find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for konto.tvn.pl/zarejestruj.html

HTML Content

Title:

Konto TVN

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

konto.tvn.pl/zarejestruj.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=utf-8

Language:

en

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.67 score from seowykop.pl for:konto.tvn.pl/zarejestruj.html

Text on your page:

przepraszamy. aby poprawnie wyświetlić tę stronę, uaktualnij przeglądarkę lub włącz obsługę javascriptu! załóż nowe konto zarejestruj się przez: facebook twitter google * pola obowiązkowe imię: * nazwisko: wpisz swoje nazwisko ta informacja nie jest wymagana. nick: * twój adres email: * utwórz hasło: siła hasła hasło powinno zawierać co najmniej: 8 znaków w tym wielką i małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. * potwierdź swoje hasło: * * * oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania go. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów grupy kapitałowej tvn s.a. tj.: tvn s.a., tvn media sp. z o.o., tvn digital s.a. z siedzibą w warszawie, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. * zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:   kto jest administratorem twoich danych osobowych? administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe, jest tvn s.a. (dalej „tvn”) z siedzibą i adresem w warszawie przy ul. wiertniczej 166. tvn s.a. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest discovery inc. z siedzibą w stanach zjednoczonych ameryki (dalej „grupa tvn”).   z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez tvn? jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w serwisach tvn, możesz się skontaktować z przedstawicielem tvn, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: [email protected]   skąd tvn ma twoje dane? otrzymaliśmy twoje dane osobowe od ciebie podczas rejestracji konta tvn, a także później, w wyniku twojej aktywności w serwisach tvn. informacje o tobie pochodzą także z gromadzonych przez tvn plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie ciebie. dodatkowo, informacje o tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają ci dokonanie płatności online za usługi kupione od tvn. otrzymujemy od nich informację o statusie twojej płatności za usługę. w przypadku logowania się do konta tvn za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej ciebie – otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. facebook, google czy twitter. otrzymujemy od nich takie twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie. więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w polityce prywatności [dowiedz się więcej].   jaki jest cel i podstawa przetwarzania twoich danych osobowych przez tvn? tvn przetwarza twoje dane osobowe, aby umożliwić ci korzystanie z serwisów tvn, zapewnić obsługę twojego konta tvn i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania serwisów tvn, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować twoją aktywność w tych serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją konkursów oraz akcji promocyjnych. dane, które ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach tvn i naszych partnerów („partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych [dowiedz się więcej]. tvn jest uprawniony do przetwarzania twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z tobą poprzez zaakceptowanie przez ciebie regulaminu świadczenia usług), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości). podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes tvn. obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, zapewnienie obsługi twojego konta tvn, prowadzenie badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. [dowiedz się więcej]. w niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany/a. możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [dowiedz się więcej]. partnerzy, jako odrębni od tvn administratorzy danych osobowych, przetwarzają twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub twojej zgody.     czy musisz podać tvn swoje dane osobowe? podanie przez ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od ciebie. natomiast wymogiem zawarcia umowy z tvn (założenia konta tvn) jest podanie imienia, pseudonimu (nick) oraz adresu e-mail. jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli założyć dla ciebie konta tvn, co ograniczy ci możliwość korzystania z niektórych usług tvn. w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.   jakie masz uprawnienia wobec tvn w zakresie przetwarzanych danych? możesz żądać od tvn: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych. uprawnienia te możesz wykonać, gdy: - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez tvn; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;   - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający tvn sprawdzić prawidłowość twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; twoje dane nie są już potrzebne tvn ale mogą być potrzebne tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;   - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie twojej zgody lub umowy zawartej z tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez tvn do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.   w jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania twoich danych? masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:   - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony twoją szczególną sytuacją,   - dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.     komu tvn udostępnia twoje dane osobowe? tvn, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających tvn, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania. ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach tvn robotom internetowym, stosujemy mechanizm google recaptcha do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. z tego względu tvn może ujawnić google inc. adres ip twojego komputera.   jak długo tvn przechowuje twoje dane osobowe? tvn przechowuje twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. ponadto, tvn przechowuje twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. tvn przechowuje twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. tvn przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.   czy tvn przekazuje twoje dane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego? część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego. w takich przypadkach dane użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. w tym drugim przypadku tvn zabezpiecza twoje dane poprzez zawarcie z usługodawcami tvn umów zawierających tzw. standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez komisję europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu privacy shield (np. w przypadku usługi goolge recaptcha) lub innych podstaw transferu danych osobowych.   czy tvn profiluje twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na twoje prawa? profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. na podstawie monitorowania twojej aktywności w serwisach tvn wykonujemy analizy, których skutkiem jest: a)       optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników; b)      rekomendowanie treści zgodnych z twoim profilem oglądalności; c)       emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany; d)      rekomendowanie ofert dopasowanych do twojego profilu oglądalności i zachowań.     nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec ciebie, które mogłyby wpłynąć na twoje prawa. anuluj--> załóż konto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest tvn spółka akcyjna z siedzibą w warszawie 02-952, ul. wiertnicza 166. dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu, oraz zgodnie z udzielonymi przez użytkownika dyspozycjami. użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych zgodnie z regulaminem uniemożliwi rejestrację w serwisie. copyright © tvn s.a. zarządzaj plikami „cookies” | polityka prywatności | regulamin | kontakt

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1673

One word
nie - 6.63% (111)
tvn - 3.35% (56)
danych - 2.63% (44)
pod - 2.39% (40)
przetwarza - 2.03% (34)
dane - 1.85% (31)
- 1.67% (28)
ich - 1.67% (28)
twoje - 1.61% (27)
osobowych - 1.37% (23)
jest - 1.26% (21)
przez - 1.2% (20)
się - 1.14% (19)
że - 1.08% (18)
przetwarzania - 1.02% (17)
usług - 1.02% (17)
lub - 1.02% (17)
cel - 0.9% (15)
oraz - 0.9% (15)
podstaw - 0.84% (14)
twoich - 0.84% (14)
użytkownik - 0.78% (13)
osobowe - 0.72% (12)
czy - 0.66% (11)
jak - 0.66% (11)
konta - 0.66% (11)
tym - 0.6% (10)
użytkowników - 0.6% (10)
może - 0.54% (9)
tvn, - 0.54% (9)
wobec - 0.54% (9)
ciebie - 0.54% (9)
- 0.54% (9)
których - 0.54% (9)
dla - 0.48% (8)
interes - 0.48% (8)
które - 0.48% (8)
- 0.48% (8)
serwisach - 0.48% (8)
sprzeciw - 0.48% (8)
także - 0.42% (7)
przetwarzanie - 0.42% (7)
treści - 0.42% (7)
celu - 0.42% (7)
prawnie - 0.42% (7)
umowy - 0.42% (7)
jego - 0.36% (6)
celów - 0.36% (6)
zgodnie - 0.36% (6)
- 0.36% (6)
czas - 0.36% (6)
korzysta - 0.36% (6)
tych - 0.36% (6)
więcej - 0.36% (6)
możesz - 0.36% (6)
jej - 0.36% (6)
serwisów - 0.36% (6)
prawa - 0.36% (6)
informacji - 0.36% (6)
przy - 0.36% (6)
prawo - 0.36% (6)
s.a. - 0.36% (6)
osobowych, - 0.36% (6)
gdy - 0.3% (5)
one - 0.3% (5)
podstawie - 0.3% (5)
tvn. - 0.3% (5)
nas - 0.3% (5)
udostępnia - 0.3% (5)
twojej - 0.3% (5)
adres - 0.3% (5)
przechowuje - 0.3% (5)
reklam - 0.3% (5)
serwisu - 0.3% (5)
masz - 0.3% (5)
kontakt - 0.3% (5)
podanie - 0.3% (5)
ale - 0.3% (5)
podmiotów - 0.3% (5)
być - 0.3% (5)
płatności - 0.3% (5)
zawarte - 0.24% (4)
naszych - 0.24% (4)
przepisów - 0.24% (4)
zakresie - 0.24% (4)
tobą - 0.24% (4)
zainteresowań - 0.24% (4)
niektórych - 0.24% (4)
jako - 0.24% (4)
odniesieniu - 0.24% (4)
żądania - 0.24% (4)
danych: - 0.24% (4)
zostały - 0.24% (4)
przetwarzane - 0.24% (4)
okres - 0.24% (4)
podstawy - 0.24% (4)
wnieść - 0.24% (4)
roszczeń - 0.24% (4)
zautomatyzowane - 0.24% (4)
grup - 0.24% (4)
twojego - 0.24% (4)
aby - 0.24% (4)
regulamin - 0.24% (4)
[dowiedz - 0.24% (4)
siedzibą - 0.24% (4)
otrzymujemy - 0.24% (4)
google - 0.24% (4)
kto - 0.24% (4)
więcej]. - 0.24% (4)
jaki - 0.24% (4)
go. - 0.18% (3)
zapewniają - 0.18% (3)
np. - 0.18% (3)
cookie - 0.18% (3)
lat - 0.18% (3)
swoje - 0.18% (3)
tobie - 0.18% (3)
zapewnienie - 0.18% (3)
hasło - 0.18% (3)
preferencji - 0.18% (3)
związane - 0.18% (3)
osobowe? - 0.18% (3)
zawartej - 0.18% (3)
statystycznych - 0.18% (3)
odbywa - 0.18% (3)
uzasadnione - 0.18% (3)
nam - 0.18% (3)
drogą - 0.18% (3)
elektroniczną - 0.18% (3)
związku - 0.18% (3)
warszawie - 0.18% (3)
danych; - 0.18% (3)
osobowych. - 0.18% (3)
administratorem - 0.18% (3)
krajach - 0.18% (3)
rachunkowych - 0.18% (3)
usług, - 0.18% (3)
usługi - 0.18% (3)
mogą - 0.18% (3)
marketingu - 0.18% (3)
analizy - 0.18% (3)
przypadku - 0.18% (3)
zainteresowań, - 0.18% (3)
nich - 0.18% (3)
podatkowych - 0.18% (3)
ochrony - 0.18% (3)
profilu - 0.12% (2)
potrzebne - 0.12% (2)
użytkownika - 0.12% (2)
sposób - 0.12% (2)
dotyczących - 0.12% (2)
zgody - 0.12% (2)
już - 0.12% (2)
zgodę - 0.12% (2)
ustawą - 0.12% (2)
sytuacji - 0.12% (2)
zebrane - 0.12% (2)
oglądalności - 0.12% (2)
konto - 0.12% (2)
rekomendowanie - 0.12% (2)
załóż - 0.12% (2)
danych, - 0.12% (2)
usunięte - 0.12% (2)
decyzji - 0.12% (2)
niezgodnie - 0.12% (2)
grupy - 0.12% (2)
ofert - 0.12% (2)
zapoznałem - 0.12% (2)
facebook - 0.12% (2)
żądanie - 0.12% (2)
obsługę - 0.12% (2)
poziom - 0.12% (2)
krajach, - 0.12% (2)
przypadkach - 0.12% (2)
dobrowolne - 0.12% (2)
poza - 0.12% (2)
obszaru - 0.12% (2)
europejskiego - 0.12% (2)
archiwalnych - 0.12% (2)
danych. - 0.12% (2)
usunięcia - 0.12% (2)
istnienia - 0.12% (2)
twitter - 0.12% (2)
względu - 0.12% (2)
automatycznie - 0.12% (2)
zakończeniu - 0.12% (2)
nazwisko - 0.12% (2)
hasło: - 0.12% (2)
profilowanie - 0.12% (2)
zachowań - 0.12% (2)
znak - 0.12% (2)
zachowania - 0.12% (2)
recaptcha - 0.12% (2)
mechanizm - 0.12% (2)
programu - 0.12% (2)
wykonywania - 0.12% (2)
prawnej - 0.12% (2)
zapewnić - 0.12% (2)
nieprawidłowe - 0.12% (2)
prowadzenia - 0.12% (2)
serwisów, - 0.12% (2)
przepisy - 0.12% (2)
ile - 0.12% (2)
ciebie. - 0.12% (2)
regulaminu - 0.12% (2)
poprzez - 0.12% (2)
niezbędne - 0.12% (2)
dokonanie - 0.12% (2)
uprawniony - 0.12% (2)
wykonania - 0.12% (2)
rozliczalności - 0.12% (2)
roszczeń, - 0.12% (2)
dochodzenia - 0.12% (2)
jakości - 0.12% (2)
tj. - 0.12% (2)
ustawy - 0.12% (2)
takie - 0.12% (2)
przetwarzanych - 0.12% (2)
bezpośredniego, - 0.12% (2)
badania - 0.12% (2)
prowadzić - 0.12% (2)
cookies - 0.12% (2)
twoją - 0.12% (2)
prawa, - 0.12% (2)
prywatności - 0.12% (2)
wynikające - 0.12% (2)
wykonać - 0.12% (2)
działania - 0.12% (2)
tobą, - 0.12% (2)
oferowanych - 0.12% (2)
plików - 0.12% (2)
podstawą - 0.12% (2)
sprostowania - 0.12% (2)
interesu - 0.12% (2)
czyli - 0.12% (2)
osobowe, - 0.12% (2)
gdy: - 0.12% (2)
(dalej - 0.12% (2)
ograniczenia - 0.12% (2)
swoich - 0.12% (2)
dostępu - 0.12% (2)
danych? - 0.12% (2)
umożliwić - 0.12% (2)
uprawnienia - 0.12% (2)
166. - 0.12% (2)
inc. - 0.12% (2)
wymogiem - 0.12% (2)
kim - 0.12% (2)
uzasadnionego - 0.12% (2)
prawną - 0.12% (2)
tvn? - 0.12% (2)
jeśli - 0.12% (2)
swoją - 0.12% (2)
przetwarzaniem - 0.12% (2)
natomiast - 0.12% (2)
umożliwia - 0.12% (2)
skontaktować - 0.12% (2)
zautomatyzowanemu - 0.12% (2)
dopasowanych - 0.12% (2)
dochodzenie - 0.12% (2)
prowadzenie - 0.12% (2)
aktywności - 0.12% (2)
informacje - 0.12% (2)
uzasadniony - 0.12% (2)
ul. - 0.12% (2)
Two words phrases
danych osobowych - 1.37% (23)
twoje dane - 0.9% (15)
dane osobowe - 0.72% (12)
twoich danych - 0.66% (11)
przetwarzania danych - 0.48% (8)
zgodnie z - 0.36% (6)
danych osobowych, - 0.36% (6)
wobec przetwarzania - 0.36% (6)
konta tvn - 0.36% (6)
w serwisach - 0.36% (6)
na podstawie - 0.3% (5)
w celu - 0.3% (5)
sprzeciw wobec - 0.3% (5)
się w - 0.3% (5)
dla celów - 0.3% (5)
a także - 0.3% (5)
tvn przechowuje - 0.3% (5)
tvn s.a. - 0.3% (5)
dane są - 0.24% (4)
się więcej]. - 0.24% (4)
serwisach tvn - 0.24% (4)
umowy z - 0.24% (4)
odniesieniu do - 0.24% (4)
[dowiedz się - 0.24% (4)
do żądania - 0.24% (4)
w odniesieniu - 0.24% (4)
z tobą - 0.24% (4)
przechowuje twoje - 0.24% (4)
przez czas - 0.24% (4)
z siedzibą - 0.24% (4)
w związku - 0.18% (3)
dane osobowe? - 0.18% (3)
są przetwarzane - 0.18% (3)
  czy - 0.18% (3)
z usług - 0.18% (3)
masz prawo - 0.18% (3)
odbywa się - 0.18% (3)
przez okres - 0.18% (3)
danych osobowych. - 0.18% (3)
w krajach - 0.18% (3)
danych: dane - 0.18% (3)
użytkowników serwisu - 0.18% (3)
zawartej z - 0.18% (3)
się z - 0.18% (3)
prawo wnieść - 0.18% (3)
podatkowych i - 0.18% (3)
umowy zawarte - 0.18% (3)
drogą elektroniczną - 0.18% (3)
siedzibą w - 0.18% (3)
w warszawie - 0.18% (3)
możesz się - 0.18% (3)
otrzymujemy od - 0.18% (3)
osobowych przez - 0.18% (3)
konta tvn, - 0.18% (3)
osobowych jest - 0.12% (2)
użytkowników serwisów - 0.12% (2)
lub dochodzenia - 0.12% (2)
zapoznałem się - 0.12% (2)
dochodzenie roszczeń - 0.12% (2)
usług drogą - 0.12% (2)
istnienia podstawy - 0.12% (2)
prawnej i - 0.12% (2)
celu przetwarzania - 0.12% (2)
statystycznych i - 0.12% (2)
okres przez - 0.12% (2)
czas istnienia - 0.12% (2)
podstawy prawnej - 0.12% (2)
i celu - 0.12% (2)
przetwarzania danych. - 0.12% (2)
europejskiego obszaru - 0.12% (2)
osobowe? tvn - 0.12% (2)
dane użytkowników - 0.12% (2)
mogą być - 0.12% (2)
krajach, które - 0.12% (2)
z ustawą - 0.12% (2)
niezbędne do - 0.12% (2)
na twoje - 0.12% (2)
s.a. z - 0.12% (2)
od podmiotów - 0.12% (2)
ustawą o - 0.12% (2)
jest tvn - 0.12% (2)
dopasowanych do - 0.12% (2)
ma prawo - 0.12% (2)
dostępu do - 0.12% (2)
więcej informacji - 0.12% (2)
przez tvn? - 0.12% (2)
z przepisów - 0.12% (2)
w przypadku - 0.12% (2)
przepisów prawa, - 0.12% (2)
informacji o - 0.12% (2)
tvn, co - 0.12% (2)
się do - 0.12% (2)
serwisów tvn, - 0.12% (2)
z tobą, - 0.12% (2)
płatności za - 0.12% (2)
dane osobowe, - 0.12% (2)
są nieprawidłowe - 0.12% (2)
reklam do - 0.12% (2)
tvn za - 0.12% (2)
dane nie - 0.12% (2)
są już - 0.12% (2)
przetwarzane niezgodnie - 0.12% (2)
z przetwarzaniem - 0.12% (2)
zostały zebrane - 0.12% (2)
uzasadnionego interesu - 0.12% (2)
dokonanie płatności - 0.12% (2)
się na - 0.12% (2)
umowy zawartej - 0.12% (2)
informacje o - 0.12% (2)
aktywności w - 0.12% (2)
ochrony danych - 0.12% (2)
osobowych.   - 0.12% (2)
wnieść sprzeciw - 0.12% (2)
ustawy o - 0.12% (2)
prawnie uzasadnionego - 0.12% (2)
od ciebie - 0.12% (2)
twoich zainteresowań, - 0.12% (2)
danych jest - 0.12% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of konto.tvn.pl/zarejestruj.html by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.78304 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron