find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for pomoc.poczta.interia.pl/news-nowy-regulamin-poczty-interia-pl,nId,2579690

HTML Content

Title:

Regulamin Interia Poczta – InfoPoczta

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

pomoc.poczta.interia.pl/news-nowy-regulamin-poczty-interia-pl,nId,2579690

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl-pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.09 score from seowykop.pl for:pomoc.poczta.interia.pl/news-nowy-regulamin-poczty-interia-pl,nId,2579690

Text on your page:

regulamin świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez grupa interia.pl spółka z o.o. sp. k. i. definicje: interia.pl – grupa interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w krakowie (31-946), przy ul. osiedle teatralne 9a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla krakowa – śródmieścia w krakowie, wydział xi gospodarczy krs pod numerem 0000416593. regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami. usługa – nadanie adresu elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach interia.pl, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej. konto bezpłatne – usługa świadczona na żądanie użytkownika na warunkach określonych w regulaminie, obejmująca czynności związane z personalizacją komunikatów reklamowych udostępnianych użytkownikowi przez interia.pl. konto płatne – usługa świadczona na żądanie użytkownika na warunkach określonych w regulaminie, za określoną w cenniku opłatą stałą (opłata abonamentowa) na życzenie użytkownika. okres podstawowy – okres świadczenia konta płatnego licząc od dnia uruchomienia do ostatniego dnia okresu abonamentowego wykupionego przez użytkownika. okres wygaszenia – okres 30 dni liczony od pierwszego dnia po zakończeniu okresu podstawowego, w którym to okresie użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności konta płatnego z związku z brakiem wniesienia opłaty, ale może konto płatne ponownie aktywować i opłacić. konto – konto bezpłatne, konto płatne. partner – oznacza podmiot współpracujący z interia.pl. serwis – system stron www o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego użytkownik może zarządzać usługą, dostępny pod adresem http://poczta.interia.pl/. portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci internet, stworzoną przez interia.pl, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez interia.pl lub partnerów, a także innych światowych zasobów internetu oraz realizację operacji handlowych przez internet, udostępnianą przez interia.pl w domenie www.interia.pl. adres elektroniczny – to indywidualne, wybrane przez użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie interia.pl nadawane przez interia.pl dla konta pocztowego umożliwiające wymianę informacji za pomocą usługi. umowa – umowa zawarta na świadczenie usługi na warunkach określonych w regulaminie. użytkownik – osoba fizyczna deklarująca wiek powyżej 16 roku życia, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca drugą strona umowy zawartej z interia.pl., upoważniona do korzystania z usługi za pośrednictwem konta. spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php). usługa sms – usługa o podwyższonej opłacie tj. publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. nr 171, poz. 1800 ze późn. zm.): a. świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą w wysokości procentu wartości sms, b. której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach serwisu. usługi dodatkowe – usługi świadczone drogą elektroniczną, których aktywacja i korzystanie wymaga posiadania aktywnego konta, są to m.in. forum internetowe i komentarze w portalu www.interia.pl ii. postanowienia ogólne 1. niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania kont pocztowych w portalu interia.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. dz. u. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w krakowie, os. teatralne 9a, 31-946 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w krajowym rejestrze sądowym przez sąd rejonowy w krakowie, xi wydział krajowego rejestru sądowego pod numerem krs – 416593, nip 5272644300 kontakt z interia.pl: a. tel. +48 12 646 28 12, b. fax. + 48 12 646 27 10, c. e-mail: bok@firma.interia.pl, d. adres: os. teatralne 9a 31-946 kraków. 2. warunkiem korzystania z usługi jest akceptacja niniejszego regulaminu. 3. usługa  stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. dz. u. z 2017r. poz. 1219). 4. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w przypadku: a. usługi udostępnianej za opłatą  na czas określony trwania  okresu podstawowego lub b. usługi udostępnianej nieodpłatnie na czas nieokreślony. 5. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą: a. rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron i usunięcia konta, b. w przypadku usługi udostępnianej za opłata z chwilą upływu okresu podstawowego. iii. wymagania techniczne 1. korzystanie z usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, dla których usługa została dostosowana. 2. użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej. 3. usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronie http://pomoc.poczta.interia.pl/news-wspierane-przegladarki,nid,2571944. 4. z usługi można korzystać poprzez aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego. iv. biuro obsługi klienta 1. biuro obsługi klienta (bok) udziela klientom informacji w zakresie świadczonych usług. godziny urzędowania wskazane na stronie o adresie  http://pomoc.poczta.interia.pl/bok 2. opłata dla konsumenta za połączenie telefoniczne z bok pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. v. licencja 1. interia.pl udziela zgody na korzystanie z usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej interia.pl za pomocą dowolnego programu – klienta obsługującego protokół pop3, imap lub inny, aplikacji oraz stron serwisu: a. na warunkach licencji w przypadku kont bezpłatnych  (licencja typu adware) pod warunkiem wyrażenia zgód wskazanych  w ust. 4 rozdz. vi regulaminu, b. na warunkach licencji płatnej w przypadku kont płatnych. 2. wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują interia.pl lub podmiotom, z którymi interia.pl  zawarła odpowiednie umowy. 3. użytkownik  jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. vi. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną 1. interia.pl świadczy usługę za opłatą z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 2. w ramach ścieżki zamówienia usługi, użytkownik może wybrać sposób świadczenia usługi: a. konta płatnego, b. konta bezpłatnego, w obu przypadkach funkcjonalność kont jest tożsama. 3. w przypadku wariantu konta płatnego, użytkownik aktywując adres elektroniczny: a. zawiera  umowę na czas określony, b. wybiera sposób wniesienia opłaty. 4. w przypadku wariantu konta bezpłatnego, interia.pl nie obciąża użytkownika opłatą za jego świadczenie  w zamian za dobrowolne wyrażenie przez użytkownika zgody na: a. otrzymywanie, na swoje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem b. na przetwarzanie przez grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. (dalej: interia) swoich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z konta pocztowego, portalu interia w ramach usługi konta pocztowego w tym profilowanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług interia i podmiotów trzecich dopasowanych do moich potrzeb i zainteresowań. przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 5. wyrażenie powyższych zgód przez użytkownika, umożliwia świadczenie użytkownikowi usługi za którą nie płaci, a jednocześnie umożliwia interia.pl dokonywanie operacji na danych osobowych użytkownika i kierowanie do jego osoby komunikatów reklamowych. 6. użytkownik może skorzystać z usługi bez ponoszenia opłat w zamian za chęć otrzymywania od interia.pl komunikatów reklamowych (mailingów). 7. usługa obejmuje: a. umożliwienie użytkownikom przybrania adresu elektronicznego, b. umożliwienie użytkownikom korzystania z adresu elektronicznego z dowolnego                              urządzenia końcowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub oprogramowania webmail, c. w przypadku wyboru konta bezpłatnego dopasowanie treści reklamowych do zaobserwowanych lub zadeklarowanych preferencji użytkownika. 8. umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą: a. rejestracji konta bezpłatnego i  akceptacji regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie usługi, b. w przypadku  konta płatnego w momencie dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez użytkownika (data sprzedaży). 9. zawarcie umowy o usługi wymaga akceptacji regulaminu. w przypadku wyboru konta bezpłatnego zawarcie umowy na usługę wymaga dodatkowo złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgody o treści opisanej w ust. 4  powyżej. 10. utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym. 11. umowa o usług jest zawierana  w języku polskim. 12. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a. podania  w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych użytkownika; b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez użytkownika w związku z zawarciem umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; c. korzystania z usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników; 13. użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie interia.pl. 14. użytkownik będący osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej korzysta z usługi poprzez wybranego przez siebie przedstawiciela. 15. użytkownikiem konta bezpłatnego może być jedynie osoba fizyczna. 16. usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (dz. u. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 17. interia.pl zastrzega, że w serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do konta. możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od użytkownika. w przypadku możliwości weryfikacji tożsamości użytkownika biuro obsługi klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla adresu elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez użytkownika). 18. użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a interia.pl oświadcza, iż biuro obsługi klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa interia.pl nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 17 powyżej). 19. w celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do konta, użytkownik: a. będący jednocześnie abonentem jednego z operatorów telekomunikacyjnych oraz b. który wprowadził nr telefonu komórkowego do formularza rejestracyjnego, może skorzystać z usługi sms dostępnej na terenie rzeczypospolitej polskiej. 20. usługa sms polega na przyjmowaniu od użytkowników wiadomości sms dotyczących usług wskazanych na stronach w serwisu. 21. korzystać z usługi sms może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów telekomunikacyjnych. 22. w odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika wiadomość sms, serwis wygeneruje wiadomość na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość sms z kodem, który należy wprowadzić na stronie internetowej serwisu. 23. uzyskany przez użytkownika kod dostępu umożliwiający dostęp do zamawianej usługi wygasa: a. w przypadku niewpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do serwisów interia.pl przed upływem 24 godzin od wysłania go użytkownikowi przez serwis, b. po wpisaniu kodu dostępu na stronie internetowej serwisu umożliwiającej dostęp do określonego świadczenia. 24. opłaty za wysłanie sms są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych serwisu w miejscu, w którym został podany numer usługi sms. podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę vat we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. opłata za wysłanie sms pod wskazane powyżej numery nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. faktury dla klienta za wysłanie sms wystawia bezpośrednio operator gsm za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej. 25. reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w regulaminie. 26. interia.pl nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością. 27. usługodawcą usługi sms jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta sim użytkownika. 28. usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych: a. t-mobile: t-mobile polska s.a. siedziba: ul. marynarska 12, 02-674 warszawa krs 0000391193 regon 011417295 nip 526-10-40-567 kapitał zakładowy 471 mln złotych, kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.html b. orange polska s.a. al. jerozolimskie 160 02-326 warszawa krs orange polska s.a. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. warszawy xii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000010681 regon 012100784 nip 526-02-50-995 kapitał zakładowy orange polska s.a z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych  adres do korespondencji orange polska s.a. ul. jagiellońska 34, 96-100 skierniewice c. p4 sp. z o.o. ul. taśmowa 7, 02-677 warszawa tel: +48 22 319 40 00 d. polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, zarejestrowana w sądzie rejonowym dla m.st. warszawy xiii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr krs: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, nip 527-10-37-727, regon 011307968. ul. postępu 3, 02-676 warszawa tel. 601 102 601 i wyłącznie dla użytkowników kart sim na terenie polski. vii.  rozwiązanie umowy o świadczenie usług 1. użytkownik może rozwiązać umowę  na usługę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wybór opcji „usuwanie konta” w panelu konta użytkownika. wykonanie procedury usunięcia konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości konta i zablokowanie adresu elektronicznego. 2. interia.pl może rozwiązać umowę na warunkach regulaminu z powodu: a. istotnego naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu, tj.: i. użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale xii regulaminu, ii. nazwa adresu elektronicznego lub konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, iii. nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, iv. użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z regulaminem, v. użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, vi. użytkownik podejmie próbę wykorzystywania konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania z serwisów , działania na szkodę innych użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę interia.pl, vii. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta. viii. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez interia.pl  umotywowane obiektywnymi względami. sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez użytkownika podczas utworzenia konta pocztowego, ix. użytkownik cofnie zgody o których mowa w ust.4 powyżej i nie dokona zamówienia konta płatnego, b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej. 3. użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. uprawnienie do odstąpienia od umowy użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003ob2tu7go14je.pdf. 4. użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do biura obsługi klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie. 5. na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym upływie okresu wykupionego abonamentu. jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament, interia.pl nie uzyska potwierdzenia dokonania kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej, konto płatne wygasa z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 6. przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości sms lub wykupienie opcji konto płatnego wskutek skorzystania przez użytkownika z usługi sms lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot – organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych. 7. w przypadku konta płatnego umowa na usługę wygasa z dniem upływu okresu podstawowego abonamentu. każdy z użytkowników może: a. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości w sposób opisany w ust. 4 rozdz. vi regulaminu. w takim przypadku, w przypadku uchybienia terminu wniesienia stosownej opłaty na kolejny okres abonamentowy konto płatne automatycznie zmieni się w konto bezpłatne. w każdym momencie trwania usługi konta bezpłatnego, użytkownik może wnieść stosowną opłatę i zmienić zakres usługi na konto płatne. w takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych  w trybie ust. 5 rozdz. vi regulaminu zostanie wstrzymane. b. aktywować ponownie adres elektroniczny w okresie wygaszenia. viii. rejestracja 1. podając dane osobowe użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usługi wiąże się z podaniem przez użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które interia.pl będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. każdy użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez usługodawcę. 3. zasady dotyczące przetwarzania przez usługodawcę danych osobowych użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju konta lub usługi – informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych. 4. administratorem twoich danych osobowych jest  usługodawca – grupa interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w krakowie (31-946), przy ul. osiedle teatralne 9a. 5. informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w ramach ścieżki rejestracji, dodatkowo administrator wysyła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia umowy drogą mailową. 6. administrator informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl  publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej formie. 7. czynności opisane w rozdz. vi ust.7 lit. c powyżej mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących  informacje automatycznie, łączenie twoich danych z informacjami dotyczącymi twoich cech lub zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do twoich znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie). informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. w każdej chwili użytkownik może zrezygnować z profilowanego marketingu i aktywować konto płatne.  administrator przetwarza dane w powyższych celach na podstawie realizacji usprawiedliwionego interesu administratora danych. 8. administrator poza wskazanymi w nocie informacyjnej o której mowa w ust. 11 poniżej, przewiduje się następujące cele drugorzędne: a. przeniesienie danych do archiwum, b. audyty lub postępowania wyjaśniające, c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe, 9. w przypadku chęci skorzystania przez użytkownika z opcji konta bezpłatnego użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze korzystanie z usługi bez opłat wymaga od użytkownika wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w sposób umożliwiający interia.pl dokonywania operacji na danych osobowych użytkownika w celu kierowania do użytkownika spersonalizowanej reklamy. powyższe operacje na danych osobowych dokonywane są przez interia.pl z poszanowaniem praw użytkownika, umożliwiają interia.pl świadczenie usługi za darmo, gdyż dopasowanie reklam do preferencji użytkownika umożliwia interia.pl zarabianie na reklamach. 10. interia.pl będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z usługi w następujących celach: a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi, b. realizacji płatności za konto płatne lub inne opcje płatne dostępne w ramach usługi, c. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, d. analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę, e. poznawania preferencji reklamowych na podstawie sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności i wyświetlania reklam, które mogą lepiej odpowiadać zainteresowaniom użytkownika (w przypadku kont bezpłatnych), f. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika w przypadku uzyskania przez interia.pl wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści. 11. z chwilą potwierdzenia zawarcia umowy przez interia.pl, użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym .m.in.: a. podstawy prawnej przetwarzania danych, b. celów przetwarzania danych, c. odbiorców danych , d. zakresie przetwarzanych danych, e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa. ix. ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za: a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od interia.pl, b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, c. treść korespondencji wysyłanej przez użytkowników usługi, d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa, e. szkodę wynikającą z dostępu do konta użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od interia.pl, f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez użytkownika postanowień regulaminu. 2. interia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do konta (tzw. quota) w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie xv  regulaminu, korzystania z usługi w sposób niezgodny z regulaminem. przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła. 3. interia.pl zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach usługi, w sytuacji gdy, w trybie rozdz. xiv  regulaminu, zaobserwuje, że użytkownik korzysta z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej. x.  ceny i promocje 1. interia.pl zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen usługi zamieszczonych na stronie serwisu. ceny usług w zamówieniu złożonym przez użytkownika  przed wprowadzeniem zmian pozostają dla użytkownika wiążące. 2. ceny w ramach serwisu zawierają wszelkie należne i  podatki. 3. całkowita suma do zapłaty  przez użytkownika może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie kodu rabatowego. interia.pl  określi zasady przyznawania i wykorzystania kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków promocji. 4. promocje obowiązujące w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. xi.  zasady dokonywania płatności i zwrotu płatności 1. płatności można dokonać: a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez interia.pl i prezentowanego na stronach serwisu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego. b. użycie kodu promocyjnego w ramach działań promocyjno-marketingowych prowadzonych przez interia.pl lub inny podmiot (np. konkursów, gratyfikacji), c. poprzez zamówienie usługi sms. 2. termin płatności za zamówioną usługę w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy. nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę. 3. jeżeli użytkownik  dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. 4. konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów. 5. płatności za usługi mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. wykryte przez interia.pl lub operatora płatności payu s.a. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania. 6. dane użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora payu s.a. (za uprzednią zgodą użytkownika). 7. użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności payu s.a., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności payu s.a. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności payu s.a. będącego bankiem. 8. w celu dokonania płatności użytkownik winien podjąć działania określone w serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi. 9. wpłaty na rzecz interia.pl dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności payu s.a. z siedzibą w poznaniu (przy ul. grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr krs 0000274399). 10. okres świadczenia usługi kont odpłatnych, jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej. abonament obejmuje okres od momentu dokonania aktywacji opcji konto płatnego do momentu upływu okresu, na który został wykupiony abonament. w przypadku wniesienia przez użytkownika kolejnej opłaty abonamentowej okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament. 11. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi użytkownik posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp. 12. wnoszone przez użytkowników opłaty związane ze świadczeniem usługi przez interia.pl nie uwzględniają kosztów użytkowników związanych np. z uzyskaniem dostępu do internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania. 13. na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług, użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego  wyraża zgodę na dokumentowanie transakcji poprzez wystawianie i przekazywanie faktur (a także duplikatów faktur, faktur korygujących oraz not obciążeniowych i uznaniowych) drogą elektroniczną, zapisanych w formacie pdf na adres elektroniczny. 14. akceptując regulamin  użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego   akceptuje wyżej wymieniony sposób przekazywania i odbioru faktur. jednocześnie użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego   przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chwilą doręczenia wiadomośc

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4092

One word
nie - 6.21% (254)
ani - 4.18% (171)
użytkownik - 2.47% (101)
usług - 2.47% (101)
interia - 1.64% (67)
że - 1.61% (66)
kont - 1.59% (65)
przez - 1.59% (65)
interia.pl - 1.56% (64)
przy - 1.54% (63)
usługi - 1.3% (53)
pod - 1.27% (52)
dni - 1.12% (46)
praw - 1.12% (46)
- 1.1% (45)
użytkownika - 1.1% (45)
lub - 1.03% (42)
jest - 1% (41)
konta - 0.98% (40)
danych - 0.88% (36)
korzysta - 0.86% (35)
dostęp - 0.76% (31)
płatne - 0.73% (30)
raz - 0.66% (27)
- 0.66% (27)
regulamin - 0.64% (26)
przypadku - 0.61% (25)
płatności - 0.59% (24)
może - 0.51% (21)
oraz - 0.51% (21)
opłat - 0.51% (21)
okres - 0.49% (20)
mowa - 0.49% (20)
kod - 0.49% (20)
bez - 0.49% (20)
korzystania - 0.46% (19)
- 0.46% (19)
przetwarza - 0.46% (19)
adres - 0.46% (19)
serwis - 0.46% (19)
stron - 0.44% (18)
się - 0.44% (18)
przed - 0.44% (18)
osobowych - 0.42% (17)
świadczenie - 0.42% (17)
płatnego - 0.42% (17)
które - 0.39% (16)
umowy - 0.39% (16)
sms - 0.39% (16)
konto - 0.39% (16)
internet - 0.39% (16)
wiadomośc - 0.39% (16)
dla - 0.39% (16)
ale - 0.37% (15)
który - 0.37% (15)
czy - 0.37% (15)
cen - 0.37% (15)
wiadomości - 0.37% (15)
ich - 0.37% (15)
abonament - 0.34% (14)
regulaminu - 0.34% (14)
dział - 0.34% (14)
osób - 0.34% (14)
ramach - 0.32% (13)
usługa - 0.32% (13)
operator - 0.32% (13)
elektroniczną - 0.32% (13)
dnia - 0.32% (13)
jej - 0.29% (12)
ust. - 0.29% (12)
drogą - 0.29% (12)
świadczenia - 0.29% (12)
zakres - 0.29% (12)
stanowi - 0.27% (11)
s.a - 0.27% (11)
bezpłatne - 0.27% (11)
przetwarzania - 0.24% (10)
sąd - 0.24% (10)
dokona - 0.24% (10)
będą - 0.24% (10)
serwisu - 0.24% (10)
został - 0.24% (10)
tym - 0.24% (10)
określony - 0.24% (10)
reklam - 0.24% (10)
zgody - 0.24% (10)
s.a. - 0.24% (10)
wyżej - 0.24% (10)
zakresie - 0.24% (10)
umożliwia - 0.24% (10)
prawa - 0.22% (9)
sposób - 0.22% (9)
pośrednictwem - 0.22% (9)
inny - 0.22% (9)
okresu - 0.22% (9)
użytkowników - 0.22% (9)
usługę - 0.22% (9)
rejestru - 0.22% (9)
sp. - 0.22% (9)
dz. - 0.22% (9)
klienta - 0.22% (9)
warunkach - 0.22% (9)
opłaty - 0.22% (9)
sieci - 0.2% (8)
informacje - 0.2% (8)
bezpłatnego - 0.2% (8)
operatora - 0.2% (8)
ii. - 0.2% (8)
mnie - 0.2% (8)
którego - 0.2% (8)
zasad - 0.2% (8)
poprzez - 0.2% (8)
numer - 0.2% (8)
rozumieniu - 0.2% (8)
prawo - 0.2% (8)
regulaminu, - 0.17% (7)
umożliwiają - 0.17% (7)
wyłącznie - 0.17% (7)
powyżej - 0.17% (7)
konsument - 0.17% (7)
ul. - 0.17% (7)
stronie - 0.17% (7)
umowa - 0.17% (7)
opcji - 0.17% (7)
hasła - 0.17% (7)
interia.pl, - 0.17% (7)
- 0.17% (7)
korzystanie - 0.17% (7)
elektronicznego - 0.17% (7)
dane - 0.17% (7)
podstawie - 0.17% (7)
kart - 0.17% (7)
elektroniczny - 0.17% (7)
termin - 0.15% (6)
uzyska - 0.15% (6)
telekomunikacyjne - 0.15% (6)
internetowe - 0.15% (6)
wymaga - 0.15% (6)
strona - 0.15% (6)
płatnego, - 0.15% (6)
jego - 0.15% (6)
grupa - 0.15% (6)
usługi, - 0.15% (6)
wysyła - 0.15% (6)
telekomunikacyjny - 0.15% (6)
użytkownikowi - 0.15% (6)
użytkownika. - 0.15% (6)
czas - 0.15% (6)
zgodnie - 0.15% (6)
adresu - 0.15% (6)
odpowiedzi - 0.15% (6)
administrator - 0.15% (6)
dostępu - 0.15% (6)
system - 0.15% (6)
możliwości - 0.15% (6)
zgodę - 0.15% (6)
faktu - 0.15% (6)
innych - 0.15% (6)
prawnej - 0.15% (6)
osoba - 0.15% (6)
informacji - 0.15% (6)
krs - 0.15% (6)
także - 0.15% (6)
o.o. - 0.15% (6)
payu - 0.15% (6)
warunki - 0.12% (5)
automatycznie - 0.12% (5)
dowolne - 0.12% (5)
chwilą - 0.12% (5)
krajowego - 0.12% (5)
obu - 0.12% (5)
obsługi - 0.12% (5)
momencie - 0.12% (5)
dotyczące - 0.12% (5)
spółka - 0.12% (5)
sądowego - 0.12% (5)
oprogramowania - 0.12% (5)
odpowiedzialności - 0.12% (5)
telekomunikacyjnych - 0.12% (5)
stronach - 0.12% (5)
rozdz. - 0.12% (5)
polska - 0.12% (5)
przetwarzanie - 0.12% (5)
korzystać - 0.12% (5)
ile - 0.12% (5)
pocztowego - 0.12% (5)
niż - 0.12% (5)
będący - 0.12% (5)
działania - 0.12% (5)
podmiot - 0.12% (5)
kodu - 0.12% (5)
podany - 0.12% (5)
opłatą - 0.12% (5)
interia.pl. - 0.12% (5)
reklamowych - 0.12% (5)
faktur - 0.12% (5)
określonych - 0.12% (5)
żądanie - 0.12% (5)
odstąpienia - 0.12% (5)
przepisów - 0.12% (5)
płatności, - 0.12% (5)
ustawy - 0.12% (5)
wyboru - 0.12% (5)
wiadomości, - 0.12% (5)
być - 0.12% (5)
siedzibą - 0.12% (5)
krakowie - 0.12% (5)
celu - 0.12% (5)
każdy - 0.12% (5)
lipca - 0.12% (5)
jak - 0.1% (4)
warszawa - 0.1% (4)
internetowej - 0.1% (4)
będzie - 0.1% (4)
wycofanie - 0.1% (4)
zawarcia - 0.1% (4)
bok - 0.1% (4)
orange - 0.1% (4)
kapitał - 0.1% (4)
sposobu - 0.1% (4)
biuro - 0.1% (4)
preferencji - 0.1% (4)
ceny - 0.1% (4)
mogą - 0.1% (4)
zakładowy - 0.1% (4)
teatralne - 0.1% (4)
następuje - 0.1% (4)
twoich - 0.1% (4)
danych, - 0.1% (4)
umowę - 0.1% (4)
abonamentowej - 0.1% (4)
10. - 0.1% (4)
e-mail - 0.1% (4)
elektronicznej - 0.1% (4)
realizacji - 0.1% (4)
szczególności - 0.1% (4)
zasady - 0.1% (4)
wyrazi - 0.1% (4)
wykupiony - 0.1% (4)
dokonania - 0.1% (4)
cywilnego - 0.1% (4)
przepisami - 0.1% (4)
kodeksu - 0.1% (4)
przedsiębiorców - 0.1% (4)
interia.pl  - 0.1% (4)
konsumentem - 0.1% (4)
otrzyma - 0.1% (4)
formie - 0.1% (4)
akcji - 0.1% (4)
serwisie - 0.1% (4)
skorzystania - 0.1% (4)
prowadzenia - 0.1% (4)
portal - 0.1% (4)
określone - 0.1% (4)
regulaminu. - 0.1% (4)
warunkiem - 0.1% (4)
inne - 0.1% (4)
zastrzega - 0.1% (4)
rejonowy - 0.1% (4)
wniesienia - 0.1% (4)
nip - 0.1% (4)
31-946 - 0.1% (4)
płatne. - 0.1% (4)
wiadomość - 0.1% (4)
serwisu. - 0.1% (4)
partner - 0.1% (4)
szkody - 0.1% (4)
numerem - 0.1% (4)
www - 0.1% (4)
zwrot - 0.1% (4)
których - 0.1% (4)
pomocą - 0.1% (4)
udostępnianej - 0.1% (4)
wydział - 0.1% (4)
którym - 0.1% (4)
opłata - 0.1% (4)
poz. - 0.1% (4)
art. - 0.1% (4)
np. - 0.1% (4)
iii. - 0.1% (4)
upływu - 0.1% (4)
treść - 0.1% (4)
podstawowego - 0.1% (4)
niego - 0.1% (4)
której - 0.1% (4)
potwierdzenia - 0.07% (3)
zawarta - 0.07% (3)
jednocześnie - 0.07% (3)
krakowie, - 0.07% (3)
fizyczna - 0.07% (3)
użytkownika, - 0.07% (3)
danym - 0.07% (3)
roku - 0.07% (3)
umożliwiające - 0.07% (3)
płatniczą - 0.07% (3)
zapewnienia - 0.07% (3)
tj. - 0.07% (3)
odbiorcy - 0.07% (3)
terminu - 0.07% (3)
osoby - 0.07% (3)
11. - 0.07% (3)
wpłaty - 0.07% (3)
treści - 0.07% (3)
daje - 0.07% (3)
osobowości - 0.07% (3)
drodze - 0.07% (3)
postanowień - 0.07% (3)
tej - 0.07% (3)
okresu, - 0.07% (3)
konta. - 0.07% (3)
spam - 0.07% (3)
zawarcie - 0.07% (3)
można - 0.07% (3)
również - 0.07% (3)
niebędący - 0.07% (3)
rzecz - 0.07% (3)
zależny - 0.07% (3)
korespondencji - 0.07% (3)
xii - 0.07% (3)
upływem - 0.07% (3)
wysłanie - 0.07% (3)
komunikatów - 0.07% (3)
podlega - 0.07% (3)
związku - 0.07% (3)
czynności - 0.07% (3)
regon - 0.07% (3)
cywilnego  - 0.07% (3)
umożliwienie - 0.07% (3)
świadczona - 0.07% (3)
poczty - 0.07% (3)
t-mobile - 0.07% (3)
funkcjonalności - 0.07% (3)
formularza - 0.07% (3)
gdy - 0.07% (3)
wygasa - 0.07% (3)
gospodarczy - 0.07% (3)
handlowych - 0.07% (3)
każdej - 0.07% (3)
operacji - 0.07% (3)
internetu - 0.07% (3)
użytkownikom - 0.07% (3)
(np. - 0.07% (3)
szkodę - 0.07% (3)
telefonu - 0.07% (3)
transakcji - 0.07% (3)
niezgodnie - 0.07% (3)
przysługuje - 0.07% (3)
działań - 0.07% (3)
aktywować - 0.07% (3)
każdym - 0.07% (3)
uzyskania - 0.07% (3)
operatorów - 0.07% (3)
trzecich - 0.07% (3)
prowadzonego - 0.07% (3)
usług, - 0.07% (3)
zgód - 0.07% (3)
przeze - 0.07% (3)
wskazane - 0.07% (3)
kontakt - 0.07% (3)
dodatkowe - 0.07% (3)
sprawie - 0.07% (3)
trybie - 0.07% (3)
zastrzeżeniem - 0.07% (3)
świadczone - 0.07% (3)
przyjmuje - 0.07% (3)
prawem - 0.07% (3)
regulaminem - 0.07% (3)
swoje - 0.07% (3)
zamówienia - 0.07% (3)
wyrażenie - 0.07% (3)
dostępne - 0.07% (3)
postanowienia - 0.07% (3)
portalu - 0.07% (3)
konta, - 0.07% (3)
wyrażenia - 0.07% (3)
sobie - 0.07% (3)
udziela - 0.07% (3)
bezpłatnego, - 0.07% (3)
dowolnego - 0.07% (3)
celach - 0.07% (3)
powstałe - 0.07% (3)
poniżej - 0.07% (3)
promocji - 0.07% (3)
została - 0.07% (3)
profilowane - 0.07% (3)
odpowiednie - 0.07% (3)
wyniku - 0.07% (3)
łączenie - 0.07% (3)
możliwe - 0.07% (3)
techniczne - 0.07% (3)
świadczeniu - 0.07% (3)
uprawniony - 0.07% (3)
2002 - 0.07% (3)
prawa, - 0.07% (3)
rabat - 0.07% (3)
elektronicznego. - 0.05% (2)
ponosi - 0.05% (2)
rozwiązać - 0.05% (2)
tj.: - 0.05% (2)
panelu - 0.05% (2)
procedury - 0.05% (2)
odbiorców - 0.05% (2)
koncie - 0.05% (2)
będącego - 0.05% (2)
m.st. - 0.05% (2)
dokonywania - 0.05% (2)
cywilnego   - 0.05% (2)
pdf - 0.05% (2)
(tzw. - 0.05% (2)
dokonywane - 0.05% (2)
handlowe - 0.05% (2)
kosztów - 0.05% (2)
systemów - 0.05% (2)
abonament. - 0.05% (2)
pocztowych - 0.05% (2)
wykonania - 0.05% (2)
warszawy - 0.05% (2)
momentu - 0.05% (2)
obejmuje - 0.05% (2)
lit. - 0.05% (2)
opisane - 0.05% (2)
udostępniania - 0.05% (2)
601 - 0.05% (2)
zapisy - 0.05% (2)
vii. - 0.05% (2)
celów - 0.05% (2)
nazwa - 0.05% (2)
niezależnych - 0.05% (2)
usługodawcę - 0.05% (2)
obowiązujące - 0.05% (2)
zmieni - 0.05% (2)
zmian - 0.05% (2)
kolejny - 0.05% (2)
przypadku, - 0.05% (2)
abonament, - 0.05% (2)
takim - 0.05% (2)
opisany - 0.05% (2)
wyrazić - 0.05% (2)
abonamentu. - 0.05% (2)
przelewu - 0.05% (2)
sytuacji - 0.05% (2)
płatniczej - 0.05% (2)
karty - 0.05% (2)
poza - 0.05% (2)
jeżeli - 0.05% (2)
stanowią - 0.05% (2)
kodów - 0.05% (2)
elektronicznych - 0.05% (2)
promocyjnego - 0.05% (2)
zwrotu - 0.05% (2)
kolejnej - 0.05% (2)
promocje - 0.05% (2)
też - 0.05% (2)
partnera - 0.05% (2)
właściwych - 0.05% (2)
wykorzystywania - 0.05% (2)
przeznaczeniem, - 0.05% (2)
internetową - 0.05% (2)
stronę - 0.05% (2)
systemu - 0.05% (2)
viii. - 0.05% (2)
przypadki - 0.05% (2)
ochrony - 0.05% (2)
ix. - 0.05% (2)
2016 - 0.05% (2)
wysyłania - 0.05% (2)
rozporządzenie - 0.05% (2)
ustawie - 0.05% (2)
użyciu - 0.05% (2)
przetwarzać - 0.05% (2)
podania - 0.05% (2)
(na - 0.05% (2)
wprowadzenia - 0.05% (2)
osobowe - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
kartą - 0.05% (2)
badania - 0.05% (2)
przechowywania - 0.05% (2)
sim - 0.05% (2)
2017r. - 0.05% (2)
12, - 0.05% (2)
646 - 0.05% (2)
+48 - 0.05% (2)
tel. - 0.05% (2)
wpisana - 0.05% (2)
os. - 0.05% (2)
1219) - 0.05% (2)
jedn. - 0.05% (2)
trwania - 0.05% (2)
(tekst - 0.05% (2)
określa - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
www.interia.pl - 0.05% (2)
m.in. - 0.05% (2)
elektroniczną, - 0.05% (2)
sms, - 0.05% (2)
wartości - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
chwilą: - 0.05% (2)
indywidualne - 0.05% (2)
dostosowana - 0.05% (2)
aplikacji - 0.05% (2)
licencja - 0.05% (2)
wskazanym - 0.05% (2)
telefoniczne - 0.05% (2)
połączenie - 0.05% (2)
iv. - 0.05% (2)
oprogramowanie - 0.05% (2)
prawidłowej - 0.05% (2)
własnym - 0.05% (2)
rozwiązania - 0.05% (2)
zobowiązany - 0.05% (2)
zgodne - 0.05% (2)
rodzaj - 0.05% (2)
przeglądarki - 0.05% (2)
dostępem - 0.05% (2)
końcowego - 0.05% (2)
urządzenia - 0.05% (2)
usunięcia - 0.05% (2)
wysokości - 0.05% (2)
telekomunikacyjnego - 0.05% (2)
bezpłatnych - 0.05% (2)
wykupionego - 0.05% (2)
dostępny - 0.05% (2)
niniejszy - 0.05% (2)
oznacza - 0.05% (2)
ponownie - 0.05% (2)
dokument - 0.05% (2)
nadanie - 0.05% (2)
okresie - 0.05% (2)
wygaszenia - 0.05% (2)
ostatniego - 0.05% (2)
internet, - 0.05% (2)
elektronicznego, - 0.05% (2)
przestrzeni - 0.05% (2)
dyskowej - 0.05% (2)
związane - 0.05% (2)
obejmująca - 0.05% (2)
regulaminie, - 0.05% (2)
celach: - 0.05% (2)
elektronicznej. - 0.05% (2)
adresem - 0.05% (2)
mechanizmów - 0.05% (2)
późn. - 0.05% (2)
wskutek - 0.05% (2)
1800 - 0.05% (2)
171, - 0.05% (2)
(dz. - 0.05% (2)
świadczeniem - 0.05% (2)
dostępna - 0.05% (2)
opłacie - 0.05% (2)
korzyści - 0.05% (2)
wysłania - 0.05% (2)
sama - 0.05% (2)
domenie - 0.05% (2)
tożsamości - 0.05% (2)
prawnej, - 0.05% (2)
posiadająca - 0.05% (2)
jednostka - 0.05% (2)
prawna - 0.05% (2)
wiek - 0.05% (2)
regulaminie. - 0.05% (2)
wybrane - 0.05% (2)
licencji - 0.05% (2)
skład - 0.05% (2)
bezpośrednio - 0.05% (2)
siebie - 0.05% (2)
wypadku - 0.05% (2)
komandytowa - 0.05% (2)
nowe - 0.05% (2)
weryfikacji - 0.05% (2)
opcje - 0.05% (2)
zm.) - 0.05% (2)
2004 - 0.05% (2)
telekomunikacyjnej - 0.05% (2)
14. - 0.05% (2)
innej - 0.05% (2)
chwili - 0.05% (2)
pisemnej - 0.05% (2)
przedstawiciela - 0.05% (2)
użytkownikiem - 0.05% (2)
13. - 0.05% (2)
zgodny - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
osobowych, - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
przypomnienia - 0.05% (2)
wszystkich - 0.05% (2)
komórkowej - 0.05% (2)
wystawia - 0.05% (2)
zawierają - 0.05% (2)
sms. - 0.05% (2)
godzin - 0.05% (2)
serwisów - 0.05% (2)
umożliwiającej - 0.05% (2)
umożliwiający - 0.05% (2)
ograniczoną - 0.05% (2)
wskazanych - 0.05% (2)
użytkownika). - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
nowych - 0.05% (2)
uprawnień - 0.05% (2)
odpowiedzialnością - 0.05% (2)
nadaje - 0.05% (2)
upoważniony - 0.05% (2)
hasła, - 0.05% (2)
odpowiedniej - 0.05% (2)
aktualizowania - 0.05% (2)
rejestracyjnym - 0.05% (2)
wpisaną - 0.05% (2)
 w - 0.05% (2)
zgodność - 0.05% (2)
wpływu - 0.05% (2)
zgodę. - 0.05% (2)
wycofać - 0.05% (2)
dowolnym - 0.05% (2)
9a, - 0.05% (2)
przyjmuję - 0.05% (2)
zamian - 0.05% (2)
wariantu - 0.05% (2)
dokonano - 0.05% (2)
przypadkach - 0.05% (2)
ścieżki - 0.05% (2)
świadczy - 0.05% (2)
vi. - 0.05% (2)
użytkownik  - 0.05% (2)
umowy. - 0.05% (2)
ochronie - 0.05% (2)
podlegają - 0.05% (2)
przetwarzania, - 0.05% (2)
mojej - 0.05% (2)
12. - 0.05% (2)
którą - 0.05% (2)
formularzu - 0.05% (2)
udostępnienie - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
akceptacji - 0.05% (2)
- 0.05% (2)
rejestracji - 0.05% (2)
dopasowanie - 0.05% (2)
skorzystać - 0.05% (2)
powyższych - 0.05% (2)
osiedle - 0.05% (2)
potrzeb - 0.05% (2)
towarów - 0.05% (2)
marketingu - 0.05% (2)
profilowanie - 0.05% (2)
(31-946), - 0.05% (2)
pocztowego, - 0.05% (2)
dotyczących - 0.05% (2)
wycofaniem - 0.05% (2)
mogę - 0.05% (2)
Two words phrases
w przypadku - 0.56% (23)
przez użytkownika - 0.46% (19)
danych osobowych - 0.42% (17)
z usługi - 0.42% (17)
przez interia.pl - 0.32% (13)
w ramach - 0.32% (13)
korzystania z - 0.29% (12)
świadczenie usług - 0.27% (11)
drogą elektroniczną - 0.27% (11)
a interia.pl - 0.24% (10)
konto płatne - 0.24% (10)
za pośrednictwem - 0.22% (9)
na warunkach - 0.22% (9)
świadczenia usług - 0.22% (9)
usług drogą - 0.2% (8)
w rozumieniu - 0.2% (8)
konta bezpłatnego - 0.2% (8)
użytkownik może - 0.17% (7)
użytkownika w - 0.17% (7)
w ust. - 0.17% (7)
na podstawie - 0.17% (7)
o świadczenie - 0.17% (7)
usługi w - 0.17% (7)
interia.pl nie - 0.17% (7)
przetwarzania danych - 0.17% (7)
na stronie - 0.17% (7)
świadczenie usługi - 0.15% (6)
z o.o. - 0.15% (6)
w zakresie - 0.15% (6)
zgodnie z - 0.15% (6)
grupa interia.pl - 0.15% (6)
payu s.a. - 0.15% (6)
adresu elektronicznego - 0.15% (6)
z dnia - 0.15% (6)
w sposób - 0.15% (6)
usługi sms - 0.15% (6)
interia.pl za - 0.15% (6)
operatora płatności - 0.12% (5)
ust. 1 - 0.12% (5)
krajowego rejestru - 0.12% (5)
w celu - 0.12% (5)
siedzibą w - 0.12% (5)
1. interia.pl - 0.12% (5)
osobowych w - 0.12% (5)
na stronach - 0.12% (5)
i usług - 0.12% (5)
rejestru sądowego - 0.12% (5)
płatności payu - 0.12% (5)
polska s.a - 0.12% (5)
określonych w - 0.12% (5)
obsługi klienta - 0.12% (5)
prawo do - 0.12% (5)
z siedzibą - 0.12% (5)
rozdz. vi - 0.1% (4)
okresu podstawowego - 0.1% (4)
przypadku kont - 0.1% (4)
konta pocztowego - 0.1% (4)
do rejestru - 0.1% (4)
umowa o - 0.1% (4)
do konta - 0.1% (4)
adres elektroniczny - 0.1% (4)
interia.pl zastrzega - 0.1% (4)
dotyczące przetwarzania - 0.1% (4)
biuro obsługi - 0.1% (4)
o.o. sp. - 0.1% (4)
użytkownika z - 0.1% (4)
został wykupiony - 0.1% (4)
korzystanie z - 0.1% (4)
zgodę na - 0.1% (4)
rejestru przedsiębiorców - 0.1% (4)
polska s.a. - 0.1% (4)
sądowego pod - 0.1% (4)
korzystać z - 0.1% (4)
w serwisie - 0.1% (4)
orange polska - 0.1% (4)
który został - 0.1% (4)
konsumentem w - 0.1% (4)
ustawy z - 0.1% (4)
rozumieniu przepisów - 0.1% (4)
przepisów kodeksu - 0.1% (4)
w krakowie - 0.1% (4)
interia.pl lub - 0.1% (4)
usługi za - 0.1% (4)
w szczególności - 0.1% (4)
zgody na - 0.1% (4)
sp. k. - 0.1% (4)
za pomocą - 0.1% (4)
a także - 0.1% (4)
na który - 0.1% (4)
wysłanie sms - 0.07% (3)
ramach usługi - 0.07% (3)
na adres - 0.07% (3)
za wysłanie - 0.07% (3)
kapitał zakładowy - 0.07% (3)
wiadomości, że - 0.07% (3)
zawarcia umowy - 0.07% (3)
oraz w - 0.07% (3)
świadczeniu usług - 0.07% (3)
przeze mnie - 0.07% (3)
informacje dotyczące - 0.07% (3)
przy ul. - 0.07% (3)
mowa w - 0.07% (3)
operatorów telekomunikacyjnych - 0.07% (3)
od umowy - 0.07% (3)
konta bezpłatnego, - 0.07% (3)
o usług - 0.07% (3)
w drodze - 0.07% (3)
może być - 0.07% (3)
z użytkowników - 0.07% (3)
na usługę - 0.07% (3)
osoba fizyczna - 0.07% (3)
przypadku wyboru - 0.07% (3)
na przetwarzanie - 0.07% (3)
w formie - 0.07% (3)
lipca 2002 - 0.07% (3)
na żądanie - 0.07% (3)
konto płatne. - 0.07% (3)
okresu, na - 0.07% (3)
lub za - 0.07% (3)
przyjmuje do - 0.07% (3)
jest to - 0.07% (3)
przed upływem - 0.07% (3)
dnia 18 - 0.07% (3)
na danych - 0.07% (3)
jest w - 0.07% (3)
prawa do - 0.07% (3)
żądanie użytkownika - 0.07% (3)
komunikatów reklamowych - 0.07% (3)
konta użytkownika - 0.07% (3)
usługę w - 0.07% (3)
z interia.pl. - 0.07% (3)
konto bezpłatne - 0.07% (3)
– usługa - 0.07% (3)
usługi kont - 0.07% (3)
na czas - 0.07% (3)
– na - 0.07% (3)
okres świadczenia - 0.07% (3)
szkody powstałe - 0.07% (3)
niezgodnie z - 0.07% (3)
od dnia - 0.07% (3)
związku z - 0.07% (3)
pod numerem - 0.07% (3)
18 lipca - 0.07% (3)
o świadczeniu - 0.07% (3)
w krakowie, - 0.07% (3)
interia.pl sp. - 0.07% (3)
lub inny - 0.07% (3)
w wyniku - 0.07% (3)
interia.pl i - 0.07% (3)
użytkownik niebędący - 0.07% (3)
przez grupa - 0.07% (3)
użytkownik po - 0.07% (3)
interia.pl spółka - 0.07% (3)
konta płatnego, - 0.07% (3)
spółka z - 0.07% (3)
niebędący konsumentem - 0.07% (3)
kodeksu cywilnego  - 0.07% (3)
powstałe w - 0.07% (3)
do korzystania - 0.07% (3)
płatności za - 0.07% (3)
z regulaminem - 0.07% (3)
odstąpienia od - 0.07% (3)
ust. 4 - 0.07% (3)
przez sąd - 0.07% (3)
usługi świadczone - 0.07% (3)
z którego - 0.07% (3)
użytkownik otrzyma - 0.05% (2)
s.a. będącego - 0.05% (2)
każdym czasie - 0.05% (2)
wykupiony abonament, - 0.05% (2)
stronę internetową - 0.05% (2)
partnera operatora - 0.05% (2)
od użytkownika - 0.05% (2)
przypadku płatności - 0.05% (2)
ponosi odpowiedzialności - 0.05% (2)
ii. nazwa - 0.05% (2)
użytkownikowi przysługuje - 0.05% (2)
przez użytkowników - 0.05% (2)
działania na - 0.05% (2)
na szkodę - 0.05% (2)
osób trzecich - 0.05% (2)
e-mail podany - 0.05% (2)
umowy w - 0.05% (2)
konta pocztowego, - 0.05% (2)
jest automatycznie - 0.05% (2)
do odstąpienia - 0.05% (2)
dostępny pod - 0.05% (2)
nr krs - 0.05% (2)
przysługuje prawo - 0.05% (2)
do ostatniego - 0.05% (2)
sms lub - 0.05% (2)
przy użyciu - 0.05% (2)
przez usługodawcę - 0.05% (2)
będzie przetwarzać - 0.05% (2)
dostępu do - 0.05% (2)
niezależnych od - 0.05% (2)
nie ponosi - 0.05% (2)
przetwarzania danych, - 0.05% (2)
użytkownika postanowień - 0.05% (2)
w sprawie - 0.05% (2)
twoich danych - 0.05% (2)
osobowe użytkownik - 0.05% (2)
osiedle teatralne - 0.05% (2)
usługi, b. - 0.05% (2)
ramach ścieżki - 0.05% (2)
interia.pl będzie - 0.05% (2)
preferencji użytkownika - 0.05% (2)
w każdej - 0.05% (2)
skorzystania przez - 0.05% (2)
sobie prawo - 0.05% (2)
do wprowadzenia - 0.05% (2)
pośrednictwem operatora - 0.05% (2)
karty płatniczej - 0.05% (2)
płatniczą lub - 0.05% (2)
pośrednictwem systemu - 0.05% (2)
kartą płatniczą - 0.05% (2)
wygasa z - 0.05% (2)
dokonywane są - 0.05% (2)
konto płatnego - 0.05% (2)
kodu promocyjnego - 0.05% (2)
systemu płatności - 0.05% (2)
wyłącznie w - 0.05% (2)
dla użytkownika - 0.05% (2)
wyrazić zgodę - 0.05% (2)
takim przypadku, - 0.05% (2)
usług w - 0.05% (2)
usługi na - 0.05% (2)
w sytuacji - 0.05% (2)
ramach usługi, - 0.05% (2)
w takim - 0.05% (2)
i. użytkownik - 0.05% (2)
regulamin świadczenia - 0.05% (2)
może rozwiązać - 0.05% (2)
urządzenia końcowego - 0.05% (2)
jedn. dz. - 0.05% (2)
2017r. poz. - 0.05% (2)
os. teatralne - 0.05% (2)
przedsiębiorców prowadzonego - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy - 0.05% (2)
2002 r. - 0.05% (2)
zostaje zawarta - 0.05% (2)
udostępnianej za - 0.05% (2)
czas określony - 0.05% (2)
z chwilą: - 0.05% (2)
umowy przez - 0.05% (2)
opłata z - 0.05% (2)
z dostępem - 0.05% (2)
rozumieniu art. - 0.05% (2)
dostępem do - 0.05% (2)
3. usługa - 0.05% (2)
została dostosowana - 0.05% (2)
się na - 0.05% (2)
usługi można - 0.05% (2)
połączenie telefoniczne - 0.05% (2)
pod warunkiem - 0.05% (2)
wyrażenia zgód - 0.05% (2)
w jego - 0.05% (2)
opłatą z - 0.05% (2)
przypadku wariantu - 0.05% (2)
umowę na - 0.05% (2)
wariantu konta - 0.05% (2)
elektroniczną (tekst - 0.05% (2)
elektroniczną w - 0.05% (2)
przyjmuję do - 0.05% (2)
użytkownika. okres - 0.05% (2)
ograniczoną odpowiedzialnością - 0.05% (2)
spółka komandytowa - 0.05% (2)
(31-946), przy - 0.05% (2)
ul. osiedle - 0.05% (2)
teatralne 9a, - 0.05% (2)
wpisaną do - 0.05% (2)
rejonowy dla - 0.05% (2)
adresu elektronicznego, - 0.05% (2)
poczty elektronicznej. - 0.05% (2)
świadczona na - 0.05% (2)
– okres - 0.05% (2)
ostatniego dnia - 0.05% (2)
płatnego z - 0.05% (2)
drogą elektroniczną, - 0.05% (2)
– oznacza - 0.05% (2)
pod adresem - 0.05% (2)
w sieci - 0.05% (2)
przez interia.pl, - 0.05% (2)
internetu oraz - 0.05% (2)
w domenie - 0.05% (2)
jednostka nie - 0.05% (2)
posiadająca osobowości - 0.05% (2)
usługa sms - 0.05% (2)
16 lipca - 0.05% (2)
telekomunikacyjne (dz. - 0.05% (2)
171, poz. - 0.05% (2)
przez operatora - 0.05% (2)
zamian za - 0.05% (2)
mogę w - 0.05% (2)
2. interia.pl - 0.05% (2)
może skorzystać - 0.05% (2)
z przepisami - 0.05% (2)
w danym - 0.05% (2)
każdej chwili - 0.05% (2)
nie stanowi - 0.05% (2)
dnia 16 - 0.05% (2)
lipca 2004 - 0.05% (2)
późn. zm.) - 0.05% (2)
użytkownika. w - 0.05% (2)
opcji przypomnienia - 0.05% (2)
odpowiedniej opcji - 0.05% (2)
klienta lub - 0.05% (2)
nie nadaje - 0.05% (2)
na terenie - 0.05% (2)
w formularzu - 0.05% (2)
wiadomości sms - 0.05% (2)
kodu dostępu - 0.05% (2)
umożliwiającej dostęp - 0.05% (2)
użytkownikowi przez - 0.05% (2)
internetowej serwisu - 0.05% (2)
usługi sms. - 0.05% (2)
w regulaminie. - 0.05% (2)
warszawa krs - 0.05% (2)
m.st. warszawy - 0.05% (2)
gospodarczy krajowego - 0.05% (2)
pod nr - 0.05% (2)
i wyłącznie - 0.05% (2)
panelu konta - 0.05% (2)
danych osobowych, - 0.05% (2)
kont pocztowych - 0.05% (2)
dowolnym momencie - 0.05% (2)
umożliwia interia.pl - 0.05% (2)
wycofać tę - 0.05% (2)
zgodę. wycofanie - 0.05% (2)
zgody nie - 0.05% (2)
ma wpływu - 0.05% (2)
na zgodność - 0.05% (2)
z prawem - 0.05% (2)
przetwarzania, którego - 0.05% (2)
dokonano na - 0.05% (2)
podstawie mojej - 0.05% (2)
zgody przed - 0.05% (2)
jej wycofaniem - 0.05% (2)
z konta - 0.05% (2)
osobowych użytkownika - 0.05% (2)
podany przez - 0.05% (2)
skorzystać z - 0.05% (2)
usługi bez - 0.05% (2)
w zamian - 0.05% (2)
umożliwienie użytkownikom - 0.05% (2)
wyboru konta - 0.05% (2)
chwilą: a. - 0.05% (2)
płatnego w - 0.05% (2)
wpłaty opłaty - 0.05% (2)
zawarcie umowy - 0.05% (2)
o usługi - 0.05% (2)
regulaminu. w - 0.05% (2)
zgody o - 0.05% (2)
adres e-mail - 0.05% (2)
kodeksu cywilnego   - 0.05% (2)
Three words phrases
usług drogą elektroniczną - 0.2% (8)
o świadczenie usług - 0.15% (6)
przetwarzania danych osobowych - 0.12% (5)
krajowego rejestru sądowego - 0.12% (5)
sp. z o.o. - 0.12% (5)
operatora płatności payu - 0.12% (5)
danych osobowych w - 0.12% (5)
korzystania z usługi - 0.12% (5)
o.o. sp. k. - 0.1% (4)
w przypadku kont - 0.1% (4)
z o.o. sp. - 0.1% (4)
rejestru sądowego pod - 0.1% (4)
w rozumieniu przepisów - 0.1% (4)
biuro obsługi klienta - 0.1% (4)
na który został - 0.1% (4)
z usługi w - 0.1% (4)
przepisów kodeksu cywilnego - 0.1% (4)
rozumieniu przepisów kodeksu - 0.1% (4)
konsumentem w rozumieniu - 0.1% (4)
na warunkach określonych - 0.1% (4)
dotyczące przetwarzania danych - 0.07% (3)
do wiadomości, że - 0.07% (3)
interia.pl sp. z - 0.07% (3)
informacje dotyczące przetwarzania - 0.07% (3)
w przypadku wyboru - 0.07% (3)
interia.pl spółka z - 0.07% (3)
przeze mnie z - 0.07% (3)
na danych osobowych - 0.07% (3)
świadczeniu usług drogą - 0.07% (3)
umowa o świadczenie - 0.07% (3)
dnia 18 lipca - 0.07% (3)
rozdz. vi regulaminu - 0.07% (3)
przez grupa interia.pl - 0.07% (3)
z usługi sms - 0.07% (3)
a. w przypadku - 0.07% (3)
za wysłanie sms - 0.07% (3)
orange polska s.a. - 0.07% (3)
okresu, na który - 0.07% (3)
odstąpienia od umowy - 0.07% (3)
mowa w ust. - 0.07% (3)
korzystanie z usługi - 0.07% (3)
świadczenia usług drogą - 0.07% (3)
z dnia 18 - 0.07% (3)
grupa interia.pl spółka - 0.07% (3)
użytkownik niebędący konsumentem - 0.07% (3)
grupa interia.pl sp. - 0.07% (3)
szkody powstałe w - 0.07% (3)
niebędący konsumentem w - 0.07% (3)
przez interia.pl lub - 0.07% (3)
użytkownika na warunkach - 0.07% (3)
interia.pl zastrzega sobie - 0.07% (3)
o świadczeniu usług - 0.07% (3)
skorzystania przez użytkownika - 0.05% (2)
payu s.a. będącego - 0.05% (2)
został wykupiony abonament, - 0.05% (2)
pośrednictwem operatora płatności - 0.05% (2)
stronę internetową partnera - 0.05% (2)
na przetwarzanie danych - 0.05% (2)
rejestru przedsiębiorców krajowego - 0.05% (2)
ponosi odpowiedzialności za - 0.05% (2)
przepisów kodeksu cywilnego   - 0.05% (2)
partnera operatora płatności - 0.05% (2)
w przypadku płatności - 0.05% (2)
w takim przypadku, - 0.05% (2)
na stronę internetową - 0.05% (2)
interia.pl będzie przetwarzać - 0.05% (2)
danych osobowych użytkownika - 0.05% (2)
2002 r. o - 0.05% (2)
pośrednictwem systemu płatności - 0.05% (2)
za pośrednictwem systemu - 0.05% (2)
ograniczoną odpowiedzialnością spółka - 0.05% (2)
komandytowa z siedzibą - 0.05% (2)
ul. osiedle teatralne - 0.05% (2)
sobie prawo do - 0.05% (2)
w ramach ścieżki - 0.05% (2)
niezależnych od interia.pl, - 0.05% (2)
1. interia.pl nie - 0.05% (2)
w ramach usługi, - 0.05% (2)
e-mail podany przez - 0.05% (2)
regulamin świadczenia usług - 0.05% (2)
w szczególności w - 0.05% (2)
z dnia 16 - 0.05% (2)
w rozumieniu ustawy - 0.05% (2)
rejestru przedsiębiorców prowadzonego - 0.05% (2)
z 2017r. poz. - 0.05% (2)
jedn. dz. u. - 0.05% (2)
drogą elektroniczną (tekst - 0.05% (2)
w rozumieniu art. - 0.05% (2)
przez operatora telekomunikacyjnego - 0.05% (2)
nr 171, poz. - 0.05% (2)
telekomunikacyjne (dz. u. - 0.05% (2)
na świadczenie usługi - 0.05% (2)
z dostępem do - 0.05% (2)
do ostatniego dnia - 0.05% (2)
na żądanie użytkownika - 0.05% (2)
– usługa świadczona - 0.05% (2)
sąd rejonowy dla - 0.05% (2)
przedsiębiorców krajowego rejestru - 0.05% (2)
wpisaną do rejestru - 0.05% (2)
(31-946), przy ul. - 0.05% (2)
siedzibą w krakowie - 0.05% (2)
spółka komandytowa z - 0.05% (2)
z ograniczoną odpowiedzialnością - 0.05% (2)
lipca 2002 r. - 0.05% (2)
na warunkach licencji - 0.05% (2)
może rozwiązać umowę - 0.05% (2)
przypadku wyboru konta - 0.05% (2)
dla m.st. warszawy - 0.05% (2)
wydział gospodarczy krajowego - 0.05% (2)
m.st. warszawy xii - 0.05% (2)
wpisana do rejestru - 0.05% (2)
dostępu na stronie - 0.05% (2)
obsługi klienta lub - 0.05% (2)
rozumieniu ustawy z - 0.05% (2)
korzysta z usługi - 0.05% (2)
w związku z - 0.05% (2)
adres e-mail podany - 0.05% (2)
z chwilą: a. - 0.05% (2)
przypadku wariantu konta - 0.05% (2)
z usługi bez - 0.05% (2)
zgody przed jej - 0.05% (2)
na podstawie mojej - 0.05% (2)
przetwarzania, którego dokonano - 0.05% (2)
zgodność z prawem - 0.05% (2)
ma wpływu na - 0.05% (2)
mnie zgody nie - 0.05% (2)
zgodę. wycofanie przeze - 0.05% (2)
momencie wycofać tę - 0.05% (2)
mogę w dowolnym - 0.05% (2)
dnia 16 lipca - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of pomoc.poczta.interia.pl/news-nowy-regulamin-poczty-interia-pl,nId,2579690 by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.32583 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron