find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for gry.interia.pl/regulamin

HTML Content

Title:

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych - Prywatnosc w INTERIA.PL

Description:

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych - prywatnosc.interia.pl - - prywatnosc.interia.pl

Keywords:

prywatnosc.interia.pl

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

gry.interia.pl/regulamin

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

1.41 score from seowykop.pl for:gry.interia.pl/regulamin

Text on your page:

regulamin świadczenia usług elektronicznych regulamin świadczenia usług elektronicznych przez grupę interia.pl sp. z o.o. sp. k. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: usługodawca: grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w krakowie, os. teatralne 9a, 31-946 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w krajowym rejestrze sądowym przez sąd rejonowy w krakowie, xi wydział krajowego rejestru sądowego pod numerem krs - 416593, nip 5272644300. kontakt: tel.: +48 12 646 27 00 fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: [email protected] os. teatralne 9a 31-946 kraków jakie usługi świadczy interia.pl na swoich stronach: 1. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u.nr 144 poz. 1204 z poz. zm.): §    usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej interia.pl lub jej partnerów udostępniania innym użytkownikom, §    usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta użytkownika w dostępnych w portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej portalu interia.pl, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową. §    usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych serwisów, §    dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w portalu; 2. dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych w portalu interia.pl; wymagania techniczne: 1.  użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług. 2. interia.pl zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych ssl, obsługi java script, java, flash oraz cookies. zakaz dostarczania treści bezprawnych: 1. zakazane jest korzystanie z portalu i/lub serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 2. zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 3. użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. 4. usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach portalu wpisu (wątek główny dodany przez użytkownika) lub komentarza (każda publikowana treść dotycząca wpisu, lub innych treści dostępnych w portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (usługa elektroniczna komentarzy): a. usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie wpisów lub komentarzy, b. usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu, c. w ramach usługi elektronicznej komentarzy, interia.pl udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza o treści i formie określonej przez użytkownika, w szczególności to użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony portalu, d. interia.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje wpisy i komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:                                    i.  wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,                                  ii.  wpisów i komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji, - w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez użytkownika komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (dz. u.z roku 2002, nr 144, poz.1204 z poz. zm.). 5. użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia wpisów i komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich. 6. zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na adres mailowy [email protected] tryb postępowania reklamacyjnego 1. reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: grupa interia.pl sp. z o.o. sp.k., os. teatralne 9a, 31-946 kraków lub elektronicznie na adres [email protected] 2. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 3. reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez interia.pl. ochrona prywatności 1. interia.pl gwarantuje użytkownikom portalu interia.pl i/lub serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. 2. interia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. 3. interia.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. 4. jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi, b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników portalu interia.pl i/lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. ochrona danych osobowych informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w polityce prywatności. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony. 2. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się: a. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron interia.pl b. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach. 3. do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta. nota prawna 1. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie do świadczenia usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium rzeczpospolitej polskiej. 2. w przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności bez rejestracji. 3. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach portalu i/lub serwisów informacji w ramach usług informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników. interia.pl dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 4. przyjęty w na stronach portalu i/lub serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. 5. portal i/lub serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne. 6. korzystanie z treści udostępnianych na stronach portalu i/lub serwisów nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. 7. użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach portalu i/lub serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. u. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (dz. u. nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz.u.nr 47 poz.211 z późn. zm.). 8. zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części portalu i/lub serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody interia.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. przejdź na początek artykułu grupa interia.pl os. teatralne 9a 31-946 kraków tel.: +48 12 646 27 00 skontaktuj się z nami prywatność incydenty polityka prywatności regulamin dane kontrahentów kontakt korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. prywatność. copyright by interia.pl 1999-2019. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1410

One word
nie - 4.89% (69)
usług - 2.7% (38)
lub - 2.13% (30)
użytkownik - 1.99% (28)
praw - 1.84% (26)
interia.pl - 1.77% (25)
dni - 1.42% (20)
dostęp - 1.35% (19)
portal - 1.21% (17)
portalu - 1.13% (16)
przez - 1.06% (15)
serwisów - 0.99% (14)
ich - 0.99% (14)
treści - 0.92% (13)
jest - 0.92% (13)
ustaw - 0.92% (13)
przy - 0.85% (12)
regulamin - 0.85% (12)
ustawy - 0.78% (11)
usługi - 0.78% (11)
stron - 0.71% (10)
komentarzy - 0.71% (10)
oraz - 0.71% (10)
i/lub - 0.71% (10)
bez - 0.71% (10)
użytkownika - 0.64% (9)
danych - 0.64% (9)
szczególności - 0.57% (8)
że - 0.57% (8)
informacji - 0.57% (8)
dnia - 0.57% (8)
udostępnia - 0.57% (8)
użytkowników - 0.57% (8)
jak - 0.57% (8)
elektroniczną - 0.5% (7)
się - 0.5% (7)
poz. - 0.5% (7)
prawa - 0.5% (7)
stronach - 0.5% (7)
drogą - 0.5% (7)
osób - 0.5% (7)
inny - 0.43% (6)
sp. - 0.43% (6)
konta - 0.43% (6)
adres - 0.43% (6)
cel - 0.35% (5)
umożliwia - 0.35% (5)
(dz. - 0.35% (5)
prawo - 0.35% (5)
czy - 0.35% (5)
wpisów - 0.35% (5)
sposób - 0.35% (5)
korzystanie - 0.35% (5)
kontakt - 0.35% (5)
pośrednictwem - 0.35% (5)
użytkownikom - 0.35% (5)
które - 0.28% (4)
których - 0.28% (4)
poprzez - 0.28% (4)
charakter - 0.28% (4)
31-946 - 0.28% (4)
udostępnianych - 0.28% (4)
§    - 0.28% (4)
mechanizm - 0.28% (4)
os. - 0.28% (4)
komentarzy, - 0.28% (4)
usługa - 0.28% (4)
elektroniczna - 0.28% (4)
będą - 0.28% (4)
dla - 0.28% (4)
wpisu - 0.28% (4)
przypadku - 0.28% (4)
kraków - 0.28% (4)
świadczenia - 0.28% (4)
teatralne - 0.28% (4)
formularz - 0.28% (4)
określonych - 0.28% (4)
informatyczne - 0.28% (4)
ramach - 0.28% (4)
jakie - 0.28% (4)
prywatności - 0.28% (4)
określone - 0.21% (3)
dane - 0.21% (3)
rejestracji - 0.21% (3)
zamieszczenie - 0.21% (3)
646 - 0.21% (3)
baz - 0.21% (3)
zgody - 0.21% (3)
o.o. - 0.21% (3)
komentarza - 0.21% (3)
stanowi - 0.21% (3)
dostarcza - 0.21% (3)
regulaminy - 0.21% (3)
rozumieniu - 0.21% (3)
zakresie - 0.21% (3)
umożliwiający - 0.21% (3)
prawem - 0.21% (3)
czas - 0.21% (3)
zawierają - 0.21% (3)
umowa - 0.21% (3)
powszechnie - 0.21% (3)
świadczenie - 0.21% (3)
grupa - 0.21% (3)
zgłoszenia - 0.21% (3)
świadczeniu - 0.21% (3)
posiada - 0.21% (3)
prawach - 0.21% (3)
korzystania - 0.21% (3)
sąd - 0.21% (3)
innych - 0.21% (3)
taki - 0.21% (3)
mechanizmu - 0.21% (3)
świadczone - 0.21% (3)
sieci - 0.21% (3)
elektronicznej - 0.21% (3)
zgodnie - 0.21% (3)
internet, - 0.21% (3)
celu - 0.21% (3)
informacje - 0.21% (3)
2002 - 0.21% (3)
lipca - 0.21% (3)
materiałów - 0.21% (3)
zakaz - 0.21% (3)
dostępnych - 0.21% (3)
usług, - 0.21% (3)
reklamacji - 0.14% (2)
interia.pl. - 0.14% (2)
postaci - 0.14% (2)
przepisy - 0.14% (2)
tryb - 0.14% (2)
tego - 0.14% (2)
art. - 0.14% (2)
usługę - 0.14% (2)
użytkowników. - 0.14% (2)
ochrona - 0.14% (2)
osobowych - 0.14% (2)
produktów - 0.14% (2)
ochrony - 0.14% (2)
pełni - 0.14% (2)
elektronicznie - 0.14% (2)
sprzedaży - 0.14% (2)
reklamacje - 0.14% (2)
regulaminy, - 0.14% (2)
określonej - 0.14% (2)
prasowe - 0.14% (2)
prywatność - 0.14% (2)
nami - 0.14% (2)
części - 0.14% (2)
elektronicznych - 0.14% (2)
późn. - 0.14% (2)
autorskim - 0.14% (2)
utworów - 0.14% (2)
oznacza - 0.14% (2)
infrastrukturze - 0.14% (2)
teleinformatycznej - 0.14% (2)
rozwiązuje - 0.14% (2)
serwisu - 0.14% (2)
jedynie - 0.14% (2)
własne - 0.14% (2)
serwisy - 0.14% (2)
udostępniania - 0.14% (2)
obowiązujących - 0.14% (2)
innym - 0.14% (2)
użytkownikami - 0.14% (2)
ustanowiono - 0.14% (2)
krakowie, - 0.14% (2)
zakazane - 0.14% (2)
bezprawnych - 0.14% (2)
144 - 0.14% (2)
oświadcza, - 0.14% (2)
wprowadza - 0.14% (2)
formie - 0.14% (2)
1204 - 0.14% (2)
formularza - 0.14% (2)
miał - 0.14% (2)
tel.: - 0.14% (2)
siebie - 0.14% (2)
+48 - 0.14% (2)
internetowych - 0.14% (2)
informacji, - 0.14% (2)
(dz.u.nr - 0.14% (2)
inne - 0.14% (2)
dodany - 0.14% (2)
może - 0.14% (2)
obsługi - 0.14% (2)
[email protected] - 0.14% (2)
konieczności - 0.14% (2)
java - 0.14% (2)
charakterze - 0.14% (2)
zasadami - 0.14% (2)
pod - 0.14% (2)
rejestru - 0.14% (2)
zawierania - 0.14% (2)
reklamy, - 0.14% (2)
umów - 0.14% (2)
swoich - 0.14% (2)
roku - 0.14% (2)
warunkach - 0.14% (2)
również - 0.14% (2)
wybranych - 0.14% (2)
użytkownika, - 0.14% (2)
9a, - 0.14% (2)
utwory - 0.14% (2)
                                 - 0.14% (2)
mają - 0.14% (2)
zastrzega - 0.14% (2)
takie - 0.14% (2)
niezgodne - 0.14% (2)
społecznościowe - 0.14% (2)
dobra - 0.14% (2)
uznawane - 0.14% (2)
radiofonii - 0.14% (2)
określenia - 0.14% (2)
zwroty - 0.14% (2)
aby - 0.14% (2)
i.  - 0.14% (2)
zm.). - 0.14% (2)
Two words phrases
w szczególności - 0.57% (8)
i/lub serwisów - 0.57% (8)
z dnia - 0.5% (7)
drogą elektroniczną - 0.5% (7)
na stronach - 0.43% (6)
portalu i/lub - 0.43% (6)
usług drogą - 0.43% (6)
w portalu - 0.35% (5)
serwisów w - 0.35% (5)
korzystanie z - 0.35% (5)
za pośrednictwem - 0.35% (5)
stronach portalu - 0.35% (5)
portalu interia.pl - 0.28% (4)
ustawy o - 0.28% (4)
usługa elektroniczna - 0.28% (4)
w ramach - 0.28% (4)
os. teatralne - 0.28% (4)
31-946 kraków - 0.28% (4)
teatralne 9a - 0.28% (4)
przez użytkownika - 0.28% (4)
interia.pl sp. - 0.21% (3)
z o.o. - 0.21% (3)
baz danych - 0.21% (3)
o świadczenie - 0.21% (3)
lub komentarza - 0.21% (3)
świadczenie usług - 0.21% (3)
w rozumieniu - 0.21% (3)
w sposób - 0.21% (3)
informacji i - 0.21% (3)
- usługi - 0.21% (3)
§    usługi - 0.21% (3)
646 27 - 0.21% (3)
(dz. u. - 0.21% (3)
o świadczeniu - 0.21% (3)
wpisów i - 0.21% (3)
na adres - 0.21% (3)
świadczeniu usług - 0.21% (3)
i komentarzy - 0.21% (3)
do których - 0.21% (3)
w celu - 0.21% (3)
12 646 - 0.21% (3)
na warunkach - 0.14% (2)
oświadcza, że - 0.14% (2)
zawierają utwory - 0.14% (2)
komentarzy, które - 0.14% (2)
z poz. - 0.14% (2)
regulamin świadczenia - 0.14% (2)
teatralne 9a, - 0.14% (2)
w zakresie - 0.14% (2)
3. interia.pl - 0.14% (2)
oraz usług - 0.14% (2)
interia.pl i/lub - 0.14% (2)
umowa o - 0.14% (2)
przypadku usług - 0.14% (2)
lub określenia - 0.14% (2)
o charakterze - 0.14% (2)
się na - 0.14% (2)
ustawy prawo - 0.14% (2)
z późn. - 0.14% (2)
powszechnie uznawane - 0.14% (2)
bez konieczności - 0.14% (2)
uznawane za - 0.14% (2)
dostęp do - 0.14% (2)
sp. k. - 0.14% (2)
w krakowie, - 0.14% (2)
9a, 31-946 - 0.14% (2)
tel.: +48 - 0.14% (2)
18 lipca - 0.14% (2)
1204 z - 0.14% (2)
usługi świadczone - 0.14% (2)
zgodnie z - 0.14% (2)
sieci internet, - 0.14% (2)
i materiałów - 0.14% (2)
produktów i - 0.14% (2)
usług, w - 0.14% (2)
użytkownika, w - 0.14% (2)
szczególności poprzez - 0.14% (2)
lub ustawy - 0.14% (2)
określenia powszechnie - 0.14% (2)
zamieszczenie wpisu - 0.14% (2)
zwroty lub - 0.14% (2)
które zawierają - 0.14% (2)
i komentarzy, - 0.14% (2)
i.  wpisów - 0.14% (2)
prawo do - 0.14% (2)
o treści - 0.14% (2)
formularza umożliwiający - 0.14% (2)
o radiofonii - 0.14% (2)
usług elektronicznych - 0.14% (2)
treści o - 0.14% (2)
przez użytkowników - 0.14% (2)
z portalu - 0.14% (2)
użytkownika w - 0.14% (2)
udostępnianych na - 0.14% (2)
interia.pl os. - 0.14% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of gry.interia.pl/regulamin by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 1.63537 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron