find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for info.poczta.interia.pl/regulamin/

HTML Content

Title:

Regulamin Interia Poczta – InfoPoczta

Description:

Keywords:

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

info.poczta.interia.pl/regulamin/

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl-pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.02 score from seowykop.pl for:info.poczta.interia.pl/regulamin/

Text on your page:

regulamin świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez grupa interia.pl spółka z o.o. sp. k. i.definicje: ii. postanowienia ogólne iii. odstąpienie, wypowiedzenie umowy iv. rejestracja v. ograniczenia techniczne i merytoryczne vi. płatności i formy rozliczeń vii. obowiązki i uprawnienia interia.pl viii. obowiązki i uprawnienia użytkownika ix.konto portalowe x. serwis forum xi.postępowanie reklamacyjne xii. zablokowanie konta użytkownika xiii. poufność xiv. postanowienia końcowe i. definicje: interia.pl – grupa interia.pl spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w krakowie (adres: os. teatralne 9a, 31-946 kraków nip: 5272644300 dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej spółki). regulamin – niniejszy dokument. usługa – nadanie adresu elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach interia.pl, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej. konto portalowe – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej interia.pl określona unikalnym identyfikatorem dostępna przez internet po dokonaniu autoryzacji, wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z serwisów. konto bezpłatne – usługa świadczona na warunkach określonych w regulaminie, w tym składająca się z usług personalizowania treści reklamowych przesyłanych użytkownikowi przez interia.pl, która może zostać rozszerzona na wyraźne życzenie użytkownika o opcję konto premium za dodatkową opłatą. konto – konto bezpłatne, konto bezpłatne z opcją konto premium. partner – oznacza podmiot współpracujący z interia.pl. serwis – system stron www o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego użytkownik może zarządzać usługą, dostępny pod adresem http://poczta.interia.pl/. serwisy – oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci internet stworzone przez interia.pl lub partnerów, umożliwiające użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez interia.pl lub partnerów, a także innych zasobów sieci internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć internet, udostępniane przez interia.pl pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują interia.pl. portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci internet, stworzoną przez interia.pl, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez interia.pl lub partnerów, a także innych światowych zasobów internetu oraz realizację operacji handlowych przez internet, udostępnianą przez interia.pl w domenie www.interia.pl. konto premium – rozszerzenie za określoną opłatą stałą (opłata abonamentowa) na życzenie użytkownika funkcjonalności konta bezpłatnego o funkcjonalności określone na stronie http://pomoc.poczta.interia.pl/nhtml/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-platnego,nid,2136311. adres elektroniczny – to indywidualne, wybrane przez użytkownika oznaczenie w domenie poczta.fm, interia.pl, interia.eu, znajomi.pl lub innej będącej w ofercie kont pocztowych interia.pl nadawane przez interia.pl umożliwiające wymianę informacji za pomocą usługi. umowa – umowa zawarta na świadczenie usługi na warunkach określonych w regulaminie. użytkownik – druga strona umowy zawartej z interia.pl., upoważniona do korzystania z usługi za pośrednictwem konta. spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php). usługa sms – usługa o podwyższonej opłacie tj. publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. nr 171, poz. 1800 ze poz. zm.): ++++a. świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą w wysokości procentu wartości sms, ++++b. której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach serwisu. ii. postanowienia ogólne 1. z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji i akceptacji regulaminu osoba zarejestrowana: ++++a. uzyskuje status użytkownika, ++++b. zawiera umowę. 2. użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie interia.pl. 3. chwilą zawarcia umowy: ++++a. jest moment zarejestrowania się w serwisie i akceptacji regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie usługi, lub ++++b. w przypadku rozszerzenia funkcjonalności konta bezpłatnego o opcję konto premium umowa dochodzi do skutku w momencie dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez użytkownika (data sprzedaży). 4. przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w postaci udostępnienia: konta bezpłatnego lub konta bezpłatnego z opcją konto premium, konta portalowego uprawniającego do korzystania z serwisów. 5. interia.pl udziela zgody na korzystanie z usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej interia.pl za pomocą dowolnego programu – klienta obsługującego protokół pop3, imap lub inny oraz stron serwisu: ++++a. na warunkach licencji w przypadku kont bezpłatnych nieodpłatnej (licencja typu adware) pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na adres elektroniczny nadany w systemie informatycznym interia.pl, ++++b. na warunkach licencji odpłatnej w przypadku kont bezpłatnych z opcją konto premium. 6. wyrażenie zgody określone w ust.5 lit. a powyżej jest realizowane poprzez zaznaczenie określonego pola w ramach procedury rejestracji. 7. korzystanie z konta może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści regulaminu na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, a interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez użytkownika przy korzystaniu z usługi. 8. wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane. 9. parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka świadczonych usług pocztowych oraz sposób ich zamawiania dostępne są na stronach serwisu pod adresem http://pomoc.poczta.interia.pl/nhtml/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-platnego,nid,2136311. 10. podstawowa funkcjonalność konta bezpłatnego może zostać rozszerzona za określoną odpłatnością (opłata abonamentowa) przez skorzystanie przez użytkownika z opcji konto premium. 11. konta będące w ofercie niezaznaczone jako bezpłatne są kontami wyłącznie udostępnianymi za odpłatnością. 12. wymagania techniczne, a także informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi i o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez interia.pl do systemu teleinformatycznego użytkownika oraz inne zagadnienia, nieujęte w regulaminie, zawiera regulamin świadczenia usług przez interia.pl, dostępny pod adresem http://firma.interia.pl/regulamin. 13. usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (dz. u. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 14. interia.pl zastrzega, że w serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do konta. możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od użytkownika. w przypadku możliwości weryfikacji tożsamości użytkownika biuro obsługi klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla adresu elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez użytkownika). 15. użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a interia.pl oświadcza, iż biuro obsługi klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa interia.pl nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 14 powyżej). 16. w celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do konta, użytkownik: ++++a. będący jednocześnie abonentem jednego z operatorów telekomunikacyjnych oraz ++++b. który wprowadził nr telefonu komórkowego do formularza rejestracyjnego, ++++c. może skorzystać z usługi sms dostępnej na terenie rzeczypospolitej polskiej. 17. usługa sms polega na przyjmowaniu od użytkowników wiadomości sms dotyczących usług wskazanych na stronach w serwisu. 18. korzystać z usługi sms może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów telekomunikacyjnych. 19. w odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika wiadomość sms, serwis wygeneruje wiadomość na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość sms z kodem, który należy wprowadzić na stronie internetowej serwisu. 20. uzyskany przez użytkownika kod dostępu umożliwiający dostęp do zamawianej usługi wygasa: ++++a. w przypadku niewpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do serwisów interia.pl przed upływem 24 godzin od wysłania go użytkownikowi przez serwis, ++++b. po wpisaniu kodu dostępu na stronie internetowej serwisu umożliwiającej dostęp do określonego świadczenia. 21. opłaty za wysłanie sms są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych serwisu w miejscu, w którym został podany numer usługi sms. podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę vat we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. opłata za wysłanie sms pod wskazane powyżej numery nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. faktury dla klienta za wysłanie sms wystawia bezpośrednio operator gsm za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej. 22. usługę świadczy grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w krakowie, os. teatralne 9a, 31-946 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w krajowym rejestrze sądowym przez sąd rejonowy w krakowie, xi wydział krajowego rejestru sądowego pod numerem krs – 416593, nip 5272644300 23. kontakt z interia.pl: ++++a. tel. +48 12 646 28 12, ++++b. fax. + 48 12 646 27 10 ++++c. e-mail: bok@firma.interia.pl ++++d. adres: os. teatralne 9a 31-946 kraków 24. umowa jest zawierana na czas: ++++a. nieokreślony w przypadku konta bezpłatnego i konta portalowego licząc od daty rejestracji, ++++b. określony w przypadku konta bezpłatnego z opcją konto premium, który został wybrany przez użytkownika podczas dokonywania wyboru o rozszerzeniu konta bezpłatnego o opcję konto premium. 25. reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w regulaminie. 26. interia.pl nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością. 27. usługodawcą usługi sms jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta sim użytkownika. 28. usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych: t-mobile: t-mobile polska s.a. siedziba: ul. marynarska 12, 02-674 warszawa krs 0000391193 regon 011417295 nip 526-10-40-567 kapitał zakładowy 471 mln złotych, kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.html orange orange polska s.a. al. jerozolimskie 160 02-326 warszawa krs orange polska s.a. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. warszawy xii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000010681 regon 012100784 nip 526-02-50-995 kapitał zakładowy orange polska s.a z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych adres do korespondencji orange polska s.a. ul. jagiellońska 34, 96-100 skierniewice play p4 sp. z o.o. ul. taśmowa 7, 02-677 warszawa tel: +48 22 319 40 00 plus polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, zarejestrowana w sądzie rejonowym dla m.st. warszawy xiii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr krs: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, nip 527-10-37-727, regon 011307968. ul. postępu 3, 02-676 warszawa tel. 601 102 601 i wyłącznie dla użytkowników kart sim na terenie polski. iii. odstąpienie, wypowiedzenie umowy 1. użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. uprawnienie do odstąpienia od umowy użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003ob2tu7go14je.pdf. 2. użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do biura obsługi klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie. 3. interia.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązana umowy: ++++a. w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usługi. usunięcie tych danych przez interia.pl, na wniosek użytkownika, równoważne jest z usunięciem konta tego użytkownika, ++++b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto). zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy kont bezpłatnych z opcją konto premium, ++++c. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej. skutek wypowiedzenia umów o korzystanie z usługi w ramach kont bezpłatnych z opcją konto premium następuje pod warunkiem zwrotu użytkownikowi opłaty abonamentowej w zakresie w jakim wykupiona usługa pozostała niewykorzystana. 4. w przypadku określonym w ust. 3 po rozwiązaniu umowy, interia.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia konta wraz z zawartością. 5. interia.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: ++++a. użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale xii regulaminu, ++++b. nazwa adresu elektronicznego lub konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, ++++c. nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, ++++d. użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z regulaminem, ++++e. użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, ++++f. użytkownik podejmie próbę wykorzystywania konta lub konta portalowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad netykiety sieciowej, działania na szkodę innych użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę interia.pl, ++++g. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta. 6. zważywszy na charakter prawny licencji udzielonej użytkownikowi konta bezpłatnego, interia.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli użytkownik cofnie zgodę, o której mowa w ust. 5 a rozdziału ii (nie dotyczy kont bezpłatnych z opcją konto premium). iv. rejestracja 1. warunkiem korzystania z usługi jest rejestracja użytkownika oraz akceptacja regulaminu na zasadach określonych poniżej. 2. użytkownik oświadcza, że: ++++a. ma świadomość, że świadczenie usługi wiąże się z podaniem przez użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które interia.pl będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ++++b. w przypadku odpowiedniego skonfigurowania przez użytkownika oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z usługi, interia.pl oraz partnerzy mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisów interia.pl z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii oraz przetwarzać powyższe dane w celach odpowiedniego dostosowania wyświetlanych treści oraz przesyłanych użytkownikowi informacji handlowych, w tym wiadomości przesyłanych przez interia.pl drogą elektroniczną na adres elektroniczny. przetwarzanie powyższych danych będzie dokonywane w odseparowaniu od danych osobowych podanych przez użytkownika, w szczególności dane te nie będą umożliwiać określenia tożsamości danego użytkownika bez wykorzystania nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 3. użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: ++++a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, ++++b. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 4. interia.pl na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych w związku z świadczeniem usługi. 5. użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez przesłanie specjalnego formularza na piśmie do biura obsługi klienta, przy czym zgłoszenie żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na warunkach ust.2 rozdziału iii regulaminu. 6. użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych, przy pomocy ustawień konta w części „dane użytkownika”. 7. użytkownik samodzielnie decyduje o podaniu danych identyfikacyjnych oraz innych sposobach przywrócenia hasła. interia.pl nie odpowiada za brak możliwości weryfikacji uprawnień użytkownika do konta w przypadku, gdy żaden z wybranych przez użytkownika sposobów przywrócenia hasła lub udzielenia dostępu do konta nie działa. 8. użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z internetu i korzystania z usługi. 9. osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jej konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału interia.pl. v. ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za: ++++a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od interia.pl, ++++b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, ++++c. treść korespondencji wysyłanej przez użytkowników usługi, ++++d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa, ++++e. szkodę wynikającą z dostępu do konta użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od interia.pl, ++++f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez użytkownika postanowień regulaminu. 2. interia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do konta (tzw. quota) w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie ust. 3 rozdziału xii regulaminu, korzystania z usługi w sposób niezgodny z regulaminem. przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła. 3. interia.pl zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach usługi, w sytuacji gdy, w trybie ust. 3 rozdziału xii regulaminu, zaobserwuje, że użytkownik korzysta z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej. vi. płatności i formy rozliczeń 1. konta bezpłatne z opcją konto premium wykupywane lub przedłużane są realizowane poprzez: ++++a. obciążenie karty płatniczej umożliwiającej przeprowadzenie takiej transakcji (kredytowej, debetowej itd.) ++++b. przelew bankowy, w tym zlecany drogą elektroniczną za pomocą takich systemów, jak payu, ++++c. użycie kodu promocyjnego w ramach działań promocyjno-marketingowych prowadzonych przez interia.pl lub inny podmiot (np. konkursów, gratyfikacji), ++++d. system mikropłatności yetipay ++++e. usługę sms. 2. płatności za usługi w serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. wykryte przez interia.pl lub operatora płatności payu s.a. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania. 3. dane użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora payu s.a. (za uprzednią zgodą użytkownika). 4. użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności payu s.a., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: ++++a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności payu s.a. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, ++++b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności payu s.a. będącego bankiem. 5. w celu dokonania płatności użytkownik winien podjąć działania określone w serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi. 6. wpłaty na rzecz interia.pl dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności payu s.a. z siedzibą w poznaniu (przy ul. grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr krs 0000274399). 7. okres świadczenia usługi kont bezpłatnych z opcją konto premium, jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej. abonament obejmuje okres od momentu dokonania aktywacji opcji konto premium do momentu upływu okresu, na który został wykupiony abonament. w przypadku wniesienia przez użytkownika kolejnej opłaty abonamentowej okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament. 8. interia.pl zobowiązuje się do wystawienia i wysłania paragonu pocztą elektroniczną za zamówione usługę, lub na żądanie określone w formularzu generowania płatności fakturę vat w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek interia.pl w oparciu o dane określone w ustawieniach konta. 9. na co najmniej 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym upływie okresu wykupionego abonamentu. jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament, interia.pl nie uzyska potwierdzenia dokonania kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej, w przypadku kont bezpłatnych z opcją konto premium przejdzie w tryb konta bezpłatnego i cofnięte zostaną uprawnienia/przywileje wynikające z podwyższonej funkcjonalności opcji konto premium. 10. przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości sms lub wykupienie opcji konto premium wskutek skorzystania przez użytkownika z usługi sms lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot – organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych. 11. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi użytkownik posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp. 12. rozwiązanie umowy z powodu działań podejmowanych przez użytkownika a niezgodnych z przepisami prawa lub regulaminem przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat. 13. wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć użytkownika do końca okresu, na który został wykupiony abonament. 14. wnoszone przez użytkowników opłaty związane ze świadczeniem usługi przez interia.pl nie uwzględniają kosztów użytkowników związanych np. z uzyskaniem dostępu do internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania. vii. obowiązki i uprawnienia interia.pl 1. interia.pl dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi. 2. interia.pl zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. interia.pl w ramach wiadomości przesyłanych użytkownikowi na podstawie rozdziału ii ust. 5 lit. a regulaminu, nie udostępnia danych osobowych użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, których produkty i usługi są reklamowane w powyższych wiadomościach. 3. interia.pl zastrzega sobie prawo do: ++++a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi w przypadku, gdy użytkownik rażąco naruszy postanowienia regulaminu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez interia.pl. ++++b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na koncie, jeżeli użytkownik konta nie logował się do konta przez okres dłuższy niż 90 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia, nie dotyczy kont bezpłatnych z aktywną opcją konto premium. ++++c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze kosz oraz spam, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia. usuwanie wiadomości z folderu kosz nie dotyczy to użytkowników kont bezpłatnych z aktywną opcją konto premium. ++++d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia. ++++e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów ip, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów . ++++f. zakończenia świadczenia usługi poprzez zamknięcie części lub całości serwisu, po opublikowaniu na stronach serwisu odpowiedniej informacji. ++++g. kasowania wiadomości reklamowych, zawierających treści reklamowe przesyłane przez interia.pl (w tym na zlecenie innych osób), jeżeli są one starsze niż 60 dni i nie zostały przeczytane przez użytkownika. ++++h. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach oferty i społeczności do folderu kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila). 4. interia.pl dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach interia.pl, w szczególności interia.pl nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku kont bezpłatnych dla logowania, a w przypadku kont bezpłatnych z opcją konto premium dla sesji. 5. interia.pl zobowiązuje się do świadczenia usługi, za którą użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy lub naruszenia regulaminu. 6. w przypadku zgłoszenia przez użytkownika usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, interia.pl na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów. 7. interia.pl zastrzega sobie prawo do: ++++a. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników na stronach serwisu, ++++b. wysyłania na konta użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach interia.pl. 8. w odniesieniu do kont bezpłatnych z opcją konto premium, w przypadku wystąpienia zawinionych przez interia.pl przerw w ciągłości świadczenia usługi trwających ponad 48 godzin, interia.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia o 1 miesiąc okresu, na który został wykupiony abonament, na koszt interia.pl. 9. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za: ++++a. sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, ++++b. materiały i dane pobrane z sieci internet, w szczególności od innych użytkowników, ++++c. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, ++++d. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od interia.pl (działanie osób trzecich). 10. interia.pl zastrzega sobie prawo do nieujawniania hasła do konta e-mail po śmierci użytkownika. 11. użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia w razie śmierci hasła dostępowego do konta e-mail rodzinie poprzez skierowanie do interia.pl stosownego oświadczenia na piśmie. 12. interia.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika w przypadku uzyskania przez interia.pl wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści. viii. obowiązki i uprawnienia użytkownika 1. użytkownik zobowiązany jest do informowania interia.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutku doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane. 2. użytkownik ma prawo do korzystania z usługi konta bezpłatnego, konta portalowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta lub konta portalowego do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. 4. interia.pl nie będzie udostępniać danych osobowych użytkowników usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. ix. konto portalowe 1. funkcjonalność konta portalowego służy użytkownikowi do: ++++a. korzystania z serwisów ++++b. zarządzania: ++++++++i. danymi identyfikacyjnymi w tym upublicznianie danych

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4018

One word
nie - 6.17% (248)
ani - 4.58% (184)
użytkownik - 2.61% (105)
kont - 2.51% (101)
interia.pl - 2.24% (90)
usług - 1.84% (74)
przez - 1.64% (66)
przy - 1.39% (56)
konta - 1.34% (54)
że - 1.27% (51)
jest - 1.22% (49)
praw - 1.19% (48)
usługi - 1.19% (48)
użytkownika - 1.17% (47)
pod - 1.12% (45)
- 1.07% (43)
lub - 1.07% (43)
dni - 1% (40)
bez - 0.95% (38)
dostęp - 0.87% (35)
korzysta - 0.85% (34)
konto - 0.8% (32)
raz - 0.8% (32)
one - 0.8% (32)
danych - 0.7% (28)
regulamin - 0.67% (27)
serwis - 0.67% (27)
się - 0.62% (25)
przypadku - 0.62% (25)
dział - 0.62% (25)
oraz - 0.6% (24)
- 0.57% (23)
premium - 0.55% (22)
adres - 0.52% (21)
czy - 0.52% (21)
wiadomości - 0.52% (21)
mowa - 0.5% (20)
płatności - 0.5% (20)
ich - 0.47% (19)
++++b. - 0.47% (19)
++++a. - 0.47% (19)
- 0.47% (19)
abonament - 0.45% (18)
stron - 0.42% (17)
przed - 0.42% (17)
kod - 0.42% (17)
bezpłatne - 0.4% (16)
internet - 0.4% (16)
korzystania - 0.4% (16)
prawo - 0.4% (16)
umowy - 0.4% (16)
który - 0.4% (16)
sms - 0.4% (16)
może - 0.4% (16)
użytkowników - 0.37% (15)
świadczenia - 0.37% (15)
dane - 0.35% (14)
opcją - 0.35% (14)
regulaminu - 0.35% (14)
będą - 0.35% (14)
operator - 0.32% (13)
został - 0.32% (13)
okres - 0.32% (13)
inny - 0.32% (13)
osób - 0.3% (12)
system - 0.3% (12)
bezpłatnych - 0.3% (12)
serwisu - 0.3% (12)
określony - 0.3% (12)
tym - 0.27% (11)
sobie - 0.27% (11)
sieci - 0.27% (11)
jak - 0.27% (11)
hasła - 0.27% (11)
dla - 0.27% (11)
świadczenie - 0.27% (11)
bezpłatnego - 0.27% (11)
użytkownikowi - 0.27% (11)
zastrzega - 0.27% (11)
s.a - 0.27% (11)
umożliwia - 0.27% (11)
interia.pl, - 0.27% (11)
korzystanie - 0.27% (11)
jej - 0.25% (10)
portal - 0.25% (10)
określone - 0.25% (10)
ii. - 0.25% (10)
s.a. - 0.25% (10)
szczególności - 0.22% (9)
interia.pl. - 0.22% (9)
opłaty - 0.22% (9)
portalowe - 0.22% (9)
usługa - 0.22% (9)
które - 0.22% (9)
- 0.22% (9)
ust. - 0.22% (9)
udostępnia - 0.22% (9)
ramach - 0.22% (9)
trzy - 0.22% (9)
innych - 0.22% (9)
tych - 0.22% (9)
informacji - 0.2% (8)
formularz - 0.2% (8)
prawa - 0.2% (8)
czas - 0.2% (8)
określonych - 0.2% (8)
sąd - 0.2% (8)
++++c. - 0.2% (8)
wyłącznie - 0.2% (8)
operatora - 0.2% (8)
warunkach - 0.2% (8)
treści - 0.2% (8)
dnia - 0.17% (7)
możliwości - 0.17% (7)
odpowiedzi - 0.17% (7)
jaki - 0.17% (7)
strona - 0.17% (7)
opcji - 0.17% (7)
stanowi - 0.17% (7)
payu - 0.17% (7)
rejestru - 0.17% (7)
wykupiony - 0.17% (7)
dostępu - 0.17% (7)
xii - 0.17% (7)
iii - 0.17% (7)
uzyska - 0.17% (7)
osobowych - 0.17% (7)
partner - 0.17% (7)
premium. - 0.17% (7)
elektroniczną - 0.17% (7)
okresu - 0.17% (7)
portalowego - 0.15% (6)
ile - 0.15% (6)
numer - 0.15% (6)
kosz - 0.15% (6)
++++d. - 0.15% (6)
tego - 0.15% (6)
sp. - 0.15% (6)
klienta - 0.15% (6)
działania - 0.15% (6)
jeżeli - 0.15% (6)
abonamentowej - 0.15% (6)
wypowiedzenia - 0.15% (6)
stronach - 0.15% (6)
poprzez - 0.15% (6)
telekomunikacyjne - 0.15% (6)
zmian - 0.15% (6)
okresu, - 0.15% (6)
regulaminu, - 0.15% (6)
usługi. - 0.15% (6)
osoba - 0.15% (6)
telekomunikacyjny - 0.15% (6)
będzie - 0.15% (6)
sposób - 0.15% (6)
umożliwiające - 0.15% (6)
niż - 0.15% (6)
mocy - 0.15% (6)
usługi, - 0.15% (6)
rejestracji - 0.15% (6)
stronie - 0.15% (6)
koncie - 0.12% (5)
premium, - 0.12% (5)
uprawnienia - 0.12% (5)
zawiera - 0.12% (5)
użytkownika, - 0.12% (5)
zgodnie - 0.12% (5)
dokonania - 0.12% (5)
serwisie - 0.12% (5)
ponosi - 0.12% (5)
e-mail - 0.12% (5)
inne - 0.12% (5)
telekomunikacyjnych - 0.12% (5)
oprogramowania - 0.12% (5)
np. - 0.12% (5)
będące - 0.12% (5)
rzecz - 0.12% (5)
odpowiedzialności - 0.12% (5)
11. - 0.12% (5)
treść - 0.12% (5)
drogą - 0.12% (5)
orange - 0.12% (5)
pośrednictwem - 0.12% (5)
ul. - 0.12% (5)
funkcjonalności - 0.12% (5)
polska - 0.12% (5)
zaprzestania - 0.12% (5)
przetwarzania - 0.12% (5)
wiadomość - 0.12% (5)
nip - 0.12% (5)
krs - 0.12% (5)
kart - 0.12% (5)
wyżej - 0.12% (5)
gdy - 0.12% (5)
zgody - 0.12% (5)
o.o. - 0.12% (5)
szkody - 0.12% (5)
podany - 0.12% (5)
przesyłanych - 0.12% (5)
serwisów - 0.12% (5)
dotyczy - 0.12% (5)
usługę - 0.12% (5)
rozdziału - 0.12% (5)
działań - 0.12% (5)
iii. - 0.12% (5)
także - 0.12% (5)
zobowiązuje - 0.12% (5)
regulaminem - 0.12% (5)
handlowych - 0.12% (5)
odstąpienia - 0.1% (4)
wypowiedzenie - 0.1% (4)
celach - 0.1% (4)
obowiązki - 0.1% (4)
ustawie - 0.1% (4)
zależny - 0.1% (4)
nazwa - 0.1% (4)
++++e. - 0.1% (4)
(np. - 0.1% (4)
bądź - 0.1% (4)
zakładowy - 0.1% (4)
przysługuje - 0.1% (4)
celu - 0.1% (4)
oświadcza, - 0.1% (4)
techniczne - 0.1% (4)
obsługi - 0.1% (4)
postanowienia - 0.1% (4)
użytkownika. - 0.1% (4)
kodu - 0.1% (4)
upływem - 0.1% (4)
krajowego - 0.1% (4)
automatycznie - 0.1% (4)
faktu - 0.1% (4)
sądowego - 0.1% (4)
licząc - 0.1% (4)
daty - 0.1% (4)
warszawa - 0.1% (4)
kapitał - 0.1% (4)
formularza - 0.1% (4)
formy - 0.1% (4)
korespondencji - 0.1% (4)
zasad - 0.1% (4)
10. - 0.1% (4)
powyżej - 0.1% (4)
trzecich - 0.1% (4)
spam - 0.1% (4)
konta. - 0.1% (4)
umowa - 0.1% (4)
elektroniczny - 0.1% (4)
których - 0.1% (4)
internet, - 0.1% (4)
żądanie - 0.1% (4)
adresu - 0.1% (4)
którego - 0.1% (4)
siedzibą - 0.1% (4)
podmiot - 0.1% (4)
skutki - 0.1% (4)
przepisami - 0.1% (4)
adresem - 0.1% (4)
domen - 0.1% (4)
warunkiem - 0.1% (4)
otrzyma - 0.1% (4)
przechowywania - 0.1% (4)
do: - 0.07% (3)
dostępna - 0.07% (3)
t-mobile - 0.07% (3)
pomocą - 0.07% (3)
zakresie - 0.07% (3)
tożsamości - 0.07% (3)
opłatą - 0.07% (3)
niezgodnie - 0.07% (3)
szkodę - 0.07% (3)
brak - 0.07% (3)
kontakt - 0.07% (3)
której - 0.07% (3)
regon - 0.07% (3)
wykorzystywane - 0.07% (3)
piśmie - 0.07% (3)
być - 0.07% (3)
internetu - 0.07% (3)
podane - 0.07% (3)
umożliwiającej - 0.07% (3)
31-946 - 0.07% (3)
wyniku - 0.07% (3)
wysłanie - 0.07% (3)
wysłania - 0.07% (3)
powstałe - 0.07% (3)
odbiorcy - 0.07% (3)
wydział - 0.07% (3)
opłata - 0.07% (3)
daje - 0.07% (3)
trzecim - 0.07% (3)
abonament. - 0.07% (3)
przedsiębiorców - 0.07% (3)
kraków - 0.07% (3)
rejonowy - 0.07% (3)
dłuższy - 0.07% (3)
regulaminu. - 0.07% (3)
++++f. - 0.07% (3)
formularzu - 0.07% (3)
zgłoszenia - 0.07% (3)
usunięcia - 0.07% (3)
udostępniania - 0.07% (3)
oznacza - 0.07% (3)
jakim - 0.07% (3)
podanych - 0.07% (3)
skutek - 0.07% (3)
skutkiem - 0.07% (3)
danych, - 0.07% (3)
technicznych - 0.07% (3)
opcję - 0.07% (3)
życzenie - 0.07% (3)
wyraźne - 0.07% (3)
przetwarzać - 0.07% (3)
kolejne - 0.07% (3)
natychmiastowym - 0.07% (3)
drodze - 0.07% (3)
adresów - 0.07% (3)
wyrazi - 0.07% (3)
prowadzenia - 0.07% (3)
związku - 0.07% (3)
realizację - 0.07% (3)
partnerów, - 0.07% (3)
grupa - 0.07% (3)
pocztowych - 0.07% (3)
świadczeniem - 0.07% (3)
www - 0.07% (3)
koszt - 0.07% (3)
elektronicznej - 0.07% (3)
dostępny - 0.07% (3)
rozwiązania - 0.07% (3)
usuwania - 0.07% (3)
akcji - 0.07% (3)
też - 0.07% (3)
tj. - 0.07% (3)
tej - 0.07% (3)
poz. - 0.07% (3)
następuje - 0.07% (3)
elektronicznego - 0.07% (3)
zablokowania - 0.07% (3)
wysyłania - 0.07% (3)
iv. - 0.07% (3)
wszelkie - 0.07% (3)
rejestracja - 0.07% (3)
związanych - 0.07% (3)
12. - 0.07% (3)
os. - 0.07% (3)
podstawie - 0.07% (3)
wszelkich - 0.07% (3)
moment - 0.07% (3)
sprzętu - 0.07% (3)
odpowiedniej - 0.07% (3)
weryfikacji - 0.07% (3)
samodzielnie - 0.07% (3)
tryb - 0.07% (3)
formie - 0.07% (3)
serwisu. - 0.07% (3)
ograniczenia - 0.07% (3)
teatralne - 0.07% (3)
uzyskania - 0.07% (3)
korzystaniu - 0.07% (3)
zgodny - 0.07% (3)
zmianach - 0.07% (3)
płatności, - 0.07% (3)
krakowie - 0.07% (3)
danym - 0.07% (3)
procedury - 0.07% (3)
rozumieniu - 0.07% (3)
licencji - 0.07% (3)
osobom - 0.07% (3)
abonament, - 0.07% (3)
ustawy - 0.07% (3)
wpłaty - 0.07% (3)
lipca - 0.07% (3)
jego - 0.07% (3)
operatorów - 0.07% (3)
przepisów - 0.07% (3)
systemu - 0.07% (3)
skorzystania - 0.07% (3)
telefonu - 0.07% (3)
przypadki - 0.05% (2)
stronę - 0.05% (2)
mogą - 0.05% (2)
celów - 0.05% (2)
kosztów - 0.05% (2)
miesiąc - 0.05% (2)
internetową - 0.05% (2)
uzyskaniem - 0.05% (2)
partnera - 0.05% (2)
czynników - 0.05% (2)
folderu - 0.05% (2)
wiadomościach - 0.05% (2)
wysyłane - 0.05% (2)
folderach - 0.05% (2)
kolejnej - 0.05% (2)
momentu - 0.05% (2)
pocztą - 0.05% (2)
++++g. - 0.05% (2)
osoby - 0.05% (2)
charakter - 0.05% (2)
prawny - 0.05% (2)
bezpłatnego, - 0.05% (2)
serwisu, - 0.05% (2)
śmierci - 0.05% (2)
odpowiedniego - 0.05% (2)
razie - 0.05% (2)
(nie - 0.05% (2)
(przy - 0.05% (2)
że: - 0.05% (2)
jeśli - 0.05% (2)
udostępnienia - 0.05% (2)
ostatniego - 0.05% (2)
świadczeniu - 0.05% (2)
problemów - 0.05% (2)
będącego - 0.05% (2)
powyższych - 0.05% (2)
zgromadzonych - 0.05% (2)
dokonywane - 0.05% (2)
obowiązującym - 0.05% (2)
identyfikacyjnych - 0.05% (2)
przywrócenia - 0.05% (2)
hasła. - 0.05% (2)
trybie - 0.05% (2)
przypadku, - 0.05% (2)
wprowadzenia - 0.05% (2)
okoliczności - 0.05% (2)
związane - 0.05% (2)
użytkowników, - 0.05% (2)
narusza - 0.05% (2)
wpływ - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
trzecich, - 0.05% (2)
ewentualne - 0.05% (2)
za: - 0.05% (2)
właściwych - 0.05% (2)
starań - 0.05% (2)
prawidłowego - 0.05% (2)
niezależnych - 0.05% (2)
zapewnienia - 0.05% (2)
systemów - 0.05% (2)
celem - 0.05% (2)
zewnętrznych - 0.05% (2)
niezgodny - 0.05% (2)
dołoży - 0.05% (2)
uprawniony - 0.05% (2)
(licząc - 0.05% (2)
oparciu - 0.05% (2)
nim - 0.05% (2)
promocyjnego - 0.05% (2)
folderze - 0.05% (2)
pocztowym - 0.05% (2)
zgodne - 0.05% (2)
systematycznego - 0.05% (2)
aktywną - 0.05% (2)
oprogramowania, - 0.05% (2)
ponownego - 0.05% (2)
czym - 0.05% (2)
przelew - 0.05% (2)
wyjątkiem - 0.05% (2)
itd.) - 0.05% (2)
transakcji - 0.05% (2)
płatniczej - 0.05% (2)
trzecim, - 0.05% (2)
karty - 0.05% (2)
dokonywać - 0.05% (2)
prawa. - 0.05% (2)
przypadków - 0.05% (2)
sytuacji - 0.05% (2)
zmiany - 0.05% (2)
możliwe - 0.05% (2)
otrzymania - 0.05% (2)
będący - 0.05% (2)
przeznaczeniem, - 0.05% (2)
171, - 0.05% (2)
chwilą - 0.05% (2)
sms, - 0.05% (2)
wartości - 0.05% (2)
wysokości - 0.05% (2)
indywidualne - 0.05% (2)
telekomunikacyjnego - 0.05% (2)
1800 - 0.05% (2)
(dz. - 0.05% (2)
również - 0.05% (2)
art. - 0.05% (2)
podwyższonej - 0.05% (2)
korzyści - 0.05% (2)
wskutek - 0.05% (2)
wiadomości, - 0.05% (2)
regulaminie. - 0.05% (2)
ofercie - 0.05% (2)
innej - 0.05% (2)
akceptacji - 0.05% (2)
czynności - 0.05% (2)
abonamentowa) - 0.05% (2)
lit. - 0.05% (2)
wynikające - 0.05% (2)
reklamacje - 0.05% (2)
jakiekolwiek - 0.05% (2)
zasadach - 0.05% (2)
określonego - 0.05% (2)
zaznaczenie - 0.05% (2)
realizowane - 0.05% (2)
wyrażenie - 0.05% (2)
wyrażenia - 0.05% (2)
odpłatnej - 0.05% (2)
udziela - 0.05% (2)
postaci - 0.05% (2)
skutku - 0.05% (2)
umowy: - 0.05% (2)
zawarcia - 0.05% (2)
każdej - 0.05% (2)
pisemnej - 0.05% (2)
http://pomoc.poczta.interia.pl/nhtml/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-platnego,nid,2136311. - 0.05% (2)
(opłata - 0.05% (2)
dostępne - 0.05% (2)
9a, - 0.05% (2)
serwerach - 0.05% (2)
dyskowej - 0.05% (2)
przestrzeni - 0.05% (2)
określonej - 0.05% (2)
nadanie - 0.05% (2)
znajdują - 0.05% (2)
5272644300 - 0.05% (2)
definicje: - 0.05% (2)
elektronicznej. - 0.05% (2)
viii. - 0.05% (2)
vii. - 0.05% (2)
rozliczeń - 0.05% (2)
vi. - 0.05% (2)
merytoryczne - 0.05% (2)
odstąpienie, - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
spółka - 0.05% (2)
poczty - 0.05% (2)
teleinformatycznej - 0.05% (2)
określoną - 0.05% (2)
użytkownikom - 0.05% (2)
domenie - 0.05% (2)
udostępniane - 0.05% (2)
operacji - 0.05% (2)
zasobów - 0.05% (2)
opracowanych - 0.05% (2)
informatycznych - 0.05% (2)
mechanizmów - 0.05% (2)
rozszerzona - 0.05% (2)
wraz - 0.05% (2)
zostać - 0.05% (2)
która - 0.05% (2)
reklamowych - 0.05% (2)
regulaminie, - 0.05% (2)
świadczona - 0.05% (2)
serwisów. - 0.05% (2)
identyfikacyjnymi - 0.05% (2)
danymi - 0.05% (2)
rodzaj - 0.05% (2)
funkcjonalność - 0.05% (2)
wykorzystywania - 0.05% (2)
zarejestrowana - 0.05% (2)
wypowiedzeniem - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
oświadczenia - 0.05% (2)
stosownego - 0.05% (2)
zgodę - 0.05% (2)
601 - 0.05% (2)
xiii - 0.05% (2)
złotych - 0.05% (2)
żądania - 0.05% (2)
całości - 0.05% (2)
gospodarczy - 0.05% (2)
warszawy - 0.05% (2)
m.st. - 0.05% (2)
sim - 0.05% (2)
wybrany - 0.05% (2)
adres: - 0.05% (2)
12, - 0.05% (2)
biura - 0.05% (2)
przetwarzanie - 0.05% (2)
+48 - 0.05% (2)
natychmiastowym, - 0.05% (2)
osobowych, - 0.05% (2)
zarejestrowaniu, - 0.05% (2)
pierwszeństwo - 0.05% (2)
innemu - 0.05% (2)
przypuszczać, - 0.05% (2)
pozwala - 0.05% (2)
powszechnie - 0.05% (2)
całkowitego - 0.05% (2)
niezbędne - 0.05% (2)
umowy, - 0.05% (2)
zwrotu - 0.05% (2)
prawnej - 0.05% (2)
zapis - 0.05% (2)
terminem - 0.05% (2)
jednomiesięcznym - 0.05% (2)
usunięcie - 0.05% (2)
funkcjonowania - 0.05% (2)
646 - 0.05% (2)
tel. - 0.05% (2)
odpłatnością - 0.05% (2)
biuro - 0.05% (2)
hasła, - 0.05% (2)
wyboru - 0.05% (2)
użytkownika). - 0.05% (2)
przypomnienia - 0.05% (2)
braku - 0.05% (2)
wypadku - 0.05% (2)
nowe - 0.05% (2)
opcje - 0.05% (2)
nadaje - 0.05% (2)
14. - 0.05% (2)
zm.) - 0.05% (2)
2004 - 0.05% (2)
telekomunikacyjnej - 0.05% (2)
13. - 0.05% (2)
teleinformatycznego - 0.05% (2)
korzystaniem - 0.05% (2)
jako - 0.05% (2)
upoważniony - 0.05% (2)
uprawnień - 0.05% (2)
numerem - 0.05% (2)
sms. - 0.05% (2)
prowadzonego - 0.05% (2)
wpisana - 0.05% (2)
krakowie, - 0.05% (2)
świadczy - 0.05% (2)
świadczone - 0.05% (2)
bezpośrednio - 0.05% (2)
vat - 0.05% (2)
zawierają - 0.05% (2)
godzin - 0.05% (2)
nowych - 0.05% (2)
umożliwiający - 0.05% (2)
internetowej - 0.05% (2)
została - 0.05% (2)
komórkowej - 0.05% (2)
korzystać - 0.05% (2)
terenie - 0.05% (2)
konta, - 0.05% (2)
określonym - 0.05% (2)
ix. - 0.05% (2)
Two words phrases
w przypadku - 0.62% (25)
konto premium - 0.55% (22)
przez użytkownika - 0.5% (20)
przez interia.pl - 0.47% (19)
z usługi - 0.37% (15)
opcją konto - 0.35% (14)
świadczenia usług - 0.3% (12)
korzystania z - 0.3% (12)
interia.pl za - 0.3% (12)
prawo do - 0.3% (12)
z opcją - 0.3% (12)
kont bezpłatnych - 0.3% (12)
interia.pl nie - 0.27% (11)
interia.pl zastrzega - 0.27% (11)
konta bezpłatnego - 0.27% (11)
do kont - 0.25% (10)
bezpłatnych z - 0.25% (10)
usługi w - 0.25% (10)
zastrzega sobie - 0.25% (10)
do konta - 0.22% (9)
a interia.pl - 0.22% (9)
sobie prawo - 0.22% (9)
w szczególności - 0.22% (9)
w ramach - 0.22% (9)
świadczenia usługi - 0.2% (8)
który został - 0.2% (8)
na warunkach - 0.2% (8)
przypadku kont - 0.17% (7)
korzystanie z - 0.17% (7)
na który - 0.17% (7)
został wykupiony - 0.17% (7)
konto premium. - 0.17% (7)
danych osobowych - 0.17% (7)
konta portalowego - 0.15% (6)
na stronach - 0.15% (6)
payu s.a. - 0.15% (6)
opłaty abonamentowej - 0.15% (6)
na stronie - 0.15% (6)
świadczenie usługi - 0.15% (6)
okresu, na - 0.15% (6)
się do - 0.12% (5)
drogą elektroniczną - 0.12% (5)
do korzystania - 0.12% (5)
interia.pl lub - 0.12% (5)
za pośrednictwem - 0.12% (5)
usługi sms - 0.12% (5)
z o.o. - 0.12% (5)
płatności payu - 0.12% (5)
konto premium, - 0.12% (5)
w serwisie - 0.12% (5)
określonych w - 0.12% (5)
zgodnie z - 0.12% (5)
się w - 0.12% (5)
operatora płatności - 0.12% (5)
zobowiązuje się - 0.12% (5)
z dnia - 0.1% (4)
lub konta - 0.1% (4)
wiadomości z - 0.1% (4)
sądowego pod - 0.1% (4)
określone w - 0.1% (4)
polska s.a. - 0.1% (4)
szczególności w - 0.1% (4)
++++b. w - 0.1% (4)
orange polska - 0.1% (4)
krajowego rejestru - 0.1% (4)
zgody na - 0.1% (4)
z siedzibą - 0.1% (4)
licząc od - 0.1% (4)
stronach serwisu - 0.1% (4)
przez interia.pl, - 0.1% (4)
interia.pl o - 0.1% (4)
i uprawnienia - 0.1% (4)
obowiązki i - 0.1% (4)
a także - 0.1% (4)
opcji konto - 0.1% (4)
siedzibą w - 0.1% (4)
użytkownika z - 0.1% (4)
obsługi klienta - 0.1% (4)
przed upływem - 0.1% (4)
z regulaminem - 0.1% (4)
odpowiedzialności za - 0.1% (4)
w celach - 0.1% (4)
w ust. - 0.1% (4)
nie ponosi - 0.1% (4)
pod adresem - 0.1% (4)
w sieci - 0.1% (4)
nie dotyczy - 0.1% (4)
4. interia.pl - 0.1% (4)
interia.pl zobowiązuje - 0.1% (4)
++++b. za - 0.1% (4)
rejestru sądowego - 0.1% (4)
ponosi odpowiedzialności - 0.1% (4)
wykupiony abonament, - 0.07% (3)
dostęp do - 0.07% (3)
w celu - 0.07% (3)
operatorów telekomunikacyjnych - 0.07% (3)
za wysłanie - 0.07% (3)
wysłanie sms - 0.07% (3)
rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
3. interia.pl - 0.07% (3)
o który - 0.07% (3)
do rejestru - 0.07% (3)
zaprzestania przetwarzania - 0.07% (3)
w związku - 0.07% (3)
interia.pl na - 0.07% (3)
konta nie - 0.07% (3)
warunkach określonych - 0.07% (3)
szkody powstałe - 0.07% (3)
w wyniku - 0.07% (3)
powstałe w - 0.07% (3)
rozdziału ii - 0.07% (3)
przez użytkowników - 0.07% (3)
i danych - 0.07% (3)
na podstawie - 0.07% (3)
2. interia.pl - 0.07% (3)
ust. 3 - 0.07% (3)
kapitał zakładowy - 0.07% (3)
w sposób - 0.07% (3)
danych w - 0.07% (3)
w zakresie - 0.07% (3)
xii regulaminu, - 0.07% (3)
niezgodnie z - 0.07% (3)
jest z - 0.07% (3)
w formularzu - 0.07% (3)
ze skutkiem - 0.07% (3)
++++a. w - 0.07% (3)
użytkownikowi przysługuje - 0.07% (3)
użytkownika w - 0.07% (3)
ramach procedury - 0.07% (3)
i wyłącznie - 0.07% (3)
użytkownik samodzielnie - 0.07% (3)
użytkownik może - 0.07% (3)
adresu elektronicznego - 0.07% (3)
w formie - 0.07% (3)
informacji handlowych - 0.07% (3)
o.o. sp. - 0.07% (3)
dłuższy niż - 0.07% (3)
os. teatralne - 0.07% (3)
5. interia.pl - 0.07% (3)
od interia.pl - 0.07% (3)
i dane - 0.07% (3)
opcję konto - 0.07% (3)
konto portalowe - 0.07% (3)
się z - 0.07% (3)
przesyłanych użytkownikowi - 0.07% (3)
do: ++++a. - 0.07% (3)
może być - 0.07% (3)
w jaki - 0.07% (3)
związku z - 0.07% (3)
w rozumieniu - 0.07% (3)
o opcję - 0.07% (3)
– oznacza - 0.07% (3)
za pomocą - 0.07% (3)
bezpłatnego o - 0.07% (3)
z interia.pl. - 0.07% (3)
lub partnerów, - 0.07% (3)
na adres - 0.07% (3)
pod warunkiem - 0.07% (3)
i usługi - 0.07% (3)
osobowych użytkowników - 0.07% (3)
sp. k. - 0.07% (3)
dostępu do - 0.07% (3)
dostępny pod - 0.07% (3)
1. interia.pl - 0.07% (3)
hasła do - 0.07% (3)
nie będą - 0.07% (3)
1. użytkownik - 0.07% (3)
grupa interia.pl - 0.07% (3)
przetwarzania danych - 0.05% (2)
konta e-mail - 0.05% (2)
oraz innych - 0.05% (2)
możliwości weryfikacji - 0.05% (2)
3 rozdziału - 0.05% (2)
nie będzie - 0.05% (2)
od interia.pl, - 0.05% (2)
w przypadku, - 0.05% (2)
odpowiedzialności za: - 0.05% (2)
trybie ust. - 0.05% (2)
konta lub - 0.05% (2)
w sytuacji - 0.05% (2)
z obowiązującym - 0.05% (2)
wyłącznie w - 0.05% (2)
osób trzecich, - 0.05% (2)
konta przez - 0.05% (2)
związane z - 0.05% (2)
rozdziału xii - 0.05% (2)
++++c. treść - 0.05% (2)
wyraźne życzenie - 0.05% (2)
wiadomości o - 0.05% (2)
w trybie - 0.05% (2)
danych z - 0.05% (2)
za jakiekolwiek - 0.05% (2)
i korzystania - 0.05% (2)
stosownego oświadczenia - 0.05% (2)
za: ++++a. - 0.05% (2)
sieci internet, - 0.05% (2)
informacji o - 0.05% (2)
kodu promocyjnego - 0.05% (2)
do rozwiązania - 0.05% (2)
zapewnienia prawidłowego - 0.05% (2)
pod nr - 0.05% (2)
nie udostępnia - 0.05% (2)
a regulaminu, - 0.05% (2)
5 lit. - 0.05% (2)
wykupiony abonament. - 0.05% (2)
wiadomości przesyłanych - 0.05% (2)
określonych przepisami - 0.05% (2)
wyjątkiem przypadków - 0.05% (2)
okres świadczenia - 0.05% (2)
starań celem - 0.05% (2)
jeżeli użytkownik - 0.05% (2)
danych identyfikacyjnych - 0.05% (2)
uprawnienia interia.pl - 0.05% (2)
elektroniczną za - 0.05% (2)
lub na - 0.05% (2)
z uzyskaniem - 0.05% (2)
pocztą elektroniczną - 0.05% (2)
sms lub - 0.05% (2)
upływem okresu, - 0.05% (2)
świadczeniem usługi - 0.05% (2)
pośrednictwem operatora - 0.05% (2)
(licząc od - 0.05% (2)
na serwerach - 0.05% (2)
aktywną opcją - 0.05% (2)
celem zapewnienia - 0.05% (2)
1. konta - 0.05% (2)
wszelkich starań - 0.05% (2)
interia.pl dołoży - 0.05% (2)
ich przechowywania - 0.05% (2)
użytkownika do - 0.05% (2)
w oparciu - 0.05% (2)
jeśli czas - 0.05% (2)
w razie - 0.05% (2)
jest dłuższy - 0.05% (2)
możliwości ich - 0.05% (2)
przechowywania w - 0.05% (2)
jest automatycznie - 0.05% (2)
przypadku płatności - 0.05% (2)
czas ich - 0.05% (2)
na stronę - 0.05% (2)
internetową partnera - 0.05% (2)
płatności w - 0.05% (2)
koncie pocztowym - 0.05% (2)
zgromadzonych na - 0.05% (2)
z aktywną - 0.05% (2)
dołoży wszelkich - 0.05% (2)
regulamin świadczenia - 0.05% (2)
formularzu danych, - 0.05% (2)
wyrażenia zgody - 0.05% (2)
16 lipca - 0.05% (2)
telekomunikacyjne (dz. - 0.05% (2)
171, poz. - 0.05% (2)
przez operatora - 0.05% (2)
i akceptacji - 0.05% (2)
użytkownika, ++++b. - 0.05% (2)
na żądanie - 0.05% (2)
umowy: ++++a. - 0.05% (2)
wpłaty opłaty - 0.05% (2)
bezpłatnego z - 0.05% (2)
z serwisów. - 0.05% (2)
++++a. na - 0.05% (2)
warunkach licencji - 0.05% (2)
++++b. na - 0.05% (2)
– usługa - 0.05% (2)
a powyżej - 0.05% (2)
poprzez zaznaczenie - 0.05% (2)
z konta - 0.05% (2)
się wyłącznie - 0.05% (2)
na zasadach - 0.05% (2)
z usługi. - 0.05% (2)
wynikające z - 0.05% (2)
funkcjonalność konta - 0.05% (2)
za określoną - 0.05% (2)
w ofercie - 0.05% (2)
związanych z - 0.05% (2)
w regulaminie, - 0.05% (2)
ustawy z - 0.05% (2)
dnia 16 - 0.05% (2)
ust. 1 - 0.05% (2)
usługa sms - 0.05% (2)
opcji przypomnienia - 0.05% (2)
serwerach interia.pl, - 0.05% (2)
interia.pl spółka - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
iii. odstąpienie, - 0.05% (2)
wypowiedzenie umowy - 0.05% (2)
iv. rejestracja - 0.05% (2)
v. ograniczenia - 0.05% (2)
techniczne i - 0.05% (2)
płatności i - 0.05% (2)
formy rozliczeń - 0.05% (2)
vii. obowiązki - 0.05% (2)
uprawnienia użytkownika - 0.05% (2)
spółka z - 0.05% (2)
9a, 31-946 - 0.05% (2)
poczty elektronicznej. - 0.05% (2)
treść i - 0.05% (2)
wraz z - 0.05% (2)
zostać rozszerzona - 0.05% (2)
na wyraźne - 0.05% (2)
życzenie użytkownika - 0.05% (2)
bezpłatne z - 0.05% (2)
mechanizmów informatycznych - 0.05% (2)
opracowanych przez - 0.05% (2)
partnerów, a - 0.05% (2)
także innych - 0.05% (2)
realizację operacji - 0.05% (2)
handlowych przez - 0.05% (2)
oraz informacji - 0.05% (2)
w domenie - 0.05% (2)
funkcjonalności konta - 0.05% (2)
lipca 2004 - 0.05% (2)
odpowiedniej opcji - 0.05% (2)
podanych w - 0.05% (2)
wypowiedzenia umowy - 0.05% (2)
w jakim - 0.05% (2)
do wypowiedzenia - 0.05% (2)
umowy ze - 0.05% (2)
skutkiem natychmiastowym, - 0.05% (2)
konta pozwala - 0.05% (2)
przypuszczać, że - 0.05% (2)
innemu użytkownikowi - 0.05% (2)
przysługuje pierwszeństwo - 0.05% (2)
danych osobowych, - 0.05% (2)
z jego - 0.05% (2)
działania na - 0.05% (2)
na szkodę - 0.05% (2)
prawa do - 0.05% (2)
natychmiastowym, jeżeli - 0.05% (2)
jednomiesięcznym terminem - 0.05% (2)
regulaminu na - 0.05% (2)
zasadach określonych - 0.05% (2)
że: ++++a. - 0.05% (2)
(w tym - 0.05% (2)
w ustawie - 0.05% (2)
o świadczeniu - 0.05% (2)
usług drogą - 0.05% (2)
ustawie z - 0.05% (2)
korzystania przez - 0.05% (2)
podane w - 0.05% (2)
procedury rejestracji - 0.05% (2)
użytkownik ma - 0.05% (2)
biura obsługi - 0.05% (2)
regulaminu. 6. - 0.05% (2)
przypadku gdy - 0.05% (2)
systemu teleinformatycznego - 0.05% (2)
oświadcza, iż - 0.05% (2)
przypadku konta - 0.05% (2)
biuro obsługi - 0.05% (2)
klienta lub - 0.05% (2)
nie nadaje - 0.05% (2)
określonym w - 0.05% (2)
wiadomość sms - 0.05% (2)
stronie internetowej - 0.05% (2)
dostępu na - 0.05% (2)
serwisów interia.pl - 0.05% (2)
za usługi - 0.05% (2)
teatralne 9a, - 0.05% (2)
wpisana do - 0.05% (2)
sąd rejonowy - 0.05% (2)
w krakowie, - 0.05% (2)
bezpłatnego i - 0.05% (2)
przypadku zgłoszenia - 0.05% (2)
w regulaminie. - 0.05% (2)
dla m.st. - 0.05% (2)
warszawy xii - 0.05% (2)
wydział gospodarczy - 0.05% (2)
na terenie - 0.05% (2)
odstąpienie, wypowiedzenie - 0.05% (2)
przysługuje prawo - 0.05% (2)
odstąpienia od - 0.05% (2)
że użytkownik - 0.05% (2)
na świadczenie - 0.05% (2)
rozwiązania umowy - 0.05% (2)
do biura - 0.05% (2)
lub też - 0.05% (2)
kont pocztowych - 0.05% (2)
danymi identyfikacyjnymi - 0.05% (2)
Three words phrases
opcją konto premium - 0.35% (14)
z opcją konto - 0.3% (12)
kont bezpłatnych z - 0.25% (10)
interia.pl zastrzega sobie - 0.25% (10)
sobie prawo do - 0.22% (9)
zastrzega sobie prawo - 0.22% (9)
bezpłatnych z opcją - 0.2% (8)
na który został - 0.17% (7)
w przypadku kont - 0.17% (7)
który został wykupiony - 0.17% (7)
okresu, na który - 0.15% (6)
korzystania z usługi - 0.15% (6)
płatności payu s.a. - 0.12% (5)
opcją konto premium, - 0.12% (5)
do korzystania z - 0.12% (5)
przez użytkownika z - 0.1% (4)
ponosi odpowiedzialności za - 0.1% (4)
interia.pl zobowiązuje się - 0.1% (4)
zobowiązuje się do - 0.1% (4)
krajowego rejestru sądowego - 0.1% (4)
opcji konto premium - 0.1% (4)
licząc od daty - 0.1% (4)
z siedzibą w - 0.1% (4)
rejestru sądowego pod - 0.1% (4)
opcją konto premium. - 0.1% (4)
interia.pl nie ponosi - 0.1% (4)
w szczególności w - 0.1% (4)
a w przypadku - 0.1% (4)
do rejestru przedsiębiorców - 0.07% (3)
sp. z o.o. - 0.07% (3)
został wykupiony abonament, - 0.07% (3)
powstałe w wyniku - 0.07% (3)
dotyczy kont bezpłatnych - 0.07% (3)
szkody powstałe w - 0.07% (3)
konta bezpłatnego o - 0.07% (3)
z usługi w - 0.07% (3)
++++b. w przypadku - 0.07% (3)
na warunkach określonych - 0.07% (3)
interia.pl lub partnerów, - 0.07% (3)
w związku z - 0.07% (3)
w sieci internet - 0.07% (3)
warunkach określonych w - 0.07% (3)
podanych w formularzu - 0.05% (2)
na serwerach interia.pl, - 0.05% (2)
pośrednictwem operatora płatności - 0.05% (2)
zgodnie z jego - 0.05% (2)
pierwszeństwo w jej - 0.05% (2)
vi. płatności i - 0.05% (2)
w szczególności o - 0.05% (2)
ust. 3 rozdziału - 0.05% (2)
prawo do wprowadzenia - 0.05% (2)
wiadomości zgromadzonych na - 0.05% (2)
w przypadku, gdy - 0.05% (2)
koncie pocztowym w - 0.05% (2)
dostępu do konta - 0.05% (2)
innemu użytkownikowi przysługuje - 0.05% (2)
ich przechowywania w - 0.05% (2)
odpowiedzialności za: ++++a. - 0.05% (2)
dni (licząc od - 0.05% (2)
ramach procedury rejestracji - 0.05% (2)
i korzystania z - 0.05% (2)
przed upływem okresu, - 0.05% (2)
– na stronę - 0.05% (2)
++++a. w przypadku - 0.05% (2)
okres świadczenia usług - 0.05% (2)
przez operatora telekomunikacyjnego - 0.05% (2)
wszelkich starań celem - 0.05% (2)
za wyjątkiem przypadków - 0.05% (2)
użytkownika z usługi - 0.05% (2)
określonych przepisami prawa. - 0.05% (2)
prawo do: ++++a. - 0.05% (2)
opcji konto premium. - 0.05% (2)
(licząc od daty - 0.05% (2)
możliwości ich ponownego - 0.05% (2)
aktywną opcją konto - 0.05% (2)
pozwala przypuszczać, że - 0.05% (2)
pod nr krs - 0.05% (2)
za pośrednictwem operatora - 0.05% (2)
payu s.a. będącego - 0.05% (2)
zgromadzonych na koncie - 0.05% (2)
partnera operatora płatności - 0.05% (2)
jeśli czas ich - 0.05% (2)
bez możliwości ich - 0.05% (2)
na stronę internetową - 0.05% (2)
bezpłatnych z aktywną - 0.05% (2)
internetową partnera operatora - 0.05% (2)
usług drogą elektroniczną - 0.05% (2)
regulamin świadczenia usług - 0.05% (2)
ustawie z dnia - 0.05% (2)
korzystanie z mechanizmów - 0.05% (2)
wpłaty opłaty abonamentowej - 0.05% (2)
bezpłatnego o opcję - 0.05% (2)
w serwisie i - 0.05% (2)
w formie pisemnej - 0.05% (2)
171, poz. 1800 - 0.05% (2)
(dz. u. nr - 0.05% (2)
dnia 16 lipca - 0.05% (2)
na świadczenie usługi - 0.05% (2)
funkcjonalności konta bezpłatnego - 0.05% (2)
przez interia.pl w - 0.05% (2)
realizację operacji handlowych - 0.05% (2)
lub partnerów, a - 0.05% (2)
opracowanych przez interia.pl - 0.05% (2)
oraz realizację operacji - 0.05% (2)
a interia.pl nie - 0.05% (2)
a także innych - 0.05% (2)
mechanizmów informatycznych oraz - 0.05% (2)
użytkownikom korzystanie z - 0.05% (2)
na wyraźne życzenie - 0.05% (2)
może zostać rozszerzona - 0.05% (2)
9a, 31-946 kraków - 0.05% (2)
siedzibą w krakowie - 0.05% (2)
viii. obowiązki i - 0.05% (2)
i uprawnienia interia.pl - 0.05% (2)
płatności i formy - 0.05% (2)
v. ograniczenia techniczne - 0.05% (2)
iii. odstąpienie, wypowiedzenie - 0.05% (2)
ii. postanowienia ogólne - 0.05% (2)
usługi w ramach - 0.05% (2)
telekomunikacyjne (dz. u. - 0.05% (2)
o świadczeniu usług - 0.05% (2)
sądowego pod numerem - 0.05% (2)
konta lub konta - 0.05% (2)
przysługuje pierwszeństwo w - 0.05% (2)
że innemu użytkownikowi - 0.05% (2)
konta pozwala przypuszczać, - 0.05% (2)
ze skutkiem natychmiastowym, - 0.05% (2)
do wypowiedzenia umowy - 0.05% (2)
spółka z o.o. - 0.05% (2)
w przypadku gdy - 0.05% (2)
jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia - 0.05% (2)
użytkownika, ++++b. za - 0.05% (2)
odstąpienia od umowy - 0.05% (2)
odstąpienie, wypowiedzenie umowy - 0.05% (2)
wydział gospodarczy krajowego - 0.05% (2)
gospodarczy krajowego rejestru - 0.05% (2)
nr 171, poz. - 0.05% (2)
bezpłatnego z opcją - 0.05% (2)
w przypadku konta - 0.05% (2)
przypadku konta bezpłatnego - 0.05% (2)
adres: os. teatralne - 0.05% (2)
48 12 646 - 0.05% (2)
os. teatralne 9a, - 0.05% (2)
stronie internetowej serwisu - 0.05% (2)
kodu dostępu na - 0.05% (2)
umożliwiającej dostęp do - 0.05% (2)
dostępu na stronie - 0.05% (2)
na stronie internetowej - 0.05% (2)
korzystać z usługi - 0.05% (2)
określonym w ust. - 0.05% (2)
obsługi klienta lub - 0.05% (2)
wyjątkiem przypadków określonych - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of info.poczta.interia.pl/regulamin/ by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.01587 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron