korzystanie - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
o.o. z - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
hity na - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
ustawy z - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
do obiadu - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
szczególności w - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
organizatora z - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
na zamówienie - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
opracowań utworu - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
artur "fiołas' - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
maxxx party - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
teraz na - 0.05% (2)
anteniebyle do - 0.05% (2)
obiaduania wojtkowiak, - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: dane@rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
sp. z o.o. - 0.26% (11)
zgody na cele - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
w tym ich - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
udziału w konkursie. - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
1, 30-204 kraków - 0.12% (5)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
przetwarzanie danych osobowych - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
do wniesienia skargi - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
rejonowy dla krakowa - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
w konkursie. 2. - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
w danym konkursie - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
pod numerem krs - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
z siedzibą w - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
art. 6 ust. - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
na podstawie zgody - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
całości lub w - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
do wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
korzystanie z utworu - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
przez organizatora, bez - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
z o.o., al. - 0.07% (3)
0000003445, przez sąd - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
krajowego rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
waszyngtona 1, wpisana - 0.07% (3)
krakowie przy al. - 0.07% (3)
- śródmieścia w - 0.07% (3)
hity na zamówienie - 0.07% (3)
gospodarczy, z kapitałem - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
wyłącznie dla potrzeb - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
danych, (iii) o - 0.07% (3)
na adres: multimedia - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
zakładowym w wysokości - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
stanowi inaczej. § - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
numer nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., posiadająca - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
sp. z o.o., - 0.07% (3)
przetwarzanie jego danych - 0.07% (3)
do cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
(i) uczestnik konkursu - 0.05% (2)
kwestionuje prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych przez - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
danych osobowych na - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
ograniczenia przetwarzania danych, - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
pisemnej, na adres - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
następujących przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
również „prawem do - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
odbiorcach lub kategoriach - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
danych osobowych (zwane - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
o kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
(i) o celach - 0.05% (2)
przetwarzania danych, (ii) - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
konkursu (tj. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy uczestnik - 0.05% (2)
nie udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą przetwarzane - 0.05% (2)
przez okres trwania - 0.05% (2)
konkursu oraz okres - 0.05% (2)
przedawnienia roszczeń związanych - 0.05% (2)
konkursie, a także - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące od - 0.05% (2)
ewentualny okres dochodzenia - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
oraz uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
regon 350739197. 2. - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
przepływu takich danych - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
i rady (ue) - 0.05% (2)
2016/679 z dnia - 0.05% (2)
27 kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
w sprawie ochrony - 0.05% (2)
osób fizycznych w - 0.05% (2)
związku z przetwarzaniem - 0.05% (2)
w sprawie swobodnego - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
prawo do żądania: - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
realizacji konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań marketingowych - 0.05% (2)
dane osobowe ma - 0.05% (2)
swoich danych osobowych, - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
do uzyskania od - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.05% (2)
oraz prawo uzyskania - 0.05% (2)
dostępu do tych - 0.05% (2)
danych (w tym - 0.05% (2)
ich kopii), a - 0.05% (2)
także w szczególności - 0.05% (2)
do następujących informacji: - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
celach prowadzenia badań - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
jest dobrowolne, nieudzielenie - 0.05% (2)
tej zgody nie - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału w - 0.05% (2)
konkursie, ani nie - 0.05% (2)
wpływa na prawa - 0.05% (2)
będą przetwarzane w - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
promocyjnych, w tym - 0.05% (2)
obejmujących marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów i - 0.05% (2)
usług spółki multimedia - 0.05% (2)
oraz jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
roszczeń ze strony - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania dodatkowej - 0.05% (2)
marketingowe oraz prawo - 0.05% (2)
lub w związku - 0.05% (2)
osobom, które wyraziły - 0.05% (2)
zgodę na cele - 0.05% (2)
marketingowe przysługuje prawo - 0.05% (2)
wobec przetwarzania ich - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
przez przesłanie stosownego - 0.05% (2)
formie pisemnej na - 0.05% (2)
kraków; lub - - 0.05% (2)
drogą e-mail na - 0.05% (2)
mogą być również - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, (ii) - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez wybranie - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
osobowych. kontakt z - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
dane przetwarzane są - 0.05% (2)
odbywa się w - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
ale są one - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
jest niezgodne z - 0.05% (2)
prawem, a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu danych, - 0.05% (2)
już danych osobowych, - 0.05% (2)
potrzebne uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
jeśli: (i) przetwarzanie - 0.05% (2)
do ustalenia, dochodzenia - 0.05% (2)
lub obrony roszczeń. - 0.05% (2)
do otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym - 0.05% (2)
formacie danych osobowych - 0.05% (2)
żądania przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu administratorowi - 0.05% (2)
danych, jeśli jest - 0.05% (2)
to technicznie możliwe. - 0.05% (2)
prawo to przysługuje - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
organizator lub sponsor, - 0.05% (2)
określonych w niniejszym - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych komunikatami - 0.05% (2)
podawanymi na antenie - 0.05% (2)
maxxx. 4. w - 0.05% (2)
przypadku, gdy formuła - 0.05% (2)
konkursów odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator opublikuje - 0.05% (2)
szczegółowy regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. - 0.05% (2)
fundatorem nagród jest - 0.05% (2)
który zobowiązał się - 0.05% (2)
będą organizowane przez - 0.05% (2)
do ufundowania nagród. - 0.05% (2)
6. konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na terenie - 0.05% (2)
rzeczypospolitej polskiej. 7. - 0.05% (2)
uczestnikami, nie mogą - 0.05% (2)
zostać pracownicy organizatora - 0.05% (2)
i sponsora oraz - 0.05% (2)
ich osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które rozumie - 0.05% (2)
się: wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
organizatora na zasadach - 0.05% (2)
społecznościowych 3. konkursy - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
z dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
konkursów organizowanych w - 0.05% (2)
programach radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w serwisie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl oraz na - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, nie - 0.05% (2)
będących grami losowymi - 0.05% (2)
r. o grach - 0.05% (2)
lub na profilach - 0.05% (2)
hazardowych (dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. 1540). - 0.05% (2)
§ 1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. organizatorem - 0.05% (2)
konkursów jest multimedia - 0.05% (2)
regon 350739197 zwane - 0.05% (2)
dalej organizatorem. organizator - 0.05% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.05% (2)
pozyskania sponsora nagród - 0.05% (2)
konkursy organizowane będą - 0.05% (2)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
niekompletnych danych osobowych; - 0.05% (2)
i rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
na otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
handlowych – zgodnie - 0.05% (2)
z treścią i - 0.05% (2)
zakresem określonym pod - 0.05% (2)
jako „zgoda na - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
osobowych w celu - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych stanowi udzielona - 0.05% (2)
przez uczestnika zgoda - 0.05% (2)
a także zgodę - 0.05% (2)
odpowiedniego pola pod - 0.05% (2)
czas nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
wywiązania się z - 0.05% (2)
anteniebyle do obiaduania - 0.05% (2)
wojtkowiak, artur "fiołas' - 0.05% (2)
do obiaduania wojtkowiak, - 0.05% (2)
artur "fiołas' fiałkowski - 0.05% (2)
podanie danych osobowych - 0.05% (2)
jest dobrowolne, ale - 0.05% (2)
będą przetwarzana dla - 0.05% (2)
potrzeb realizacji konkursu. - 0.05% (2)
podstawą prawną przetwarzania - 0.05% (2)
ich niezbędność do - 0.05% (2)
obowiązku realizacji konkursu - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
(art. 6 ust. - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
podstawie udzielonej zgody - 0.05% (2)
że uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
do żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
zakresie ochrony danych - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
którym ma zamiar - 0.05% (2)
ujawnić dane, (iv) - 0.05% (2)
o możliwości skorzystania - 0.05% (2)
osobowych i o - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
sposobie ich realizacji, - 0.05% (2)
(v) o prawie - 0.05% (2)
do organu nadzorczego, - 0.05% (2)
(vi) o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, w - 0.05% (2)
tym o profilowaniu, - 0.05% (2)
a także jego - 0.05% (2)
od administratora danych - 0.05% (2)
danych osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe oraz - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
sprzeciw wobec przetwarzania - 0.05% (2)
prawa do nagrody. - 0.05% (2)
lub wycofa udzieloną - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
współpracujących w zakresie - 0.05% (2)
obsługi technicznej i - 0.05% (2)
organizacyjnej konkursu oraz - 0.05% (2)
akcji marketingowych i - 0.05% (2)
promocyjnym (np. obsługa - 0.05% (2)
it, firmy kurierskie) - 0.05% (2)
lub fundatorom nagród - 0.05% (2)
w szczególności powyższe - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
powierzenie może nastąpić - 0.05% (2)
na rzecz podmiotu - 0.05% (2)
powiązanego – spółki - 0.05% (2)
grupa rmf sp. - 0.05% (2)
z o.o. sp.k. - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, rodziców - 0.05% (2)
oraz osoby pozostające - 0.05% (2)
zgodę na dokonywanie - 0.05% (2)
dostęp w miejscu - 0.05% (2)
lub dzierżawa, e) - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu, w - 0.05% (2)
tym ich publiczne - 0.05% (2)
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie oraz - 0.05% (2)
reemitowanie, a także - 0.05% (2)
ich publiczne udostępnianie - 0.05% (2)
w taki sposób, - 0.05% (2)
aby każdy mógł - 0.05% (2)
mieć do niej - 0.05% (2)
i w czasie - 0.05% (2)
których utwór utrwalono - 0.05% (2)
przez siebie wybranym, - 0.05% (2)
w tym przy - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci internet - 0.05% (2)
lub intranet, f) - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu dla - 0.05% (2)
celów marketingowych, w - 0.05% (2)
tym zamieszczanie utworu - 0.05% (2)
lub jego części - 0.05% (2)
na wszystkich możliwych - 0.05% (2)
nośnikach reklamowych i - 0.05% (2)
odsprzedaż, użyczenie, najem - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, na - 0.05% (2)
w materiałach atl - 0.05% (2)
a także wytwarzanie - 0.05% (2)
a) wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
rozpowszechnianie utworu w - 0.05% (2)
części, b) trwałe - 0.05% (2)
lub czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie w - 0.05% (2)
części przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
każdej techniki w - 0.05% (2)
tym techniki drukarskiej, - 0.05% (2)
reprograficznej, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
oraz techniki cyfrowej, - 0.05% (2)
każdą techniką egzemplarzy - 0.05% (2)
obrót oryginałem albo - 0.05% (2)
techniką drukarską, reprograficzną, - 0.05% (2)
techniką cyfrową, a - 0.05% (2)
także wprowadzanie do - 0.05% (2)
pamięci komputera lub - 0.05% (2)
innego urządzenia, c) - 0.05% (2)
opracowywanie, w tym - 0.05% (2)
modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
łącznie z innymi - 0.05% (2)
utworami lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innych zmian, d) - 0.05% (2)
informacyjnych, w szczególności - 0.05% (2)
oraz btl, w - 0.05% (2)
udzielona zostaje na - 0.05% (2)
włączając w to - 0.05% (2)
przystąpić po stronie - 0.05% (2)
organizatora do każdego - 0.05% (2)
sporu sądowego, a - 0.05% (2)
w przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot od - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązują się - 0.05% (2)
zwrócić całość pokrytych - 0.05% (2)
roszczeń oraz wszelkie - 0.05% (2)
związane z tym - 0.05% (2)
wydatki i opłaty, - 0.05% (2)
koszty procesu i - 0.05% (2)
w przypadku braku - 0.05% (2)
koszty obsługi prawnej, - 0.05% (2)
a także naprawi - 0.05% (2)
wszelkie inne szkody - 0.05% (2)
wynikające z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich. 5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając z - 0.05% (2)
przysługujących mu autorskich - 0.05% (2)
praw majątkowych i - 0.05% (2)
osobistych: a) wyraża - 0.05% (2)
takiej możliwości - - 0.05% (2)
sporze sądowym lub - 0.05% (2)
telewizji kablowej lub - 0.05% (2)
przyjmuję na siebie, - 0.05% (2)
cyfrowej, w sieci - 0.05% (2)
internet, w prasie, - 0.05% (2)
na drukach firmowych - 0.05% (2)
oraz innych drukach, - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, formularzach, - 0.05% (2)
w prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
na materiałach brandingowych, - 0.05% (2)
gadżetach, strojach. 4. - 0.05% (2)
z tytułu złożonego - 0.05% (2)
powyżej oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
organizatora w każdym - 0.05% (2)
w przypadku jakichkolwiek - 0.05% (2)
osób trzecich uczestnik, - 0.05% (2)
po zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje się - 0.05% (2)
zwolnić organizatora z - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności z - 0.05% (2)
tego tytułu oraz - 0.05% (2)
do całkowitego zaspokojenia - 0.05% (2)
uzasadnionych roszczeń osób - 0.05% (2)
trzecich, a także - 0.05% (2)
wstąpić w miejsce - 0.05% (2)
następujących polach eksploatacji: - 0.05% (2)
czas nieokreślony; licencja - 0.05% (2)
w stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
filmu konkursowego lub - 0.05% (2)
mogą zostać podane - 0.05% (2)
przez prowadzącego w - 0.05% (2)
w danemu konkursowi. - 0.05% (2)
§ 3 prawa - 0.05% (2)
autorskie 1. w - 0.05% (2)
wypadku, gdy zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej lub/i - 0.05% (2)
wykonania i przesłania - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego lub/i - 0.05% (2)
innego dzieła spełniającego - 0.05% (2)
16 lat. 3. - 0.05% (2)
kryteria utworu w - 0.05% (2)
prawie autorskim i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych (zwanego - 0.05% (2)
dalej: utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór uczestnik - 0.05% (2)
konkursu potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony przez - 0.05% (2)
niego utwór, jest - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas niepublikowany - 0.05% (2)
i nie nagradzany - 0.05% (2)
dodatkowe warunki udziału - 0.05% (2)
osoby, które ukończyły - 0.05% (2)
b) jest wynikiem - 0.05% (2)
raz, chyba, że - 0.05% (2)
opieki lub kurateli. - 0.05% (2)
8. każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, o - 0.05% (2)
których mowa w - 0.05% (2)
pkt. 7 powyżej, - 0.05% (2)
ma prawo brać - 0.05% (2)
udział w konkursach - 0.05% (2)
nieograniczoną liczbę razy, - 0.05% (2)
przy czym nagrodę - 0.05% (2)
można wygrać tylko - 0.05% (2)
pkt. 4 powyżej, - 0.05% (2)
mogą być wyłącznie - 0.05% (2)
2 warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
w konkursach 1. - 0.05% (2)
w celu wzięcia - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik powinien, - 0.05% (2)
wykonać zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wskazane w programie - 0.05% (2)
internetowych poświęconych danemu - 0.05% (2)
konkursowi. 2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego konkursu - 0.05% (2)
nie zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami konkursu - 0.05% (2)
w innych konkursach; - 0.05% (2)
jego osobistej, samodzielnej - 0.05% (2)
licencję udzieloną na - 0.05% (2)
prawami osobistymi do - 0.05% (2)
antenie rmf maxxx, - 0.05% (2)
a tym samym - 0.05% (2)
udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody - 0.05% (2)
na użytkowanie utworu - 0.05% (2)
ograniczeń terytorialnych i - 0.05% (2)
czasowych. 3. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że dysponuje - 0.05% (2)
prawami autorskimi prawami - 0.05% (2)
majątkowymi i autorskimi - 0.05% (2)
utworu, w zakresie - 0.05% (2)
publikację na stronie - 0.05% (2)
umożliwiającym mu wzięcie - 0.05% (2)
z chwilą wzięcia - 0.05% (2)
uczestnik udziela organizatorowi, - 0.05% (2)
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
terytorialnie licencji na - 0.05% (2)
przez czas określony - 0.05% (2)
4 lat, która - 0.05% (2)
to licencja po - 0.05% (2)
upływie tego okresu - 0.05% (2)
przekształca się w - 0.05% (2)
konkursowej oraz na - 0.05% (2)
zgodę na jego - 0.05% (2)
twórczości; c) przysługują - 0.05% (2)
jak również w - 0.05% (2)
mu autorskie prawa - 0.05% (2)
majątkowe do utworu - 0.05% (2)
w pełnym zakresie - 0.05% (2)
oraz prawa te - 0.05% (2)
nie są w - 0.05% (2)
żaden sposób ograniczone - 0.05% (2)
lub obciążone na - 0.05% (2)
rzecz osób trzecich. - 0.05% (2)
w zakresie koniecznym - 0.05% (2)
dla realizacji konkursu, - 0.05% (2)
zakresie określonym w - 0.05% (2)
oraz że wyraża - 0.05% (2)
regulaminie nie będzie - 0.05% (2)
naruszało praw osób - 0.05% (2)
trzecich, w tym - 0.05% (2)
w szczególności praw - 0.05% (2)
osobistych. 2. uczestnik, - 0.05% (2)
oświadcza, że posiada - 0.05% (2)
pełnię praw autorskich - 0.05% (2)
zakresie, w jakim - 0.05% (2)
stanowi ono utwór - 0.05% (2)
o prawie autorskich - 0.05% (2)
i prawach pokrewnych, - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.20844 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron