find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for firma.interia.pl/polityka-cookies

HTML Content

Title:

Polityka Prywatności - Prywatnosc w INTERIA.PL

Description:

Polityka Prywatności - prywatnosc.interia.pl - POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPA INTERIA.PL - prywatnosc.interia.pl

Keywords:

POLITYKA, PRYWATNOŚCI, GRUPA, INTERIAPL

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

firma.interia.pl/polityka-cookies

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

3.56 score from seowykop.pl for:firma.interia.pl/polityka-cookies

Text on your page:

polityka prywatności polityka prywatności grupa interia.pl niniejsza polityka   opisuje, jak grupa interia.pl sp. z o.o. sp.k. (interia.pl)  gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników swoich stron internetowych i aplikacji. polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności. niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie. zachęcamy do odwiedzania strony celem poznania aktualnej wersji. ochrona prywatności 1. interia.pl gwarantuje użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. 2. interia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. 3. interia.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. 4. jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi, b. w postaci zagregowanej niepozwalającej na bezpośrednią identyfikację, charakteryzującej populację użytkowników portalu interia.pl lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. ochrona danych osobowych 1. gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych? poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako administratora, inspektora ochrony danych osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie:  prywatnosc.interia.pl 2. jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego? to tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez interia.pl, atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej. 3. jak długo przechowujemy twoje dane? twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni.  dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii 4. czy udostępniamy twoje dane? interia.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza unii europejskiej lub europejskiego obszaru ekonomicznego: podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług it, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi interia.pl zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. w takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. nasi dostawcy mają siedzibę głównie w polsce i w innych krajach europejskiego obszaru gospodarczego (eog), np. w irlandii. niektórzy spośród naszych dostawców np. google czy facebook mają siedzibę poza terytorium eog. interia.pl dba, aby w związku z przekazaniem twoich danych poza terytorium eog, dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez komisję (ue) lub uczestnictwa w programie "tarcza prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej komisji (ue) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę prywatności ue-usa. masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. świadcząc usługi w ramach portalu interia.pl oraz innych serwisów grupa interia.pl sp. z o.o. sp.k., interia.pl udziela dostępu lub udostępnia dane osobowe różnym podmiotom. z reguły są to nasi podwykonawcy, którym określamy w jakim zakresie mogą na nasze zlecenie wykonywać operacje na danych osobowych. dotyczy to m.in.: podmiotów świadczących usługi utrzymania it lub rozwoju itpodmiotów świadczących dla nas wyspecjalizowane usługi (np. badawcze, statystyczne, targetowania) warto mieć na uwadze, że: dane do jakich mają dostęp podwykonawcy to często wycinek informacji jaki posiadamy o użytkowniku, tym samym, rzadko zdarza się tak, że nasz podwykonawca ma tyle informacji o użytkowniku co my jako administrator danych osobowych.w kategorii odbiorców danych mieszczą się również podmioty, którym danych nie przekazujemy, ale mogą mieć potencjalnie do nich dostęp wykonując usługi dla nas. w każdym wypadku umowa jaką zawieramy z podwykonawcą zobowiązuje podwykonawcę do poufności i wykonywania tylko i wyłącznie niezbędnych operacji na danych osobowych użytkownika. udostępniamy również dane (nie wszystkie ale wybrane) takim podmiotom jak operatorzy płatności elektronicznych w związku ze zleceniem przez ciebie płatności elektronicznej. w pozostałym zakresie dane mogą być udostępniane organom i instytucjom państwowym na podstawie ściśle powołanej podstawy prawnej, którą za każdym razem weryfikujemy i badamy. 5.  podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych, jest to: zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego, serwisów i aplikacji;wyrażona zgoda: np. na stosowanie technologii plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki  cookies (