find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for praca.interia.pl/polityka-cookies

HTML Content

Title:

Polityka Prywatności - Prywatnosc w INTERIA.PL

Description:

Polityka Prywatności - prywatnosc.interia.pl - POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPA INTERIA.PL - prywatnosc.interia.pl

Keywords:

POLITYKA, PRYWATNOŚCI, GRUPA, INTERIAPL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

praca.interia.pl/polityka-cookies

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

3.37 score from seowykop.pl for:praca.interia.pl/polityka-cookies

Text on your page:

polityka prywatności polityka prywatności grupa interia.pl niniejsza polityka opisuje, jak interia.pl gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron www grupa interia.pl. polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności. niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie. zachęcamy do odwiedzania strony celem poznana aktualnej wersji. ochrona prywatności 1.  interia.pl gwarantuje użytkownikom portalu interia.pl i/lub serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. 2.  interia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. 3.  interia.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. 4.  jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi, b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników portalu interia.pl i/lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. ochrona danych osobowych 1. gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych? poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako administratora, inspektora ochrony danych osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie: prywatnosc.interia.pl 2. jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego ? to tzw. dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez interia.pl, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej. 3.  jak długo przechowujemy twoje dane? twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii 4.  czy udostępniamy twoje dane? interia.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza unii europejskiej lub europejskiego obszaru ekonomicznego: podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług it, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi interia.pl zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. w takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. nasi dostawcy mają siedzibę głównie w polsce i w innych krajach europejskiego obszaru gospodarczego (eog), np. w irlandii. niektórzy spośród naszych dostawców np. google czy facebook mają siedzibę poza terytorium eog. interia.pl dba związku z przekazaniem twoich danych poza terytorium eog, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez komisję (ue) lub uczestnictwa w programie "tarcza prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej komisji (ue) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę prywatności ue-usa. masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. 5.  podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych, jest to: zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego;wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki  cookies (wskazanej poniżej)realizacja prawnie uzasadnionego interesu interia.pl. dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. łączymy twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych. 6. zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dz.urz. ue l 119, s. 1) przysługuje ci: a.  prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies, b.  prawo do wniesienia:               sprzeciwu w zakresie przetwarzania twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;sprzeciwu uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów interia.pl, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją; c. prawo dostępu do twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; d. prawo do sprostowania (poprawienia) twoich danych osobowych, jeśli twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; e. prawo do usunięcia twoich danych, jeśli twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a interia.pl nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego; f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; g. prawo ograniczenia przetwarzania twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków): jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości twoich danych;jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać; h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez serwis prywatnosc.interia.pl. wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.   8.  w celu realizacji twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji twojej tożsamości, aby twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 9.  interia.pl  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli ci informacji o działaniach podjętych w związku z twoim żądaniem. w razie potrzeby termin realizacji twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. 10. jeżeli twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, interia.pl może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. polityka cookies polityka cookies dla stron internetowych i aplikacji spółki grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych i aplikacji spółki grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w krakowie, os. teatralne 9a, 31-946 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w krajowym rejestrze sądowym przez sąd rejonowy w krakowie, xi wydział krajowego rejestru sądowego pod numerem krs - 416593, nip 5272644300 zwana dalej interia.pl. prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie. pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez interia.pl znajdują się tutaj. interia.pl gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji interia.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. interia.pl informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji interia.pl.  "cookies" - co to jest? cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania internetu. wszyscy stosują pliki cookies - dlaczego? to proste - dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. z technologii cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. cookies nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. i jeszcze jedna ważna rzecz - pliki cookies interia.pl może odczytać wyłącznie interia.pl. jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika? informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe. cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika. na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli local storage (ls). jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. w przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 mb), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 kb. daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników. dane w ls są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. nie mają również określonego czasu ważności. cele, do jakich wykorzystujemy technologię ls, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.  dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie? interia.pl wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach: uwierzytelnianie -do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.bezpieczeństwo -wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.wydajność, analiza oraz badania - pozyskania wiedzy badania jak dobrze działają nasze strony internetowe zrozumienie, i ciągłą poprawę  produktów, funkcji oraz usług. powyższe  zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony interia.pl z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.reklama -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach interia.pl, jak i poza nimi. możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach lub aplikacjach interia.pl, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. reklama wyświetlana przez interia.pl może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych. średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.  stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty interia.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach interia.pl. wtyczki serwisów społecznościowych: - facebook - na stronach internetowych interia.pl znajdują się przyciski lubię to i rekomenduj/podziel się powiązane z serwisem facebook. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu facebook. używając przycisku lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy facebook. z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies - youtube - na stronach internetowych interia.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie youtube. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu youtube. youtube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ - twitter - na stronach internetowych interia.pl znajdują się przyciski dodawania wpisów na twitterze, które są powiązane z serwisem twitter. w tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu twitter. dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy twitter. z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy reklama i cele marketingowe partnerów interia.pl - nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami interia pl) lub aplikacji. jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w internecie. w tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach interia.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. uwaga: ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny. technologia web push dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach (np. powiadomienia o nowej poczcie) interia.pl wykorzystuje, technologię webpush. webpush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz. aby otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić zgodę. po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak google, czy mozilla) będą przesyłane wiadomości. jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich po prostu otrzymywać. aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.  dodatkowe informacje od naszych partnerów  criteo interia.pl współpracuje z firmą criteo umożliwiającą emisję reklamy spersonalizowanej na usługach interia.pl w oparciu o analizę zachowania użytkownika w internecie. zasady zbierania danych, cel ich wykorzystywania opublikowane są w dokumencie zasad ochrony prywatności criteo, aby zdeaktywować usługi criteo, każdy z użytkowników sieci internet może wybrać opcję dezaktywacji usługi criteo za pośrednictwem rozwiązania criteo opt-out lub innych dostępnych platform, w tym platform iab, network advertising initiative lub digital advertising alliance. badania i analizy usług pliki cookies związane z badaniami sieci internet pochodzą od gemius s.a. oraz google inc. wykorzystując oprogramowanie google analytics oraz gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. w każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs lub gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. informacje na temat jak to zrobić można znaleźć pod adresem: http://nt.interia.pl/internet/news-jak-zablokowac-google-analytics-w-naszej-przegladarce,nid,2583876 interia.pl ponadto informuje, że wraz z innymi największymi usługodawcami usług internetowych w polsce, uczestniczy w polskich badaniach internetu, a zasady prowadzenia badania sieci internet dostępne są na następujących stronach internetowych: a) http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala oraz b) http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci każdy z użytkowników sieci internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez: akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeen.php)konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciukonfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików cookies i nie akceptowała technologii localstorage. dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności. jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych interia.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie  z tych stron. aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy: dla systemu android: wejść w ustawieniaprzejść do aplikacjiwyszukać daną aplikacjęwybrać pamięćwybrać opcję "wyczyść dane" dla systemu ios: system ios nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. można to zrobić na dwa sposoby: wchodząc w ustawienia, następnie w ogólne i w pamięć. tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję "usuń aplikację".przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się "x" w lewym górnym rogu aplikacji. klikając w "x" usuwa się aplikację wraz z danymi. instrukcja zarządzania plikami cookies platforma desktop w celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: internet explorerchromesafarifirefoxopera urządzenia mobilne: chromesafariwindows phoneblackberry flash cookies serwis www firmy adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza flash na stronach www.interia.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści. partnerzy interia.pl poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach interia.pl i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w internecie. o zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli. lista partnerów nazwa partnera/usługa linki dmp (netsprint s.a.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ content stream (netsprint s.a.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ adsearch (netsprint s.a.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ adx (google.com) https://policies.google.com/privacy adsense (google.com) https://policies.google.com/privacy afs (google.com) https://policies.google.com/privacy revcontent https://faq.revcontent.com/customer/en/portal/articles/2703838-revcontent-s-privacy-and-cookie-policy plista https://www.plista.com/pl/about/privacy/ sarigato sp. z o.o./sataku http://www.sarigato.com/ imagine the future http://www.imaginethefuture.com/ ten http://www.imaginethefuture.com/ sales & more sa https://salesmore.pl/ gemius/adocean https://gemius.pl comscore https://www.comscore.com/ adprime http://adprime.pl tradedoubler http://www.tradedoubler.com/pl/ moat https://moat.com doubleclick https://www.doubleclickbygoogle.com/ mobime sp. zo.o. http://www.mobi-me.pl/ adrino http://www.adrino.pl/ 8seconds https://8seconds.net/ xaxis https://www.xaxis.com/ google https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ 1trn https://1trn.com/privacy.php 22-visions http://www.universalmediasolutions.net/dataprivacy 2kdirect inc. https://www.ipromote.com/privacy-policy/ [24]7.ai (successor to engageclick) https://www.247.ai/privacy-policy#gdpr_compliance a1 media group http://www.a1mediagroup.jp/privacy-policy a1platform https://www.a1platform.co.kr/privacy aarki http://corp.aarki.com/privacy abilicom https://contactimpact.de/datenschutz acuityads https://www.acuityads.com/privacy-policy/ adacado https://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/ adadyn http://www.adadyn.com/privacypolicy.html adara media https://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/ adbalancer https://www.adbalancer.com/datenschutz/ adblade https://www.adblade.com/doc/privacy adbox http://www.adboxdigital.uk/privacy adcash https://adcash.com/legal/ adclear https://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/ adclouds https://adclouds.io/data-gdpr/ adcolony https://www.adcolony.com/gdpr/ addictive mobility https://addictivemobility.com/privacy.html addition plus http://additionplus.com/privacy-policy/ addroid https://addroid.com/terms.html adelement http://adelement.com/privacy-policy.html adello http://www.adello.com/privacy-policy adex http://theadex.com adform https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/ adgibbon bv http://www.agcs.works/legal/ adhood https://www.theadx.com/en/privacy.php adikteev https://www.adikteev.com/eu/privacy/ adkernel https://adkernel.com/privacy-policy/ adledge https://adledge.com/data-privacy/ adlocal.net http://adlocal.net/privacy.php adloox http://adloox.com/disclaimer adludio https://adludio.com/termsandconditions admaster/lndata http://www.admaster.com.cn/eng/index.php?c=abouts&a=content&code=useterms_en admaxim http://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/ admedo https://www.admedo.com/privacy-policy admetrics https://admetrics.io/en/privacy_policy/ admixer https://admixer.net/privacy adnanny.com http://adserver01.de/ adnetic https://adnetic.ru/policies/privacy adobe advertising cloud https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html adplay https://rtb.adplay-mobile.com/privacy-policy adpredictive http://adpredictive.com/optout/ adretarget https://adretarget.me/privacy-policy/ adriver https://www.adriver.ru/about/privacy-en/ adroll, inc. https://www.adroll.com/gdpr adsniper http://ad-sniper.com/docs/privacy-en.pdf adssets http://adssets.com/policy adtarget.me https://adtarget.me/privacy.html adtelligence https://adtelligence.com/en/data-privacy/ adtelligent inc. https://adtelligent.com/terms-and-conditions/ adtrader https://adtrader.com/privacy.html adtriba https://privacy.adtriba.com/ advanced store gmbh https://www.ad4mat.com/en/privacy/ advanse http://advanseads.com/privacy-policy/ adventive https://www.adventive.com/privacy-policy/ adventori https://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/ adverline https://www.adverline.com/privacy/privacy.html advertserve https://privacy.advertserve.com/ advmaker https://advmaker.net/policy/ advolution.control http://advolution.de/privacy.php adways sas http://www.adways.com/policy/ adzerk https://dev.adzerk.com/docs/privacy-policy-customers adzymic http://www.adzymic.co/privacy ae media http://www.aemedia.sg/privacy-policy/ aedge performance s.l. https://www.peakadx.com/privacy.php aerserv https://www.aerserv.com/privacy-policy/ affilinet https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy aidata https://my.aidata.me/data/uploads/aidata.me-privacy-policy.pdf airtory https://airtory.com/privacy_policy.html akamai http://www.akamai.com/compliance/privacy aktyvus sektorius http://business.eskimi.com/datacontrol alkemics https://www.alkemics.com/privacy/ all in views ltd https://www.allinviews.com/privacy-policy alooma http://alooma.tv/privacypolicy.htm amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010 amino payments, inc. https://www.aminopay.com/gdpr-compliance/ amobee https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines analights https://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf aniview inc. https://www.aniview.com/privacy-policy/ answer media http://www.answermedia.com/privacy antvoice https://www.antvoice.com/en/privacypolicy/ apnic https://labs.apnic.net/privacy.shtml appgrowth inc. https://s3.amazonaws.com/appgrowth-cloud/legal/privacy-policy-appgrowth.pdf appier https://www.appier.com/privacy_policy/latest/privacy_policy.html applift https://docs.google.com/document/d/1fdkb858jh_rrs2rwhas0lzqwvb-jp-umjfhongzlzz4/edit applovin corp. https://www.applovin.com/privacy appnexus https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/end-user-privacy-policy apptv https://www.apptv.com/privacy-policy arbigo inc. http://www.arbigo.com/terms--policy.html arrivalist https://www.arrivalist.com/privacy#gdpr art of click http://www.artofclick.com/privacy-policy/ artsai http://www.artsai.com/home/privacy/ audienceproject http://privacy.audienceproject.com/for-users/ audiencevalue https://www.audiencevalue.com/legal.php aunica http://www.aunica.com/privacy/privacy.html avocet http://avocet.io/privacy-portal azameo http://www.azameo.fr/en/privacy-policy-notice/ bannerbuilder http://bannerbuilder.co.nz/privacy-policy/ batch media http://batch.ba/datenschutzerklarung/ bdsk handels gmbh & co. kg https://www.xxxlutz.de/ocms/privacy beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html betgenius http://betting.geniussports.com/connextra-service-terms-conditions/ bidease https://bidease.com/terms-of-use bidmotion http://www.bidmotion.com/gdpr bidswitch http://www.bidswitch.com/privacy-policy/ bigabid http://www.bigabid.com/data-protection/gdpr bizible https://www.bizible.com/gdpr blismedia http://www.blis.com/privacy/ blue http://getblue.io/privacy bluecore, inc. https://www.bluecore.com/privacy-policy/ blueworks https://hleb.agency/policy/eng/index.html bombora http://bombora.com/privacy bonzai https://www.bonzai.co/privacy2018.html booking.com https://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html brainworkz http://brainworkz.eu branch https://branch.io/policies/ bridgewell http://www.bridgewell.com.tw/privacy/ bucksense https://www.bucksense.com/platform-privacy-policy/ c3 metrics https://c3metrics.com/privacy cablato http://cablato.com/privacy capitaldata https://www.capitaldata.fr/charte-vie-privee-display-personnalise/ cauly https://www.cauly.net/index.html#/home/privacy4 cedato https://www.cedato.com/privacy-policy/ celtra https://www.celtra.com/privacy-policy/ centro https://www.centro.net/privacy-policy/ chalk digital http://www.chalkdigital.com/privacy-policy-2/ cheq https://www.cheq.ai/privacy chitika https://chitika.com/privacy-policy/ cint https://www.cint.com/participant-privacy-notice/ clearstream.tv, inc https://www.clearstream.tv/privacy-policy clickagy https://www.clickagy.com/privacy/ clickforce

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3371

One word
ani - 4.21% (142)
nie - 4.12% (139)
www - 2.76% (93)
ww. - 2.73% (92)
użytkownik - 1.6% (54)
cookie - 1.57% (53)
że - 1.54% (52)
interia - 1.51% (51)
interia.pl - 1.48% (50)
internet - 1.45% (49)
cookies - 1.25% (42)
pod - 1.22% (41)
ich - 1.22% (41)
stron - 1.22% (41)
lub - 1.13% (38)
nas - 1.07% (36)
przez - 0.98% (33)
się - 0.98% (33)
danych - 0.98% (33)
dni - 0.89% (30)
cel - 0.83% (28)
użytkownika - 0.77% (26)
usług - 0.77% (26)
oraz - 0.77% (26)
dane - 0.77% (26)
art - 0.74% (25)
internetowych - 0.68% (23)
czy - 0.68% (23)
jak - 0.68% (23)
dostęp - 0.65% (22)
przy - 0.65% (22)
jest - 0.62% (21)
ale - 0.59% (20)
reklam - 0.56% (19)
- 0.56% (19)
strona - 0.53% (18)
może - 0.53% (18)
aplikacji - 0.5% (17)
google - 0.5% (17)
zasad - 0.5% (17)
plików - 0.5% (17)
serwis - 0.5% (17)
stronach - 0.5% (17)
tym - 0.5% (17)
informacje - 0.5% (17)
przetwarza - 0.5% (17)
technologii - 0.44% (15)
twoje - 0.44% (15)
informacji - 0.44% (15)
prywatności - 0.44% (15)
internetowe - 0.42% (14)
użytkowników - 0.39% (13)
osobowych - 0.39% (13)
celu - 0.39% (13)
aby - 0.39% (13)
sieci - 0.36% (12)
także - 0.36% (12)
innych - 0.36% (12)
ochrony - 0.36% (12)
polityk - 0.36% (12)
prawo - 0.36% (12)
ten - 0.36% (12)
twoich - 0.33% (11)
które - 0.33% (11)
pliki - 0.33% (11)
one - 0.33% (11)
inc - 0.3% (10)
niej - 0.3% (10)
media - 0.3% (10)
naszych - 0.27% (9)
np. - 0.27% (9)
dla - 0.27% (9)
który - 0.27% (9)
inc. - 0.27% (9)
usługi - 0.27% (9)
polityka - 0.27% (9)
badania - 0.24% (8)
gemius - 0.24% (8)
zapis - 0.24% (8)
mowa - 0.24% (8)
potrzeb - 0.24% (8)
click - 0.24% (8)
jeśli - 0.24% (8)
przeglądarki - 0.24% (8)
bez - 0.24% (8)
podobnych - 0.24% (8)
średni - 0.24% (8)
zasady - 0.21% (7)
reklamy - 0.21% (7)
aplikacjach - 0.21% (7)
niż - 0.21% (7)
nasze - 0.21% (7)
przetwarzania - 0.21% (7)
korzystania - 0.21% (7)
interia.pl. - 0.21% (7)
poprzez - 0.21% (7)
poza - 0.21% (7)
możemy - 0.21% (7)
obowiązują - 0.21% (7)
twitter - 0.21% (7)
platform - 0.21% (7)
facebook - 0.21% (7)
ustawienia - 0.21% (7)
strony - 0.21% (7)
można - 0.21% (7)
mogą - 0.21% (7)
umożliwia - 0.21% (7)
nam - 0.21% (7)
criteo - 0.18% (6)
związku - 0.18% (6)
celach - 0.18% (6)
sprzeciw - 0.18% (6)
jaki - 0.18% (6)
podstaw - 0.18% (6)
flash - 0.18% (6)
sp. - 0.18% (6)
znajdują - 0.18% (6)
content - 0.18% (6)
the - 0.18% (6)
serwisów - 0.18% (6)
tych - 0.18% (6)
innym - 0.18% (6)
zakresie - 0.18% (6)
jego - 0.18% (6)
czas - 0.18% (6)
niżej - 0.15% (5)
podmiotom - 0.15% (5)
technologie - 0.15% (5)
usuwa - 0.15% (5)
jej - 0.15% (5)
analiz - 0.15% (5)
danych, - 0.15% (5)
korzystanie - 0.15% (5)
aplikacji. - 0.15% (5)
gdy - 0.15% (5)
być - 0.15% (5)
również - 0.15% (5)
partnerów - 0.15% (5)
tam - 0.15% (5)
swoich - 0.15% (5)
ios - 0.15% (5)
wad - 0.15% (5)
blue - 0.15% (5)
przeglądarkę - 0.15% (5)
interia.pl, - 0.15% (5)
opt-out - 0.15% (5)
adres - 0.15% (5)
inne - 0.15% (5)
witryny - 0.15% (5)
dzięki - 0.15% (5)
reklama - 0.12% (4)
zgodnie - 0.12% (4)
odczyt - 0.12% (4)
przykład - 0.12% (4)
cookies, - 0.12% (4)
reklamę - 0.12% (4)
wyrazi - 0.12% (4)
którym - 0.12% (4)
danej - 0.12% (4)
naszym - 0.12% (4)
cloud - 0.12% (4)
portalu - 0.12% (4)
użytkownikom - 0.12% (4)
local - 0.12% (4)
facebook. - 0.12% (4)
pozwala - 0.12% (4)
internetowej - 0.12% (4)
kod - 0.12% (4)
pełni - 0.12% (4)
należy - 0.12% (4)
youtube - 0.12% (4)
użytkowników. - 0.12% (4)
o.o. - 0.12% (4)
dwa - 0.12% (4)
twitter. - 0.12% (4)
 w - 0.12% (4)
nich - 0.12% (4)
marketingowych - 0.12% (4)
preferencji - 0.12% (4)
realizacji - 0.12% (4)
następujących - 0.12% (4)
takich - 0.12% (4)
których - 0.12% (4)
każdy - 0.12% (4)
web - 0.12% (4)
obowiązujące - 0.12% (4)
pośrednictwem - 0.12% (4)
jeżeli - 0.12% (4)
co. - 0.12% (4)
metrics - 0.12% (4)
prawa - 0.12% (4)
system - 0.12% (4)
aplikację - 0.12% (4)
adobe - 0.12% (4)
przepisy - 0.12% (4)
tzw. - 0.12% (4)
dotyczące - 0.12% (4)
poniżej - 0.12% (4)
grupa - 0.12% (4)
2016 - 0.12% (4)
digital - 0.12% (4)
podstawie - 0.12% (4)
przechowywane - 0.12% (4)
przypadkach - 0.12% (4)
odwołują - 0.12% (4)
s.a. - 0.12% (4)
revcontent - 0.09% (3)
wykorzystywania - 0.09% (3)
systemu - 0.09% (3)
oprogramowanie - 0.09% (3)
admaxim - 0.09% (3)
serwisu - 0.09% (3)
serwisie - 0.09% (3)
imagine - 0.09% (3)
preferencje - 0.09% (3)
zasadami - 0.09% (3)
zarządzania - 0.09% (3)
informacji, - 0.09% (3)
firmy - 0.09% (3)
używa - 0.09% (3)
okres - 0.09% (3)
all - 0.09% (3)
odwołujący - 0.09% (3)
tego - 0.09% (3)
użytkownicy - 0.09% (3)
wykorzystuje - 0.09% (3)
robić - 0.09% (3)
adara - 0.09% (3)
którzy - 0.09% (3)
daje - 0.09% (3)
jakie - 0.09% (3)
zgody - 0.09% (3)
urządzeniu - 0.09% (3)
advertising - 0.09% (3)
internetowej. - 0.09% (3)
rzecz - 0.09% (3)
która - 0.09% (3)
technologia - 0.09% (3)
future - 0.09% (3)
opcję - 0.09% (3)
umożliwiają - 0.09% (3)
wybrać - 0.09% (3)
sąd - 0.09% (3)
odpowiednich - 0.09% (3)
sekcjach - 0.09% (3)
umieszczany - 0.09% (3)
podobne - 0.09% (3)
formularzy - 0.09% (3)
nip - 0.09% (3)
https://policies.google.com/privacy - 0.09% (3)
(netsprint - 0.09% (3)
aidata - 0.09% (3)
push - 0.09% (3)
sprzeciwu - 0.09% (3)
(google.com) - 0.09% (3)
osób - 0.09% (3)
s.a.) - 0.09% (3)
tak, - 0.09% (3)
stałe - 0.09% (3)
naszej - 0.09% (3)
dba - 0.09% (3)
użytkownikowi - 0.09% (3)
takie - 0.09% (3)
szczególności - 0.09% (3)
odtwarzacza - 0.09% (3)
http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ - 0.09% (3)
amazon - 0.09% (3)
celów - 0.09% (3)
klauzul - 0.09% (3)
lista - 0.09% (3)
której - 0.09% (3)
analights - 0.09% (3)
internecie. - 0.09% (3)
prawnie - 0.09% (3)
(ue) - 0.09% (3)
appgrowth - 0.09% (3)
uzyskania - 0.09% (3)
sprawie - 0.09% (3)
masz - 0.09% (3)
mają - 0.09% (3)
internetową - 0.09% (3)
europejskiego - 0.09% (3)
umowy - 0.09% (3)
adx - 0.09% (3)
dostarczonych - 0.09% (3)
trakcie - 0.09% (3)
udostępniać - 0.09% (3)
żądanie - 0.09% (3)
charakter - 0.09% (3)
albo - 0.09% (3)
żądania - 0.09% (3)
cele - 0.09% (3)
partnerzy - 0.09% (3)
dostępne - 0.09% (3)
otrzymywać - 0.09% (3)
zachowania - 0.09% (3)
dostawcy - 0.09% (3)
nasi - 0.09% (3)
powiadomienia - 0.09% (3)
korzystać - 0.09% (3)
technologii, - 0.09% (3)
stream - 0.09% (3)
8seconds - 0.06% (2)
doubleclick - 0.06% (2)
adrino - 0.06% (2)
wejść - 0.06% (2)
linki - 0.06% (2)
adprime - 0.06% (2)
tradedoubler - 0.06% (2)
daną - 0.06% (2)
moat - 0.06% (2)
wyłączenie - 0.06% (2)
usług, - 0.06% (2)
plista - 0.06% (2)
sarigato - 0.06% (2)
comscore - 0.06% (2)
more - 0.06% (2)
instrukcja - 0.06% (2)
ogólne - 0.06% (2)
obsługi - 0.06% (2)
sales - 0.06% (2)
chce - 0.06% (2)
http://www.imaginethefuture.com/ - 0.06% (2)
wyszukać - 0.06% (2)
"x" - 0.06% (2)
uniemożliwi - 0.06% (2)
partnerom - 0.06% (2)
xaxis - 0.06% (2)
applovin - 0.06% (2)
audiencevalue - 0.06% (2)
audienceproject - 0.06% (2)
artsai - 0.06% (2)
niniejsza - 0.06% (2)
arrivalist - 0.06% (2)
arbigo - 0.06% (2)
apptv - 0.06% (2)
appreciate - 0.06% (2)
appnexus - 0.06% (2)
corp. - 0.06% (2)
appier - 0.06% (2)
avocet - 0.06% (2)
apnic - 0.06% (2)
antvoice - 0.06% (2)
answer - 0.06% (2)
aniview - 0.06% (2)
amobee - 0.06% (2)
amino - 0.06% (2)
alooma - 0.06% (2)
views - 0.06% (2)
alkemics - 0.06% (2)
akamai - 0.06% (2)
airtory - 0.06% (2)
aunica - 0.06% (2)
azameo - 0.06% (2)
adzymic - 0.06% (2)
bridgewell - 0.06% (2)
cint - 0.06% (2)
chitika - 0.06% (2)
cheq - 0.06% (2)
chalk - 0.06% (2)
centro - 0.06% (2)
celtra - 0.06% (2)
cedato - 0.06% (2)
cauly - 0.06% (2)
capitaldata - 0.06% (2)
cablato - 0.06% (2)
bucksense - 0.06% (2)
branch - 0.06% (2)
bannerbuilder - 0.06% (2)
brainworkz - 0.06% (2)
booking.com - 0.06% (2)
bonzai - 0.06% (2)
bombora - 0.06% (2)
bizible - 0.06% (2)
bigabid - 0.06% (2)
bidswitch - 0.06% (2)
bidmotion - 0.06% (2)
bidease - 0.06% (2)
beeswax - 0.06% (2)
batch - 0.06% (2)
aerserv - 0.06% (2)
adzerk - 0.06% (2)
1trn - 0.06% (2)
adclouds - 0.06% (2)
adform - 0.06% (2)
adex - 0.06% (2)
adello - 0.06% (2)
adelement - 0.06% (2)
addroid - 0.06% (2)
plus - 0.06% (2)
addition - 0.06% (2)
mobility - 0.06% (2)
addictive - 0.06% (2)
adcolony - 0.06% (2)
adclear - 0.06% (2)
adkernel - 0.06% (2)
adcash - 0.06% (2)
adbox - 0.06% (2)
adblade - 0.06% (2)
adbalancer - 0.06% (2)
adadyn - 0.06% (2)
adacado - 0.06% (2)
acuityads - 0.06% (2)
aarki - 0.06% (2)
a1platform - 0.06% (2)
group - 0.06% (2)
osobowe - 0.06% (2)
adikteev - 0.06% (2)
adledge - 0.06% (2)
adways - 0.06% (2)
adtarget.me - 0.06% (2)
advmaker - 0.06% (2)
advertserve - 0.06% (2)
adverline - 0.06% (2)
adventori - 0.06% (2)
adventive - 0.06% (2)
advanse - 0.06% (2)
gmbh - 0.06% (2)
adtriba - 0.06% (2)
adtrader - 0.06% (2)
adtelligent - 0.06% (2)
adtelligence - 0.06% (2)
adssets - 0.06% (2)
adlocal.net - 0.06% (2)
adresem: - 0.06% (2)
adriver - 0.06% (2)
adretarget - 0.06% (2)
adpredictive - 0.06% (2)
adplay - 0.06% (2)
adnetic - 0.06% (2)
admixer - 0.06% (2)
admetrics - 0.06% (2)
admedo - 0.06% (2)
adludio - 0.06% (2)
adloox - 0.06% (2)
wraz - 0.06% (2)
przechowywania - 0.06% (2)
zrobić - 0.06% (2)
nadużyciom - 0.06% (2)
a.  - 0.06% (2)
rady - 0.06% (2)
dotyczącego - 0.06% (2)
pozwalają - 0.06% (2)
potrzeby - 0.06% (2)
użytkownikach - 0.06% (2)
informacjami - 0.06% (2)
sposób - 0.06% (2)
twojej - 0.06% (2)
interesu - 0.06% (2)
uzasadnionego - 0.06% (2)
osobowych, - 0.06% (2)
kopii - 0.06% (2)
żądać - 0.06% (2)
decyzji - 0.06% (2)
umownych - 0.06% (2)
standardowych - 0.06% (2)
już - 0.06% (2)
wniosku - 0.06% (2)
gwarancje - 0.06% (2)
spółki - 0.06% (2)
interia.pl.  - 0.06% (2)
sposobie - 0.06% (2)
informuje, - 0.06% (2)
pozostałe - 0.06% (2)
dokładne - 0.06% (2)
rejestru - 0.06% (2)
krakowie, - 0.06% (2)
dokument - 0.06% (2)
3.  - 0.06% (2)
powinniśmy - 0.06% (2)
termin - 0.06% (2)
żądaniem. - 0.06% (2)
zobowiązani - 0.06% (2)
twojego - 0.06% (2)
dyspozycji - 0.06% (2)
wniesienia - 0.06% (2)
dalej - 0.06% (2)
przetwarzać - 0.06% (2)
stosowania - 0.06% (2)
dostępu - 0.06% (2)
korzystamy - 0.06% (2)
marketingowych, - 0.06% (2)
trzecim - 0.06% (2)
odbywa - 0.06% (2)
celów, - 0.06% (2)
dłużej - 0.06% (2)
dane? - 0.06% (2)
przechowujemy - 0.06% (2)
długo - 0.06% (2)
wymagają - 0.06% (2)
4.  - 0.06% (2)
przeglądarce - 0.06% (2)
internetowego - 0.06% (2)
świadczeniem - 0.06% (2)
prywatnosc.interia.pl - 0.06% (2)
wymagane - 0.06% (2)
użytkowników, - 0.06% (2)
przetwarzaniem - 0.06% (2)
związane - 0.06% (2)
plikach - 0.06% (2)
wskazany - 0.06% (2)
treści - 0.06% (2)
dochodzeniem - 0.06% (2)
terytorium - 0.06% (2)
oferowanych - 0.06% (2)
dostawców - 0.06% (2)
polsce - 0.06% (2)
siedzibę - 0.06% (2)
jedynie - 0.06% (2)
wykorzystania - 0.06% (2)
bezpieczeństwa - 0.06% (2)
zajmującym - 0.06% (2)
dostępnych - 0.06% (2)
przedsiębiorcom - 0.06% (2)
wskazane - 0.06% (2)
związanych - 0.06% (2)
dozwolonym - 0.06% (2)
podmioty - 0.06% (2)
obszaru - 0.06% (2)
dotyczących - 0.06% (2)
szczególną - 0.06% (2)
dotyczą. - 0.06% (2)
zbierania - 0.06% (2)
sprzeciwić - 0.06% (2)
youtube. - 0.06% (2)
wyraził - 0.06% (2)
gwarantuje - 0.06% (2)
zgodę, - 0.06% (2)
ile - 0.06% (2)
wyświetlane - 0.06% (2)
zebrania - 0.06% (2)
odtwarzanie - 0.06% (2)
udostępniane - 0.06% (2)
zlecającym - 0.06% (2)
wideo - 0.06% (2)
zapoznać - 0.06% (2)
tymi - 0.06% (2)
loguje - 0.06% (2)
serwisem - 0.06% (2)
powiązane - 0.06% (2)
lubię - 0.06% (2)
przyciski - 0.06% (2)
wyświetlającym - 0.06% (2)
sygnały - 0.06% (2)
określonych - 0.06% (2)
oparciu - 0.06% (2)
odpowiednie - 0.06% (2)
witryna - 0.06% (2)
analytics - 0.06% (2)
rozwiązania - 0.06% (2)
prywatności. - 0.06% (2)
criteo, - 0.06% (2)
każdym - 0.06% (2)
polityki - 0.06% (2)
dodatkowe - 0.06% (2)
nawigacyjne - 0.06% (2)
zmienić - 0.06% (2)
anonimowy - 0.06% (2)
czasie - 0.06% (2)
webpush - 0.06% (2)
usługach - 0.06% (2)
zebrane - 0.06% (2)
wyświetlać - 0.06% (2)
ochrona - 0.06% (2)
wyczyści - 0.06% (2)
zainteresowań - 0.06% (2)
bezpośrednio - 0.06% (2)
użytkownika. - 0.06% (2)
wyboru - 0.06% (2)
wydajność - 0.06% (2)
udostępniania - 0.06% (2)
gdyż - 0.06% (2)
pamięci - 0.06% (2)
działania - 0.06% (2)
storage - 0.06% (2)
ustawień - 0.06% (2)
znacznie - 0.06% (2)
uwierzytelniania, - 0.06% (2)
analizy - 0.06% (2)
oczekiwań - 0.06% (2)
zawartości - 0.06% (2)
aplikacje - 0.06% (2)
jedna - 0.06% (2)
wpływu - 0.06% (2)
numer - 0.06% (2)
miejsca - 0.06% (2)
większy - 0.06% (2)
komputerze - 0.06% (2)
temat - 0.06% (2)
pracy - 0.06% (2)
wchodzą - 0.06% (2)
innymi - 0.06% (2)
powyższe - 0.06% (2)
działają - 0.06% (2)
zapewniają - 0.06% (2)
wtyczki - 0.06% (2)
podczas - 0.06% (2)
funkcje - 0.06% (2)
(co - 0.06% (2)
internetowych, - 0.06% (2)
wyświetlić - 0.06% (2)
użytkownika, - 0.06% (2)
dlaczego - 0.06% (2)
technologię - 0.06% (2)
przeglądarki. - 0.06% (2)
zamknięciu - 0.06% (2)
i/lub - 0.06% (2)
clickagy - 0.06% (2)
Two words phrases
w cookie - 0.5% (17)
plików cookie - 0.47% (16)
danych o - 0.44% (15)
danych osobowych - 0.39% (13)
twoich danych - 0.33% (11)
pliki cookie - 0.33% (11)
stronach internetowych - 0.3% (10)
stron internetowych - 0.3% (10)
w celu - 0.3% (10)
plików cookies - 0.3% (10)
na stronach - 0.3% (10)
twoje dane - 0.3% (10)
internetowych i - 0.3% (10)
pliki cookies - 0.27% (9)
ze stron - 0.24% (8)
użytkownika w - 0.21% (7)
prawo do - 0.21% (7)
innych podobnych - 0.21% (7)
się do - 0.18% (6)
związku z - 0.18% (6)
się w - 0.18% (6)
cookies i - 0.18% (6)
przez użytkownika - 0.18% (6)
ochrony danych - 0.18% (6)
i aplikacji - 0.15% (5)
w związku - 0.15% (5)
interia.pl z - 0.15% (5)
przetwarzania twoich - 0.15% (5)
także w - 0.15% (5)
technologii cookies - 0.15% (5)
w sieci - 0.15% (5)
lub innych - 0.15% (5)
w zakresie - 0.15% (5)
interia.pl w - 0.15% (5)
jest to - 0.12% (4)
ochrony prywatności - 0.12% (4)
przez przeglądarkę - 0.12% (4)
interia.pl i - 0.12% (4)
znajdują się - 0.12% (4)
twoich danych, - 0.12% (4)
za pośrednictwem - 0.12% (4)
zgodnie z - 0.12% (4)
sieci internet - 0.12% (4)
grupa interia.pl - 0.12% (4)
celu w - 0.12% (4)
nie są - 0.12% (4)
na podstawie - 0.12% (4)
aplikacjach interia.pl - 0.12% (4)
strony internetowe - 0.12% (4)
internetowych interia.pl - 0.12% (4)
podobne technologie - 0.09% (3)
interia.pl może - 0.09% (3)
inne podobne - 0.09% (3)
korzystanie z - 0.09% (3)
w szczególności - 0.09% (3)
internetowych lub - 0.09% (3)
cookies nie - 0.09% (3)
możemy także - 0.09% (3)
polityka prywatności - 0.09% (3)
informacji dostarczonych - 0.09% (3)
i stronach - 0.09% (3)
s.a.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ - 0.09% (3)
(netsprint s.a.) - 0.09% (3)
lub aplikacjach - 0.09% (3)
odtwarzacza flash - 0.09% (3)
cookie odtwarzacza - 0.09% (3)
cookies lub - 0.09% (3)
naszych partnerów - 0.09% (3)
w internecie. - 0.09% (3)
podobnych technologii, - 0.09% (3)
kod odwołujący - 0.09% (3)
umieszczany jest - 0.09% (3)
odpowiednich sekcjach - 0.09% (3)
w trakcie - 0.09% (3)
w serwisie - 0.09% (3)
do serwisu - 0.09% (3)
jest kod - 0.09% (3)
stronach umieszczany - 0.09% (3)
sekcjach i - 0.09% (3)
w odpowiednich - 0.09% (3)
tym celu - 0.09% (3)
interia.pl znajdują - 0.09% (3)
innym podmiotom - 0.09% (3)
mogą być - 0.09% (3)
korzystania ze - 0.09% (3)
odwołujący się - 0.09% (3)
przeglądarkę i - 0.09% (3)
(google.com) https://policies.google.com/privacy - 0.09% (3)
a także - 0.09% (3)
w następujących - 0.09% (3)
z o.o. - 0.09% (3)
trakcie korzystania - 0.09% (3)
w sprawie - 0.09% (3)
udostępniać twoje - 0.09% (3)
przez interia.pl - 0.09% (3)
od nas - 0.09% (3)
obowiązujące przepisy - 0.09% (3)
oparciu o - 0.06% (2)
oraz usług - 0.06% (2)
interia.pl i/lub - 0.06% (2)
zmienić ustawienia - 0.06% (2)
internetową z - 0.06% (2)
te mogą - 0.06% (2)
badania i - 0.06% (2)
z użytkowników - 0.06% (2)
serwisów w - 0.06% (2)
sygnały nawigacyjne - 0.06% (2)
zlecającym reklamę - 0.06% (2)
lub aplikacji. - 0.06% (2)
związane z - 0.06% (2)
przetwarzaniem danych - 0.06% (2)
ze swoich - 0.06% (2)
wyświetlającym lub - 0.06% (2)
celach marketingowych - 0.06% (2)
wyświetlane reklamy - 0.06% (2)
użytkownik wyrazi - 0.06% (2)
nasi partnerzy - 0.06% (2)
informacje dotyczące - 0.06% (2)
portalu internetowego - 0.06% (2)
twoje dane? - 0.06% (2)
partnerzy mogą - 0.06% (2)
do zasady - 0.06% (2)
odbywa się - 0.06% (2)
usługi criteo - 0.06% (2)
które ich - 0.06% (2)
w oparciu - 0.06% (2)
pozwala na - 0.06% (2)
niniejsza polityka - 0.06% (2)
może w - 0.06% (2)
technologii, a - 0.06% (2)
reklamę w - 0.06% (2)
lub zlecającym - 0.06% (2)
podmiotom wyświetlającym - 0.06% (2)
gwarantuje użytkownikom - 0.06% (2)
portalu interia.pl - 0.06% (2)
i/lub serwisów - 0.06% (2)
z plików - 0.06% (2)
prawo wyboru - 0.06% (2)
aplikacji do - 0.06% (2)
wyszukać daną - 0.06% (2)
to zrobić - 0.06% (2)
dla systemu - 0.06% (2)
przechowywane przez - 0.06% (2)
dostępne są - 0.06% (2)
sprzeciwić się - 0.06% (2)
na temat - 0.06% (2)
informuje, że - 0.06% (2)
wraz z - 0.06% (2)
internetowych w - 0.06% (2)
a zasady - 0.06% (2)
każdy z - 0.06% (2)
korzystanie ze - 0.06% (2)
użytkowników sieci - 0.06% (2)
internet może - 0.06% (2)
przeglądarki tak, - 0.06% (2)
tak, aby - 0.06% (2)
udostępniania informacji, - 0.06% (2)
użytkownik nie - 0.06% (2)
plikach cookies - 0.06% (2)
na swoich - 0.06% (2)
możemy udostępniać - 0.06% (2)
dostarczonych przez - 0.06% (2)
są one - 0.06% (2)
oraz inne - 0.06% (2)
w aplikacjach - 0.06% (2)
internetowych oraz - 0.06% (2)
swoich stronach - 0.06% (2)
danych, a - 0.06% (2)
realizacji twojego - 0.06% (2)
spółki grupa - 0.06% (2)
interia.pl sp. - 0.06% (2)
danych w - 0.06% (2)
dostęp do - 0.06% (2)
to technologia - 0.06% (2)
sp. k. - 0.06% (2)
nasze usługi - 0.06% (2)
do oczekiwań - 0.06% (2)
nasze strony - 0.06% (2)
do potrzeb - 0.06% (2)
aplikacji spółki - 0.06% (2)
i inne - 0.06% (2)
o.o. sp. - 0.06% (2)
w krakowie, - 0.06% (2)
wpływu na - 0.06% (2)
takich jak - 0.06% (2)
zbierania danych - 0.06% (2)
na przykład - 0.06% (2)
cookies - - 0.06% (2)
wyboru w - 0.06% (2)
o sposobie - 0.06% (2)
zakresie udostępniania - 0.06% (2)
informacji, które - 0.06% (2)
następujących przypadkach - 0.06% (2)
są już - 0.06% (2)
europejskiego obszaru - 0.06% (2)
szczególności ze - 0.06% (2)
dozwolonym przez - 0.06% (2)
ich dotyczą. - 0.06% (2)
udostępniane w - 0.06% (2)
można zapoznać - 0.06% (2)
zasadami tymi - 0.06% (2)
prywatności firmy - 0.06% (2)
zasady ochrony - 0.06% (2)
którym obowiązują - 0.06% (2)
loguje się - 0.06% (2)
w celach - 0.06% (2)
zajmującym się - 0.06% (2)
danej usługi - 0.06% (2)
mają siedzibę - 0.06% (2)
poza terytorium - 0.06% (2)
klauzul umownych - 0.06% (2)
dane nie - 0.06% (2)
danych osobowych, - 0.06% (2)
reklamę na - 0.06% (2)
do zainteresowań - 0.06% (2)
użytkownika określonych - 0.06% (2)
dostępu do - 0.06% (2)
o innych - 0.06% (2)
nadużyciom w - 0.06% (2)
standardowych klauzul - 0.06% (2)
z serwisem - 0.06% (2)
jeżeli użytkownik - 0.06% (2)
interia.pl umożliwia - 0.06% (2)
cookies oraz - 0.06% (2)
2016 r. - 0.06% (2)
się przyciski - 0.06% (2)
lubię to - 0.06% (2)
prawa możemy - 0.06% (2)
Three words phrases
na stronach internetowych - 0.21% (7)
innych podobnych technologii - 0.21% (7)
ze stron internetowych - 0.18% (6)
w związku z - 0.15% (5)
ochrony danych osobowych - 0.15% (5)
lub innych podobnych - 0.12% (4)
internetowych i aplikacji - 0.12% (4)
(netsprint s.a.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ - 0.09% (3)
korzystania ze stron - 0.09% (3)
i stronach umieszczany - 0.09% (3)
sp. z o.o. - 0.09% (3)
w odpowiednich sekcjach - 0.09% (3)
w tym celu - 0.09% (3)
- na stronach - 0.09% (3)
stronach umieszczany jest - 0.09% (3)
kod odwołujący się - 0.09% (3)
celu w odpowiednich - 0.09% (3)
odpowiednich sekcjach i - 0.09% (3)
tym celu w - 0.09% (3)
odwołujący się do - 0.09% (3)
umieszczany jest kod - 0.09% (3)
w trakcie korzystania - 0.09% (3)
sekcjach i stronach - 0.09% (3)
użytkownika w trakcie - 0.09% (3)
jest kod odwołujący - 0.09% (3)
się do serwisu - 0.09% (3)
twoje dane z - 0.09% (3)
obowiązujące przepisy prawa - 0.09% (3)
plików cookies lub - 0.09% (3)
cookie odtwarzacza flash - 0.09% (3)
udostępniać twoje dane - 0.09% (3)
plików cookie odtwarzacza - 0.09% (3)
cookies lub innych - 0.09% (3)
innych podobnych technologii, - 0.09% (3)
plików cookies i - 0.09% (3)
twoich danych osobowych - 0.09% (3)
interia.pl znajdują się - 0.09% (3)
w oparciu o - 0.06% (2)
internetowych lub aplikacjach - 0.06% (2)
z użytkowników sieci - 0.06% (2)
internetowych interia.pl znajdują - 0.06% (2)
zasadami tymi można - 0.06% (2)
zasady ochrony prywatności - 0.06% (2)
w którym obowiązują - 0.06% (2)
użytkownik loguje się - 0.06% (2)
reklamę na stronach - 0.06% (2)
zlecającym reklamę w - 0.06% (2)
podmiotom wyświetlającym lub - 0.06% (2)
podstawie informacji dostarczonych - 0.06% (2)
stronach internetowych lub - 0.06% (2)
użytkownika określonych na - 0.06% (2)
wyboru w zakresie - 0.06% (2)
powiązane z serwisem - 0.06% (2)
twoich danych osobowych, - 0.06% (2)
realizacji twojego żądania - 0.06% (2)
twoich danych, a - 0.06% (2)
nie są już - 0.06% (2)
twoje dane nie - 0.06% (2)
przetwarzaniem danych osobowych - 0.06% (2)
r. w sprawie - 0.06% (2)
standardowych klauzul umownych - 0.06% (2)
grupa interia.pl sp. - 0.06% (2)
w szczególności ze - 0.06% (2)
zakresie dozwolonym przez - 0.06% (2)
przepisy prawa możemy - 0.06% (2)
dozwolonym przez obowiązujące - 0.06% (2)
możemy udostępniać twoje - 0.06% (2)
interia.pl i/lub serwisów - 0.06% (2)
i aplikacji spółki - 0.06% (2)
z o.o. sp. - 0.06% (2)
mogą być przechowywane - 0.06% (2)
do oczekiwań użytkowników. - 0.06% (2)
dostarczonych przez użytkownika - 0.06% (2)
udostępniania informacji, które - 0.06% (2)
zainteresowań użytkownika określonych - 0.06% (2)
nasze strony internetowe - 0.06% (2)
na swoich stronach - 0.06% (2)
co do zasady - 0.06% (2)
w plikach cookies - 0.06% (2)
informacji dostarczonych przez - 0.06% (2)
i inne podobne - 0.06% (2)
i innych podobnych - 0.06% (2)
swoich stronach internetowych - 0.06% (2)
informacji, które ich - 0.06% (2)
w zakresie udostępniania - 0.06% (2)
interia.pl gwarantuje użytkownikom - 0.06% (2)
spółki grupa interia.pl - 0.06% (2)
na podstawie informacji - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of praca.interia.pl/polityka-cookies by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.10882 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron