find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for firma.interia.pl/dzialalnosc/regulamin/

HTML Content

Title:

Regulamin Usług - Firma INTERIA.PL w INTERIA.PL

Description:

Regulamin Usług - firma.interia.pl - Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Grupę Interia.pl Sp. z o.o. Sp. k. - firma.interia.pl

Keywords:

Regulamin, Świadczenia, Usług, Elektronicznych, przez, Grupę, Interiapl

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

firma.interia.pl/dzialalnosc/regulamin/

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

2.55 score from seowykop.pl for:firma.interia.pl/dzialalnosc/regulamin/

Text on your page:

regulamin usług regulamin świadczenia usług elektronicznych przez grupę interia.pl sp. z o.o. sp. k. definicje interia.pl- oznacza grupa interia.pl sp. z o.o. sp. k. (dawniej: interia.pl sp. z o.o.) z siedzibą w krakowie, os. teatralne 9a, 31-946 kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w krajowym rejestrze sądowym przez sąd rejonowy w krakowie, xi wydział krajowego rejestru sądowego pod numerem krs - 416593, nip 5272644300. regulamin - oznacza niniejszy dokument. portal, portal interia.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci internet, stworzoną przez interia.pl, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez interia.pl i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów internetu oraz realizację operacji handlowych przez internet, udostępnianą przez interia.pl w domenie www.interia.pl. serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci internet stworzone przez interia.pl  lub partnerów interia.pl, umożliwiające użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez interia.pl i/lub jej partnerów, a także innych zasobów sieci internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć internet, udostępniane przez interia.pl pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują interia.pl. partner - oznacza podmiot współpracujący z interia.pl. użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z portalu i/lub serwisów i/lub usług. usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u.nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) , między innymi takie jak: usługi informacyjne - usługi zapewniające użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych serwisów tematycznych portalu interia.pl lub za pośrednictwem transmisji sms, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z portalu interia.pl za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały rss); usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej interia.pl lub jej partnerów udostępniania innym użytkownikom, usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta użytkownika w dostępnych w portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej portalu interia.pl, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową, jak również umożliwiające zawarcie lub przedłużenie umowy na utrzymanie domeny internetowej obsługiwanej przez nask, eurid oraz wwd. usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych serwisów, usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych portalu interia.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa). postanowienia ogólne regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, ogólne zasady korzystania z portalu i/lub serwisów i zakres odpowiedzialności interia.pl. regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z usług i/lub serwisów, udostępniane są przez interia.pl i/lub partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług i/lub serwisów. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie do świadczenia usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium rzeczpospolitej polskiej. poprzez fakt korzystania z portalu i/lub serwisów użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. w przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu url wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu. zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt ii ust. 5. warunki techniczne użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług. interia.pl zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych ssl, obsługi java script, java, flash oraz cookies. prawa i obowiązki użytkowników użytkownik uprawniony jest do korzystania portalu interia.pl i/lub serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. zakazane jest korzystanie z portalu i/lub serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach portalu wpisu (wątek główny dodany przez użytkownika) lub komentarza (każda publikowana treść dotycząca wpisu, lub innych treści dostępnych w portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (usługa elektroniczna komentarzy): usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie wpisów lub komentarzy, usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu, w ramach usługi elektronicznej komentarzy, interia.pl udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza o treści i formie określonej przez użytkownika, w szczególności to użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony portalu, interia.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje wpisy i komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, wpisów i komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez użytkownika komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (dz. u.z roku 2002, nr 144, poz.1204 z poz. zm.). użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia wpisów i komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich. tryb postępowania reklamacyjnego reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: grupa interia.pl sp. z o.o. sp.k. , os. teatralne 9a, 31-946 kraków zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez interia.pl. odpowiedzialność interia.pl interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach portalu i/lub serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników. interia.pl zastrzega, że korzystanie z portalu i/lub serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. interia.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z portalu i/lub serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach portalu i/lub serwisów sprosta oczekiwaniom użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez interia.pl interia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu i/lub serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. interia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach portalu i/lub serwisów. interia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach portalu i/lub serwisów w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. interia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z portalu i/lub serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu i/lub regulaminów właściwych usług. prawa własności intelektualnej przyjęty w na stronach portalu i/lub serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. portal i/lub serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne. treści udostępniane na stronach portalu i/lub serwisów mogą być opatrzone znakiem "copyright ? 1999-2009 interia.pl. wszystkie prawa zastrzeżone" treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, interia.pl udostępnia na stronach portalu i/lub serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych. wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach portalu i/lub serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. korzystanie z treści udostępnianych na stronach portalu i/lub serwisów nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach portalu i/lub serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. u. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (dz. u. nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz.u.nr 47 poz.211 z późn. zm.). zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części portalu i/lub serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody interia.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. użytkownicy udostępniający na stronach portalu i/lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach portalu i/lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów. użytkownicy udostępniający na stronach portalu i/lub serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają interia.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych użytkowników w zakresie dozwolonego użytku. ochrona prywatności interia.pl gwarantuje użytkownikom portalu interia.pl i/lub serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. interia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników. interia.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. interia.pl, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji interia.pl gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną interia.pl, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr ip komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb użytkownika. dane użytkowników interia.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach interia.pl i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania. w ramach świadczenia niektórych usług interia.pl zbiera i przetwarza wspólnie z partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi. interia.pl zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach portalu interia.pl, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez interia.pl, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji użytkownicy w ramach portalu szukają. interia.pl wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam. interia.pl gromadzi informacje o użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach portalu interia.plkażdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. interia.pl zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu interia.pllub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień. jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi, w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników portalu interia.pl i/lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. ochrona danych osobowych interia.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych usług użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez interia.pl zgodnie z obowiązującym prawem. administratorem danych osobowych użytkowników jest interia.pl która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej. użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez interia.pl. interia.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania interia.pl problemów związanych z korzystaniem z portalu interia.pl i/lub serwisów, użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa interia.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji. postanowienia końcowe treść regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której regulamin został udostępniony. interia.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach portalu i/lub serwisów w formach stosowanych w internecie. interia.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu. korzystanie przez użytkownika z portalu i/lub serwisów i/lub usług po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację. przejdź na początek artykułu grupa interia.pl os. teatralne 9a 31-946 kraków tel.: +48 12 646 27 00 skontaktuj się z nami strona główna o nas grupa interia.pl historia zarząd regulaminy i ogłoszenia serwisy serwisy domenowe serwisy pozadomenowe mobilna interia startuj z nami usługi poczta projekty komercyjne strefa.pl agencja semahead reklama dla mediów informacje prasowe pliki do pobrania praca oferty pracy dla studentów staż letni it dołącz do nas kontakt czytaj więcej czytaj więcej czytaj więcej o nas serwisy usługi dla mediów praca kontakt reklama korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. polityka cookies. prywatność. copyright by interia.pl 1999-2018. wszystkie prawa zastrzeżone.

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 2551

One word
nie - 5.53% (141)
interia - 2.9% (74)
interia.pl - 2.86% (73)
lub - 2.51% (64)
usług - 2.27% (58)
użytkownik - 2.08% (53)
form - 1.84% (47)
portal - 1.72% (44)
przez - 1.69% (43)
praw - 1.69% (43)
portalu - 1.61% (41)
i/lub - 1.49% (38)
serwisów - 1.45% (37)
dostęp - 1.29% (33)
korzysta - 1.18% (30)
ich - 1.18% (30)
stron - 1.14% (29)
dni - 1.1% (28)
że - 1.1% (28)
treści - 0.98% (25)
oraz - 0.98% (25)
użytkownika - 0.9% (23)
regulamin - 0.86% (22)
usługi - 0.78% (20)
strona - 0.78% (20)
stronach - 0.74% (19)
przy - 0.74% (19)
prawa - 0.74% (19)
internet - 0.74% (19)
jak - 0.71% (18)
udostępnia - 0.67% (17)
informacji - 0.63% (16)
jest - 0.63% (16)
korzystanie - 0.59% (15)
mechanizm - 0.59% (15)
pod - 0.59% (15)
osób - 0.55% (14)
danych - 0.55% (14)
który - 0.51% (13)
dane - 0.47% (12)
których - 0.47% (12)
korzystania - 0.47% (12)
użytkowników - 0.47% (12)
umożliwia - 0.47% (12)
inny - 0.43% (11)
bez - 0.43% (11)
czy - 0.43% (11)
ustaw - 0.39% (10)
szczególności - 0.39% (10)
się - 0.39% (10)
komentarzy - 0.39% (10)
oznacza - 0.39% (10)
zastrzega - 0.39% (10)
mechanizmu - 0.39% (10)
ramach - 0.35% (9)
sposób - 0.35% (9)
świadczenia - 0.35% (9)
reklama - 0.35% (9)
cel - 0.35% (9)
taki - 0.35% (9)
cookies - 0.35% (9)
pośrednictwem - 0.31% (8)
będą - 0.31% (8)
stanowi - 0.31% (8)
dla - 0.31% (8)
interia.pl, - 0.31% (8)
partner - 0.31% (8)
ustawy - 0.31% (8)
które - 0.27% (7)
użytkownikom - 0.27% (7)
nas - 0.27% (7)
poprzez - 0.27% (7)
serwisy - 0.27% (7)
innych - 0.27% (7)
tych - 0.27% (7)
użytkownicy - 0.27% (7)
zastrzega, - 0.27% (7)
interia.pl. - 0.27% (7)
regulaminu - 0.27% (7)
osobowych - 0.27% (7)
tego - 0.27% (7)
takie - 0.27% (7)
sp. - 0.27% (7)
poz. - 0.27% (7)
odpowiedzialności - 0.24% (6)
jakie - 0.24% (6)
zgody - 0.24% (6)
autorskie - 0.24% (6)
usługa - 0.24% (6)
sieci - 0.24% (6)
adres - 0.24% (6)
serwisu - 0.24% (6)
internet, - 0.24% (6)
zakres - 0.24% (6)
dania - 0.24% (6)
treści, - 0.24% (6)
tym - 0.24% (6)
informacje - 0.24% (6)
świadczenie - 0.24% (6)
dnia - 0.24% (6)
- 0.24% (6)
prawo - 0.24% (6)
jego - 0.24% (6)
usług, - 0.2% (5)
zawierają - 0.2% (5)
wpisów - 0.2% (5)
konta - 0.2% (5)
umów - 0.2% (5)
serwisów, - 0.2% (5)
(dz. - 0.2% (5)
zgodnie - 0.2% (5)
elektroniczna - 0.2% (5)
również - 0.2% (5)
informatyczne - 0.2% (5)
może - 0.2% (5)
mowa - 0.2% (5)
trzecich - 0.2% (5)
tekstowych - 0.2% (5)
zakresie - 0.2% (5)
podmiot - 0.2% (5)
przysługują - 0.2% (5)
został - 0.2% (5)
ponosi - 0.2% (5)
prawem - 0.2% (5)
udostępniane - 0.2% (5)
określonych - 0.2% (5)
przypadku - 0.16% (4)
warunki - 0.16% (4)
umożliwiający - 0.16% (4)
niektórych - 0.16% (4)
regulaminy - 0.16% (4)
postanowienia - 0.16% (4)
kontakt - 0.16% (4)
komentarzy, - 0.16% (4)
o.o. - 0.16% (4)
odpowiedzialność - 0.16% (4)
grupa - 0.16% (4)
wpisu - 0.16% (4)
obowiązującym - 0.16% (4)
2002 - 0.16% (4)
internetowe - 0.16% (4)
dostępnych - 0.16% (4)
osobom - 0.16% (4)
zm.) - 0.16% (4)
lipca - 0.16% (4)
udostępnianych - 0.16% (4)
trzecim - 0.16% (4)
żadnej - 0.16% (4)
umożliwiające - 0.16% (4)
celu - 0.16% (4)
informacji, - 0.16% (4)
roku - 0.16% (4)
czas - 0.16% (4)
niego - 0.16% (4)
oświadcza - 0.16% (4)
reklamowych - 0.16% (4)
reklamowe - 0.16% (4)
możliwości - 0.16% (4)
partnerów - 0.16% (4)
internetowych - 0.16% (4)
mają - 0.16% (4)
temat - 0.12% (3)
więcej - 0.12% (3)
posiada - 0.12% (3)
mogą - 0.12% (3)
końcowe - 0.12% (3)
nami - 0.12% (3)
ochrony - 0.12% (3)
celach - 0.12% (3)
uprawniony - 0.12% (3)
niezbędne - 0.12% (3)
jakiekolwiek - 0.12% (3)
chyba, - 0.12% (3)
komentarza - 0.12% (3)
sobie - 0.12% (3)
czytaj - 0.12% (3)
charakter - 0.12% (3)
kraków - 0.12% (3)
rejestracji - 0.12% (3)
dotyczące - 0.12% (3)
zamieszczenie - 0.12% (3)
powszechnie - 0.12% (3)
działania - 0.12% (3)
oświadcza, - 0.12% (3)
baz - 0.12% (3)
obsługi - 0.12% (3)
świadczone - 0.12% (3)
produktów - 0.12% (3)
jej - 0.12% (3)
świadczeniu - 0.12% (3)
obowiązujących - 0.12% (3)
wszystkie - 0.12% (3)
określone - 0.12% (3)
własne - 0.12% (3)
usług. - 0.12% (3)
będzie - 0.12% (3)
ogólne - 0.12% (3)
wybranych - 0.12% (3)
drogą - 0.12% (3)
także - 0.12% (3)
nich - 0.12% (3)
siebie - 0.12% (3)
materiałów - 0.12% (3)
teatralne - 0.12% (3)
sąd - 0.12% (3)
innym - 0.12% (3)
elektronicznej - 0.12% (3)
przeglądarce - 0.12% (3)
31-946 - 0.12% (3)
internetowej - 0.12% (3)
os. - 0.12% (3)
poza - 0.08% (2)
procedur - 0.08% (2)
udostępniający - 0.08% (2)
- 0.08% (2)
pełni - 0.08% (2)
uprawnionych - 0.08% (2)
jednak - 0.08% (2)
podmiotów - 0.08% (2)
udostępnione - 0.08% (2)
ochrona - 0.08% (2)
która - 0.08% (2)
prywatności - 0.08% (2)
inne - 0.08% (2)
ochronie - 0.08% (2)
uprzedniej - 0.08% (2)
inaczej. - 0.08% (2)
znaki - 0.08% (2)
między - 0.08% (2)
1204 - 0.08% (2)
144 - 0.08% (2)
(dz.u.nr - 0.08% (2)
elektroniczną - 0.08% (2)
trzecim, - 0.08% (2)
elementów - 0.08% (2)
utworów - 0.08% (2)
rozumieniu - 0.08% (2)
dozwolonego - 0.08% (2)
użytku, - 0.08% (2)
przepisami - 0.08% (2)
autorskim - 0.08% (2)
prawach - 0.08% (2)
późn. - 0.08% (2)
urządzenia - 0.08% (2)
części - 0.08% (2)
gromadzi - 0.08% (2)
wykorzystuje - 0.08% (2)
końcowego - 0.08% (2)
regulaminu. - 0.08% (2)
osobowych, - 0.08% (2)
osobowe - 0.08% (2)
opracowanych - 0.08% (2)
oświadczenie - 0.08% (2)
korzystaniem - 0.08% (2)
informatycznych - 0.08% (2)
mechanizmów - 0.08% (2)
zmian - 0.08% (2)
niniejszy - 0.08% (2)
zobowiązani - 0.08% (2)
rejestru - 0.08% (2)
zarząd - 0.08% (2)
domenowe - 0.08% (2)
9a, - 0.08% (2)
mediów - 0.08% (2)
praca - 0.08% (2)
krakowie, - 0.08% (2)
akceptację - 0.08% (2)
podania - 0.08% (2)
danej - 0.08% (2)
komputera - 0.08% (2)
używa - 0.08% (2)
handlowych - 0.08% (2)
operacji - 0.08% (2)
powyższe - 0.08% (2)
realizację - 0.08% (2)
potrzeb - 0.08% (2)
informacyjne - 0.08% (2)
następujących - 0.08% (2)
przetwarza - 0.08% (2)
internetu - 0.08% (2)
funkcjonalności - 0.08% (2)
podmioty - 0.08% (2)
trzecie - 0.08% (2)
mocy - 0.08% (2)
zasobów - 0.08% (2)
zapisu - 0.08% (2)
niewielkich - 0.08% (2)
www - 0.08% (2)
jakiej - 0.08% (2)
innymi - 0.08% (2)
żądanie - 0.08% (2)
układ - 0.08% (2)
zasady - 0.08% (2)
dodany - 0.08% (2)
treść - 0.08% (2)
prowadzenia - 0.08% (2)
przepisy - 0.08% (2)
postaci - 0.08% (2)
serwisów. - 0.08% (2)
regulaminy, - 0.08% (2)
formularza - 0.08% (2)
formie - 0.08% (2)
wszelkich - 0.08% (2)
użytkownika, - 0.08% (2)
określa - 0.08% (2)
wprowadza - 0.08% (2)
strony - 0.08% (2)
emisji - 0.08% (2)
zawierania - 0.08% (2)
sprzedaży - 0.08% (2)
umowy - 0.08% (2)
danego - 0.08% (2)
wyniku - 0.08% (2)
określenia - 0.08% (2)
prawem, - 0.08% (2)
techniczne - 0.08% (2)
być - 0.08% (2)
regulaminów - 0.08% (2)
pozostałych - 0.08% (2)
java - 0.08% (2)
cookies. - 0.08% (2)
skorzystania - 0.08% (2)
zgodny - 0.08% (2)
serwisu. - 0.08% (2)
powstałe - 0.08% (2)
własności - 0.08% (2)
zakazane - 0.08% (2)
sprzeczny - 0.08% (2)
zasadami - 0.08% (2)
konieczności - 0.08% (2)
ponoszą - 0.08% (2)
całkowitą - 0.08% (2)
takiego - 0.08% (2)
szkody - 0.08% (2)
zwroty - 0.08% (2)
usługę - 0.08% (2)
wybór - 0.08% (2)
miał - 0.08% (2)
działań - 0.08% (2)
użytkowników. - 0.08% (2)
odbywa - 0.08% (2)
wyłącznie - 0.08% (2)
użytkownika. - 0.08% (2)
udziela - 0.08% (2)
transmisji - 0.08% (2)
uzyskanych - 0.08% (2)
wyraźny - 0.08% (2)
informatycznego - 0.08% (2)
aby - 0.08% (2)
podstawie - 0.08% (2)
połączenie - 0.08% (2)
graficznych - 0.08% (2)
zapewniające - 0.08% (2)
tytułu - 0.08% (2)
zawartych - 0.08% (2)
intelektualnej - 0.08% (2)
dedykowanego - 0.08% (2)
społecznościowe - 0.08% (2)
uznawane - 0.08% (2)
polegające - 0.08% (2)
dobra - 0.08% (2)
przechowywania - 0.08% (2)
trzecich, - 0.08% (2)
niezgodne - 0.08% (2)
określonej - 0.08% (2)
adresu - 0.08% (2)
reklamy, - 0.08% (2)
utwory - 0.08% (2)
zgłoszenia - 0.08% (2)
reklamacji - 0.08% (2)
udostępniania - 0.08% (2)
zm.). - 0.08% (2)
teleinformatycznej - 0.08% (2)
infrastrukturze - 0.08% (2)
użytkownikami - 0.08% (2)
trzecich. - 0.08% (2)
tryb - 0.08% (2)
reklamacje - 0.08% (2)
umożliwiających - 0.08% (2)
copyright - 0.08% (2)
Two words phrases
i/lub serwisów - 1.18% (30)
portalu i/lub - 0.94% (24)
na stronach - 0.74% (19)
stronach portalu - 0.63% (16)
przez interia.pl - 0.47% (12)
z portalu - 0.43% (11)
portalu interia.pl - 0.43% (11)
korzystanie z - 0.43% (11)
interia.pl i - 0.39% (10)
przez użytkownika - 0.39% (10)
w szczególności - 0.39% (10)
korzystania z - 0.35% (9)
serwisów w - 0.35% (9)
w ramach - 0.35% (9)
interia.pl zastrzega - 0.31% (8)
za pośrednictwem - 0.31% (8)
danych osobowych - 0.27% (7)
o których - 0.27% (7)
w sposób - 0.27% (7)
interia.pl nie - 0.27% (7)
interia.pl i/lub - 0.27% (7)
- oznacza - 0.27% (7)
i usług - 0.24% (6)
do których - 0.24% (6)
zastrzega, że - 0.24% (6)
ustawy z - 0.24% (6)
interia.pl zastrzega, - 0.24% (6)
mechanizmu cookies - 0.2% (5)
usług i - 0.2% (5)
sieci internet - 0.2% (5)
których prawa - 0.2% (5)
prawa autorskie - 0.2% (5)
- usługi - 0.2% (5)
nie ponosi - 0.2% (5)
w sieci - 0.16% (4)
z usług - 0.16% (4)
i/lub serwisów, - 0.16% (4)
jak również - 0.16% (4)
grupa interia.pl - 0.16% (4)
o świadczenie - 0.16% (4)
prawo do - 0.16% (4)
autorskie przysługują - 0.16% (4)
treści, co - 0.16% (4)
w zakresie - 0.16% (4)
z obowiązującym - 0.16% (4)
osobom trzecim - 0.16% (4)
treści o - 0.16% (4)
serwisów i - 0.16% (4)
usługa elektroniczna - 0.16% (4)
z o.o. - 0.16% (4)
interia.pl sp. - 0.16% (4)
w przypadku - 0.16% (4)
zgodnie z - 0.16% (4)
interia.pl w - 0.16% (4)
użytkownika w - 0.12% (3)
świadczeniu usług - 0.12% (3)
sieci internet, - 0.12% (3)
jest do - 0.12% (3)
i komentarzy - 0.12% (3)
się w - 0.12% (3)
serwisów treści, - 0.12% (3)
lub komentarza - 0.12% (3)
przysługują osobom - 0.12% (3)
odpowiedzialność za - 0.12% (3)
lipca 2002 - 0.12% (3)
elektroniczna komentarzy - 0.12% (3)
usług drogą - 0.12% (3)
o świadczeniu - 0.12% (3)
teatralne 9a - 0.12% (3)
zastrzega sobie - 0.12% (3)
roku o - 0.12% (3)
baz danych - 0.12% (3)
wpisów i - 0.12% (3)
w celu - 0.12% (3)
31-946 kraków - 0.12% (3)
informacji i - 0.12% (3)
świadczenia usług, - 0.12% (3)
a także - 0.12% (3)
jej partnerów - 0.12% (3)
i informacje - 0.12% (3)
portalu interia.pl, - 0.12% (3)
informacji o - 0.12% (3)
żadnej odpowiedzialności - 0.12% (3)
czytaj więcej - 0.12% (3)
, chyba, - 0.12% (3)
z treści - 0.12% (3)
ponosi żadnej - 0.12% (3)
w przeglądarce - 0.12% (3)
odpowiedzialności za - 0.12% (3)
sobie prawo - 0.12% (3)
świadczenie usług - 0.12% (3)
sprzeczny z - 0.08% (2)
i układ - 0.08% (2)
z nami - 0.08% (2)
serwisów, w - 0.08% (2)
treści udostępnianych - 0.08% (2)
ramach świadczenia - 0.08% (2)
wszystkie prawa - 0.08% (2)
danych osobowych, - 0.08% (2)
prawa do - 0.08% (2)
wybór i - 0.08% (2)
podania określonych - 0.08% (2)
osobom trzecim, - 0.08% (2)
oraz za - 0.08% (2)
ponosi odpowiedzialności - 0.08% (2)
i/lub serwisów. - 0.08% (2)
mechanizm cookies - 0.08% (2)
będą do - 0.08% (2)
niewielkich informacji - 0.08% (2)
urządzenia końcowego - 0.08% (2)
interia.pl wykorzystuje - 0.08% (2)
gromadzi informacje - 0.08% (2)
podmioty trzecie - 0.08% (2)
osób trzecich, - 0.08% (2)
ramach portalu - 0.08% (2)
w następujących - 0.08% (2)
informacje dotyczące - 0.08% (2)
interia.pl gromadzi - 0.08% (2)
oraz usług - 0.08% (2)
do treści - 0.08% (2)
i/lub usług - 0.08% (2)
zakresie dozwolonego - 0.08% (2)
możliwości korzystania - 0.08% (2)
udostępnianych na - 0.08% (2)
użytkownicy udostępniający - 0.08% (2)
z niektórych - 0.08% (2)
ponoszą całkowitą - 0.08% (2)
danej usługi - 0.08% (2)
uprawnionych podmiotów - 0.08% (2)
świadczenia danej - 0.08% (2)
przez interia.pl. - 0.08% (2)
udostępniający na - 0.08% (2)
w celach - 0.08% (2)
niektórych usług - 0.08% (2)
z późn. - 0.08% (2)
użytkownicy zobowiązani - 0.08% (2)
użytkownik może - 0.08% (2)
tych treści - 0.08% (2)
powszechnie uznawane - 0.08% (2)
że dane - 0.08% (2)
również usług - 0.08% (2)
i materiałów - 0.08% (2)
interia.pl lub - 0.08% (2)
usługi polegające - 0.08% (2)
dostępnych w - 0.08% (2)
również umożliwiające - 0.08% (2)
mechanizmu informatycznego - 0.08% (2)
zasady korzystania - 0.08% (2)
usługi świadczone - 0.08% (2)
usług i/lub - 0.08% (2)
do świadczenia - 0.08% (2)
usług, w - 0.08% (2)
się z - 0.08% (2)
stronach internetowych - 0.08% (2)
a niniejszy - 0.08% (2)
bez konieczności - 0.08% (2)
z informacji - 0.08% (2)
lub za - 0.08% (2)
treści udostępniane - 0.08% (2)
oraz realizację - 0.08% (2)
sp. k. - 0.08% (2)
teatralne 9a, - 0.08% (2)
w krakowie, - 0.08% (2)
przez interia.pl, - 0.08% (2)
mechanizmów informatycznych - 0.08% (2)
opracowanych przez - 0.08% (2)
operacji handlowych - 0.08% (2)
stron internetowych - 0.08% (2)
usługi - - 0.08% (2)
w rozumieniu - 0.08% (2)
dnia 18 - 0.08% (2)
drogą elektroniczną - 0.08% (2)
z poz. - 0.08% (2)
zapewniające użytkownikom - 0.08% (2)
udostępniane na - 0.08% (2)
umów o - 0.08% (2)
danego serwisu - 0.08% (2)
że korzystanie - 0.08% (2)
formularza umożliwiający - 0.08% (2)
lub określenia - 0.08% (2)
komentarzy, które - 0.08% (2)
zawierają utwory - 0.08% (2)
do ich - 0.08% (2)
szczególności po - 0.08% (2)
z mechanizmu - 0.08% (2)
zamieszczenie wpisu - 0.08% (2)
określenia powszechnie - 0.08% (2)
oświadcza, że - 0.08% (2)
niezbędne do - 0.08% (2)
zgodny z - 0.08% (2)
szczególności z - 0.08% (2)
interia.pl interia.pl - 0.08% (2)
za ich - 0.08% (2)
użytkowników. interia.pl - 0.08% (2)
uznawane za - 0.08% (2)
zwroty lub - 0.08% (2)
przez niego - 0.08% (2)
użytkownicy ponoszą - 0.08% (2)
stron serwisu - 0.08% (2)
prawa i - 0.08% (2)
sposób zgodny - 0.08% (2)
zakazane jest - 0.08% (2)
sposób sprzeczny - 0.08% (2)
przez użytkowników - 0.08% (2)
całkowitą odpowiedzialność - 0.08% (2)
które zawierają - 0.08% (2)
przez siebie - 0.08% (2)
powstałe w - 0.08% (2)
interia.pl udostępnia - 0.08% (2)
umożliwiający zamieszczenie - 0.08% (2)
wpisu lub - 0.08% (2)
komentarza o - 0.08% (2)
i komentarzy, - 0.08% (2)
dla mediów - 0.08% (2)
Three words phrases
portalu i/lub serwisów - 0.94% (24)
na stronach portalu - 0.63% (16)
stronach portalu i/lub - 0.55% (14)
z portalu i/lub - 0.31% (8)
i/lub serwisów w - 0.27% (7)
interia.pl nie ponosi - 0.2% (5)
do których prawa - 0.2% (5)
treści, co do - 0.16% (4)
korzystanie z portalu - 0.16% (4)
i/lub serwisów i - 0.16% (4)
interia.pl sp. z - 0.16% (4)
sp. z o.o. - 0.16% (4)
ustawy z dnia - 0.16% (4)
w sieci internet - 0.16% (4)
portalu interia.pl i/lub - 0.16% (4)
serwisów w sposób - 0.16% (4)
interia.pl i/lub serwisów - 0.16% (4)
których prawa autorskie - 0.16% (4)
zastrzega, że w - 0.12% (3)
ponosi żadnej odpowiedzialności - 0.12% (3)
serwisów treści, co - 0.12% (3)
autorskie przysługują osobom - 0.12% (3)
świadczeniu usług drogą - 0.12% (3)
usługa elektroniczna komentarzy - 0.12% (3)
przez użytkownika z - 0.12% (3)
os. teatralne 9a - 0.12% (3)
18 lipca 2002 - 0.12% (3)
o świadczenie usług - 0.12% (3)
lub jej partnerów - 0.12% (3)
przez interia.pl i/lub - 0.12% (3)
umów o świadczenie - 0.08% (2)
w zakresie dozwolonego - 0.08% (2)
przysługują osobom trzecim, - 0.08% (2)
i/lub serwisów, w - 0.08% (2)
treści udostępnianych na - 0.08% (2)
i/lub serwisów i/lub - 0.08% (2)
użytkownicy udostępniający na - 0.08% (2)
realizację operacji handlowych - 0.08% (2)
szkody powstałe w - 0.08% (2)
udostępniający na stronach - 0.08% (2)
z mechanizmów informatycznych - 0.08% (2)
użytkownika z portalu - 0.08% (2)
w sieci internet, - 0.08% (2)
interia.pl gromadzi informacje - 0.08% (2)
możliwości korzystania z - 0.08% (2)
os. teatralne 9a, - 0.08% (2)
zobowiązani będą do - 0.08% (2)
podania określonych danych - 0.08% (2)
oraz ustawy z - 0.08% (2)
użytkownicy zobowiązani będą - 0.08% (2)
do podania określonych - 0.08% (2)
interia.pl zastrzega sobie - 0.08% (2)
o.o. sp. k. - 0.08% (2)
usług drogą elektroniczną - 0.08% (2)
1204 z poz. - 0.08% (2)
ponosi odpowiedzialności za - 0.08% (2)
zwroty lub określenia - 0.08% (2)
sposób zgodny z - 0.08% (2)
sposób sprzeczny z - 0.08% (2)
użytkownicy ponoszą całkowitą - 0.08% (2)
powstałe w wyniku - 0.08% (2)
zasady korzystania z - 0.08% (2)
formularza umożliwiający zamieszczenie - 0.08% (2)
wpisu lub komentarza - 0.08% (2)
sobie prawo do - 0.08% (2)
wpisów i komentarzy, - 0.08% (2)
lub określenia powszechnie - 0.08% (2)
korzystania z portalu - 0.08% (2)
w przeglądarce internetowej - 0.08% (2)
z obowiązującym prawem, - 0.08% (2)
w szczególności po - 0.08% (2)
jak również umożliwiające - 0.08% (2)
umożliwiający zamieszczenie wpisu - 0.08% (2)
grupa interia.pl sp. - 0.08% (2)
, os. teatralne - 0.08% (2)
9a, 31-946 kraków - 0.08% (2)
nie ponosi odpowiedzialności - 0.08% (2)
usługi polegające na - 0.08% (2)
interia.pl interia.pl nie - 0.08% (2)
informacji i materiałów - 0.08% (2)
powszechnie uznawane za - 0.08% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of firma.interia.pl/dzialalnosc/regulamin/ by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.84788 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron