find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.rmf24.pl/regulamin

HTML Content

Title:

Description:

Najnowsze informacje z kraju i ze świata, najważniejsze wiadomości gospodarcze, sportowe i naukowe. Relacje na żywo. Podcasty Fakty RMF FM oraz Rozmowy naszych dziennikarzy...

Keywords:

RMF24.pl

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.rmf24.pl/regulamin

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.96 score from seowykop.pl for:www.rmf24.pl/regulamin

Text on your page:

rmf 24 rmf fm rmf maxxx rmf classic rmf on twoje zdrowie aplikacje mobilne słuchaj rmf fm rmf24 nawigacja serwisu rozwiń menu fakty polska świat ekonomia nauka kultura sport ciekawostki raporty specjalne blogi i felietony rozmowy najnowsze rozmowy poranna rozmowa popołudniowa rozmowa gość krzysztofa ziemca akcje lepsze jutro z rmf fm twoje zdrowie twoje miasto twoje niesamowite miejsce gorąca linia filmy podcasty 🔍 χ wyszukaj słuchaj rmf fm nawigacja serwisu fakty rozmowy akcje gorąca linia filmy podcasty rmf 24 regulamin regulamin świadczenia usług przez rmf24.pl definicje: rmf fm - oznacza radio muzyka fakty grupa rmf sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w krakowie, al. waszyngtona 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem krs 0000660949 przez sąd rejonowy dla krakowa-śródmieścia, xi wydział gospodarczy krs w krakowie. nip: 677-00-72-027. regulamin - oznacza niniejszy dokument. portal rmf24.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci internet, stworzoną przez rmf fm, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez rmf fm i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów internetu. partner - oznacza podmiot współpracujący z rmf fm. użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z portalu rmf.24pl i/lub usług. usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u.nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak: usługi informacyjne - usługi zapewniające użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych portalu rmf24.pl lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z portalu rmf.24.pl za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały rss); usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej rmf fm i udostępniania innym użytkownikom, usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych portalu rmf24.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa). postanowienia ogólne regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, ogólne zasady korzystania z portalu rmf24.pl i zakres odpowiedzialności rmf fm. regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z usług, udostępniane są przez rmf fm, na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie do świadczenia usług stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium rzeczypospolitej polskiej. poprzez fakt korzystania z portalu rmf24.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. w przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu. każdy z użytkowników internetu może za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności wprowadzić do portalu rmf24.pl treści z zastrzeżeniem rozdziału v poniżej. rmf fm oświadcza, że: treści nie podlegają automatycznej publikacji, a rmf fm zastrzega sobie jednostronne prawo do decyzji o publikacji treści, treści podlegają zatwierdzeniu bądź odrzuceniu, rmf fm nie ingeruje w ich zawartość merytoryczną lub językową. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług umowa o bezpłatne świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu url wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu. umowa o płatne świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na ta usługę przez użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez użytkownika opłaty zgodnie z instrukcja zawartą na stronach platnosci-kiosk.rmf.pl zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt ii ust. 5. warunki techniczne użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług. rmf fm zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności portalu rmf24.pl, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych ssl, obsługi java script, java, flash oraz cookies. prawa i obowiązki użytkowników użytkownik uprawniony jest do korzystania portalu rmf.24.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. zakazane jest korzystanie z portalu rmf24.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. użytkownik zobowiązany jest do uiszczania należności za odpłatne usługi informacyjne w terminie i sposób określony w portalu rmf24.pl tryb postępowania reklamacyjnego reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: radio muzyka fakty grupa rmf sp. z o.o. sp. k., al. waszyngtona 1, 30-204 kraków. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez rmf fm. odpowiedzialność rmf fm rmf fm nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach portalu rmf24.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników. rmf fm zastrzega, że korzystanie z portalu rmf24.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. rmf fm nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z portalu rmf24.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach portalu rmf24.pl sprosta oczekiwaniom użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. rmf fm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu rmf24.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. rmf fm nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach portalu rmf24.pl. rmf fm nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach portalu rmf24.pl w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. rmf fm nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z portalu rmf24.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu i/lub regulaminów właściwych usług. prawa własności intelektualnej przyjęty w na stronach portalu rmf24.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. portal rmf24.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne. treści udostępniane na stronach portalu rmf24.pl mogą być opatrzone znakiem "copyright © 1990-2010 rmf fm. wszystkie prawa zastrzeżone" treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, rmf fm udostępnia na stronach portalu rmf24.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych. wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach portalu rmf24.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. korzystanie z treści udostępnianych na stronach portalu rmf24.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach portalu rmf24.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. u. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (dz. u. nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz.u.nr 47 poz.211 z późn. zm.). zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części portalu rmf24.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody rmf fm poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. użytkownicy udostępniający na stronach portalu rmf24.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach portalu rmf24.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów. użytkownicy udostępniający na stronach portalu rmf24.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają rmf fm niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. ochrona prywatności rmf fm gwarantuje użytkownikom portalu rmf24.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. rmf fm w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. w ramach świadczenia niektórych usług rmf fm zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi. rmf fm zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. rmf fm gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa ochrona danych osobowych rmf fm zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych usług użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez rmf fm zgodnie z obowiązującym prawem. administratorem danych osobowych użytkowników jest rmf fm. rmf fm może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z rmf fm, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). rmf fm przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usług. przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez rmf fm. rmf fm zastrzega, że w przypadku zgłaszania rmf fm problemów związanych z korzystaniem z portalu rmf24.pl, użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa rmf fm do przechowywania kopii takiej korespondencji. postanowienia końcowe treść regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której regulamin został udostępniony. rmf fm zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach portalu rmf24.pl w formach stosowanych w internecie. rmf fm zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. korzystanie przez użytkownika z portalu rmf24.pl i/lub usług po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację. regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach portalu rmf24.pl. 2019-02-16 20:53:21 ✖ nie przegap ważnej informacji skorzystaj z naszego bota >> nawigacja fakty polska świat ekonomia nauka kultura sport ciekawostki raporty specjalne nawigacja akcje rmf fm lepsze jutro z rmf fm twoje zdrowie twoje miasto twoje niezwykłe miejsce nawigacja opinie najnowsze rozmowy w rmf fm poranna rozmowa w rmf fm popołudniowa rozmowa w rmf fm gość krzysztofa ziemca w rmf fm nawigacja społeczność facebook twitter youtube kanały rss nawigacja polecane gorąca linia rmf fm staż w rmf 24 patronaty nawigacja pozostałe newsroom interia.pl radio internetowe nawigacja kontakt o nas gorąca linia rmf fm: 600 700 800 email: [email protected] nawigacja aplikacje mobilne rmf fm rmf 24 rmf on korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright by radio muzyka fakty grupa rmf sp. z o.o. sp. k. 2009-2019. wszystkie prawa zastrzeżone. przejdĺş do nawigacji przejdĺş na poczä…tek strony

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1961

One word
nie - 5.71% (112)
rmf - 5.35% (105)
portal - 1.89% (37)
użytkownik - 1.89% (37)
portalu - 1.78% (35)
rmf24 - 1.78% (35)
rmf24.pl - 1.73% (34)
usług - 1.68% (33)
praw - 1.68% (33)
stron - 1.43% (28)
form - 1.43% (28)
korzysta - 1.33% (26)
przez - 1.27% (25)
dni - 1.22% (24)
że - 1.17% (23)
regulamin - 1.12% (22)
treści - 1.12% (22)
ich - 1.02% (20)
dostęp - 1.02% (20)
stronach - 0.97% (19)
pod - 0.87% (17)
lub - 0.76% (15)
prawa - 0.76% (15)
jak - 0.76% (15)
użytkownika - 0.71% (14)
danych - 0.66% (13)
udostępnia - 0.66% (13)
informacji - 0.61% (12)
korzystanie - 0.61% (12)
korzystania - 0.56% (11)
usługi - 0.56% (11)
oraz - 0.56% (11)
użytkowników - 0.51% (10)
który - 0.51% (10)
inny - 0.51% (10)
nawigacja - 0.51% (10)
osób - 0.46% (9)
serwisu - 0.46% (9)
których - 0.46% (9)
oznacza - 0.46% (9)
jest - 0.41% (8)
bez - 0.41% (8)
zastrzega - 0.41% (8)
fakt - 0.41% (8)
dane - 0.41% (8)
osobowych - 0.41% (8)
mowa - 0.41% (8)
rmf fm - 0.36% (7)
czy - 0.36% (7)
taki - 0.36% (7)
sposób - 0.36% (7)
się - 0.36% (7)
fakty - 0.36% (7)
zakres - 0.36% (7)
tych - 0.36% (7)
świadczenie - 0.36% (7)
regulaminu - 0.36% (7)
twoje - 0.36% (7)
stanowi - 0.36% (7)
treści, - 0.36% (7)
będą - 0.36% (7)
określony - 0.36% (7)
umożliwia - 0.36% (7)
świadczenia - 0.36% (7)
odpowiedzialności - 0.31% (6)
może - 0.31% (6)
poz. - 0.31% (6)
użytkownicy - 0.31% (6)
zakresie - 0.31% (6)
fm. - 0.31% (6)
ustaw - 0.31% (6)
sp. - 0.31% (6)
prawo - 0.31% (6)
tego - 0.31% (6)
dla - 0.31% (6)
i/lub - 0.25% (5)
(dz. - 0.25% (5)
jego - 0.25% (5)
autorskie - 0.25% (5)
pośrednictwem - 0.25% (5)
zawiera - 0.25% (5)
innych - 0.25% (5)
takie - 0.25% (5)
użytkownikom - 0.25% (5)
zgodnie - 0.25% (5)
określonych - 0.25% (5)
ponosi - 0.25% (5)
usług. - 0.25% (5)
zastrzega, - 0.25% (5)
ustawy - 0.25% (5)
dnia - 0.25% (5)
rmf24.pl, - 0.25% (5)
reklamowe - 0.2% (4)
internetowe - 0.2% (4)
postanowienia - 0.2% (4)
innym - 0.2% (4)
przysługują - 0.2% (4)
reklamowych - 0.2% (4)
rozmowy - 0.2% (4)
udostępnianych - 0.2% (4)
przetwarza - 0.2% (4)
poprzez - 0.2% (4)
radio - 0.2% (4)
rozmowa - 0.2% (4)
umów - 0.2% (4)
linia - 0.2% (4)
gorąca - 0.2% (4)
które - 0.2% (4)
żadnej - 0.2% (4)
wyłącznie - 0.2% (4)
adres - 0.2% (4)
odpowiedzialność - 0.2% (4)
osobom - 0.2% (4)
- 0.2% (4)
trzecim - 0.2% (4)
został - 0.2% (4)
nas - 0.2% (4)
podmiot - 0.2% (4)
zgody - 0.2% (4)
udostępniane - 0.2% (4)
internetowych - 0.2% (4)
szczególności - 0.2% (4)
niektórych - 0.15% (3)
regulaminy - 0.15% (3)
prawem - 0.15% (3)
będzie - 0.15% (3)
sieci - 0.15% (3)
późn. - 0.15% (3)
tekstowych - 0.15% (3)
fm, - 0.15% (3)
informacji, - 0.15% (3)
materiałów - 0.15% (3)
wszystkie - 0.15% (3)
sobie - 0.15% (3)
akcje - 0.15% (3)
publikacji - 0.15% (3)
przypadku - 0.15% (3)
podlega - 0.15% (3)
internet, - 0.15% (3)
ochrony - 0.15% (3)
płatne - 0.15% (3)
niego - 0.15% (3)
jakiekolwiek - 0.15% (3)
ramach - 0.15% (3)
muzyka - 0.15% (3)
również - 0.15% (3)
baz - 0.15% (3)
ogólne - 0.15% (3)
grupa - 0.15% (3)
warunki - 0.15% (3)
usług, - 0.15% (3)
umożliwiające - 0.15% (3)
świat - 0.15% (3)
informatyczne - 0.15% (3)
uprawniony - 0.15% (3)
siebie - 0.15% (3)
o.o. - 0.15% (3)
mobilne - 0.15% (3)
nich - 0.15% (3)
obowiązujących - 0.15% (3)
zdrowie - 0.15% (3)
uprawnionych - 0.1% (2)
reklamacji - 0.1% (2)
reklamacje - 0.1% (2)
podmiotów - 0.1% (2)
uzyskanych - 0.1% (2)
udostępniający - 0.1% (2)
zmian - 0.1% (2)
informacje - 0.1% (2)
zobowiązani - 0.1% (2)
podania - 0.1% (2)
copyright - 0.1% (2)
użytkowników. - 0.1% (2)
udziela - 0.1% (2)
osobowych, - 0.1% (2)
odbywa - 0.1% (2)
regulaminu. - 0.1% (2)
tym - 0.1% (2)
oświadczenie - 0.1% (2)
podstawie - 0.1% (2)
prawach - 0.1% (2)
przetwarzanie - 0.1% (2)
ochrona - 0.1% (2)
trzecim, - 0.1% (2)
elementów - 0.1% (2)
utworów - 0.1% (2)
terminie - 0.1% (2)
kontakt - 0.1% (2)
jedynie - 0.1% (2)
prywatności - 0.1% (2)
rss - 0.1% (2)
znaki - 0.1% (2)
autorskim - 0.1% (2)
strony - 0.1% (2)
części - 0.1% (2)
korzystaniem - 0.1% (2)
układ - 0.1% (2)
wybór - 0.1% (2)
intelektualnej - 0.1% (2)
rmf24.pl. - 0.1% (2)
kanały - 0.1% (2)
zawartych - 0.1% (2)
niezbędne - 0.1% (2)
ochronie - 0.1% (2)
zm.). - 0.1% (2)
tytułu - 0.1% (2)
trzecich - 0.1% (2)
akceptację - 0.1% (2)
osobowe - 0.1% (2)
własne - 0.1% (2)
wyniku - 0.1% (2)
lipca - 0.1% (2)
k., - 0.1% (2)
al. - 0.1% (2)
waszyngtona - 0.1% (2)
krs - 0.1% (2)
niniejszy - 0.1% (2)
partner - 0.1% (2)
współpracujący - 0.1% (2)
2002 - 0.1% (2)
filmy - 0.1% (2)
(dz.u.nr - 0.1% (2)
zm.), - 0.1% (2)
innymi - 0.1% (2)
informacyjne - 0.1% (2)
graficznych - 0.1% (2)
żądanie - 0.1% (2)
aby - 0.1% (2)
miał - 0.1% (2)
podcasty - 0.1% (2)
miejsce - 0.1% (2)
zawartości - 0.1% (2)
raporty - 0.1% (2)
aplikacje - 0.1% (2)
słuchaj - 0.1% (2)
polska - 0.1% (2)
ekonomia - 0.1% (2)
nauka - 0.1% (2)
kultura - 0.1% (2)
sport - 0.1% (2)
ciekawostki - 0.1% (2)
specjalne - 0.1% (2)
miasto - 0.1% (2)
najnowsze - 0.1% (2)
poranna - 0.1% (2)
popołudniowa - 0.1% (2)
gość - 0.1% (2)
krzysztofa - 0.1% (2)
ziemca - 0.1% (2)
lepsze - 0.1% (2)
jutro - 0.1% (2)
serwisów - 0.1% (2)
rmf.24.pl - 0.1% (2)
powstałe - 0.1% (2)
obsługi - 0.1% (2)
wybranych - 0.1% (2)
skorzystania - 0.1% (2)
momencie - 0.1% (2)
regulaminów - 0.1% (2)
ust. - 0.1% (2)
zobowiązany - 0.1% (2)
inne - 0.1% (2)
być - 0.1% (2)
java - 0.1% (2)
zawarta - 0.1% (2)
cookies. - 0.1% (2)
obowiązującym - 0.1% (2)
własności - 0.1% (2)
zakazane - 0.1% (2)
sprzeczny - 0.1% (2)
ponoszą - 0.1% (2)
całkowitą - 0.1% (2)
szkody - 0.1% (2)
przeglądarce - 0.1% (2)
zostaje - 0.1% (2)
mechanizmu - 0.1% (2)
danego - 0.1% (2)
umożliwiających - 0.1% (2)
celu - 0.1% (2)
udostępnionych - 0.1% (2)
udostępniania - 0.1% (2)
określa - 0.1% (2)
zasady - 0.1% (2)
regulaminy, - 0.1% (2)
przepisy - 0.1% (2)
wszelkich - 0.1% (2)
informacyjnych - 0.1% (2)
serwisu. - 0.1% (2)
internetu - 0.1% (2)
funkcjonalności - 0.1% (2)
zastrzeżeniem - 0.1% (2)
podlegają - 0.1% (2)
jednostronne - 0.1% (2)
decyzji - 0.1% (2)
umowa - 0.1% (2)
przejdĺş - 0.1% (2)
Two words phrases
rmf fm - 2.4% (47)
portalu rmf24.pl - 1.58% (31)
na stronach - 0.97% (19)
stronach portalu - 0.76% (15)
z portalu - 0.56% (11)
korzystanie z - 0.41% (8)
fm nie - 0.41% (8)
fm zastrzega - 0.41% (8)
danych osobowych - 0.41% (8)
korzystania z - 0.41% (8)
przez użytkownika - 0.36% (7)
przez rmf - 0.36% (7)
- oznacza - 0.31% (6)
rmf24.pl w - 0.31% (6)
rmf fm. - 0.31% (6)
portalu rmf24.pl, - 0.25% (5)
za pośrednictwem - 0.25% (5)
fm zastrzega, - 0.25% (5)
z dnia - 0.25% (5)
nie ponosi - 0.25% (5)
w zakresie - 0.25% (5)
ustawy z - 0.25% (5)
zastrzega, że - 0.25% (5)
prawa autorskie - 0.2% (4)
w rmf fm - 0.2% (4)
zgodnie z - 0.2% (4)
treści, co - 0.2% (4)
do których - 0.2% (4)
fm rmf - 0.2% (4)
rmf24.pl treści - 0.2% (4)
autorskie przysługują - 0.2% (4)
których prawa - 0.2% (4)
prawo do - 0.2% (4)
świadczenie usług - 0.2% (4)
w sposób - 0.2% (4)
rmf 24 - 0.2% (4)
w szczególności - 0.2% (4)
gorąca linia - 0.2% (4)
żadnej odpowiedzialności - 0.15% (3)
o świadczenie - 0.15% (3)
w ramach - 0.15% (3)
jest do - 0.15% (3)
odpowiedzialność za - 0.15% (3)
muzyka fakty - 0.15% (3)
grupa rmf - 0.15% (3)
o.o. sp. - 0.15% (3)
ponosi żadnej - 0.15% (3)
fakty grupa - 0.15% (3)
odpowiedzialności za - 0.15% (3)
baz danych - 0.15% (3)
(dz. u. - 0.15% (3)
z późn. - 0.15% (3)
przysługują osobom - 0.15% (3)
rmf24.pl treści, - 0.15% (3)
twoje zdrowie - 0.15% (3)
zastrzega sobie - 0.15% (3)
radio muzyka - 0.15% (3)
sp. k. - 0.15% (3)
rmf sp. - 0.15% (3)
rmf24.pl i - 0.15% (3)
rmf fm, - 0.15% (3)
- usługi - 0.15% (3)
jak również - 0.15% (3)
z o.o. - 0.15% (3)
jedynie w - 0.1% (2)
uprawnionych podmiotów - 0.1% (2)
24 rmf - 0.1% (2)
świat ekonomia - 0.1% (2)
nauka kultura - 0.1% (2)
sport ciekawostki - 0.1% (2)
użytkownicy udostępniający - 0.1% (2)
późn. zm.). - 0.1% (2)
o ochronie - 0.1% (2)
stron internetowych - 0.1% (2)
sieci internet, - 0.1% (2)
portalu rmf.24.pl - 0.1% (2)
udostępniający na - 0.1% (2)
wybór i - 0.1% (2)
treści udostępnianych - 0.1% (2)
osobom trzecim, - 0.1% (2)
raporty specjalne - 0.1% (2)
najnowsze rozmowy - 0.1% (2)
wszystkie prawa - 0.1% (2)
i układ - 0.1% (2)
użytkownika z - 0.1% (2)
korzystanie przez - 0.1% (2)
odpowiedzialności w - 0.1% (2)
powstałe w - 0.1% (2)
użytkownika w - 0.1% (2)
jutro z - 0.1% (2)
dane osobowe - 0.1% (2)
ciekawostki raporty - 0.1% (2)
kultura sport - 0.1% (2)
ekonomia nauka - 0.1% (2)
rmf on - 0.1% (2)
polska świat - 0.1% (2)
i/lub usług - 0.1% (2)
kanały rss - 0.1% (2)
sobie prawo - 0.1% (2)
fm. rmf - 0.1% (2)
udostępniane na - 0.1% (2)
aplikacje mobilne - 0.1% (2)
do korzystania - 0.1% (2)
przetwarzanie danych - 0.1% (2)
słuchaj rmf - 0.1% (2)
określonych danych - 0.1% (2)
do podania - 0.1% (2)
zobowiązani będą - 0.1% (2)
się w - 0.1% (2)
nawigacja serwisu - 0.1% (2)
przetwarza dane - 0.1% (2)
niektórych usług - 0.1% (2)
ramach świadczenia - 0.1% (2)
fakty polska - 0.1% (2)
oraz za - 0.1% (2)
portalu rmf24.pl. - 0.1% (2)
poranna rozmowa - 0.1% (2)
o internetowe - 0.1% (2)
zdrowie twoje - 0.1% (2)
zobowiązany jest - 0.1% (2)
umów o - 0.1% (2)
zostaje zawarta - 0.1% (2)
usług informacyjnych - 0.1% (2)
płatne świadczenie - 0.1% (2)
umowa o - 0.1% (2)
w momencie - 0.1% (2)
stron serwisu - 0.1% (2)
przez niego - 0.1% (2)
danego serwisu - 0.1% (2)
treści udostępniane - 0.1% (2)
zakazane jest - 0.1% (2)
w przeglądarce - 0.1% (2)
miasto twoje - 0.1% (2)
informacyjnych zostaje - 0.1% (2)
zasady korzystania - 0.1% (2)
filmy podcasty - 0.1% (2)
linia filmy - 0.1% (2)
usług przez - 0.1% (2)
z zastrzeżeniem - 0.1% (2)
a niniejszy - 0.1% (2)
oraz innych - 0.1% (2)
do świadczenia - 0.1% (2)
z obowiązującym - 0.1% (2)
fm twoje - 0.1% (2)
al. waszyngtona - 0.1% (2)
usługi informacyjne - 0.1% (2)
z tych - 0.1% (2)
osób trzecich - 0.1% (2)
z informacji - 0.1% (2)
za jakiekolwiek - 0.1% (2)
i materiałów - 0.1% (2)
popołudniowa rozmowa - 0.1% (2)
i informacje - 0.1% (2)
że dane - 0.1% (2)
że korzystanie - 0.1% (2)
za ich - 0.1% (2)
gość krzysztofa - 0.1% (2)
lepsze jutro - 0.1% (2)
sprzeczny z - 0.1% (2)
waszyngtona 1, - 0.1% (2)
informacji i - 0.1% (2)
reklamowych na - 0.1% (2)
stronach internetowych - 0.1% (2)
i sposób - 0.1% (2)
w terminie - 0.1% (2)
użytkownik zobowiązany - 0.1% (2)
w wyniku - 0.1% (2)
szkody powstałe - 0.1% (2)
sp. k., - 0.1% (2)
ponoszą całkowitą - 0.1% (2)
ponosi odpowiedzialności - 0.1% (2)
Three words phrases
stronach portalu rmf24.pl - 0.76% (15)
na stronach portalu - 0.76% (15)
rmf fm zastrzega - 0.41% (8)
z portalu rmf24.pl - 0.41% (8)
rmf fm nie - 0.41% (8)
przez rmf fm - 0.31% (6)
portalu rmf24.pl w - 0.31% (6)
ustawy z dnia - 0.25% (5)
fm nie ponosi - 0.25% (5)
fm zastrzega, że - 0.25% (5)
treści, co do - 0.2% (4)
korzystanie z portalu - 0.2% (4)
rmf fm rmf - 0.2% (4)
portalu rmf24.pl treści - 0.2% (4)
do których prawa - 0.2% (4)
których prawa autorskie - 0.2% (4)
nie ponosi żadnej - 0.15% (3)
sp. z o.o. - 0.15% (3)
autorskie przysługują osobom - 0.15% (3)
zastrzega, że w - 0.15% (3)
przysługują osobom trzecim - 0.15% (3)
ponosi żadnej odpowiedzialności - 0.15% (3)
o.o. sp. k. - 0.15% (3)
rmf24.pl treści, co - 0.15% (3)
z rmf fm. - 0.15% (3)
rmf sp. z - 0.15% (3)
muzyka fakty grupa - 0.15% (3)
radio muzyka fakty - 0.15% (3)
grupa rmf sp. - 0.15% (3)
z o.o. sp. - 0.15% (3)
fakty grupa rmf - 0.15% (3)
fm zastrzega sobie - 0.15% (3)
stronach portalu rmf24.pl. - 0.1% (2)
lepsze jutro z - 0.1% (2)
rmf fm. rmf - 0.1% (2)
twoje miasto twoje - 0.1% (2)
użytkownicy zobowiązani będą - 0.1% (2)
podania określonych danych - 0.1% (2)
przetwarzanie danych osobowych - 0.1% (2)
zobowiązani będą do - 0.1% (2)
użytkownika z portalu - 0.1% (2)
zastrzega sobie prawo - 0.1% (2)
reklamowych na stronach - 0.1% (2)
w ramach świadczenia - 0.1% (2)
gorąca linia rmf fm - 0.1% (2)
do podania określonych - 0.1% (2)
rozmowa w rmf fm - 0.1% (2)
rmf 24 rmf - 0.1% (2)
użytkownicy ponoszą całkowitą - 0.1% (2)
w sposób sprzeczny - 0.1% (2)
kultura sport ciekawostki - 0.1% (2)
gość krzysztofa ziemca - 0.1% (2)
twoje zdrowie twoje - 0.1% (2)
informacji i materiałów - 0.1% (2)
korzystania z portalu - 0.1% (2)
zasady korzystania z - 0.1% (2)
przez rmf fm, - 0.1% (2)
umów o świadczenie - 0.1% (2)
informacyjnych zostaje zawarta - 0.1% (2)
usług informacyjnych zostaje - 0.1% (2)
całkowitą odpowiedzialność za - 0.1% (2)
r. o ochronie - 0.1% (2)
szkody powstałe w - 0.1% (2)
że korzystanie z - 0.1% (2)
nie ponosi odpowiedzialności - 0.1% (2)
przez użytkownika z - 0.1% (2)
świat ekonomia nauka - 0.1% (2)
wybór i układ - 0.1% (2)
udostępnianych na stronach - 0.1% (2)
portalu rmf24.pl, w - 0.1% (2)
treści udostępnianych na - 0.1% (2)
(dz. u. nr - 0.1% (2)
sposób sprzeczny z - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.rmf24.pl/regulamin by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.00980 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron