find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

HTML Content

Title:

Zamówienia, Hity na Zamówienie | RMF MAXXX

Description:

Lato stwarza wiele okazji do… przeprosin, ale i nie tylko ;) Pomożemy przy każdej, zamów swój hit, zadedykuj go i słuchajcie – już w weekend! | RMF MAXXX

Keywords:

Hity na Zamówienie, rmf maxxx, program, Hity na Zamówienie w RMF MAXXX

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8;

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.27 score from seowykop.pl for:www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html

Text on your page:

rmf fm rmf classic rmf on rmf 24 grupa rmf zaloguj się #namaxxxa menu play_circle_outline radioradio programy maxxxstory niedziela - dzień świetny b4 maxxx party wstawaj, nie udawaj byle do obiadu i wszystko gra hity na maxxxa hop bęc maxxx party karola i konrad ekipa ramówka reklama aplikacje mobilne kontakt listlisty przebojów hop bęc aktualne notowanie propozycje archiwum maxxx top 40 klubowy przebój roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 headsetpodcasty queue_musicmuzyka playlista - sprawdź co było grane hity nowości artyści płyty rmf maxxx gradekonkursy menuzobacz więcej - wybierz lokalizacjęjaka jest twoja historia z maxxxem?#urodzinynamaxxxawchodzę do pracy, a tu... settings_input_antennaodbiór odbiór naziemny - częstotliwości aplikacje mobilne aplikacje desktopowe radio przez internet emailkontakt search searchszukaj słuchaj teraz rmf maxxx wybierz lokalizację rmf maxxx na facebooku rmf maxxx na twitterze rmf maxxx na youtube rmf maxxx na instagramie teraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rockteraz na anteniewstawaj, nie udawajirek jakubek, maciek rock teraz gramy alan walker sing me to sleep rmf maxxx programy w rmf maxxx hity na zamówienie zamówienia hity na zamówienie #hnz zamówienia kawałek: dlaczego i dla kogo? twoje imię: twój numer telefonu: numer telefonu osoby, dla której jest dedykacja: przepisz kod z obrazka: akceptuję regulamin konkursu. oświadczam, że mam ukończone 16 lat oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych: 1. administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem krs 0000003445, nip: 677-10-04-602, regon 350739197. 2. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w konkursie. 2.1 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 2.2 dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c rodo*) 2.3 dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 3. dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika konkursu. 3.1 uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”). 3.2 udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu. 3.3 dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rodo*). 3.4 dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 4. powierzenie przetwarzania danych osobowych. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 5. prawa uczestnika dotyczące danych osobowych. 5.1 każdy, kto podał administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo*, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator danych osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo*, tj. do żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo*, tj. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 5.2 osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody. 5.3 prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "wypisz". 6. skarga. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych narusza przepisy rodo* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. kontakt. inspektor ochrony danych osobowych. kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy - w formie pisemnej na adres: multimedia sp. z o.o., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków; lub - drogą e-mail na adres: [email protected], administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: [email protected] * rodo - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez organizatora z tych opracowań wg uznania organizatora; b) zezwala organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania organizatora; c) upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika; d) przenosi na organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu. 6. powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że organizator może korzystać z przesłanego utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. § 4 nagrody 1. nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty cd, płyty dvd, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. nagrody w każdym przypadku określa organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje organizator. 2. nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 3. w przypadku, gdy odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora. 4. w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat konkursu zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej. § 5 dane osobowe 1. administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197. 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „rodo”). 3. dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 4. jeżeli w związku z udziałem w konkursie uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki multimedia sp. z o.o. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda art. 6 ust. 1 lit. a rodo. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę. 5. w celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa it, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. w szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki grupa rmf sp. z o.o. sp.k. 6. każdy, kto podał organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rodo, tj. do uzyskania od organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 rodo, tj. do żądania od organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rodo, tj. do żądania od organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rodo, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 7. osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 rodo, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie, adres: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków, lub (ii) droga e-mail na adres [email protected] wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody. 9. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia rodo, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 10. organizator, jako administrator danych osobowych , powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres organizatora lub droga elektroniczna na adres email [email protected] § 6 postanowienia końcowe 1. zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 2. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. wszelkie zastrzeżenia związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: al. waszyngtona 1, 30-204 kraków 4. regulamin jest dostępny na portalu https://www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html zamów teraz » border_colordedykuj także przez maxxx connect regulamin ogólny konkursów organizowanych w programach radiowych "rmf maxxx", w serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (dz.u.2009 nr 201 poz. 1540). § 1 postanowienia ogólne 1. organizatorem konkursów jest multimedia sp. z o.o. z siedzibą w krakowie przy al. waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000003445, przez sąd rejonowy dla krakowa - śródmieścia w krakowie, xi wydział gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.857.000,00 zł., posiadająca numer nip 677-10-04-602, regon 350739197 zwane dalej organizatorem. organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie. 2. konkursy organizowane będą przez organizatora na antenie programów radiowych rmf maxxx lub w serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub na profilach należących do rmf maxxx w serwisach społecznościowych 3. konkursy będą organizowane przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na antenie programów radiowych rmf maxxx. 4. w przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem nagród jest organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród. 6. konkursy są realizowane na terenie rzeczypospolitej polskiej. 7. uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy organizatora i sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi inaczej. § 2 warunki uczestnictwa w konkursach 1. w celu wzięcia udziału w danym konkursie, uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi. 2. jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. 3. dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego w programie radiowym rmf maxxx lub na stronach internetowych poświęconych w danemu konkursowi. § 3 prawa autorskie 1. w wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. uczestnik oświadcza, że korzystanie z utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. 2. uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie konkursowej oraz na antenie rmf maxxx, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie utworu przez organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 3. uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie utworu w całości lub w części, b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, e) rozpowszechnianie utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci internet lub intranet, f) wykorzystywanie utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach atl oraz btl, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 4. z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnik, po zawiadomieniu przez organizatora, zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 5. dodatkowo uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez o

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4265

One word
nie - 6% (256)
ani - 5.72% (244)
konkurs - 2.23% (95)
praw - 2.04% (87)
danych - 1.9% (81)
lub - 1.57% (67)
że - 1.5% (64)
pod - 1.41% (60)
osobowych - 1.38% (59)
organizator - 1.34% (57)
oraz - 1.24% (53)
przez - 1.15% (49)
ich - 1.13% (48)
maxxx - 1.06% (45)
przetwarza - 1.06% (45)
uczestnik - 1.01% (43)
rmf - 1.01% (43)
gra - 0.98% (42)
przy - 0.96% (41)
organizatora - 0.82% (35)
jest - 0.77% (33)
tym - 0.73% (31)
dane - 0.7% (30)
konkursu - 0.7% (30)
utworu - 0.7% (30)
się - 0.7% (30)
prawa - 0.66% (28)
marketing - 0.63% (27)
one - 0.59% (25)
osób - 0.54% (23)
zgody - 0.54% (23)
- 0.52% (22)
czas - 0.52% (22)
także - 0.47% (20)
ale - 0.47% (20)
dostęp - 0.45% (19)
udział - 0.45% (19)
administrator - 0.45% (19)
konkursie - 0.45% (19)
dla - 0.42% (18)
jak - 0.42% (18)
prawo - 0.42% (18)
podstawie - 0.42% (18)
rodo - 0.42% (18)
który - 0.4% (17)
danych, - 0.38% (16)
jego - 0.38% (16)
dni - 0.38% (16)
regulamin - 0.38% (16)
art. - 0.35% (15)
roszczeń - 0.35% (15)
osobowe - 0.35% (15)
szczególności - 0.35% (15)
201 - 0.35% (15)
zakresie - 0.35% (15)
przetwarzania - 0.35% (15)
radio - 0.33% (14)
udziału - 0.33% (14)
będą - 0.33% (14)
zgodę - 0.33% (14)
uczestnika - 0.3% (13)
przetwarzanie - 0.3% (13)
marketingowych - 0.3% (13)
sp. - 0.3% (13)
tych - 0.3% (13)
czy - 0.3% (13)
stanowi - 0.3% (13)
maxxx. - 0.3% (13)
cele - 0.28% (12)
żądania - 0.28% (12)
marketingowe - 0.28% (12)
przypadku - 0.28% (12)
mogą - 0.28% (12)
tj. - 0.28% (12)
określony - 0.28% (12)
ono - 0.28% (12)
realizacji - 0.28% (12)
adres - 0.28% (12)
konkursowe - 0.28% (12)
wyżej - 0.26% (11)
tego - 0.26% (11)
potrzeb - 0.26% (11)
o.o. - 0.26% (11)
sąd - 0.26% (11)
internet - 0.23% (10)
konkursów - 0.23% (10)
celach - 0.23% (10)
gdy - 0.23% (10)
prawie - 0.23% (10)
organizatora, - 0.23% (10)
trzecich - 0.23% (10)
nagrody - 0.23% (10)
osobowych, - 0.23% (10)
każdy - 0.21% (9)
łącznie - 0.21% (9)
konkursie, - 0.21% (9)
być - 0.21% (9)
które - 0.21% (9)
celu - 0.21% (9)
mowa - 0.21% (9)
którym - 0.21% (9)
multimedia - 0.21% (9)
inne - 0.21% (9)
inny - 0.21% (9)
nagród - 0.21% (9)
okres - 0.21% (9)
ochrony - 0.21% (9)
numer - 0.21% (9)
utworu, - 0.21% (9)
waszyngtona - 0.19% (8)
również - 0.19% (8)
wniesienia - 0.19% (8)
może - 0.19% (8)
powyżej - 0.19% (8)
korzystanie - 0.19% (8)
rozumie - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
rejestru - 0.19% (8)
publiczne - 0.19% (8)
rodo* - 0.19% (8)
antenie - 0.19% (8)
utwór - 0.19% (8)
krakowie - 0.19% (8)
sprzeciw - 0.19% (8)
udostępnione - 0.19% (8)
al. - 0.19% (8)
kto - 0.19% (8)
przetwarzane - 0.19% (8)
rzecz - 0.19% (8)
konkursie. - 0.16% (7)
wyrazi - 0.16% (7)
mają - 0.16% (7)
rodo, - 0.16% (7)
(ii) - 0.16% (7)
przedsiębiorców - 0.16% (7)
wszelkie - 0.16% (7)
tej - 0.16% (7)
(i) - 0.16% (7)
wyłącznie - 0.16% (7)
osoby - 0.16% (7)
autorskich - 0.16% (7)
sposób - 0.16% (7)
promocyjnych - 0.16% (7)
konkursach - 0.16% (7)
ustawy - 0.16% (7)
adres: - 0.16% (7)
udziela - 0.16% (7)
grami - 0.16% (7)
konkursy - 0.16% (7)
www.rmfmaxxx.pl - 0.16% (7)
dalej - 0.16% (7)
dodatkowe - 0.16% (7)
dnia - 0.16% (7)
techniką - 0.14% (6)
stronie - 0.14% (6)
autorskim - 0.14% (6)
administratora - 0.14% (6)
części - 0.14% (6)
zwane - 0.14% (6)
techniki - 0.14% (6)
kontakt - 0.14% (6)
radiowych - 0.14% (6)
prawami - 0.14% (6)
rozumieniu - 0.14% (6)
innych - 0.14% (6)
następujących - 0.14% (6)
prowadzenia - 0.14% (6)
odpowiedzi - 0.14% (6)
których - 0.14% (6)
oświadcza, - 0.14% (6)
sobie - 0.14% (6)
wzięcia - 0.14% (6)
przysługuje - 0.14% (6)
taki - 0.14% (6)
wyraża - 0.12% (5)
autorskie - 0.12% (5)
kraków - 0.12% (5)
posiada - 0.12% (5)
związku - 0.12% (5)
pkt. - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
osób, - 0.12% (5)
tytułu - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
rodo*, - 0.12% (5)
wówczas - 0.12% (5)
powyżej, - 0.12% (5)
organizatorowi - 0.12% (5)
przetwarzanych - 0.12% (5)
szczegółowy - 0.12% (5)
formie - 0.12% (5)
prawach - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
zamów - 0.12% (5)
osobowych. - 0.12% (5)
30-204 - 0.12% (5)
teraz - 0.12% (5)
dodatkowej - 0.12% (5)
hity - 0.12% (5)
alan - 0.12% (5)
krakowie, - 0.12% (5)
ust. - 0.12% (5)
uczestnik, - 0.12% (5)
chyba - 0.12% (5)
lat - 0.12% (5)
konkursu. - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
lit. - 0.09% (4)
cyfrowej, - 0.09% (4)
wypadku, - 0.09% (4)
zmian, - 0.09% (4)
przypadku, - 0.09% (4)
organizatorem - 0.09% (4)
wprowadzanie - 0.09% (4)
siedzibą - 0.09% (4)
krakowa - 0.09% (4)
programów - 0.09% (4)
śródmieścia - 0.09% (4)
wysokości - 0.09% (4)
nip - 0.09% (4)
350739197 - 0.09% (4)
należących - 0.09% (4)
społecznościowych - 0.09% (4)
sponsora - 0.09% (4)
organizowane - 0.09% (4)
prawną - 0.09% (4)
serwisach - 0.09% (4)
niej - 0.09% (4)
profilach - 0.09% (4)
drukach - 0.09% (4)
jeśli - 0.09% (4)
promocyjnych, - 0.09% (4)
promocji, - 0.09% (4)
sprzeciwu - 0.09% (4)
publicznej, - 0.09% (4)
opinii - 0.09% (4)
badań - 0.09% (4)
pola - 0.09% (4)
pisemnej - 0.09% (4)
materiałach - 0.09% (4)
serwisie - 0.09% (4)
narusza - 0.09% (4)
inspektor - 0.09% (4)
możliwy - 0.09% (4)
dochodzenia - 0.09% (4)
sieci - 0.09% (4)
siebie - 0.09% (4)
sprawie - 0.09% (4)
fizycznych - 0.09% (4)
zapisu - 0.09% (4)
trzecich. - 0.09% (4)
magnetycznego - 0.09% (4)
zostać - 0.09% (4)
dobrowolne, - 0.09% (4)
konkursowego - 0.09% (4)
autorskimi - 0.09% (4)
gospodarczy - 0.09% (4)
uczestnikami - 0.09% (4)
wydział - 0.09% (4)
rejonowy - 0.09% (4)
wpisana - 0.09% (4)
konkursowej - 0.09% (4)
lub/i - 0.09% (4)
bez - 0.09% (4)
innego - 0.09% (4)
danemu - 0.09% (4)
nieodpłatnej - 0.09% (4)
niewyłącznej, - 0.09% (4)
pokrewnych - 0.09% (4)
konkursowym - 0.09% (4)
niego - 0.09% (4)
kod - 0.09% (4)
trzecich, - 0.09% (4)
przysługują - 0.09% (4)
konkursu, - 0.09% (4)
ograniczone - 0.09% (4)
konkursowi. - 0.09% (4)
poświęconych - 0.09% (4)
wykorzystaniu - 0.09% (4)
0000003445, - 0.09% (4)
realizowane - 0.09% (4)
całości - 0.09% (4)
jakichkolwiek - 0.09% (4)
rozpowszechnianie - 0.09% (4)
regon - 0.09% (4)
wykorzystywanie - 0.09% (4)
677-10-04-602, - 0.09% (4)
rodzeństwo - 0.09% (4)
małżonków - 0.09% (4)
licencja - 0.09% (4)
krs - 0.09% (4)
internetowych - 0.09% (4)
numerem - 0.09% (4)
warunki - 0.09% (4)
udzieloną - 0.09% (4)
danym - 0.09% (4)
zadanie - 0.09% (4)
krajowego - 0.09% (4)
wskazane - 0.09% (4)
programie - 0.09% (4)
radiowym - 0.09% (4)
stronach - 0.09% (4)
przesłania - 0.09% (4)
wycofa - 0.09% (4)
(iii) - 0.09% (4)
wykonywanie - 0.09% (4)
dostępu - 0.09% (4)
koszty - 0.09% (4)
organu - 0.09% (4)
skargi - 0.09% (4)
udzielona - 0.09% (4)
każdy, - 0.09% (4)
- 0.09% (4)
określonym - 0.09% (4)
sprostowania - 0.09% (4)
ograniczenia - 0.09% (4)
obsługi - 0.09% (4)
udzielonej - 0.09% (4)
(zwane - 0.09% (4)
nadzorczego - 0.09% (4)
administratorowi - 0.09% (4)
opracowań - 0.09% (4)
dokonywanie - 0.09% (4)
usunięcia - 0.09% (4)
kategoriach - 0.09% (4)
udzielenie - 0.09% (4)
jako - 0.09% (4)
informacji - 0.09% (4)
sposobie - 0.09% (4)
uznania - 0.09% (4)
zgoda - 0.09% (4)
możliwości - 0.09% (4)
spółki - 0.09% (4)
uzyskania - 0.09% (4)
wyraził - 0.09% (4)
niezwłocznego - 0.09% (4)
decyzji - 0.07% (3)
miejscu - 0.07% (3)
maxxxa - 0.07% (3)
zgodnie - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
odbiór - 0.07% (3)
2016r. - 0.07% (3)
udziałem - 0.07% (3)
komunikat - 0.07% (3)
aplikacje - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
związane - 0.07% (3)
zakładowym - 0.07% (3)
podanie - 0.07% (3)
uczestnikowi - 0.07% (3)
(dalej - 0.07% (3)
zezwala - 0.07% (3)
gramy - 0.07% (3)
sądowego, - 0.07% (3)
posiadająca - 0.07% (3)
zł., - 0.07% (3)
15.857.000,00 - 0.07% (3)
kapitałem - 0.07% (3)
tymi - 0.07% (3)
gospodarczy, - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
czym - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
celów - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
chyba, - 0.07% (3)
regulamin, - 0.07% (3)
inaczej. - 0.07% (3)
kwot - 0.07% (3)
sposób, - 0.07% (3)
jeżeli - 0.07% (3)
formularzem - 0.07% (3)
płyty - 0.07% (3)
drogą - 0.07% (3)
(dz. - 0.07% (3)
np. - 0.07% (3)
o.o., - 0.07% (3)
podmiotom - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
wstawaj, - 0.07% (3)
zgody. - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
administratorem - 0.07% (3)
potwierdza, - 0.07% (3)
5.2 - 0.07% (3)
osoby, - 0.07% (3)
podatku - 0.07% (3)
e-mail - 0.07% (3)
powierzenie - 0.07% (3)
reklamowych - 0.07% (3)
przepisy - 0.07% (3)
prowadzącego - 0.07% (3)
zobowiązuje - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
udawaj - 0.07% (3)
powyższe - 0.07% (3)
email - 0.07% (3)
przypadkach - 0.07% (3)
pełnię - 0.05% (2)
menu - 0.05% (2)
czasowe - 0.05% (2)
hop - 0.05% (2)
oświadczam, - 0.05% (2)
lat, - 0.05% (2)
trwałe - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
organizatora; - 0.05% (2)
osobistych. - 0.05% (2)
potrzeby - 0.05% (2)
naruszało - 0.05% (2)
upływie - 0.05% (2)
licencję - 0.05% (2)
uczestnika, - 0.05% (2)
programy - 0.05% (2)
eksploatacji: - 0.05% (2)
polach - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
nieokreślony; - 0.05% (2)
koniecznym - 0.05% (2)
rock - 0.05% (2)
przekształca - 0.05% (2)
części, - 0.05% (2)
skrótów - 0.05% (2)
będzie - 0.05% (2)
okresu - 0.05% (2)
uzyskiwania - 0.05% (2)
zakresie, - 0.05% (2)
dysponuje - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
nagrody, - 0.05% (2)
bądź - 0.05% (2)
dochodowego - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
wszelkich - 0.05% (2)
zamówienia - 0.05% (2)
itp. - 0.05% (2)
rzeczowe - 0.05% (2)
użytkowanie - 0.05% (2)
utrwalanie - 0.05% (2)
ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych - 0.05% (2)
osobistymi - 0.05% (2)
majątkowymi - 0.05% (2)
organizator, - 0.05% (2)
czasowych. - 0.05% (2)
udostępnieniu - 0.05% (2)
umożliwiającym - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
nieodpłatnej, - 0.05% (2)
pokrewnych, - 0.05% (2)
pisemnej, - 0.05% (2)
publikację - 0.05% (2)
maxxx, - 0.05% (2)
terytorialnie - 0.05% (2)
zamówienie - 0.05% (2)
samym - 0.05% (2)
przenaszalnej, - 0.05% (2)
telefonu - 0.05% (2)
organizatorowi, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
wzięcie - 0.05% (2)
party - 0.05% (2)
zastosowanie - 0.05% (2)
nieodwołalnej, - 0.05% (2)
nieograniczonej - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
zwielokrotnianie - 0.05% (2)
informacyjnych, - 0.05% (2)
drukach, - 0.05% (2)
firmowych - 0.05% (2)
takiej - 0.05% (2)
przystąpić - 0.05% (2)
prasie, - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
kablowej - 0.05% (2)
telewizji - 0.05% (2)
btl, - 0.05% (2)
atl - 0.05% (2)
każdego - 0.05% (2)
sporu - 0.05% (2)
formularzach, - 0.05% (2)
zasądzenia - 0.05% (2)
nośnikach - 0.05% (2)
możliwych - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, - 0.05% (2)
intranet, - 0.05% (2)
wybranym, - 0.05% (2)
zobowiązują - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
zwrócić - 0.05% (2)
całość - 0.05% (2)
ogłoszeniach, - 0.05% (2)
prezentacjach - 0.05% (2)
mógł - 0.05% (2)
siebie, - 0.05% (2)
wszelkiej - 0.05% (2)
zwolnić - 0.05% (2)
zawiadomieniu - 0.05% (2)
mobilne - 0.05% (2)
strony - 0.05% (2)
top - 0.05% (2)
prawną. - 0.05% (2)
odpowiedzialność - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
pełną - 0.05% (2)
zaspokojenia - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
oświadczenia, - 0.05% (2)
złożonego - 0.05% (2)
uzasadnionych - 0.05% (2)
wybierz - 0.05% (2)
wstąpić - 0.05% (2)
strojach. - 0.05% (2)
gadżetach, - 0.05% (2)
brandingowych, - 0.05% (2)
miejsce - 0.05% (2)
elektronicznych, - 0.05% (2)
sporze - 0.05% (2)
sądowym - 0.05% (2)
mieć - 0.05% (2)
search - 0.05% (2)
maciek - 0.05% (2)
reprograficzną, - 0.05% (2)
przerabianie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, - 0.05% (2)
modyfikowanie, - 0.05% (2)
opracowywanie, - 0.05% (2)
urządzenia, - 0.05% (2)
szkody - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
pamięci - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
cyfrową, - 0.05% (2)
drukarską, - 0.05% (2)
innymi - 0.05% (2)
egzemplarzy - 0.05% (2)
udawajirek - 0.05% (2)
każdą - 0.05% (2)
wytwarzanie - 0.05% (2)
korzystając - 0.05% (2)
przysługujących - 0.05% (2)
majątkowych - 0.05% (2)
reprograficznej, - 0.05% (2)
osobistych: - 0.05% (2)
drukarskiej, - 0.05% (2)
jakubek, - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
anteniewstawaj, - 0.05% (2)
bęc - 0.05% (2)
aby - 0.05% (2)
użyczenie, - 0.05% (2)
udostępnianie - 0.05% (2)
reemitowanie, - 0.05% (2)
nadawanie - 0.05% (2)
odtwarzanie, - 0.05% (2)
wyświetlanie, - 0.05% (2)
wystawianie, - 0.05% (2)
wykonywanie, - 0.05% (2)
pokrytych - 0.05% (2)
lokalizację - 0.05% (2)
dzierżawa, - 0.05% (2)
najem - 0.05% (2)
odsprzedaż, - 0.05% (2)
naprawi - 0.05% (2)
wydatki - 0.05% (2)
utrwalono - 0.05% (2)
nośników, - 0.05% (2)
egzemplarzami - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
oryginałem - 0.05% (2)
opłaty, - 0.05% (2)
obrót - 0.05% (2)
włączając - 0.05% (2)
procesu - 0.05% (2)
utworami - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
komputera - 0.05% (2)
uczestnictwa - 0.05% (2)
obciążone - 0.05% (2)
już - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
dostarczonych - 0.05% (2)
formacie - 0.05% (2)
używanym - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
przenoszenia - 0.05% (2)
roszczeń. - 0.05% (2)
obrony - 0.05% (2)
ustalenia, - 0.05% (2)
potrzebne - 0.05% (2)
potrzebuje - 0.05% (2)
możliwe. - 0.05% (2)
usunięciu - 0.05% (2)
sprzeciwiono - 0.05% (2)
prawem, - 0.05% (2)
niezgodne - 0.05% (2)
prawidłowość - 0.05% (2)
kwestionuje - 0.05% (2)
gdy: - 0.05% (2)
przypadkach, - 0.05% (2)
zapomnianym”). - 0.05% (2)
bycia - 0.05% (2)
„prawem - 0.05% (2)
handlowych - 0.05% (2)
technicznie - 0.05% (2)
otrzymywanie - 0.05% (2)
niekompletnych - 0.05% (2)
zrealizowane - 0.05% (2)
parlamentu - 0.05% (2)
ewentualny - 0.05% (2)
wskazany - 0.05% (2)
dokonania - 0.05% (2)
inspektora - 0.05% (2)
powołał - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
publicznoprawnych. - 0.05% (2)
uznania, - 0.05% (2)
opcji - 0.05% (2)
automatycznej - 0.05% (2)
wybranie - 0.05% (2)
wycofanie - 0.05% (2)
jeśli: - 0.05% (2)
[email protected], - 0.05% (2)
kraków; - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
wniosku: - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
przesłanie - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
cofnięcia - 0.05% (2)
wyraziły - 0.05% (2)
osobom, - 0.05% (2)
umową. - 0.05% (2)
zautomatyzowany, - 0.05% (2)
odbywa - 0.05% (2)
osobowych; - 0.05% (2)
uzupełnienia - 0.05% (2)
rady - 0.05% (2)
nieokreślony, - 0.05% (2)
kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
biznesowych. - 0.05% (2)
swoich - 0.05% (2)
żądania: - 0.05% (2)
podstawę - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
podał - 0.05% (2)
sp.k. - 0.05% (2)
powiązanego - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
nastąpić - 0.05% (2)
nagrody. - 0.05% (2)
fundatorom - 0.05% (2)
usług - 0.05% (2)
kurierskie) - 0.05% (2)
firmy - 0.05% (2)
it, - 0.05% (2)
obsługa - 0.05% (2)
(np. - 0.05% (2)
promocyjnym - 0.05% (2)
akcji - 0.05% (2)
organizacyjnej - 0.05% (2)
technicznej - 0.05% (2)
współpracujących - 0.05% (2)
powierzyć - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
potwierdzenia, - 0.05% (2)
nieprawidłowe - 0.05% (2)
(iv) - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
konsekwencjach; - 0.05% (2)
profilowaniu, - 0.05% (2)
decyzji, - 0.05% (2)
podejmowaniu - 0.05% (2)
zautomatyzowanym - 0.05% (2)
(vi) - 0.05% (2)
nadzorczego, - 0.05% (2)
zakresem - 0.05% (2)
(v) - 0.05% (2)
realizacji, - 0.05% (2)
skorzystania - 0.05% (2)
dane, - 0.05% (2)
produktów - 0.05% (2)
ujawnić - 0.05% (2)
zamiar - 0.05% (2)
ujawnił - 0.05% (2)
odbiorców, - 0.05% (2)
odbiorcach - 0.05% (2)
„zgoda - 0.05% (2)
nieudzielenie - 0.05% (2)
uniemożliwia - 0.05% (2)
informacji: - 0.05% (2)
wpływa - 0.05% (2)
kopii), - 0.05% (2)
obejmujących - 0.05% (2)
promocję - 0.05% (2)
europejskiego - 0.05% (2)
(ue) - 0.05% (2)
żaden - 0.05% (2)
wyłączeniem - 0.05% (2)
zastrzeżono - 0.05% (2)
danego - 0.05% (2)
wykonać - 0.05% (2)
powinien, - 0.05% (2)
raz, - 0.05% (2)
tylko - 0.05% (2)
wygrać - 0.05% (2)
nagrodę - 0.05% (2)
razy, - 0.05% (2)
liczbę - 0.05% (2)
nieograniczoną - 0.05% (2)
brać - 0.05% (2)
kurateli. - 0.05% (2)
ukończyły - 0.05% (2)
opieki - 0.05% (2)
przysposobienia, - 0.05% (2)
stosunku - 0.05% (2)
pozostające - 0.05% (2)
rodziców - 0.05% (2)
małżonków, - 0.05% (2)
rodzeństwo, - 0.05% (2)
zstępnych, - 0.05% (2)
wstępnych, - 0.05% (2)
się: - 0.05% (2)
najbliższe, - 0.05% (2)
pracownicy - 0.05% (2)
inaczej, - 0.05% (2)
lat. - 0.05% (2)
polskiej. - 0.05% (2)
zgłoszony - 0.05% (2)
pełnym - 0.05% (2)
majątkowe - 0.05% (2)
twórczości; - 0.05% (2)
samodzielnej - 0.05% (2)
osobistej, - 0.05% (2)
wynikiem - 0.05% (2)
konkursach; - 0.05% (2)
nagradzany - 0.05% (2)
niepublikowany - 0.05% (2)
dotychczas - 0.05% (2)
oryginalny, - 0.05% (2)
utwór, - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
podane - 0.05% (2)
przesyłając - 0.05% (2)
utworem), - 0.05% (2)
dalej: - 0.05% (2)
(zwanego - 0.05% (2)
kraków, - 0.05% (2)
kryteria - 0.05% (2)
spełniającego - 0.05% (2)
dzieła - 0.05% (2)
filmu - 0.05% (2)
zdjęcia - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
udzielenia - 0.05% (2)
wymaga - 0.05% (2)
uczestnikami, - 0.05% (2)
rzeczypospolitej - 0.05% (2)
2016/679 - 0.05% (2)
przedawnienia - 0.05% (2)
(dz.u.2009 - 0.05% (2)
hazardowych - 0.05% (2)
grach - 0.05% (2)
19.11.2009 - 0.05% (2)
udzielił - 0.05% (2)
losowymi - 0.05% (2)
zgody) - 0.05% (2)
będących - 0.05% (2)
społecznościowych, - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
maxxx", - 0.05% (2)
"rmf - 0.05% (2)
programach - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
organizowanych - 0.05% (2)
ogólny - 0.05% (2)
25.05.2018r. - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
95/46/we, - 0.05% (2)
dyrektywy - 0.05% (2)
uchylenia - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
przepływu - 0.05% (2)
swobodnego - 0.05% (2)
przetwarzaniem - 0.05% (2)
związanych - 0.05% (2)
kwietnia - 0.05% (2)
(tj. - 0.05% (2)
rodo*) - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
podawanymi - 0.05% (2)
nagród. - 0.05% (2)
ufundowania - 0.05% (2)
zobowiązał - 0.05% (2)
350739197. - 0.05% (2)
sponsor, - 0.05% (2)
fundatorem - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
opublikuje - 0.05% (2)
w/w, - 0.05% (2)
odbiega - 0.05% (2)
formuła - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
komunikatami - 0.05% (2)
(art. - 0.05% (2)
uzupełnianych - 0.05% (2)
przetwarzana - 0.05% (2)
niniejszym - 0.05% (2)
określonych - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, - 0.05% (2)
podstawą - 0.05% (2)
niezbędność - 0.05% (2)
pozyskania - 0.05% (2)
wywiązania - 0.05% (2)
zastrzega - 0.05% (2)
obowiązku - 0.05% (2)
organizatorem. - 0.05% (2)
1540). - 0.05% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.38% (59)
rmf maxxx - 0.56% (24)
a także - 0.45% (19)
na podstawie - 0.42% (18)
dane osobowe - 0.35% (15)
w szczególności - 0.33% (14)
udziału w - 0.33% (14)
w zakresie - 0.3% (13)
zgodę na - 0.28% (12)
cele marketingowe - 0.28% (12)
na cele - 0.28% (12)
z o.o. - 0.26% (11)
podstawie art. - 0.26% (11)
w przypadku - 0.26% (11)
przetwarzania danych - 0.26% (11)
zgody na - 0.23% (10)
do żądania - 0.23% (10)
danych osobowych, - 0.23% (10)
tj. do - 0.23% (10)
na adres - 0.23% (10)
osób trzecich - 0.23% (10)
utworu w - 0.23% (10)
z praw - 0.23% (10)
w celu - 0.21% (9)
prawo do - 0.21% (9)
multimedia sp. - 0.21% (9)
osobowe udostępnione - 0.19% (8)
danych, na - 0.19% (8)
przez organizatora, - 0.19% (8)
do wniesienia - 0.19% (8)
na antenie - 0.19% (8)
w celach - 0.19% (8)
marketingowych i - 0.19% (8)
utworu, w - 0.19% (8)
al. waszyngtona - 0.19% (8)
realizacji konkursu - 0.19% (8)
w krakowie - 0.19% (8)
waszyngtona 1, - 0.19% (8)
mogą być - 0.19% (8)
osobowych jest - 0.19% (8)
w konkursie, - 0.16% (7)
się z - 0.16% (7)
do utworu - 0.16% (7)
w konkursie. - 0.16% (7)
rejestru przedsiębiorców - 0.16% (7)
celach marketingowych - 0.14% (6)
w rozumieniu - 0.14% (6)
wzięcia udziału - 0.14% (6)
tym ich - 0.14% (6)
o prawie - 0.14% (6)
ochrony danych - 0.14% (6)
osobowych w - 0.14% (6)
na adres: - 0.14% (6)
rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
administrator danych - 0.14% (6)
i promocyjnych - 0.14% (6)
oraz w - 0.14% (6)
oraz na - 0.14% (6)
od organizatora - 0.14% (6)
lub na - 0.14% (6)
będą przetwarzane - 0.14% (6)
żądania od - 0.14% (6)
maxxx lub - 0.14% (6)
rodo, tj. - 0.12% (5)
danych osobowych. - 0.12% (5)
maxxx w - 0.12% (5)
organizatora na - 0.12% (5)
udostępnione na - 0.12% (5)
jego danych - 0.12% (5)
1, 30-204 - 0.12% (5)
korzystanie z - 0.12% (5)
rodo*, tj. - 0.12% (5)
związku z - 0.12% (5)
w krakowie, - 0.12% (5)
na korzystanie - 0.12% (5)
dodatkowej zgody - 0.12% (5)
mowa w - 0.12% (5)
w konkursach - 0.12% (5)
dla potrzeb - 0.12% (5)
z dnia - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
w związku - 0.12% (5)
przetwarzanie danych - 0.12% (5)
roszczeń z - 0.12% (5)
się do - 0.12% (5)
o.o. z - 0.09% (4)
jest multimedia - 0.09% (4)
stronach internetowych - 0.09% (4)
w przypadku, - 0.09% (4)
siedzibą w - 0.09% (4)
do rmf - 0.09% (4)
ma prawo - 0.09% (4)
profilach należących - 0.09% (4)
z siedzibą - 0.09% (4)
krajowego rejestru - 0.09% (4)
wpisana do - 0.09% (4)
numerem krs - 0.09% (4)
na rzecz - 0.09% (4)
serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
przetwarzania danych, - 0.09% (4)
od administratora - 0.09% (4)
prawach pokrewnych - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania - 0.09% (4)
roszczeń osób - 0.09% (4)
oraz do - 0.09% (4)
sprostowania danych - 0.09% (4)
administratora danych - 0.09% (4)
osób trzecich. - 0.09% (4)
w formie - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, - 0.09% (4)
z utworu - 0.09% (4)
się w - 0.09% (4)
uczestnik konkursu - 0.09% (4)
do organu - 0.09% (4)
wniesienia skargi - 0.09% (4)
przysługuje prawo - 0.09% (4)
jak również - 0.09% (4)
ich publiczne - 0.09% (4)
osobowych i - 0.09% (4)
prawa do - 0.09% (4)
których mowa - 0.09% (4)
formie pisemnej - 0.09% (4)
oraz prawo - 0.09% (4)
danych, (iii) - 0.09% (4)
dla krakowa - 0.09% (4)
konkursowego lub - 0.09% (4)
wniesienia sprzeciwu - 0.09% (4)
organizatora, bez - 0.09% (4)
zadanie konkursowe - 0.09% (4)
tych danych - 0.09% (4)
dostępu do - 0.09% (4)
w sprawie - 0.09% (4)
do rejestru - 0.09% (4)
i prawach - 0.09% (4)
celu realizacji - 0.09% (4)
programie radiowym - 0.09% (4)
programów radiowych - 0.09% (4)
przypadku, gdy - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego - 0.09% (4)
w całości - 0.09% (4)
mogą zostać - 0.09% (4)
prowadzenia badań - 0.09% (4)
opinii publicznej, - 0.09% (4)
krs 0000003445, - 0.09% (4)
konkursów oraz - 0.09% (4)
publicznej, promocji, - 0.09% (4)
badań opinii - 0.09% (4)
promocji, konkursów - 0.09% (4)
o których - 0.09% (4)
i promocyjnych, - 0.09% (4)
i autorskimi - 0.09% (4)
xi wydział - 0.09% (4)
na stronach - 0.09% (4)
na stronie - 0.09% (4)
danym konkursie - 0.09% (4)
danemu konkursowi. - 0.09% (4)
6 ust. - 0.09% (4)
1 lit. - 0.09% (4)
internetowych poświęconych - 0.09% (4)
wypadku, gdy - 0.09% (4)
jest dobrowolne, - 0.09% (4)
radiowym rmf - 0.09% (4)
udzielonej zgody - 0.09% (4)
w programie - 0.09% (4)
przetwarzane przez - 0.09% (4)
konkursu oraz - 0.09% (4)
w pkt. - 0.09% (4)
pod numerem - 0.09% (4)
rozpowszechnianie utworu - 0.09% (4)
magnetycznego oraz - 0.09% (4)
antenie programów - 0.09% (4)
przez sąd - 0.09% (4)
rejonowy dla - 0.09% (4)
ustawy o - 0.09% (4)
wobec przetwarzania - 0.09% (4)
w wysokości - 0.09% (4)
śródmieścia w - 0.09% (4)
przez czas - 0.09% (4)
krakowie, xi - 0.09% (4)
w serwisach - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon - 0.09% (4)
nagród w - 0.09% (4)
konkursie. 2. - 0.09% (4)
radiowych rmf - 0.09% (4)
w serwisie - 0.09% (4)
lub innego - 0.09% (4)
należących do - 0.09% (4)
osób fizycznych - 0.09% (4)
na profilach - 0.09% (4)
podstawie zgody - 0.09% (4)
marketingowe będą - 0.09% (4)
sąd rejonowy - 0.09% (4)
szczególności w - 0.07% (3)
krakowie przy - 0.07% (3)
że wyraża - 0.07% (3)
organizatora w - 0.07% (3)
art. 18 - 0.07% (3)
osobowych nie - 0.07% (3)
z tego - 0.07% (3)
organizatora z - 0.07% (3)
uczestnik, po - 0.07% (3)
dla celów - 0.07% (3)
1, wpisana - 0.07% (3)
e-mail na - 0.07% (3)
krakowa - - 0.07% (3)
numer nip - 0.07% (3)
prawa autorskie - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
z o.o., - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
z kapitałem - 0.07% (3)
stanowi inaczej. - 0.07% (3)
zakładowym w - 0.07% (3)
ustawy z - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
regulamin, o - 0.07% (3)
nie udawaj - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
zł., posiadająca - 0.07% (3)
że szczegółowy - 0.07% (3)
grupa rmf - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
16 lat - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
gospodarczy, z - 0.07% (3)
opracowań utworu - 0.07% (3)
- śródmieścia - 0.07% (3)
0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
przy al. - 0.07% (3)
administratorem danych - 0.07% (3)
posiadająca numer - 0.07% (3)
o.o., al. - 0.07% (3)
wyłącznie dla - 0.07% (3)
pod formularzem - 0.07% (3)
tego tytułu - 0.07% (3)
w inny - 0.07% (3)
przez prowadzącego - 0.07% (3)
i marketingowych - 0.07% (3)
15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
związane z - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, - 0.07% (3)
zgodnie z - 0.07% (3)
prawa uczestnika - 0.07% (3)
przetwarzanie jego - 0.07% (3)
w regulaminie - 0.07% (3)
udziałem w - 0.07% (3)
hity na - 0.07% (3)
administratorowi danych - 0.07% (3)
z udziałem - 0.07% (3)
formularzem konkursowym - 0.07% (3)
(dalej jako - 0.07% (3)
dokonania rozliczeń - 0.05% (2)
uczestnik udziela - 0.05% (2)
od dnia - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej - 0.05% (2)
eksploatacji: a) - 0.05% (2)
następujących polach - 0.05% (2)
lat, która - 0.05% (2)
zostaje na - 0.05% (2)
to licencja - 0.05% (2)
licencja udzielona - 0.05% (2)
po upływie - 0.05% (2)
określony 4 - 0.05% (2)
tego okresu - 0.05% (2)
czas nieokreślony; - 0.05% (2)
udzieloną na - 0.05% (2)
w licencję - 0.05% (2)
przekształca się - 0.05% (2)
terytorialnie licencji - 0.05% (2)
sporu sądowego, - 0.05% (2)
95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
danych oraz - 0.05% (2)
sprawie ochrony - 0.05% (2)
z przetwarzaniem - 0.05% (2)
sprawie swobodnego - 0.05% (2)
pamięci komputera - 0.05% (2)
wprowadzanie do - 0.05% (2)
techniką cyfrową, - 0.05% (2)
przepływu takich - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
techniką drukarską, - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
każdą techniką - 0.05% (2)
części, b) - 0.05% (2)
także wytwarzanie - 0.05% (2)
cyfrowej, a - 0.05% (2)
oraz techniki - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
tym techniki - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
części przy - 0.05% (2)
lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie - 0.05% (2)
trwałe lub - 0.05% (2)
techniki w - 0.05% (2)
prawami osobistymi - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji - 0.05% (2)
być również - 0.05% (2)
jakim stanowi - 0.05% (2)
zakresie, w - 0.05% (2)
autorskich do - 0.05% (2)
organizatora niezwłocznego - 0.05% (2)
pełnię praw - 0.05% (2)
że posiada - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
osobistych. 2. - 0.05% (2)
szczególności praw - 0.05% (2)
trzecich, w - 0.05% (2)
formie pisemnej, - 0.05% (2)
praw osób - 0.05% (2)
będzie naruszało - 0.05% (2)
sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
zrealizowane poprzez - 0.05% (2)
ono utwór - 0.05% (2)
lub obciążone - 0.05% (2)
w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz - 0.05% (2)
prawa te - 0.05% (2)
nie są - 0.05% (2)
w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone - 0.05% (2)
że korzystanie - 0.05% (2)
regulaminie nie - 0.05% (2)
osobowych przez - 0.05% (2)
uznania, iż - 0.05% (2)
koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
wybranie automatycznej - 0.05% (2)
działań marketingowych - 0.05% (2)
lub prowadzenia - 0.05% (2)
z chwilą - 0.05% (2)
że dysponuje - 0.05% (2)
podstawę przetwarzania - 0.05% (2)
terytorialnych i - 0.05% (2)
jako „zgoda - 0.05% (2)
czasowych. 3. - 0.05% (2)
zakresem określonym - 0.05% (2)
treścią i - 0.05% (2)
prawami autorskimi - 0.05% (2)
stanowi udzielona - 0.05% (2)
prawami majątkowymi - 0.05% (2)
handlowych – - 0.05% (2)
27 kwietnia - 0.05% (2)
do utworu, - 0.05% (2)
umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału - 0.05% (2)
bez ograniczeń - 0.05% (2)
użytkowanie utworu - 0.05% (2)
prawie autorskich - 0.05% (2)
rmf maxxx, - 0.05% (2)
wycofa udzieloną - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
marketingowych lub - 0.05% (2)
jego publikację - 0.05% (2)
przetwarzania jego - 0.05% (2)
konkursowej oraz - 0.05% (2)
samym udziela - 0.05% (2)
przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
sprzeciw wobec - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
czas nieokreślony, - 0.05% (2)
przez uczestnika - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, - 0.05% (2)
2016r. w - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 - 0.05% (2)
w prasie, - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
włączając w - 0.05% (2)
na materiałach - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, - 0.05% (2)
formularzach, w - 0.05% (2)
w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
to koszty - 0.05% (2)
innych drukach, - 0.05% (2)
firmowych oraz - 0.05% (2)
procesu i - 0.05% (2)
koszty obsługi - 0.05% (2)
prawnej, a - 0.05% (2)
na drukach - 0.05% (2)
także naprawi - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
wszelkie inne - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
cyfrowej, w - 0.05% (2)
szkody wynikające - 0.05% (2)
kablowej lub - 0.05% (2)
w telewizji - 0.05% (2)
z wyżej - 0.05% (2)
opisanych roszczeń - 0.05% (2)
5. dodatkowo - 0.05% (2)
uczestnik korzystając - 0.05% (2)
z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich - 0.05% (2)
oraz btl, - 0.05% (2)
materiałach atl - 0.05% (2)
strojach. 4. - 0.05% (2)
złożonego powyżej - 0.05% (2)
i osobistych: - 0.05% (2)
do całkowitego - 0.05% (2)
stronie organizatora - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia - 0.05% (2)
jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
przystąpić po - 0.05% (2)
możliwości - - 0.05% (2)
braku takiej - 0.05% (2)
sądowym lub - 0.05% (2)
każdym sporze - 0.05% (2)
od organizatora, - 0.05% (2)
w miejsce - 0.05% (2)
także wstąpić - 0.05% (2)
trzecich, a - 0.05% (2)
zobowiązują się - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
zwrócić całość - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik - 0.05% (2)
tytułu oraz - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
oraz wszelkie - 0.05% (2)
się zwolnić - 0.05% (2)
organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez - 0.05% (2)
tym wydatki - 0.05% (2)
ze strony - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
i opłaty, - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. - 0.05% (2)
prawa majątkowe - 0.05% (2)
przyjmuję na - 0.05% (2)
praw majątkowych - 0.05% (2)
informacyjnych, w - 0.05% (2)
i rady - 0.05% (2)
przetwarzana dla - 0.05% (2)
organizator może - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
lub dzierżawa, - 0.05% (2)
użyczenie, najem - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
utwór utrwalono - 0.05% (2)
na których - 0.05% (2)
egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
oryginałem albo - 0.05% (2)
d) obrót - 0.05% (2)
innych zmian, - 0.05% (2)
podatku dochodowego - 0.05% (2)
od osób - 0.05% (2)
osobowe będą - 0.05% (2)
potrzeb realizacji - 0.05% (2)
korzystanie przez - 0.05% (2)
konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania - 0.05% (2)
jest ich - 0.05% (2)
niezbędność do - 0.05% (2)
lub wprowadzanie - 0.05% (2)
innymi utworami - 0.05% (2)
łącznie z - 0.05% (2)
do każdego - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku - 0.05% (2)
opracowywanie, w - 0.05% (2)
urządzenia, c) - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego - 0.05% (2)
na wykonywanie - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
reklamowych i - 0.05% (2)
tym przy - 0.05% (2)
a) wyraża - 0.05% (2)
dokonywanie przez - 0.05% (2)
potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
możliwych nośnikach - 0.05% (2)
na wszystkich - 0.05% (2)
jego części - 0.05% (2)
utworu lub - 0.05% (2)
tym zamieszczanie - 0.05% (2)
marketingowych, w - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań - 0.05% (2)
wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
intranet, f) - 0.05% (2)
internet lub - 0.05% (2)
wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
wybranym, w - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, - 0.05% (2)
przez siebie - 0.05% (2)
szczególności poprzez - 0.05% (2)
w czasie - 0.05% (2)
miejscu i - 0.05% (2)
dokonywanie jego - 0.05% (2)
dostęp w - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
mógł mieć - 0.05% (2)
aby każdy - 0.05% (2)
taki sposób, - 0.05% (2)
udostępnianie w - 0.05% (2)
zmian, skrótów - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
siebie, pełną - 0.05% (2)
oraz osoby - 0.05% (2)
mu autorskie - 0.05% (2)
lub którym - 0.05% (2)
informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach - 0.05% (2)
(ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych - 0.05% (2)
o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach - 0.05% (2)
odbiorców, którym - 0.05% (2)
ma zamiar - 0.05% (2)
ich kopii), - 0.05% (2)
ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania - 0.05% (2)
o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, - 0.05% (2)
prawie do - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
do następujących - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
– spółki - 0.05% (2)
kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród - 0.05% (2)
realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. - 0.05% (2)
powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić - 0.05% (2)
podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
o.o. sp.k. - 0.05% (2)
prawo uzyskania - 0.05% (2)
kto podał - 0.05% (2)
do żądania: - 0.05% (2)
do swoich - 0.05% (2)
art. 15 - 0.05% (2)
do uzyskania - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy - 0.05% (2)
przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym - 0.05% (2)
o profilowaniu, - 0.05% (2)
(np. obsługa - 0.05% (2)
dochodzenia lub - 0.05% (2)
a sprzeciwiono - 0.05% (2)
się usunięciu - 0.05% (2)
potrzebuje już - 0.05% (2)
ale są - 0.05% (2)
one potrzebne - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu - 0.05% (2)
do ustalenia, - 0.05% (2)
obrony roszczeń. - 0.05% (2)
jest niezgodne - 0.05% (2)
otrzymania w - 0.05% (2)
ustrukturyzowanym, powszechnie - 0.05% (2)
używanym formacie - 0.05% (2)
oraz żądania - 0.05% (2)
przesłania tych - 0.05% (2)
danych innemu - 0.05% (2)
administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest - 0.05% (2)
z prawem, - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie - 0.05% (2)
jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia - 0.05% (2)
osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
osobowych, które - 0.05% (2)
są nieprawidłowe - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia - 0.05% (2)
niekompletnych danych - 0.05% (2)
usunięcia danych, - 0.05% (2)
art. 17 - 0.05% (2)
(zwane również - 0.05% (2)
przez administratora - 0.05% (2)
„prawem do - 0.05% (2)
bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: - 0.05% (2)
(i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych - 0.05% (2)
osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
it, firmy - 0.05% (2)
i promocyjnym - 0.05% (2)
możliwe. prawo - 0.05% (2)
okres przedawnienia - 0.05% (2)
obowiązku realizacji - 0.05% (2)
potrzeb konkursu - 0.05% (2)
(tj. w - 0.05% (2)
uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej - 0.05% (2)
zgody) będą - 0.05% (2)
okres trwania - 0.05% (2)
roszczeń związanych - 0.05% (2)
ich niezbędność - 0.05% (2)
ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane - 0.05% (2)
uczestnika konkursu. - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
odpowiedniego pola - 0.05% (2)
do wywiązania - 0.05% (2)
podstawą prawną - 0.05% (2)
promocyjnych, a - 0.05% (2)
nie udawajirek - 0.05% (2)
hop bęc - 0.05% (2)
aplikacje mobilne - 0.05% (2)
wybierz lokalizację - 0.05% (2)
teraz na - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, - 0.05% (2)
jakubek, maciek - 0.05% (2)
realizacji konkursu. - 0.05% (2)
na zamówienie - 0.05% (2)
numer telefonu - 0.05% (2)
oświadczam, że - 0.05% (2)
1. administrator - 0.05% (2)
30-204 kraków, - 0.05% (2)
regon 350739197. - 0.05% (2)
ale niezbędne - 0.05% (2)
będą przetwarzana - 0.05% (2)
celu prowadzenia - 0.05% (2)
także zgodę - 0.05% (2)
akcji marketingowych - 0.05% (2)
że uczestnik - 0.05% (2)
osobowych stanowi - 0.05% (2)
udzielona przez - 0.05% (2)
uczestnika zgoda - 0.05% (2)
(art. 6 - 0.05% (2)
lit. a - 0.05% (2)
podstawie udzielonej - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
o.o. oraz - 0.05% (2)
lub wycofa - 0.05% (2)
udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
konkursu lub - 0.05% (2)
prowadzenia działań - 0.05% (2)
może powierzyć - 0.05% (2)
podmiotom współpracujących - 0.05% (2)
obsługi technicznej - 0.05% (2)
i organizacyjnej - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów - 0.05% (2)
spółki multimedia - 0.05% (2)
na otrzymywanie - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie - 0.05% (2)
z treścią - 0.05% (2)
i zakresem - 0.05% (2)
określonym pod - 0.05% (2)
„zgoda na - 0.05% (2)
nieudzielenie tej - 0.05% (2)
uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
i usług - 0.05% (2)
ani nie - 0.05% (2)
wpływa na - 0.05% (2)
przetwarzane w - 0.05% (2)
celach prowadzenia - 0.05% (2)
promocyjnych, w - 0.05% (2)
tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i - 0.05% (2)
promocję produktów - 0.05% (2)
to technicznie - 0.05% (2)
to przysługuje - 0.05% (2)
c) przysługują - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
kurateli. 8. - 0.05% (2)
każdy, z - 0.05% (2)
wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
pkt. 7 - 0.05% (2)
powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
liczbę razy, - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, - 0.05% (2)
przy czym - 0.05% (2)
nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko - 0.05% (2)
raz, chyba, - 0.05% (2)
4 powyżej, - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
celu wzięcia - 0.05% (2)
opieki lub - 0.05% (2)
pozostające w - 0.05% (2)
uczestnik powinien, - 0.05% (2)
uczestnikami, nie - 0.05% (2)
zobowiązał się - 0.05% (2)
do ufundowania - 0.05% (2)
nagród. 6. - 0.05% (2)
konkursy są - 0.05% (2)
realizowane na - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. - 0.05% (2)
pracownicy organizatora - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków - 0.05% (2)
i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, - 0.05% (2)
przez które - 0.05% (2)
rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, - 0.05% (2)
rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
rodziców i - 0.05% (2)
danym konkursie, - 0.05% (2)
wykonać zadanie - 0.05% (2)
organizator lub - 0.05% (2)
przez niego - 0.05% (2)
spełniającego kryteria - 0.05% (2)
autorskim i - 0.05% (2)
(zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas - 0.05% (2)
przesyłając utwór - 0.05% (2)
potwierdza, że: - 0.05% (2)
a) zgłoszony - 0.05% (2)
utwór, jest - 0.05% (2)
lub/i filmu - 0.05% (2)
oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany - 0.05% (2)
w innych - 0.05% (2)
konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem - 0.05% (2)
jego osobistej, - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
innego dzieła - 0.05% (2)
zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
konkursowe wskazane - 0.05% (2)
osoby, które - 0.05% (2)
2. jeżeli - 0.05% (2)
podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, - 0.05% (2)
wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie - 0.05% (2)
ukończyły 16 - 0.05% (2)
i przesłania - 0.05% (2)
lat. 3. - 0.05% (2)
dodatkowe warunki - 0.05% (2)
podane przez - 0.05% (2)
prowadzącego w - 0.05% (2)
poświęconych w - 0.05% (2)
wymaga udzielenia - 0.05% (2)
odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
lub/i wykonania - 0.05% (2)
sponsor, który - 0.05% (2)
nagród jest - 0.05% (2)
jeśli: (i) - 0.05% (2)
rady (ue) - 0.05% (2)
iż przetwarzanie - 0.05% (2)
narusza przepisy - 0.05% (2)
osobowych. kontakt - 0.05% (2)
jest możliwy - 0.05% (2)
inspektora ochrony - 0.05% (2)
kontakt z - 0.05% (2)
europejskiego i - 0.05% (2)
2016/679 z - 0.05% (2)
poprzez wybranie - 0.05% (2)
dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. - 0.05% (2)
ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych - 0.05% (2)
automatycznej opcji - 0.05% (2)
również zrealizowane - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
sposób zautomatyzowany, - 0.05% (2)
(ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzane są - 0.05% (2)
zgody lub - 0.05% (2)
z umową. - 0.05% (2)
które wyraziły - 0.05% (2)
przetwarzania ich - 0.05% (2)
marketingowe oraz - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej - 0.05% (2)
prawa, o - 0.05% (2)
przez przesłanie - 0.05% (2)
stosownego wniosku: - 0.05% (2)
kraków; lub - 0.05% (2)
- drogą - 0.05% (2)
adres: [email protected], - 0.05% (2)
wycofanie zgody - 0.05% (2)
oraz uchylenia - 0.05% (2)
obowiązujące od - 0.05% (2)
5. fundatorem - 0.05% (2)
w niniejszym - 0.05% (2)
konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
społecznościowych 3. - 0.05% (2)
konkursy będą - 0.05% (2)
organizowane przez - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
rmf maxxx. - 0.05% (2)
formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od - 0.05% (2)
w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na - 0.05% (2)
stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
pozyskania sponsora - 0.05% (2)
organizator zastrzega - 0.05% (2)
dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
grami losowymi - 0.05% (2)
regulamin ogólny - 0.05% (2)
konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf - 0.05% (2)
maxxx", w - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
nie będących - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 - 0.05% (2)
dalej organizatorem. - 0.05% (2)
grach hazardowych - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr - 0.05% (2)
201 poz. - 0.05% (2)
1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia - 0.05% (2)
ogólne 1. - 0.05% (2)
organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane - 0.05% (2)
pisemnej, na - 0.05% (2)
Three words phrases
na cele marketingowe - 0.28% (12)
na podstawie art. - 0.26% (11)
multimedia sp. z - 0.21% (9)
danych, na podstawie - 0.19% (8)
danych osobowych jest - 0.19% (8)
dane osobowe udostępnione - 0.19% (8)
a także w - 0.19% (8)
zgody na cele - 0.19% (8)
al. waszyngtona 1, - 0.19% (8)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (7)
w tym ich - 0.14% (6)
wzięcia udziału w - 0.14% (6)
prawo do wniesienia - 0.14% (6)
w celach marketingowych - 0.14% (6)
rmf maxxx lub - 0.14% (6)
ochrony danych osobowych - 0.14% (6)
administrator danych osobowych - 0.14% (6)
marketingowych i promocyjnych - 0.14% (6)
danych osobowych w - 0.14% (6)
w rozumieniu ustawy - 0.14% (6)
tj. do żądania - 0.14% (6)
do żądania od - 0.14% (6)
udostępnione na podstawie - 0.12% (5)
rodo, tj. do - 0.12% (5)
jego danych osobowych - 0.12% (5)
przez organizatora na - 0.12% (5)
waszyngtona 1, 30-204 - 0.12% (5)
rmf maxxx w - 0.12% (5)
rodo*, tj. do - 0.12% (5)
udziału w konkursie, - 0.12% (5)
osobowe udostępnione na - 0.12% (5)
wyraża zgodę na - 0.12% (5)
w związku z - 0.12% (5)
utworu w zakresie - 0.09% (4)
radiowych rmf maxxx - 0.09% (4)
ustawy o prawie - 0.09% (4)
uczestnik oświadcza, że - 0.09% (4)
profilach należących do - 0.09% (4)
w przypadku, gdy - 0.09% (4)
677-10-04-602, regon 350739197 - 0.09% (4)
lub na stronach - 0.09% (4)
radiowym rmf maxxx - 0.09% (4)
w całości lub - 0.09% (4)
na stronach internetowych - 0.09% (4)
przysługuje prawo do - 0.09% (4)
antenie programów radiowych - 0.09% (4)
wniesienia skargi do - 0.09% (4)
w serwisie www.rmfmaxxx.pl - 0.09% (4)
do utworu w - 0.09% (4)
siedzibą w krakowie - 0.09% (4)
śródmieścia w krakowie, - 0.09% (4)
i prawach pokrewnych - 0.09% (4)
maxxx w serwisach - 0.09% (4)
programów radiowych rmf - 0.09% (4)
na profilach należących - 0.09% (4)
należących do rmf - 0.09% (4)
do rmf maxxx - 0.09% (4)
w serwisach społecznościowych - 0.09% (4)
w programie radiowym - 0.09% (4)
na antenie programów - 0.09% (4)
udziału w danym - 0.09% (4)
stronach internetowych poświęconych - 0.09% (4)
maxxx lub na - 0.09% (4)
programie radiowym rmf - 0.09% (4)
administratora danych osobowych - 0.09% (4)
numerem krs 0000003445, - 0.09% (4)
o których mowa - 0.09% (4)
mowa w pkt. - 0.09% (4)
rmf maxxx na - 0.09% (4)
utworu, w tym - 0.09% (4)
lub w części - 0.09% (4)
celach marketingowych i - 0.09% (4)
promocji, konkursów oraz - 0.09% (4)
badań opinii publicznej, - 0.09% (4)
ograniczenia przetwarzania danych - 0.09% (4)
prowadzenia badań opinii - 0.09% (4)
publicznej, promocji, konkursów - 0.09% (4)
skargi do organu - 0.09% (4)
danych osobowych i - 0.09% (4)
i autorskimi prawami - 0.09% (4)
zapisu magnetycznego oraz - 0.09% (4)
oraz w celach - 0.09% (4)
w konkursie, a - 0.09% (4)
w celu realizacji - 0.09% (4)
ust. 1 lit. - 0.09% (4)
w wypadku, gdy - 0.09% (4)
marketingowych i promocyjnych, - 0.09% (4)
konkursów oraz w - 0.09% (4)
opinii publicznej, promocji, - 0.09% (4)
marketingowe będą przetwarzane - 0.09% (4)
sąd rejonowy dla - 0.09% (4)
cele marketingowe będą - 0.09% (4)
krakowie, xi wydział - 0.09% (4)
rozumieniu ustawy o - 0.09% (4)
przez sąd rejonowy - 0.09% (4)
o.o. z siedzibą - 0.09% (4)
będą przetwarzane przez - 0.09% (4)
w krakowie, xi - 0.09% (4)
wpisana do rejestru - 0.09% (4)
jest multimedia sp. - 0.09% (4)
szczegółowy regulamin, o - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców pod - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.07% (3)
na korzystanie z - 0.07% (3)
na przetwarzanie jego - 0.07% (3)
tym w szczególności - 0.07% (3)
osobowe udostępnione wyłącznie - 0.07% (3)
pod formularzem konkursowym - 0.07% (3)
1, wpisana do - 0.07% (3)
przy al. waszyngtona - 0.07% (3)
o.o., al. waszyngtona - 0.07% (3)
z udziałem w - 0.07% (3)
w szczególności w - 0.07% (3)
dla krakowa - - 0.07% (3)
wysokości 15.857.000,00 zł., - 0.07% (3)
xi wydział gospodarczy, - 0.07% (3)
chyba, że szczegółowy - 0.07% (3)
wydział gospodarczy, z - 0.07% (3)
krakowa - śródmieścia - 0.07% (3)
krs 0000003445, przez - 0.07% (3)
przedsiębiorców pod numerem - 0.07% (3)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.07% (3)
w krakowie przy - 0.07% (3)
ustawy z dnia - 0.07% (3)
że wyraża zgodę - 0.07% (3)
e-mail na adres - 0.07% (3)
adres: multimedia sp. - 0.07% (3)
regulamin, o którym - 0.07% (3)
w konkursie, uczestnik - 0.07% (3)
z kapitałem zakładowym - 0.07% (3)
że szczegółowy regulamin, - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
podstawie art. 18 - 0.07% (3)
administratorem danych osobowych - 0.07% (3)
żądania od organizatora - 0.07% (3)
4. w przypadku, - 0.07% (3)
kapitałem zakładowym w - 0.07% (3)
utworu dla celów - 0.07% (3)
nip 677-10-04-602, regon - 0.07% (3)
zł., posiadająca numer - 0.07% (3)
w wysokości 15.857.000,00 - 0.07% (3)
posiadająca numer nip - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
z o.o., al. - 0.07% (3)
zgodę na przetwarzanie - 0.07% (3)
żądania od administratora - 0.07% (3)
z tego tytułu - 0.07% (3)
dodatkowej zgody uczestnika - 0.07% (3)
udostępnione wyłącznie dla - 0.07% (3)
z prawem, a - 0.05% (2)
sprzeciwiono się usunięciu - 0.05% (2)
niezwłocznego usunięcia danych - 0.05% (2)
- przystąpić po - 0.05% (2)
cofnięcia udzielonej zgody. - 0.05% (2)
osobowych (zwane również - 0.05% (2)
„prawem do bycia - 0.05% (2)
przetwarzania danych, na - 0.05% (2)
art. 18 rodo, - 0.05% (2)
każdego sporu sądowego, - 0.05% (2)
osobowych jest niezgodne - 0.05% (2)
osobowych w następujących - 0.05% (2)
przypadkach, gdy: (i) - 0.05% (2)
a w przypadku - 0.05% (2)
uczestnik konkursu kwestionuje - 0.05% (2)
prawidłowość danych osobowych - 0.05% (2)
(ii) przetwarzanie danych - 0.05% (2)
stronie organizatora do - 0.05% (2)
trwałe lub czasowe - 0.05% (2)
sprostowania danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 16 - 0.05% (2)
skorzystania z praw - 0.05% (2)
następujących informacji: (i) - 0.05% (2)
o celach przetwarzania - 0.05% (2)
danych, (ii) o - 0.05% (2)
kategoriach przetwarzanych danych, - 0.05% (2)
(iii) o odbiorcach - 0.05% (2)
lub kategoriach odbiorców, - 0.05% (2)
lub którym ma - 0.05% (2)
zamiar ujawnić dane, - 0.05% (2)
(iv) o możliwości - 0.05% (2)
w zakresie ochrony - 0.05% (2)
formie pisemnej, na - 0.05% (2)
się zwrócić całość - 0.05% (2)
od organizatora, zobowiązują - 0.05% (2)
o sposobie ich - 0.05% (2)
realizacji, (v) o - 0.05% (2)
prawie do wniesienia - 0.05% (2)
zasądzenia jakichkolwiek kwot - 0.05% (2)
nadzorczego, (vi) o - 0.05% (2)
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, - 0.05% (2)
profilowaniu, a także - 0.05% (2)
których mowa powyżej - 0.05% (2)
lub w przypadku - 0.05% (2)
braku takiej możliwości - 0.05% (2)
uczestnik przyjmuję na - 0.05% (2)
z wszelkiej odpowiedzialności - 0.05% (2)
się zwolnić organizatora - 0.05% (2)
przez organizatora, zobowiązuje - 0.05% (2)
uczestnik, po zawiadomieniu - 0.05% (2)
strony osób trzecich - 0.05% (2)
jakichkolwiek roszczeń ze - 0.05% (2)
prawną. w przypadku - 0.05% (2)
siebie, pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
złożonego powyżej oświadczenia, - 0.05% (2)
organizatorem konkursów jest - 0.05% (2)
4. z tytułu - 0.05% (2)
brandingowych, gadżetach, strojach. - 0.05% (2)
elektronicznych, na materiałach - 0.05% (2)
zwane dalej organizatorem. - 0.05% (2)
organizator zastrzega sobie - 0.05% (2)
prawo pozyskania sponsora - 0.05% (2)
nagród w konkursie. - 0.05% (2)
2. konkursy organizowane - 0.05% (2)
będą przez organizatora - 0.05% (2)
oraz do całkowitego - 0.05% (2)
postanowienia ogólne 1. - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków, - 0.05% (2)
"rmf maxxx", w - 0.05% (2)
kopii), a także - 0.05% (2)
iż przetwarzanie danych - 0.05% (2)
każdym sporze sądowym - 0.05% (2)
inspektora ochrony danych - 0.05% (2)
w formie pisemnej, - 0.05% (2)
miejsce organizatora w - 0.05% (2)
ogólny konkursów organizowanych - 0.05% (2)
w programach radiowych - 0.05% (2)
także wstąpić w - 0.05% (2)
1540). § 1 - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl oraz - 0.05% (2)
w serwisach społecznościowych, - 0.05% (2)
osób trzecich, a - 0.05% (2)
nie będących grami - 0.05% (2)
losowymi w rozumieniu - 0.05% (2)
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń - 0.05% (2)
19.11.2009 r. o - 0.05% (2)
grach hazardowych (dz.u.2009 - 0.05% (2)
nr 201 poz. - 0.05% (2)
w szczególności do - 0.05% (2)
do tych danych - 0.05% (2)
(w tym ich - 0.05% (2)
dodatkowej zgody uczestnika, - 0.05% (2)
gdy uczestnik nie - 0.05% (2)
udzielił dodatkowej zgody) - 0.05% (2)
okres trwania konkursu - 0.05% (2)
oraz okres przedawnienia - 0.05% (2)
roszczeń związanych z - 0.05% (2)
udziałem w konkursie, - 0.05% (2)
a także ewentualny - 0.05% (2)
okres dochodzenia roszczeń - 0.05% (2)
zaznaczenie odpowiedniego pola - 0.05% (2)
dla potrzeb konkursu - 0.05% (2)
bez potrzeby uzyskiwania - 0.05% (2)
celu prowadzenia badań - 0.05% (2)
dokonywanie przez organizatora, - 0.05% (2)
i osobistych: a) - 0.05% (2)
autorskich praw majątkowych - 0.05% (2)
promocyjnych, a także - 0.05% (2)
zgodę na otrzymywanie - 0.05% (2)
informacji handlowych – - 0.05% (2)
zgodnie z treścią - 0.05% (2)
(tj. w wypadku, - 0.05% (2)
opracowań utworu, w - 0.05% (2)
(dalej jako „zgoda - 0.05% (2)
parlamentu europejskiego i - 0.05% (2)
jego zmian, skrótów - 0.05% (2)
osobowe będą przetwarzana - 0.05% (2)
szczególności poprzez dokonywanie - 0.05% (2)
dla potrzeb realizacji - 0.05% (2)
konkursu. podstawą prawną - 0.05% (2)
jest ich niezbędność - 0.05% (2)
do wywiązania się - 0.05% (2)
z obowiązku realizacji - 0.05% (2)
rady (ue) 2016/679 - 0.05% (2)
obowiązujące od dnia - 0.05% (2)
z dnia 27 - 0.05% (2)
kwietnia 2016r. w - 0.05% (2)
sprawie ochrony osób - 0.05% (2)
fizycznych w związku - 0.05% (2)
z przetwarzaniem danych - 0.05% (2)
osobowych i w - 0.05% (2)
sprawie swobodnego przepływu - 0.05% (2)
takich danych oraz - 0.05% (2)
uchylenia dyrektywy 95/46/we, - 0.05% (2)
i zakresem określonym - 0.05% (2)
udzielenie zgody na - 0.05% (2)
lub w serwisie - 0.05% (2)
konkursu lub prowadzenia - 0.05% (2)
na podstawie udzielonej - 0.05% (2)
przez czas nieokreślony, - 0.05% (2)
chyba że uczestnik - 0.05% (2)
wyrazi sprzeciw wobec - 0.05% (2)
przetwarzania jego danych - 0.05% (2)
osobowych w celach - 0.05% (2)
marketingowych lub wycofa - 0.05% (2)
tym wydatki i - 0.05% (2)
działań marketingowych i - 0.05% (2)
to koszty procesu - 0.05% (2)
osobowe ma prawo - 0.05% (2)
dostępu do swoich - 0.05% (2)
wszelkie związane z - 0.05% (2)
danych osobowych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 15 - 0.05% (2)
pokrytych roszczeń oraz - 0.05% (2)
potwierdzenia, czy przetwarza - 0.05% (2)
dane osobowe oraz - 0.05% (2)
prawo uzyskania dostępu - 0.05% (2)
opłaty, włączając w - 0.05% (2)
i koszty obsługi - 0.05% (2)
cele marketingowe jest - 0.05% (2)
wyżej opisanych roszczeń - 0.05% (2)
dobrowolne, nieudzielenie tej - 0.05% (2)
zgody nie uniemożliwia - 0.05% (2)
z przysługujących mu - 0.05% (2)
ani nie wpływa - 0.05% (2)
na prawa uczestnika - 0.05% (2)
dodatkowo uczestnik korzystając - 0.05% (2)
podstawie zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane w celach - 0.05% (2)
osób trzecich. 5. - 0.05% (2)
szkody wynikające z - 0.05% (2)
udzielona przez uczestnika - 0.05% (2)
naprawi wszelkie inne - 0.05% (2)
w tym obejmujących - 0.05% (2)
marketing i promocję - 0.05% (2)
produktów i usług - 0.05% (2)
prawnej, a także - 0.05% (2)
spółki multimedia sp. - 0.05% (2)
z o.o. oraz - 0.05% (2)
jej kontrahentów/partnerów biznesowych. - 0.05% (2)
danych osobowych stanowi - 0.05% (2)
formularzach, w prezentacjach - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl, lub na - 0.05% (2)
w części, b) - 0.05% (2)
ograniczone lub obciążone - 0.05% (2)
tym techniką drukarską, - 0.05% (2)
przysługują mu autorskie - 0.05% (2)
egzemplarzy utworu, w - 0.05% (2)
prawa majątkowe do - 0.05% (2)
utworu w pełnym - 0.05% (2)
zakresie oraz prawa - 0.05% (2)
te nie są - 0.05% (2)
w żaden sposób - 0.05% (2)
na rzecz osób - 0.05% (2)
samodzielnej twórczości; c) - 0.05% (2)
trzecich. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że korzystanie z - 0.05% (2)
wytwarzanie każdą techniką - 0.05% (2)
koniecznym dla realizacji - 0.05% (2)
konkursu, jak również - 0.05% (2)
w zakresie określonym - 0.05% (2)
w regulaminie nie - 0.05% (2)
będzie naruszało praw - 0.05% (2)
osób trzecich, w - 0.05% (2)
reprograficzną, zapisu magnetycznego - 0.05% (2)
wynikiem jego osobistej, - 0.05% (2)
uczestnik, oświadcza, że - 0.05% (2)
c) opracowywanie, w - 0.05% (2)
wówczas przesyłając utwór - 0.05% (2)
utrwalono w tym - 0.05% (2)
na których utwór - 0.05% (2)
albo egzemplarzami nośników, - 0.05% (2)
d) obrót oryginałem - 0.05% (2)
wprowadzanie innych zmian, - 0.05% (2)
innymi utworami lub - 0.05% (2)
przerabianie, łącznie z - 0.05% (2)
tym modyfikowanie, tłumaczenie, - 0.05% (2)
lub innego urządzenia, - 0.05% (2)
konkursach; b) jest - 0.05% (2)
do pamięci komputera - 0.05% (2)
a także wprowadzanie - 0.05% (2)
oraz techniką cyfrową, - 0.05% (2)
uczestnik konkursu potwierdza, - 0.05% (2)
że: a) zgłoszony - 0.05% (2)
przez niego utwór, - 0.05% (2)
jest oryginalny, dotychczas - 0.05% (2)
niepublikowany i nie - 0.05% (2)
nagradzany w innych - 0.05% (2)
praw osobistych. 2. - 0.05% (2)
posiada pełnię praw - 0.05% (2)
ich odsprzedaż, użyczenie, - 0.05% (2)
określony 4 lat, - 0.05% (2)
zakresie umożliwiającym mu - 0.05% (2)
wzięcie udziału w - 0.05% (2)
konkursie. z chwilą - 0.05% (2)
konkursie, uczestnik udziela - 0.05% (2)
organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieograniczonej terytorialnie licencji - 0.05% (2)
w części przy - 0.05% (2)
utworu przez czas - 0.05% (2)
która to licencja - 0.05% (2)
autorskimi prawami osobistymi - 0.05% (2)
po upływie tego - 0.05% (2)
okresu przekształca się - 0.05% (2)
w licencję udzieloną - 0.05% (2)
na czas nieokreślony; - 0.05% (2)
licencja udzielona zostaje - 0.05% (2)
na następujących polach - 0.05% (2)
eksploatacji: a) wykorzystywanie - 0.05% (2)
lub rozpowszechnianie utworu - 0.05% (2)
utrwalanie lub zwielokrotnianie - 0.05% (2)
do utworu, w - 0.05% (2)
prawami majątkowymi i - 0.05% (2)
autorskich do utworu - 0.05% (2)
na antenie rmf - 0.05% (2)
w zakresie, w - 0.05% (2)
jakim stanowi ono - 0.05% (2)
utwór w rozumieniu - 0.05% (2)
autorskich i prawach - 0.05% (2)
pokrewnych, oraz że - 0.05% (2)
cyfrowej, a także - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniki - 0.05% (2)
jego publikację na - 0.05% (2)
stronie konkursowej oraz - 0.05% (2)
maxxx, a tym - 0.05% (2)
dysponuje prawami autorskimi - 0.05% (2)
samym udziela niewyłącznej, - 0.05% (2)
nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej - 0.05% (2)
drukarskiej, reprograficznej, zapisu - 0.05% (2)
w tym techniki - 0.05% (2)
zgody na użytkowanie - 0.05% (2)
utworu przez organizatora, - 0.05% (2)
bez ograniczeń terytorialnych - 0.05% (2)
i czasowych. 3. - 0.05% (2)
wykorzystaniu każdej techniki - 0.05% (2)
(zwanego dalej: utworem), - 0.05% (2)
o prawie autorskim - 0.05% (2)
drukach, w ogłoszeniach, - 0.05% (2)
rozumie się: wstępnych, - 0.05% (2)
7. uczestnikami, nie - 0.05% (2)
mogą zostać pracownicy - 0.05% (2)
organizatora i sponsora - 0.05% (2)
oraz ich osoby - 0.05% (2)
najbliższe, przez które - 0.05% (2)
i informacyjnych, w - 0.05% (2)
możliwych nośnikach reklamowych - 0.05% (2)
części na wszystkich - 0.05% (2)
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, - 0.05% (2)
są realizowane na - 0.05% (2)
rodziców i rodzeństwo - 0.05% (2)
małżonków oraz osoby - 0.05% (2)
pozostające w stosunku - 0.05% (2)
przysposobienia, opieki lub - 0.05% (2)
kurateli. 8. każdy, - 0.05% (2)
z wyłączeniem osób, - 0.05% (2)
utworu lub jego - 0.05% (2)
w tym zamieszczanie - 0.05% (2)
dla celów marketingowych, - 0.05% (2)
terenie rzeczypospolitej polskiej. - 0.05% (2)
nagród. 6. konkursy - 0.05% (2)
brać udział w - 0.05% (2)
rmf maxxx. 4. - 0.05% (2)
firmowych oraz innych - 0.05% (2)
serwisach społecznościowych 3. - 0.05% (2)
prasie, na drukach - 0.05% (2)
konkursy będą organizowane - 0.05% (2)
sieci internet, w - 0.05% (2)
zasadach określonych w - 0.05% (2)
niniejszym regulaminie uzupełnianych - 0.05% (2)
komunikatami podawanymi na - 0.05% (2)
lub cyfrowej, w - 0.05% (2)
w telewizji kablowej - 0.05% (2)
się do ufundowania - 0.05% (2)
formuła konkursów odbiega - 0.05% (2)
od w/w, organizator - 0.05% (2)
opublikuje szczegółowy regulamin - 0.05% (2)
na stronie www.rmfmaxxx.pl. - 0.05% (2)
atl oraz btl, - 0.05% (2)
szczególności w materiałach - 0.05% (2)
5. fundatorem nagród - 0.05% (2)
jest organizator lub - 0.05% (2)
sponsor, który zobowiązał - 0.05% (2)
powyżej, ma prawo - 0.05% (2)
konkursach nieograniczoną liczbę - 0.05% (2)
najem lub dzierżawa, - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wymaga - 0.05% (2)
sposób, aby każdy - 0.05% (2)
konkursie mogą zostać - 0.05% (2)
podane przez prowadzącego - 0.05% (2)
udostępnianie w taki - 0.05% (2)
poświęconych w danemu - 0.05% (2)
także ich publiczne - 0.05% (2)
konkursowi. § 3 - 0.05% (2)
prawa autorskie 1. - 0.05% (2)
udzielenia odpowiedzi konkursowej - 0.05% (2)
ukończyły 16 lat. - 0.05% (2)
lub/i wykonania i - 0.05% (2)
oraz reemitowanie, a - 0.05% (2)
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie - 0.05% (2)
publiczne wykonywanie, wystawianie, - 0.05% (2)
przesłania zdjęcia konkursowego - 0.05% (2)
lub/i filmu konkursowego - 0.05% (2)
e) rozpowszechnianie utworu, - 0.05% (2)
lub innego dzieła - 0.05% (2)
spełniającego kryteria utworu - 0.05% (2)
mógł mieć do - 0.05% (2)
wyłącznie osoby, które - 0.05% (2)
razy, przy czym - 0.05% (2)
wybranym, w tym - 0.05% (2)
nagrodę można wygrać - 0.05% (2)
f) wykorzystywanie utworu - 0.05% (2)
tylko raz, chyba, - 0.05% (2)
internet lub intranet, - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu sieci - 0.05% (2)
powyżej, stanowi inaczej. - 0.05% (2)
§ 2 warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w konkursach - 0.05% (2)
1. w celu - 0.05% (2)
danym konkursie, uczestnik - 0.05% (2)
konkursu mogą być - 0.05% (2)
powinien, wykonać zadanie - 0.05% (2)
konkursowe wskazane w - 0.05% (2)
czasie przez siebie - 0.05% (2)
miejscu i w - 0.05% (2)
niej dostęp w - 0.05% (2)
danemu konkursowi. 2. - 0.05% (2)
jeżeli podczas danego - 0.05% (2)
konkursu nie zastrzeżono - 0.05% (2)
inaczej, wówczas uczestnikami - 0.05% (2)
3. dodatkowe warunki - 0.05% (2)
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych - 0.05% (2)
od osób fizycznych - 0.05% (2)
oraz prawo do - 0.05% (2)
które wyraziły zgodę - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu wobec - 0.05% (2)
przetwarzania ich danych - 0.05% (2)
prawa, o których - 0.05% (2)
przesłanie stosownego wniosku: - 0.05% (2)
- w formie - 0.05% (2)
pisemnej na adres: - 0.05% (2)
1, 30-204 kraków; - 0.05% (2)
lub - drogą - 0.05% (2)
e-mail na adres: - 0.05% (2)
wniesienia sprzeciwu mogą - 0.05% (2)
przetwarzane są na - 0.05% (2)
być również zrealizowane - 0.05% (2)
poprzez wybranie automatycznej - 0.05% (2)
uznania, iż przetwarzanie - 0.05% (2)
danych osobowych przez - 0.05% (2)
danych osobowych. kontakt - 0.05% (2)
osobowych jest możliwy - 0.05% (2)
ochrony danych osobowych. - 0.05% (2)
europejskiego i rady - 0.05% (2)
(ue) 2016/679 z - 0.05% (2)
dnia 27 kwietnia - 0.05% (2)
2016r. w sprawie - 0.05% (2)
podstawie zgody lub - 0.05% (2)
zautomatyzowany, (ii) dane - 0.05% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.05% (2)
uczestnikowi konkursu do - 0.05% (2)
gdy: (i) uczestnik - 0.05% (2)
konkursu kwestionuje prawidłowość - 0.05% (2)
danych osobowych przetwarzanych - 0.05% (2)
przez administratora danych - 0.05% (2)
niezgodne z prawem, - 0.05% (2)
a sprzeciwiono się - 0.05% (2)
usunięciu danych, (iii) - 0.05% (2)
nie potrzebuje już - 0.05% (2)
danych osobowych, ale - 0.05% (2)
są one potrzebne - 0.05% (2)
ustalenia, dochodzenia lub - 0.05% (2)
się w sposób - 0.05% (2)
przenoszenia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 20 - 0.05% (2)
otrzymania w ustrukturyzowanym, - 0.05% (2)
powszechnie używanym formacie - 0.05% (2)
danych osobowych dostarczonych - 0.05% (2)
przesłania tych danych - 0.05% (2)
innemu administratorowi danych, - 0.05% (2)
jeśli jest to - 0.05% (2)
technicznie możliwe. prawo - 0.05% (2)
to przysługuje jeśli: - 0.05% (2)
(i) przetwarzanie odbywa - 0.05% (2)
ochrony osób fizycznych - 0.05% (2)
i w sprawie - 0.05% (2)
do bycia zapomnianym”). - 0.05% (2)
zobowiązał się do - 0.05% (2)
w niniejszym regulaminie - 0.05% (2)
uzupełnianych komunikatami podawanymi - 0.05% (2)
radiowych rmf maxxx. - 0.05% (2)
gdy formuła konkursów - 0.05% (2)
odbiega od w/w, - 0.05% (2)
organizator opublikuje szczegółowy - 0.05% (2)
regulamin na stronie - 0.05% (2)
www.rmfmaxxx.pl. 5. fundatorem - 0.05% (2)
nagród jest organizator - 0.05% (2)
lub sponsor, który - 0.05% (2)
ufundowania nagród. 6. - 0.05% (2)
organizowane przez organizatora - 0.05% (2)
konkursy są realizowane - 0.05% (2)
na terenie rzeczypospolitej - 0.05% (2)
polskiej. 7. uczestnikami, - 0.05% (2)
nie mogą zostać - 0.05% (2)
pracownicy organizatora i - 0.05% (2)
sponsora oraz ich - 0.05% (2)
osoby najbliższe, przez - 0.05% (2)
które rozumie się: - 0.05% (2)
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, - 0.05% (2)
małżonków, rodziców i - 0.05% (2)
rodzeństwo małżonków oraz - 0.05% (2)
na zasadach określonych - 0.05% (2)
3. konkursy będą - 0.05% (2)
swobodnego przepływu takich - 0.05% (2)
o grach hazardowych - 0.05% (2)
danych oraz uchylenia - 0.05% (2)
dyrektywy 95/46/we, obowiązujące - 0.05% (2)
od dnia 25.05.2018r. - 0.05% (2)
regulamin ogólny konkursów - 0.05% (2)
organizowanych w programach - 0.05% (2)
radiowych "rmf maxxx", - 0.05% (2)
oraz na profilach - 0.05% (2)
społecznościowych, nie będących - 0.05% (2)
grami losowymi w - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
dnia 19.11.2009 r. - 0.05% (2)
(dz.u.2009 nr 201 - 0.05% (2)
serwisie www.rmfmaxxx.pl, lub - 0.05% (2)
poz. 1540). § - 0.05% (2)
1 postanowienia ogólne - 0.05% (2)
1. organizatorem konkursów - 0.05% (2)
350739197 zwane dalej - 0.05% (2)
organizatorem. organizator zastrzega - 0.05% (2)
sobie prawo pozyskania - 0.05% (2)
sponsora nagród w - 0.05% (2)
konkursie. 2. konkursy - 0.05% (2)
organizowane będą przez - 0.05% (2)
organizatora na antenie - 0.05% (2)
maxxx lub w - 0.05% (2)
w następujących przypadkach, - 0.05% (2)
(zwane również „prawem - 0.05% (2)
stosunku przysposobienia, opieki - 0.05% (2)
w celach prowadzenia - 0.05% (2)
także zgodę na - 0.05% (2)
otrzymywanie informacji handlowych - 0.05% (2)
– zgodnie z - 0.05% (2)
treścią i zakresem - 0.05% (2)
„zgoda na cele - 0.05% (2)
marketingowe jest dobrowolne, - 0.05% (2)
nieudzielenie tej zgody - 0.05% (2)
nie uniemożliwia udziału - 0.05% (2)
w konkursie, ani - 0.05% (2)
nie wpływa na - 0.05% (2)
i promocyjnych, w - 0.05% (2)
w celu prowadzenia - 0.05% (2)
tym obejmujących marketing - 0.05% (2)
i promocję produktów - 0.05% (2)
i usług spółki - 0.05% (2)
o.o. oraz jej - 0.05% (2)
stanowi udzielona przez - 0.05% (2)
udzielonej zgody na - 0.05% (2)
przetwarzane przez czas - 0.05% (2)
nieokreślony, chyba że - 0.05% (2)
uczestnik wyrazi sprzeciw - 0.05% (2)
wobec przetwarzania jego - 0.05% (2)
celach marketingowych lub - 0.05% (2)
i promocyjnych, a - 0.05% (2)
pola pod formularzem - 0.05% (2)
celu realizacji konkursu - 0.05% (2)
niezbędność do wywiązania - 0.05% (2)
na anteniewstawaj, nie - 0.05% (2)
udawajirek jakubek, maciek - 0.05% (2)
hity na zamówienie - 0.05% (2)
677-10-04-602, regon 350739197. - 0.05% (2)
dobrowolne, ale niezbędne - 0.05% (2)
dane osobowe będą - 0.05% (2)
przetwarzana dla potrzeb - 0.05% (2)
realizacji konkursu. podstawą - 0.05% (2)
prawną przetwarzania danych - 0.05% (2)
osobowych jest ich - 0.05% (2)
się z obowiązku - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie odpowiedniego - 0.05% (2)
potrzeb konkursu (tj. - 0.05% (2)
uczestnik nie udzielił - 0.05% (2)
dodatkowej zgody) będą - 0.05% (2)
przetwarzane przez okres - 0.05% (2)
trwania konkursu oraz - 0.05% (2)
okres przedawnienia roszczeń - 0.05% (2)
związanych z udziałem - 0.05% (2)
także ewentualny okres - 0.05% (2)
dochodzenia roszczeń i - 0.05% (2)
dokonania rozliczeń publicznoprawnych. - 0.05% (2)
3. dane osobowe - 0.05% (2)
wycofa udzieloną zgodę. - 0.05% (2)
lub prowadzenia działań - 0.05% (2)
usunięcia danych osobowych - 0.05% (2)
o prawie do - 0.05% (2)
przetwarzanych danych, (iii) - 0.05% (2)
o odbiorcach lub - 0.05% (2)
kategoriach odbiorców, którym - 0.05% (2)
ujawnił lub którym - 0.05% (2)
ma zamiar ujawnić - 0.05% (2)
dane, (iv) o - 0.05% (2)
możliwości skorzystania z - 0.05% (2)
praw w zakresie - 0.05% (2)
i o sposobie - 0.05% (2)
ich realizacji, (v) - 0.05% (2)
organu nadzorczego, (vi) - 0.05% (2)
celach przetwarzania danych, - 0.05% (2)
o zautomatyzowanym podejmowaniu - 0.05% (2)
decyzji, w tym - 0.05% (2)
o profilowaniu, a - 0.05% (2)
także jego konsekwencjach; - 0.05% (2)
niezwłocznego sprostowania danych - 0.05% (2)
osobowych, które są - 0.05% (2)
nieprawidłowe oraz do - 0.05% (2)
żądania uzupełnienia niekompletnych - 0.05% (2)
usunięcia danych, na - 0.05% (2)
podstawie art. 17 - 0.05% (2)
danych osobowych niezwłocznego - 0.05% (2)
(ii) o kategoriach - 0.05% (2)
informacji: (i) o - 0.05% (2)
w zakresie obsługi - 0.05% (2)
– spółki grupa - 0.05% (2)
technicznej i organizacyjnej - 0.05% (2)
konkursu oraz akcji - 0.05% (2)
marketingowych i promocyjnym - 0.05% (2)
(np. obsługa it, - 0.05% (2)
firmy kurierskie) lub - 0.05% (2)
fundatorom nagród w - 0.05% (2)
celu realizacji prawa - 0.05% (2)
do nagrody. w - 0.05% (2)
szczególności powyższe powierzenie - 0.05% (2)
może nastąpić na - 0.05% (2)
rzecz podmiotu powiązanego - 0.05% (2)
rmf sp. z - 0.05% (2)
szczególności do następujących - 0.05% (2)
każdy, kto podał - 0.05% (2)
swoje dane osobowe - 0.05% (2)
ma prawo do - 0.05% (2)
do swoich danych - 0.05% (2)
osobowych, na podstawie - 0.05% (2)
tj. do uzyskania - 0.05% (2)
czy przetwarza dane - 0.05% (2)
osobowe oraz prawo - 0.05% (2)
uzyskania dostępu do - 0.05% (2)
tych danych (w - 0.05% (2)
tym ich kopii), - 0.05% (2)
osoby pozostające w - 0.05% (2)
lub kurateli. 8. - 0.05% (2)
skrótów oraz na - 0.05% (2)
siebie wybranym, w - 0.05% (2)
ich publiczne wykonywanie, - 0.05% (2)
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, - 0.05% (2)
nadawanie oraz reemitowanie, - 0.05% (2)
a także ich - 0.05% (2)
publiczne udostępnianie w - 0.05% (2)
taki sposób, aby - 0.05% (2)
każdy mógł mieć - 0.05% (2)
do niej dostęp - 0.05% (2)
w miejscu i - 0.05% (2)
w czasie przez - 0.05% (2)
tym przy wykorzystaniu - 0.05% (2)
użyczenie, najem lub - 0.05% (2)
sieci internet lub - 0.05% (2)
intranet, f) wykorzystywanie - 0.05% (2)
marketingowych, w tym - 0.05% (2)
zamieszczanie utworu lub - 0.05% (2)
jego części na - 0.05% (2)
wszystkich możliwych nośnikach - 0.05% (2)
reklamowych i informacyjnych, - 0.05% (2)
materiałach atl oraz - 0.05% (2)
btl, w telewizji - 0.05% (2)
kablowej lub cyfrowej, - 0.05% (2)
w sieci internet, - 0.05% (2)
dzierżawa, e) rozpowszechnianie - 0.05% (2)
tym ich odsprzedaż, - 0.05% (2)
drukach firmowych oraz - 0.05% (2)
drukarską, reprograficzną, zapisu - 0.05% (2)
b) trwałe lub - 0.05% (2)
czasowe utrwalanie lub - 0.05% (2)
zwielokrotnianie w całości - 0.05% (2)
przy wykorzystaniu każdej - 0.05% (2)
techniki w tym - 0.05% (2)
techniki drukarskiej, reprograficznej, - 0.05% (2)
techniki cyfrowej, a - 0.05% (2)
także wytwarzanie każdą - 0.05% (2)
techniką egzemplarzy utworu, - 0.05% (2)
w tym techniką - 0.05% (2)
magnetycznego oraz techniką - 0.05% (2)
utwór utrwalono w - 0.05% (2)
cyfrową, a także - 0.05% (2)
wprowadzanie do pamięci - 0.05% (2)
komputera lub innego - 0.05% (2)
urządzenia, c) opracowywanie, - 0.05% (2)
w tym modyfikowanie, - 0.05% (2)
tłumaczenie, przerabianie, łącznie - 0.05% (2)
z innymi utworami - 0.05% (2)
lub wprowadzanie innych - 0.05% (2)
zmian, d) obrót - 0.05% (2)
oryginałem albo egzemplarzami - 0.05% (2)
nośników, na których - 0.05% (2)
w prasie, na - 0.05% (2)
innych drukach, w - 0.05% (2)
utworu w całości - 0.05% (2)
z wyżej opisanych - 0.05% (2)
zobowiązują się zwrócić - 0.05% (2)
całość pokrytych roszczeń - 0.05% (2)
oraz wszelkie związane - 0.05% (2)
z tym wydatki - 0.05% (2)
i opłaty, włączając - 0.05% (2)
w to koszty - 0.05% (2)
procesu i koszty - 0.05% (2)
obsługi prawnej, a - 0.05% (2)
także naprawi wszelkie - 0.05% (2)
inne szkody wynikające - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich. - 0.05% (2)
przypadku zasądzenia jakichkolwiek - 0.05% (2)
5. dodatkowo uczestnik - 0.05% (2)
korzystając z przysługujących - 0.05% (2)
mu autorskich praw - 0.05% (2)
majątkowych i osobistych: - 0.05% (2)
a) wyraża zgodę - 0.05% (2)
na dokonywanie przez - 0.05% (2)
organizatora, bez potrzeby - 0.05% (2)
uzyskiwania dodatkowej zgody - 0.05% (2)
uczestnika, opracowań utworu, - 0.05% (2)
w szczególności poprzez - 0.05% (2)
dokonywanie jego zmian, - 0.05% (2)
kwot od organizatora, - 0.05% (2)
sądowego, a w - 0.05% (2)
ogłoszeniach, formularzach, w - 0.05% (2)
zobowiązuje się zwolnić - 0.05% (2)
prezentacjach elektronicznych, na - 0.05% (2)
materiałach brandingowych, gadżetach, - 0.05% (2)
strojach. 4. z - 0.05% (2)
tytułu złożonego powyżej - 0.05% (2)
oświadczenia, uczestnik przyjmuję - 0.05% (2)
na siebie, pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność prawną. w - 0.05% (2)
przypadku jakichkolwiek roszczeń - 0.05% (2)
ze strony osób - 0.05% (2)
trzecich uczestnik, po - 0.05% (2)
zawiadomieniu przez organizatora, - 0.05% (2)
organizatora z wszelkiej - 0.05% (2)
do każdego sporu - 0.05% (2)
odpowiedzialności z tego - 0.05% (2)
tytułu oraz do - 0.05% (2)
anteniewstawaj, nie udawajirek - 0.05% (2)
roszczeń osób trzecich, - 0.05% (2)
a także wstąpić - 0.05% (2)
w miejsce organizatora - 0.05% (2)
w każdym sporze - 0.05% (2)
sądowym lub w - 0.05% (2)
przypadku braku takiej - 0.05% (2)
możliwości - przystąpić - 0.05% (2)
po stronie organizatora - 0.05% (2)
lub w części, - 0.05% (2)
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie - 0.05% (2)
każdy, z wyłączeniem - 0.05% (2)
utworu w rozumieniu - 0.05% (2)
danemu konkursowi. § - 0.05% (2)
3 prawa autorskie - 0.05% (2)
1. w wypadku, - 0.05% (2)
gdy zadanie konkursowe - 0.05% (2)
wymaga udzielenia odpowiedzi - 0.05% (2)
konkursowej lub/i wykonania - 0.05% (2)
i przesłania zdjęcia - 0.05% (2)
konkursowego lub/i filmu - 0.05% (2)
konkursowego lub innego - 0.05% (2)
dzieła spełniającego kryteria - 0.05% (2)
autorskim i prawach - 0.05% (2)
prowadzącego w programie - 0.05% (2)
pokrewnych (zwanego dalej: - 0.05% (2)
utworem), wówczas przesyłając - 0.05% (2)
utwór uczestnik konkursu - 0.05% (2)
potwierdza, że: a) - 0.05% (2)
zgłoszony przez niego - 0.05% (2)
utwór, jest oryginalny, - 0.05% (2)
dotychczas niepublikowany i - 0.05% (2)
nie nagradzany w - 0.05% (2)
innych konkursach; b) - 0.05% (2)
jest wynikiem jego - 0.05% (2)
osobistej, samodzielnej twórczości; - 0.05% (2)
internetowych poświęconych w - 0.05% (2)
zostać podane przez - 0.05% (2)
autorskie prawa majątkowe - 0.05% (2)
celu wzięcia udziału - 0.05% (2)
osób, o których - 0.05% (2)
7 powyżej, ma - 0.05% (2)
prawo brać udział - 0.05% (2)
w konkursach nieograniczoną - 0.05% (2)
liczbę razy, przy - 0.05% (2)
czym nagrodę można - 0.05% (2)
wygrać tylko raz, - 0.05% (2)
4 powyżej, stanowi - 0.05% (2)
inaczej. § 2 - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa w - 0.05% (2)
konkursach 1. w - 0.05% (2)
w danym konkursie, - 0.05% (2)
danym konkursie mogą - 0.05% (2)
uczestnik powinien, wykonać - 0.05% (2)
zadanie konkursowe wskazane - 0.05% (2)
poświęconych danemu konkursowi. - 0.05% (2)
2. jeżeli podczas - 0.05% (2)
danego konkursu nie - 0.05% (2)
zastrzeżono inaczej, wówczas - 0.05% (2)
uczestnikami konkursu mogą - 0.05% (2)
być wyłącznie osoby, - 0.05% (2)
które ukończyły 16 - 0.05% (2)
lat. 3. dodatkowe - 0.05% (2)
warunki udziału w - 0.05% (2)
c) przysługują mu - 0.05% (2)
pełnym zakresie oraz - 0.05% (2)
polach eksploatacji: a) - 0.05% (2)
chwilą wzięcia udziału - 0.05% (2)
użytkowanie utworu przez - 0.05% (2)
organizatora, bez ograniczeń - 0.05% (2)
terytorialnych i czasowych. - 0.05% (2)
3. uczestnik oświadcza, - 0.05% (2)
że dysponuje prawami - 0.05% (2)
autorskimi prawami majątkowymi - 0.05% (2)
osobistymi do utworu, - 0.05% (2)
w zakresie umożliwiającym - 0.05% (2)
mu wzięcie udziału - 0.05% (2)
w konkursie. z - 0.05% (2)
udziela organizatorowi, nieodpłatnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, - 0.05% (2)
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie - 0.05% (2)
licencji na korzystanie - 0.05% (2)
z utworu przez - 0.05% (2)
czas określony 4 - 0.05% (2)
lat, która to - 0.05% (2)
licencja po upływie - 0.05% (2)
tego okresu przekształca - 0.05% (2)
się w licencję - 0.05% (2)
udzieloną na czas - 0.05% (2)
nieokreślony; licencja udzielona - 0.05% (2)
zostaje na następujących - 0.05% (2)
nieodpłatnej zgody na - 0.05% (2)
tym samym udziela - 0.05% (2)
prawa te nie - 0.05% (2)
praw osób trzecich, - 0.05% (2)
są w żaden - 0.05% (2)
sposób ograniczone lub - 0.05% (2)
obciążone na rzecz - 0.05% (2)
osób trzecich. uczestnik - 0.05% (2)
oświadcza, że korzystanie - 0.05% (2)
z utworu w - 0.05% (2)
zakresie koniecznym dla - 0.05% (2)
realizacji konkursu, jak - 0.05% (2)
również w zakresie - 0.05% (2)
określonym w regulaminie - 0.05% (2)
nie będzie naruszało - 0.05% (2)
szczególności praw osobistych. - 0.05% (2)
rmf maxxx, a - 0.05% (2)
2. uczestnik, oświadcza, - 0.05% (2)
że posiada pełnię - 0.05% (2)
praw autorskich do - 0.05% (2)
utworu w zakresie, - 0.05% (2)
w jakim stanowi - 0.05% (2)
ono utwór w - 0.05% (2)
prawie autorskich i - 0.05% (2)
prawach pokrewnych, oraz - 0.05% (2)
na jego publikację - 0.05% (2)
na stronie konkursowej - 0.05% (2)
oraz na antenie - 0.05% (2)
oraz na korzystanie - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmfmaxxx.pl/program/108,hity-na-zamowienie,158,zamowienia.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.48097 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron