find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for reklama.tvn.pl/polityka-prywatnosci

HTML Content

Title:

Polityka prywatności - Biuro Reklamy TVN Media

Description:

"

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

reklama.tvn.pl/polityka-prywatnosci

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

en

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

3.07 score from seowykop.pl for:reklama.tvn.pl/polityka-prywatnosci

Text on your page:

ta strona korzysta z plików cookie. sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. zrozumiałem.--> biuro reklamy tvn media aktualności wszystkie br tvn media tvn premium tv online itvn oferta zasady sprzedaży spoty sponsoring oferta niestandardowa online media tv online poradnik kalkulator słowniczek do pobrania oferta techniczne dokumenty do umowy kontakt o nas tvn media sp. z o.o. ul. wiertnicza 166, 02-952 warszawa (+48) 22 856 64 00 biuro reklamy tvn media szukaj szukaj portal zleceń transfer traffic e-faktura filtr zatwierdź wszystkie polityka prywatności i. postanowienia ogólne w trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów tvn (zwanych dalej „serwisami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, tvn media sp. z o.o., z siedzibą w warszawie, przy ul. wiertniczej 166, 02-952 warszawa (zwana dalej „tvn”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników serwisów (zwanych dalej „użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. przed rozpoczęciem korzystania z serwisów lub dokonaniem rejestracji, użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej polityki prywatności. ii. gromadzenie i przetwarzanie danych przez tvn administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez użytkownika podczas korzystania z serwisów jest tvn media sp. z o.o., z siedzibą w warszawie, przy ulicy wiertniczej 166, 02-952 warszawa. tvn przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („rodo”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. tvn zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w serwisach, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp. w trakcie rejestracji tvn poinformuje użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. w celu dokonania rejestracji w serwisach użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych: imienia lub pseudonimu (nick), adresu e-mail, hasła. dodatkowo, tvn gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkowników z serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer ip urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkownika. dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu lub systemu i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika. informacje o użytkowniku tvn otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od tvn. otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę. w przypadku logowania się do konta tvn za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – tvn otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. facebook, google czy twitter. otrzymujemy od nich takie dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie. iii. cele i podstawy prawne przetwarzania danych dane użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach: dostarczania treści oraz usług użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań, prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach tvn oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z tvn, udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego, wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi tvn, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od tvn, odpowiedzi na reklamacje i skargi, zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w tvn, zarządzania systemami teleinformatycznymi, dochodzenie roszczeń. w zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług tvn, przekazywania informacji na temat innych usług tvn, a także dostarczania w serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam tvn oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest prawnie uzasadniony interes tvn. w interesie tvn jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników. strony trzecie (partnerzy tvn, których lista znajduje się tutaj mogą mieć dostęp do stron internetowych tvn w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę twojej aktywności w internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). w tym zakresie partnerzy tvn są administratorami twoich danych osobowych, niezależnymi od tvn i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej polityce w stosunku do tvn. zarejestrowany użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od tvn poprzez swoje konto w serwisach. newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w serwisach. użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie użytkownika. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika przez tvn może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z użytkownikiem, na podstawie których użytkownik uzyskuje dostęp do serwisów, a także korzysta z innych usług tvn. iv. udostępnianie danych tvn, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których tvn posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez tvn. dane użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych użytkowników. dostęp do danych użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta tvn w celu dostarczania usług użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting serwisów). w takich przypadkach tvn zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych. ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach tvn robotom internetowym, tvn stosuje mechanizm google recaptcha do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. z tego względu tvn może ujawnić google inc. adres ip komputera użytkownika. część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego. w takich przypadkach dane użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. w tym drugim przypadku tvn zabezpiecza dane użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami tvn umów zawierających tzw. standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez komisję europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu privacy shield lub innych podstaw transferu danych osobowych. tvn może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających serwis. dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych. v. uprawnienia użytkownika użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez tvn w ramach serwisów. prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek użytkownika tvn potwierdzi, jakie dane osobowe użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. w każdym razie zarejestrowany użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał tvn poprzez konto użytkownika w serwisach. prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik może żądać od tvn ich sprostowania lub uzupełnienia. w każdym razie zarejestrowany użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto użytkownika w serwisach. prawo do usunięcia danych osobowych: w pewnych sytuacjach użytkownik może domagać się of tvn usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez tvn (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez tvn). prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: użytkownik może żądać od tvn czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. pomimo ograniczenia przetwarzania tvn nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych. prawo żądania przeniesienia danych osobowych: w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez tvn w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez tvn jego danych osobowych, kiedy: tvn przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, dane użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec użytkownika, w tym profilowanie. użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl vi. okres przechowywania danych tvn przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez tvn roszczeń w stosunku do użytkowników. vii. polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie w serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „local storage object”, „e-tag”). są one stosowane w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb użytkowników. na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania serwisów. pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji użytkownika. większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. w przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem. tvn informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z tvn, w celu wyświetlania reklam w serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach użytkowników swoje pliki „cookies”. tvn korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności użytkowników w serwisach. podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach użytkowników swoje pliki „cookies”. serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której tvn uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removepl.php. użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu. zapisane pliki cookies mogą być także przez użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez użytkownika sposób. niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym użytkownika. brak dokonania przez użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z serwisów oznacza zgodę użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej polityce. ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych. w przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do biura obsługi klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@tvn.pl. viii. wykorzystanie „cookies” w celach marketingowych marketing prowadzony w ramach serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. tvn jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. pliki „cookies” tvn oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. umożliwia to dostarczanie użytkownikom korzystającym z serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. to, jakie reklamy mogą interesować użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji użytkownika z treściami dostępnymi w serwisach. część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach użytkowników służy celom marketingowym. pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. w ramach naszych serwisów mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania użytkowników na innych stronach. przykładowo użytkownik często odwiedzający strony związane z motoryzacją może zobaczyć na naszych serwisach reklamy samochodów. dane o aktywności użytkowników na naszych serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. w związku z tym, użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w serwisach tvn. serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z serwisami tvn. przykładowo użytkownik który na stronie ze sprzętem rtv nie dokończył zakupu komputera, korzystając z serwisów może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą produkty, które użytkownik przeglądał. marketing behawioralny prowadzony w ramach serwisów nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby. użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. nie spowoduje to jednak niewyświetlania użytkownikowi reklam w serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań użytkownika. więcej informacji na temat tego w jaki sposób użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest na stronach internetowych wskazanych wyżej partnerów tvn np: https://adssettings.google.com/ lub http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/. ix. zarządzanie otwartymi sesjami - zaznaczenie funkcji „nie wylogowuj mnie” użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „nie wylogowuj mnie”. zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie użytkownika. dzięki uruchomieniu tej funkcji użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż użytkownik odwiedzający serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. jeśli użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. po zastosowaniu opcji „nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji. z poziomu konta użytkownik może zarządzać aktywnymi sesjami, ma możliwość sprawdzenia statusu swojego konta oraz zamknięcia sesji na urządzeniach, na których pozostały otwarte. zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe z poziomu zarządzania kontem tvn. x. logi dostępowe w trakcie korzystania z serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze ip urządzenia końcowego użytkownika. tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji użytkowników z serwisem. zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, tvn może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez użytkowników w trakcie rejestracji do usługi konto tvn, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru ip zawartego w logach dostępowych. xi. usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej (także widgetu i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest tvn, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. instalacja dokonywana jest za zgodą użytkownika. użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest tvn odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. w celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne. xii. odsyłacze do innych stron niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisów, których administratorem jest tvn. tvn nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisach umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest tvn. zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania. xiii. środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane informacje przekazywane przez naszych użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. tvn zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy. xiv. przetwarzanie danych dzieci usługi tvn oferowane w ramach serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. w związku z tym tvn nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci. xv. zmiany w polityce prywatności w stopce serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności. xvi. kontakt oraz prawo wniesienia skargi pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych użytkownika przez tvn należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@tvn.pl, lub pisemnie na adres: tvn media sp. z o.o., ul. wiertnicza 166, 02-952 warszawa. kontakt z inspektorem danych osobowych tvn s.a. jest możliwy pod adresem dpo@discovery.com. w przypadkach, w których użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez tvn lub podjętymi działaniami, użytkownik ma prawo wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych. zarządzanie zgodami: jeśli chcesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć możesz zrobić to tu: http://s.tvn.pl/politykaprywatnosci/, a w przypadku aplikacji mobilnych przechodząc do sekcji „ustawienia” i modyfikując udzieloną wcześniej zgodę. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ten adres już istnieje w naszej bazie dołącz do nas biuro reklamy tvn media o nas kontakt (+48) 22 856 64 00 ul. wiertnicza 166, 02-952 warszawa tvn media sp. z o.o.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3071

One word
nie - 5.96% (183)
ani - 5.67% (174)
użytkownik - 4.27% (131)
tvn - 3% (92)
serwis - 1.99% (61)
- 1.92% (59)
danych - 1.82% (56)
użytkownika - 1.63% (50)
że - 1.43% (44)
przez - 1.3% (40)
jest - 1.27% (39)
praw - 1.24% (38)
pod - 1.17% (36)
raz - 1.14% (35)
usług - 1.11% (34)
przetwarza - 1.04% (32)
dostęp - 1.04% (32)
użytkowników - 1.01% (31)
dane - 0.98% (30)
ich - 0.98% (30)
osobowych - 0.94% (29)
plik - 0.91% (28)
może - 0.91% (28)
korzysta - 0.91% (28)
oraz - 0.88% (27)
tak - 0.85% (26)
serwisów - 0.85% (26)
się - 0.81% (25)
przy - 0.81% (25)
stan - 0.81% (25)
lub - 0.78% (24)
- 0.78% (24)
reklam - 0.78% (24)
cookies - 0.72% (22)
który - 0.72% (22)
serwisach - 0.68% (21)
„cookies” - 0.65% (20)
nas - 0.62% (19)
treści - 0.59% (18)
które - 0.59% (18)
tym - 0.55% (17)
których - 0.52% (16)
stron - 0.52% (16)
jak - 0.52% (16)
interes - 0.49% (15)
czy - 0.49% (15)
innych - 0.46% (14)
celu - 0.46% (14)
tvn. - 0.46% (14)
marketing - 0.46% (14)
przetwarzania - 0.46% (14)
mogą - 0.39% (12)
osób - 0.39% (12)
tvn, - 0.36% (11)
taki - 0.36% (11)
adres - 0.36% (11)
użytkownika. - 0.36% (11)
sam - 0.33% (10)
reklamy - 0.33% (10)
one - 0.33% (10)
prawo - 0.33% (10)
media - 0.33% (10)
podstaw - 0.33% (10)
prywatności - 0.29% (9)
jaki - 0.29% (9)
pliki - 0.29% (9)
przeglądarki - 0.29% (9)
także - 0.29% (9)
korzystania - 0.29% (9)
plików - 0.29% (9)
urządzenia - 0.29% (9)
administrator - 0.29% (9)
jego - 0.29% (9)
aplikacji - 0.26% (8)
przypadku - 0.26% (8)
sposób - 0.26% (8)
zasad - 0.26% (8)
prawa - 0.26% (8)
być - 0.26% (8)
osobowe - 0.23% (7)
użytkownika, - 0.23% (7)
udostępnia - 0.23% (7)
konta - 0.23% (7)
pozwala - 0.23% (7)
nich - 0.23% (7)
czas - 0.23% (7)
poprzez - 0.23% (7)
swoje - 0.23% (7)
dla - 0.2% (6)
naszych - 0.2% (6)
umożliwia - 0.2% (6)
informacje - 0.2% (6)
serwisach. - 0.2% (6)
logi - 0.2% (6)
korzystanie - 0.2% (6)
bezpieczeństwa - 0.2% (6)
informacji - 0.2% (6)
zainteresowań - 0.2% (6)
urządzeniu - 0.2% (6)
funkcji - 0.2% (6)
pozwalają - 0.2% (6)
mechanizm - 0.2% (6)
np. - 0.2% (6)
ramach - 0.2% (6)
wobec - 0.2% (6)
osobowych: - 0.2% (6)
kiedy - 0.2% (6)
strona - 0.2% (6)
rejestracji - 0.2% (6)
ii. - 0.2% (6)
użytkownikom - 0.2% (6)
przed - 0.2% (6)
przetwarzane - 0.2% (6)
usługi - 0.16% (5)
02-952 - 0.16% (5)
podstawie - 0.16% (5)
elektroniczną - 0.16% (5)
każdym - 0.16% (5)
oparciu - 0.16% (5)
newsletter - 0.16% (5)
preferencji - 0.16% (5)
warszawa - 0.16% (5)
celach - 0.16% (5)
dostępu - 0.16% (5)
- 0.16% (5)
„nie - 0.16% (5)
wylogowuj - 0.16% (5)
google - 0.16% (5)
takie - 0.16% (5)
mnie” - 0.16% (5)
osobowych, - 0.16% (5)
zgodę - 0.16% (5)
marketingu - 0.16% (5)
sp. - 0.16% (5)
trakcie - 0.16% (5)
o.o. - 0.16% (5)
podmioty - 0.16% (5)
sesji - 0.16% (5)
dostępnych - 0.16% (5)
166, - 0.16% (5)
zmian - 0.16% (5)
sprzeciw - 0.16% (5)
prawa, - 0.16% (5)
drogą - 0.16% (5)
przechowywania - 0.16% (5)
temu - 0.16% (5)
korzystając - 0.16% (5)
wykorzystanie - 0.13% (4)
marketingowych - 0.13% (4)
zabezpiecza - 0.13% (4)
osobowych. - 0.13% (4)
niniejszej - 0.13% (4)
analiz - 0.13% (4)
zarządzania - 0.13% (4)
przetwarzanych - 0.13% (4)
zbędne - 0.13% (4)
przepisów - 0.13% (4)
kontakt - 0.13% (4)
jakie - 0.13% (4)
polityki - 0.13% (4)
poziom - 0.13% (4)
zarządzanie - 0.13% (4)
prawnie - 0.13% (4)
przetwarzanie - 0.13% (4)
ul. - 0.13% (4)
użytkowników. - 0.13% (4)
tego - 0.13% (4)
strony - 0.13% (4)
nam - 0.13% (4)
aktywności - 0.13% (4)
wyświetlania - 0.13% (4)
twoich - 0.13% (4)
dzięki - 0.13% (4)
wyrazić - 0.13% (4)
konto - 0.13% (4)
zapewnia - 0.13% (4)
(np. - 0.13% (4)
internetowych - 0.13% (4)
stronach - 0.13% (4)
umożliwiają - 0.13% (4)
tzw. - 0.13% (4)
otrzymuje - 0.13% (4)
stosowanie - 0.13% (4)
użytkownikowi - 0.13% (4)
usług, - 0.13% (4)
systemu - 0.13% (4)
serwisu - 0.13% (4)
jednak - 0.13% (4)
logowania - 0.13% (4)
swoich - 0.13% (4)
podmiotów - 0.13% (4)
możliwość - 0.13% (4)
dokonanie - 0.13% (4)
online - 0.13% (4)
przyjmowania - 0.13% (4)
został - 0.13% (4)
newslettera - 0.13% (4)
urządzeń - 0.13% (4)
końcowym - 0.13% (4)
którego - 0.1% (3)
dokument - 0.1% (3)
względu - 0.1% (3)
dotyczące - 0.1% (3)
interakcji - 0.1% (3)
tymi - 0.1% (3)
przypadkach - 0.1% (3)
treściami - 0.1% (3)
takich - 0.1% (3)
prowadzony - 0.1% (3)
numer - 0.1% (3)
działa - 0.1% (3)
brak - 0.1% (3)
wiertnicza - 0.1% (3)
informuje - 0.1% (3)
uprawnionych - 0.1% (3)
powinien - 0.1% (3)
pomoc - 0.1% (3)
operacyjnego - 0.1% (3)
bezpośrednie - 0.1% (3)
urządzeniach - 0.1% (3)
zachowania - 0.1% (3)
którym - 0.1% (3)
sytuacjach - 0.1% (3)
tych - 0.1% (3)
o.o., - 0.1% (3)
biuro - 0.1% (3)
serwisów. - 0.1% (3)
mobilnych - 0.1% (3)
uprawnienia - 0.1% (3)
ograniczenia - 0.1% (3)
tym, - 0.1% (3)
podany - 0.1% (3)
niego - 0.1% (3)
niezbędne - 0.1% (3)
zachowań - 0.1% (3)
krajach - 0.1% (3)
dają - 0.1% (3)
będą - 0.1% (3)
poziomu - 0.1% (3)
ochrony - 0.1% (3)
sposobie - 0.1% (3)
zapewniają - 0.1% (3)
przechowywane - 0.1% (3)
przykładowo - 0.1% (3)
serwisów, - 0.1% (3)
będzie - 0.1% (3)
wyraża - 0.1% (3)
temat - 0.1% (3)
internetowego - 0.1% (3)
nasze - 0.1% (3)
iii. - 0.1% (3)
tej - 0.1% (3)
usuwane - 0.1% (3)
spowoduje - 0.1% (3)
dnia - 0.1% (3)
żądać - 0.1% (3)
płatności - 0.1% (3)
oferowanych - 0.1% (3)
prawną - 0.1% (3)
trzecich - 0.1% (3)
sesjami - 0.1% (3)
zasady - 0.1% (3)
możliwe - 0.1% (3)
pośrednictwem - 0.1% (3)
opcji - 0.1% (3)
dostarczania - 0.1% (3)
serwisy - 0.1% (3)
zapewnienia - 0.1% (3)
odpowiedzi - 0.1% (3)
przeglądarkach - 0.1% (3)
zaleca - 0.1% (3)
dalej - 0.1% (3)
automatycznego - 0.1% (3)
inne - 0.1% (3)
stosowane - 0.1% (3)
jej - 0.1% (3)
trzecie - 0.1% (3)
przepisami - 0.1% (3)
instalacja - 0.1% (3)
e-mail: - 0.1% (3)
odwiedzający - 0.1% (3)
zobaczyć - 0.1% (3)
polityka - 0.1% (3)
podanie - 0.1% (3)
końcowego - 0.1% (3)
administratorem - 0.1% (3)
automatycznie - 0.1% (3)
której - 0.1% (3)
oferta - 0.1% (3)
potrzeb - 0.1% (3)
usługę - 0.1% (3)
„cookies”. - 0.1% (3)
zarejestrowany - 0.1% (3)
stosunku - 0.1% (3)
polityce - 0.1% (3)
zostały - 0.1% (3)
jedynie - 0.1% (3)
serwisami - 0.1% (3)
zakresie - 0.1% (3)
więc - 0.1% (3)
zgody - 0.07% (2)
umieszczać - 0.07% (2)
(+48) - 0.07% (2)
związanych - 0.07% (2)
narzędzi - 0.07% (2)
wykorzystują - 0.07% (2)
danym - 0.07% (2)
naszym - 0.07% (2)
momencie - 0.07% (2)
zarządzać - 0.07% (2)
zostaje - 0.07% (2)
umowy - 0.07% (2)
ponowne - 0.07% (2)
uruchomienie - 0.07% (2)
techniczne - 0.07% (2)
jako - 0.07% (2)
osoba - 0.07% (2)
jeśli - 0.07% (2)
należy - 0.07% (2)
hasła - 0.07% (2)
aktywnymi - 0.07% (2)
behawioralnego - 0.07% (2)
dostępowe - 0.07% (2)
serwisem - 0.07% (2)
zgodnie - 0.07% (2)
danej - 0.07% (2)
zgodą - 0.07% (2)
deinstalacji - 0.07% (2)
dzieci - 0.07% (2)
skargi - 0.07% (2)
wszystkie - 0.07% (2)
udzieloną - 0.07% (2)
zaznaczenie - 0.07% (2)
więcej - 0.07% (2)
zmiany - 0.07% (2)
automatyczny - 0.07% (2)
związane - 0.07% (2)
zastosowanie - 0.07% (2)
odpowiednich - 0.07% (2)
służących - 0.07% (2)
operacyjnego, - 0.07% (2)
przeglądarek - 0.07% (2)
obsługi - 0.07% (2)
używanej - 0.07% (2)
ustawieniach - 0.07% (2)
spowoduje, - 0.07% (2)
zasadach - 0.07% (2)
wykorzystaniem - 0.07% (2)
wersji - 0.07% (2)
statystycznych - 0.07% (2)
często - 0.07% (2)
dostarczanie - 0.07% (2)
korzystającym - 0.07% (2)
marketingowym. - 0.07% (2)
wyświetlane - 0.07% (2)
partnerom - 0.07% (2)
związku - 0.07% (2)
polegającą - 0.07% (2)
końcowym. - 0.07% (2)
trzecich, - 0.07% (2)
zamknięciu - 0.07% (2)
skuteczności - 0.07% (2)
ulepszania - 0.07% (2)
treściach - 0.07% (2)
usługach - 0.07% (2)
bezpośredniego, - 0.07% (2)
informacjami - 0.07% (2)
otrzymywanie - 0.07% (2)
tam - 0.07% (2)
świadczeniu - 0.07% (2)
roku - 0.07% (2)
jakim - 0.07% (2)
dotyczących - 0.07% (2)
2002 - 0.07% (2)
dopasowanych - 0.07% (2)
lipca - 0.07% (2)
podstawą - 0.07% (2)
2016 - 0.07% (2)
mieć - 0.07% (2)
rady - 0.07% (2)
europejskiego - 0.07% (2)
partnerzy - 0.07% (2)
stosuje - 0.07% (2)
warszawa. - 0.07% (2)
podczas - 0.07% (2)
aktywność - 0.07% (2)
prowadzenia - 0.07% (2)
swoim - 0.07% (2)
również - 0.07% (2)
podania - 0.07% (2)
udostępnienia - 0.07% (2)
procesu - 0.07% (2)
otrzymywania - 0.07% (2)
decyduje - 0.07% (2)
podanych - 0.07% (2)
dokonania - 0.07% (2)
następujących - 0.07% (2)
e-mail, - 0.07% (2)
serwisach, - 0.07% (2)
niektórych - 0.07% (2)
logowania, - 0.07% (2)
ruchu - 0.07% (2)
login - 0.07% (2)
poszczególnych - 0.07% (2)
działania - 0.07% (2)
mają - 0.07% (2)
zapisane - 0.07% (2)
logach - 0.07% (2)
wykorzystywane - 0.07% (2)
administratora - 0.07% (2)
identyfikacji - 0.07% (2)
czyli - 0.07% (2)
otrzymujemy - 0.07% (2)
- 0.07% (2)
zrezygnować - 0.07% (2)
konieczność - 0.07% (2)
zakończeniu - 0.07% (2)
iod@tvn.pl - 0.07% (2)
siedzibą - 0.07% (2)
danych. - 0.07% (2)
razie - 0.07% (2)
sprostowania - 0.07% (2)
usunięcia - 0.07% (2)
już - 0.07% (2)
określonych - 0.07% (2)
swojego - 0.07% (2)
sytuacji - 0.07% (2)
zautomatyzowane - 0.07% (2)
wysyłając - 0.07% (2)
vi. - 0.07% (2)
liczby - 0.07% (2)
anonimizowane - 0.07% (2)
wynika - 0.07% (2)
roszczeń - 0.07% (2)
mechanizmy - 0.07% (2)
„cookies”, - 0.07% (2)
(zwanych - 0.07% (2)
dostosowania - 0.07% (2)
transfer - 0.07% (2)
szukaj - 0.07% (2)
administratorowi - 0.07% (2)
856 - 0.07% (2)
warszawie, - 0.07% (2)
wiertniczej - 0.07% (2)
zrealizowania - 0.07% (2)
takiego - 0.07% (2)
umów - 0.07% (2)
uzyskuje - 0.07% (2)
iv. - 0.07% (2)
udostępnianie - 0.07% (2)
prywatności. - 0.07% (2)
osobom - 0.07% (2)
trzecim - 0.07% (2)
użytkowników, - 0.07% (2)
wyjątkiem - 0.07% (2)
żądanie - 0.07% (2)
zostać - 0.07% (2)
szczególności - 0.07% (2)
statystyczne - 0.07% (2)
treścią - 0.07% (2)
rozpoczęciem - 0.07% (2)
podmioty, - 0.07% (2)
dostępem - 0.07% (2)
pewnych - 0.07% (2)
komputera - 0.07% (2)
część - 0.07% (2)
usługodawców - 0.07% (2)
krajach, - 0.07% (2)
programu - 0.07% (2)
zestawienia - 0.07% (2)
czasie - 0.07% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 0.94% (29)
w serwisach - 0.62% (19)
użytkownik może - 0.39% (12)
w celu - 0.39% (12)
przez tvn - 0.36% (11)
tvn media - 0.29% (9)
plików „cookies” - 0.26% (8)
i usług - 0.26% (8)
korzystania z - 0.26% (8)
z serwisów - 0.26% (8)
przetwarzania danych - 0.23% (7)
dane osobowe - 0.23% (7)
przez użytkownika - 0.23% (7)
może w - 0.23% (7)
w przypadku - 0.23% (7)
z usług - 0.2% (6)
pliki „cookies” - 0.2% (6)
w ramach - 0.2% (6)
w serwisach. - 0.2% (6)
od tvn - 0.2% (6)
danych osobowych: - 0.2% (6)
danych osobowych, - 0.16% (5)
w oparciu - 0.16% (5)
jest to - 0.16% (5)
dane użytkowników - 0.16% (5)
mogą być - 0.16% (5)
użytkownika w - 0.16% (5)
w trakcie - 0.16% (5)
prawo do - 0.16% (5)
przechowywania danych - 0.16% (5)
tvn za - 0.16% (5)
drogą elektroniczną - 0.16% (5)
w każdym - 0.16% (5)
korzysta z - 0.16% (5)
które z - 0.16% (5)
na podstawie - 0.16% (5)
z o.o. - 0.16% (5)
wylogowuj mnie” - 0.16% (5)
166, 02-952 - 0.16% (5)
„nie wylogowuj - 0.16% (5)
02-952 warszawa - 0.16% (5)
jest tvn - 0.16% (5)
media sp. - 0.16% (5)
się z - 0.16% (5)
na adres - 0.13% (4)
w celach - 0.13% (4)
przetwarzane są - 0.13% (4)
jego danych - 0.13% (4)
do danych - 0.13% (4)
pozwalają na - 0.13% (4)
reklam w - 0.13% (4)
osobowe użytkownika - 0.13% (4)
użytkownik ma - 0.13% (4)
na urządzeniu - 0.13% (4)
danych osobowych. - 0.13% (4)
nie są - 0.13% (4)
przepisów prawa - 0.13% (4)
tvn może - 0.13% (4)
przyjmowania plików - 0.13% (4)
w sposób - 0.13% (4)
się na - 0.13% (4)
się w - 0.13% (4)
danych przez - 0.13% (4)
dostęp do - 0.13% (4)
urządzeniu końcowym - 0.13% (4)
z treści - 0.13% (4)
przetwarzanych przez - 0.1% (3)
elektroniczną na - 0.1% (3)
systemu operacyjnego - 0.1% (3)
w stosunku - 0.1% (3)
w których - 0.1% (3)
adres e-mail: - 0.1% (3)
przetwarzanie danych - 0.1% (3)
a także - 0.1% (3)
w krajach - 0.1% (3)
zarejestrowany użytkownik - 0.1% (3)
użytkownika z - 0.1% (3)
jest za - 0.1% (3)
automatycznego przechowywania - 0.1% (3)
na stronach - 0.1% (3)
może zobaczyć - 0.1% (3)
korzystając z - 0.1% (3)
użytkowników w - 0.1% (3)
wyświetlania reklam - 0.1% (3)
urządzenia końcowego - 0.1% (3)
aktywności użytkowników - 0.1% (3)
innych stron - 0.1% (3)
na urządzeniach - 0.1% (3)
przepisów prawa, - 0.1% (3)
ramach serwisów - 0.1% (3)
może wyrazić - 0.1% (3)
sprzeciw wobec - 0.1% (3)
się do - 0.1% (3)
„cookies” w - 0.1% (3)
osobowych przetwarzanych - 0.1% (3)
osobowych: w - 0.1% (3)
reklamy tvn - 0.1% (3)
ograniczenia przetwarzania - 0.1% (3)
może żądać - 0.1% (3)
wiertnicza 166, - 0.1% (3)
stosunku do - 0.1% (3)
za pośrednictwem - 0.1% (3)
oraz usług - 0.1% (3)
z dnia - 0.1% (3)
treści oraz - 0.1% (3)
tvn oraz - 0.1% (3)
zgodę na - 0.1% (3)
usług oferowanych - 0.1% (3)
na temat - 0.1% (3)
przez użytkowników - 0.1% (3)
w jaki - 0.1% (3)
z o.o., - 0.1% (3)
treści i - 0.1% (3)
ul. wiertnicza - 0.1% (3)
biuro reklamy - 0.1% (3)
których administratorem - 0.07% (2)
przepisami prawa, - 0.07% (2)
„cookies” i - 0.07% (2)
korzystanie z - 0.07% (2)
(+48) 22 - 0.07% (2)
18 lipca - 0.07% (2)
tv online - 0.07% (2)
ochrony danych - 0.07% (2)
do ich - 0.07% (2)
sposób automatyczny - 0.07% (2)
preferencji i - 0.07% (2)
jest na - 0.07% (2)
serwisach oraz - 0.07% (2)
tvn przetwarza - 0.07% (2)
może być - 0.07% (2)
o zachowania - 0.07% (2)
kontakt o - 0.07% (2)
zmian w - 0.07% (2)
w zakresie - 0.07% (2)
przykładowo użytkownik - 0.07% (2)
każdym momencie - 0.07% (2)
swoje pliki - 0.07% (2)
wykorzystują także - 0.07% (2)
serwisu internetowego - 0.07% (2)
856 64 - 0.07% (2)
dostępu do - 0.07% (2)
narzędzi dostępnych - 0.07% (2)
usług drogą - 0.07% (2)
o świadczeniu - 0.07% (2)
w ustawieniach - 0.07% (2)
związane z - 0.07% (2)
być także - 0.07% (2)
dostępnych w - 0.07% (2)
operacyjnego, z - 0.07% (2)
względu na - 0.07% (2)
przeglądarek i - 0.07% (2)
2002 roku - 0.07% (2)
się ze - 0.07% (2)
użytkowników na - 0.07% (2)
na naszych - 0.07% (2)
02-952 warszawa. - 0.07% (2)
logi dostępowe - 0.07% (2)
użytkownik korzysta - 0.07% (2)
do których - 0.07% (2)
opcji „nie - 0.07% (2)
z siedzibą - 0.07% (2)
z poziomu - 0.07% (2)
ma możliwość - 0.07% (2)
aktywnymi sesjami - 0.07% (2)
zgodnie z - 0.07% (2)
użytkownik nie - 0.07% (2)
tvn nie - 0.07% (2)
aplikacji z - 0.07% (2)
prawa, tvn - 0.07% (2)
z przepisów - 0.07% (2)
zrezygnować z - 0.07% (2)
jest tvn. - 0.07% (2)
użytkowników serwisów - 0.07% (2)
w warszawie, - 0.07% (2)
tej funkcji - 0.07% (2)
systemu operacyjnego, - 0.07% (2)
prowadzony w - 0.07% (2)
naszych serwisach - 0.07% (2)
naszym partnerom - 0.07% (2)
związku z - 0.07% (2)
polityki prywatności. - 0.07% (2)
o aktywność - 0.07% (2)
w związku - 0.07% (2)
użytkownik który - 0.07% (2)
rozpoczęciem korzystania - 0.07% (2)
wiertniczej 166, - 0.07% (2)
przetwarzane i - 0.07% (2)
22 856 - 0.07% (2)
zabezpiecza dane - 0.07% (2)
do preferencji - 0.07% (2)
i zainteresowań - 0.07% (2)
informacji na - 0.07% (2)
marketingu behawioralnego - 0.07% (2)
z serwisami - 0.07% (2)
użytkownika przez - 0.07% (2)
o aktywności - 0.07% (2)
osobowych użytkownika - 0.07% (2)
takich przypadkach - 0.07% (2)
tym, które - 0.07% (2)
krajach, które - 0.07% (2)
tvn zabezpiecza - 0.07% (2)
i preferencji - 0.07% (2)
twoich zainteresowań - 0.07% (2)
zainteresowań i - 0.07% (2)
celu wyświetlania - 0.07% (2)
podstawą prawną - 0.07% (2)
zachowania użytkowników - 0.07% (2)
każdym razie - 0.07% (2)
stron trzecich - 0.07% (2)
poprzez konto - 0.07% (2)
tvn, a - 0.07% (2)
serwisach. prawo - 0.07% (2)
innych usług - 0.07% (2)
w którym - 0.07% (2)
usług tvn, - 0.07% (2)
w niniejszej - 0.07% (2)
ze względu - 0.07% (2)
razie zarejestrowany - 0.07% (2)
niezbędne do - 0.07% (2)
użytkownik w - 0.07% (2)
których użytkownik - 0.07% (2)
do serwisów, - 0.07% (2)
o jego - 0.07% (2)
tvn poprzez - 0.07% (2)
na żądanie - 0.07% (2)
lub kiedy - 0.07% (2)
na otrzymywanie - 0.07% (2)
oferowanych przez - 0.07% (2)
danych użytkowników - 0.07% (2)
użytkownika mogą - 0.07% (2)
lub innych - 0.07% (2)
podmiotów uprawnionych - 0.07% (2)
prawa, w - 0.07% (2)
zapewnienia bezpieczeństwa - 0.07% (2)
danych użytkownika - 0.07% (2)
których usług - 0.07% (2)
w takich - 0.07% (2)
użytkownika przetwarzane - 0.07% (2)
z przepisami - 0.07% (2)
pliki „cookies”. - 0.07% (2)
po zakończeniu - 0.07% (2)
być przechowywane - 0.07% (2)
tvn otrzymuje - 0.07% (2)
i innych - 0.07% (2)
użytkownika. dane - 0.07% (2)
do potrzeb - 0.07% (2)
interakcji użytkowników - 0.07% (2)
informacje dotyczące - 0.07% (2)
podanych przez - 0.07% (2)
z plików - 0.07% (2)
od nich - 0.07% (2)
do udostępnienia - 0.07% (2)
są usuwane - 0.07% (2)
użytkownika jest - 0.07% (2)
urządzeniu końcowym. - 0.07% (2)
urządzeń mobilnych - 0.07% (2)
mogą umieszczać - 0.07% (2)
prawną przetwarzania - 0.07% (2)
użytkowników swoje - 0.07% (2)
jest możliwe - 0.07% (2)
e-mail: iod@tvn.pl - 0.07% (2)
swoich danych - 0.07% (2)
treściach i - 0.07% (2)
konto użytkownika - 0.07% (2)
usunięcia danych - 0.07% (2)
tvn, o - 0.07% (2)
marketingu bezpośredniego, - 0.07% (2)
z tvn, - 0.07% (2)
dane są - 0.07% (2)
osobowych: użytkownik - 0.07% (2)
przetwarzania jego - 0.07% (2)
osobowych, kiedy - 0.07% (2)
użytkowników przetwarzane - 0.07% (2)
wobec przetwarzania - 0.07% (2)
określonych sytuacjach - 0.07% (2)
i usługach - 0.07% (2)
te dane - 0.07% (2)
przetwarza dane - 0.07% (2)
praw i - 0.07% (2)
dane użytkownika - 0.07% (2)
dopasowanych do - 0.07% (2)
użytkownika, w - 0.07% (2)
w przeglądarkach - 0.07% (2)
Three words phrases
166, 02-952 warszawa - 0.16% (5)
tvn media sp. - 0.16% (5)
w oparciu o - 0.16% (5)
„nie wylogowuj mnie” - 0.16% (5)
media sp. z - 0.16% (5)
przetwarzania danych osobowych - 0.16% (5)
dane osobowe użytkownika - 0.13% (4)
przyjmowania plików „cookies” - 0.13% (4)
przetwarzane są w - 0.13% (4)
elektroniczną na adres - 0.1% (3)
automatycznego przechowywania danych - 0.1% (3)
w stosunku do - 0.1% (3)
danych osobowych: w - 0.1% (3)
danych osobowych przetwarzanych - 0.1% (3)
biuro reklamy tvn - 0.1% (3)
treści oraz usług - 0.1% (3)
użytkownik może żądać - 0.1% (3)
wiertnicza 166, 02-952 - 0.1% (3)
reklamy tvn media - 0.1% (3)
drogą elektroniczną na - 0.1% (3)
treści i usług - 0.1% (3)
reklam w serwisach - 0.1% (3)
osobowych przetwarzanych przez - 0.1% (3)
urządzenia końcowego użytkownika - 0.07% (2)
trakcie korzystania z - 0.07% (2)
urządzeniu końcowym. w - 0.07% (2)
o aktywności użytkowników - 0.07% (2)
swoje pliki „cookies”. - 0.07% (2)
serwisy wykorzystują także - 0.07% (2)
użytkownik w każdym - 0.07% (2)
przed rozpoczęciem korzystania - 0.07% (2)
zmian w ustawieniach - 0.07% (2)
wyrazić sprzeciw wobec - 0.07% (2)
prowadzony w ramach - 0.07% (2)
się w serwisach - 0.07% (2)
reklamy w oparciu - 0.07% (2)
na naszych serwisach - 0.07% (2)
mogą być także - 0.07% (2)
wyświetlania reklam w - 0.07% (2)
może wyrazić sprzeciw - 0.07% (2)
opcji „nie wylogowuj - 0.07% (2)
w trakcie korzystania - 0.07% (2)
dnia 18 lipca - 0.07% (2)
2002 roku o - 0.07% (2)
świadczeniu usług drogą - 0.07% (2)
w trakcie rejestracji - 0.07% (2)
systemu operacyjnego, z - 0.07% (2)
tvn zabezpiecza dane - 0.07% (2)
mechanizmy automatycznego przechowywania - 0.07% (2)
przetwarzania jego danych - 0.07% (2)
z przepisów prawa - 0.07% (2)
kiedy jest to - 0.07% (2)
(+48) 22 856 - 0.07% (2)
przepisów prawa, tvn - 0.07% (2)
o.o., z siedzibą - 0.07% (2)
w warszawie, przy - 0.07% (2)
rozpoczęciem korzystania z - 0.07% (2)
przetwarza dane osobowe - 0.07% (2)
z dnia 18 - 0.07% (2)
lipca 2002 roku - 0.07% (2)
o świadczeniu usług - 0.07% (2)
otrzymujemy od nich - 0.07% (2)
w celu wyświetlania - 0.07% (2)
twoich zainteresowań i - 0.07% (2)
w niniejszej polityce - 0.07% (2)
użytkownika przez tvn - 0.07% (2)
tvn w celu - 0.07% (2)
adres e-mail: iod@tvn.pl - 0.07% (2)
każdym razie zarejestrowany - 0.07% (2)
przetwarzania danych osobowych: - 0.07% (2)
przez tvn w - 0.07% (2)
w określonych sytuacjach - 0.07% (2)
żądać od tvn - 0.07% (2)
osobowych: użytkownik może - 0.07% (2)
użytkownika w serwisach. - 0.07% (2)
może żądać od - 0.07% (2)
w serwisach tvn - 0.07% (2)
serwisach. prawo do - 0.07% (2)
konto użytkownika w - 0.07% (2)
razie zarejestrowany użytkownik - 0.07% (2)
zabezpiecza dane użytkowników - 0.07% (2)
w krajach, które - 0.07% (2)
w takich przypadkach - 0.07% (2)
22 856 64 - 0.07% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of reklama.tvn.pl/polityka-prywatnosci by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.94871 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron