find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for www.adstyle.pl/

HTML Content

Title:

Sieć reklamowa AdSTYLE Network - Styl, Prestiż, Jakość

Description:

AdSTYLE Network - sieć reklamowa zrzeszająca największe witryny Grupy INTERIA.PL związane z branżą lifestyle tj. styl.pl, grazia.pl, smaker.pl, deccoria.pl.

Keywords:

adstyle network, sieć reklamowa, sieć re­kla­my ko­bie­cej

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

www.adstyle.pl/

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=utf-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

0.40 score from seowykop.pl for:www.adstyle.pl/

Text on your page:

strona główna | mapa serwisu serwisy oferta aktualności kontakt sku­tecz­na re­kla­ma pre­mium w seg­men­cie ko­bie­cym sieć re­kla­my ko­bie­cej adstyle po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach. zapew­nia za­rów­no do­sko­na­łe oto­cze­nie kon­ten­to­we, jak i ela­stycz­ne oraz kre­atyw­ne roz­wią­zania re­kla­mo­we. w skład sie­ci wcho­dzą luk­su­so­we ser­wi­sy styl.pl, maxmodels.pl sku­pia­ją­cy oso­by zwią­za­ne z mo­dą, uro­dą i mo­de­lin­giem, pa­ren­tin­go­wy ser­wis mamdziecko.interia.pl, po­rad­ni­ko­we kobieta.intria.pl, tipy.pl, ser­wi­sy ku­li­nar­ne: smaker.pl i durszlak.pl oraz wnę­trzarska deccoria.pl. w ser­wi­sach sku­pio­nych w sie­ci re­kla­mo­daw­cy otrzy­mu­ją wy­so­kiej ja­ko­ści oto­cze­nie re­dakcyj­ne dla tre­ści, ja­kie chcą prze­ka­zać użyt­kow­ni­kom. są to ma­te­ria­ły two­rzo­ne przez re­dakcje ser­wi­sów, jak rów­nież ar­ty­ku­ły za­czerp­nię­te z cza­so­pism wy­daw­nic­twa bau­er, m.in. luksu­so­wych mie­sięcz­ni­ków „twój styl” czy „pani”. adstyle ne­twork ofe­ru­je do­tar­cie do bar­dzo atrak­cyj­nej gru­py do­ce­lo­wej – nie­za­leż­nych ko­biet, cie­ka­wych świa­ta i tren­dów, od­waż­nych i go­to­wych na zmia­ny. ko­biet otwar­tych na no­wo­ści, po­szu­ku­ją­cych po­głę­bio­nych in­for­ma­cji na te­mat uro­dy, mo­dy i sze­ro­ko po­ję­te­go sty­lu ży­cia, z na­ci­skiem na ku­li­na­ria i wnę­trza. zapraszamy do współpracy aktualności serwis deccoria z nowymi funkcjonalnościami. nale­żący do inte­rii ser­wis wnę­trzar­ski dec­co­ria.pl prze­szedł meta­mor­fozę – odświe­żo­nej sza­cie gra­ficz­nej towa­rzy­szą nowe, przy­ja­zne użyt­kow­ni­kowi funk­cjo­nal­no­ści, w tym moż­li­wość per­so­na­li­za­cji pro­fili i zakła­da­nia kont fir­mo­wych. smaker na pierwszym miejscu! należący do interii serwis smaker utrzymuje pierwszą pozycję wśród serwisów kategorii kuchnia, gotowanie od sierpnia 2017 r. – w maju br. odwiedziło go ponad 3,5 mln użytkowników sieci. serwis deccoria.pl o 9% w górę! w lutym 2018 w porównaniu do ubiegłego roku o 9% wzrosła liczba unikalnych użytkowników. nr 1 w kulinariach – grupa interia.pl! w lutym 2018 jeste­śmy na­dal nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem kate­go­rii kuli­na­ria / goto­wa­nie, wyprze­dza­jąc kon­ku­ren­cję o bli­sko 960 tys. ru. smaker z ogromną przewagą w kate­go­rii ser­wi­sów kuli­nar­nych lide­rem, z ogromną prze­wagą nad kon­ku­ren­cją, został nale­żący do inte­rii ser­wis sma­ker, który ze wzro­stem 62,8% (1,8 mln użyt­kow­ni­ków) miał w grud­niu 2017 ponad 4,5 milio­nów użyt­kow­ni­ków – jako pierw­szy pol­ski ser­wis kuli­narny prze­ła­mu­jąc barierę 4 milio­nów. wzrost w kategorii styl życia w kate­go­rii styl życia grupa inte­ria.pl zano­to­wała 14-pro­cen­towy wzrost od grud­nia 2016 do grud­nia 2017, awan­su­jąc na trze­cią pozy­cję. smaker w czołówce europejskiej nale­żący do inte­rii ser­wis sma­ker jest nie tylko nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na rynku ser­wisów kuli­nar­nych w pol­sce, pierw­szym który prze­kro­czył barierę 4 milio­nów użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie... więcej informacji adstyle network jest częścią grupy interia.pl poleć stronę | zgłoś błąd korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. | polityka cookies | treść serwisu prawnie chroniona © 1999-2017 interia.pl | projekt i wykonanie quicknet.pl cms i kodowanie: quicknet projekt i grafika: crelab

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 401

One word
nie - 3.49% (14)
serwis - 2% (8)
styl - 1.75% (7)
ser­wis - 1.5% (6)
- 1.25% (5)
smaker - 1.25% (5)
interia.pl - 1% (4)
2017 - 1% (4)
serwisu - 0.75% (3)
tym - 0.75% (3)
lide­rem - 0.75% (3)
nad - 0.75% (3)
milio­nów - 0.75% (3)
użyt­kow­ni­ków - 0.75% (3)
inte­rii - 0.75% (3)
nale­żący - 0.75% (3)
deccoria - 0.75% (3)
jest - 0.75% (3)
jak - 0.75% (3)
adstyle - 0.75% (3)
kate­go­rii - 0.75% (3)
ser­wi­sów - 0.5% (2)
życia - 0.5% (2)
grud­nia - 0.5% (2)
sma­ker - 0.5% (2)
wzrost - 0.5% (2)
barierę - 0.5% (2)
pierw­szy - 0.5% (2)
który - 0.5% (2)
projekt - 0.5% (2)
kuli­nar­nych - 0.5% (2)
lutym - 0.5% (2)
ogromną - 0.5% (2)
kont - 0.5% (2)
oto­cze­nie - 0.5% (2)
oraz - 0.5% (2)
sie­ci - 0.5% (2)
ser­wi­sy - 0.5% (2)
czy - 0.5% (2)
ko­biet - 0.5% (2)
kategorii - 0.5% (2)
nie­kwe­stio­no­wa­nym - 0.5% (2)
ponad - 0.5% (2)
mln - 0.5% (2)
użytkowników - 0.5% (2)
deccoria.pl - 0.5% (2)
aktualności - 0.5% (2)
2018 - 0.5% (2)
grupa - 0.5% (2)
quicknet - 0.5% (2)
Two words phrases
nale­żący do - 0.75% (3)
inte­rii ser­wis - 0.75% (3)
w lutym - 0.5% (2)
lutym 2018 - 0.5% (2)
nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem - 0.5% (2)
z ogromną - 0.5% (2)
milio­nów użyt­kow­ni­ków - 0.5% (2)
4 milio­nów - 0.5% (2)
Three words phrases
do inte­rii ser­wis - 0.75% (3)
nale­żący do inte­rii - 0.75% (3)
w lutym 2018 - 0.5% (2)
inte­rii ser­wis sma­ker - 0.5% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of www.adstyle.pl/ by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.53486 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron