find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

HTML Content

Title:

Regulamin - Allegro - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.

Description:

Allegro - najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!

Keywords:

aukcje internetowe,allegro,serwis aukcyjny

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl_pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.03 score from seowykop.pl for:allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

Text on your page:

strefa marekinspiracjeporadnikiwośpwystaw przedmiotobserwowanemoje allegrokupioneobserwowanelicytujeszsprzedajeszsprzedanewystaw komentarzkomentarze otrzymanecentrum zniżekmoje kuponyzałóż kontowylogujzalogujwszystkie działyelektronikamoda i urodadom i zdrowiedzieckokultura i rozrywkasport i wypoczynekmotoryzacjakolekcje i sztukafirmaużytkownicyzakończonewszystkie działyelektronikamoda i urodadom i zdrowiedzieckokultura i rozrywkasport i wypoczynekmotoryzacjakolekcje i sztukafirmaużytkownicyzakończonewszystkie działyszukaj też w opisach i parametrachtwoje powiadomieniaustawienianie masz nowych wiadomościzaloguj się, aby zobaczyć swoje powiadomienia.×koszyk jest pustyelektronikamodai urodadomi zdrowiedzieckokulturai rozrywkasporti wypoczynekmotoryzacjakolekcjei sztukafirmastrefaokazji regulamin allegro regulamin regulamin allegro allegro user agreements english version - all in one spis treści i. postanowienia ogólne artykuł 1. definicje artykuł 2. warunki uczestnictwa w allegro ii. transakcje artykuł 3. oferty artykuł 4. towary zakazane artykuł 5. rozpoczęcie transakcji artykuł 6. przebieg transakcji artykuł 7. zawarcie umowy w ramach oferty artykuł 8. rola allegro artykuł 9. opłaty i prowizje artykuł 10. inne obowiązki użytkowników artykuł 11. system komentarzy iii. postanowienia końcowe artykuł 12. inne usługi artykuł 13. prywatność i poufność artykuł 14. zmiany regulaminu artykuł 15. rozwiązanie umowy z grupą allegro artykuł 16. kontakt i postępowanie reklamacyjne artykuł 17. prawo właściwe i spory artykuł 18. załączniki artykuł 19. ważność i. postanowienia ogólne artykuł 1. definicje terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:grupa allegrogrupa allegro sp. z o.o. z siedzibą w poznaniu, 60-166 poznań, przy ul. grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda w poznaniu, wydział viii gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000268796, o numerze identyfikacji podatkowej nip:5272525995regulaminniniejszy dokumentallegroprowadzona przez grupę allegro, na zasadach określonych w regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.plrejestracjaprocedura zakładania kontakontoprowadzony dla użytkownika przez grupę allegro pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach allegroużytkownikpodmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez grupę allegro w ramach allegro, na zasadach określonych w regulaminie sprzedającyużytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający towary w ramach ofertykupującyużytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający towary w ramach allegrolicytantkupujący, który złożył ofertę nabycia towaru w ramach licytacjitowarrzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem ofertyofertapropozycja zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych przez sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach allegrolicytacjarodzaj oferty zainicjowanej przez sprzedającego, w ramach której licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć towar transakcje procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów pomiędzy użytkownikami w ramach allegro artykuł 2. warunki uczestnictwa w allegro 2.1.użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych (konto junior), których treść stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.2.2.osoby fizyczne nieprowadzące w ramach allegro działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym: a. rejestracja pełna umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż towarów (konto zwykłe);b. rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów towarów. 2.3.osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. następnie podmioty te przesyłają do grupy allegro kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane. obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w polsce i którzy po dokonaniu rejestracji dokonali pełnej aktywacji konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego rejestracji. w imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie. 2.4.konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających allegro (konto firma).sprzedaż towarów, w ramach konta firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez użytkownika działalnością gospodarczą na allegro. jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach konta zwykłego. 2.5.po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a grupą allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro, na warunkach określonych w regulaminie. 2.6.użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez allegro, musi dokonać aktywacji konta, wybierając jeden z poniższych sposobów udostępnianych przez allegro: a. szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł.wpłata zostanie w całości zwrócona użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana, b.zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w załączniku nr 7 do regulaminu - w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach allegro i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony towar w formie przelewu elektronicznego, c.wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w załączniku nr 7 do regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy wskazany przez grupę allegro. wpłata zostanie w całości zwrócona użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana. 2.7.podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać towary bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta. w takim przypadku, po wybraniu towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze sprzedającym. z chwilą nabycia towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro, na warunkach określonych w regulaminie. 2.8.użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach konta. po rejestracji zabrania się usuwania przez użytkownika danych zawartych w ustawieniach konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.2.9.użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w allegro po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (logowanie). logowanie do allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z grupą allegro, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej allegro. użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w allegro po podaniu loginu lub adresu. korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania. 2.10.użytkownik może dokonać rejestracji więcej niż jednego konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. użytkownik nie może wykorzystywać kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. niedopuszczalne jest w szczególności: a.uczestniczenie w danej licytacji przy użyciu więcej niż jednego konta,. b.licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży towarów w ramach ofert własnych,osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, c.dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec grupy allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach allegro. 2.11.użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków: a.udostępnienia konta firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu, b. udostępnienia konta zwykłego małżonkowi użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka użytkownika w odpowiednim formularzu pod warunkiem, że użytkownik konta zwykłego przynajmniej raz skorzystał z usługi płatniczej, o której mowa w załączniku nr 7 do regulaminu, lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi świadczone w ramach allegro. małżonkowie korzystający z konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego konta. 2.12.konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą grupy allegro: a. konto firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa, b. konto zwykłe może zostać przekazane przez użytkownika jego małżonkowi. 2.13.w sytuacji, gdy konto lub działalność użytkownika w ramach allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez grupę allegro uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa konta lub transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia konta przez inną osobę, grupa allegro może: a. uzależnić korzystanie z allegro od potwierdzenia przez użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości, b.czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach allegro, c.zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto użytkownika po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, grupa allegro zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec użytkownika. 2.14.w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi, który wystawił ofertę, wziął udział w licytacji, skorzystał z opcji kup teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec grupy allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach allegro. ii. transakcje artykuł 3. oferty 3.1.w ramach allegro, sprzedający, określając warunki oferty, może udostępnić kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży: a. wyłącznie z opcją kup teraz, w ramach której sprzedający oferuje sprzedaż towaru po stałej, określonej z góry cenie. oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk towaru, b. licytacja, w ramach której sprzedający poprzez wystawienie towaru zaprasza licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę towaru. sprzedający w ramach licytacji może dodatkowo określić opcję kup teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., kupujący może skorzystać z opcji kup teraz wyłącznie do momentu złożenia przez licytanta oferty równej tej cenie. jeżeli sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, kupujący może skorzystać z opcji kup teraz do momentu złożenia przez licytanta pierwszej oferty. 3.2.w licytacji sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać towar. zaproponowanie przez licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla użytkowników do momentu zaoferowania przez licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. 3.3.celem ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także prezentowanych w kategorii "usługi", „wakacje”, „motoryzacja” (w podkategoriach „samochody”, „motocykle i quady” - z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i quady - „maszyny”, „inne pojazdy i łodzie” oraz "przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy pomiędzy użytkownikami. oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki towaru.3.4.oferty grupy allegro lub podmiotu, z którym grupa allegro współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać oferty specjalnej, przy czym oferta specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży towarów prowadzonej przez grupę allegro.3.5.w ofercie specjalnej, o której mowa w art. 3.4. powyżej, sprzedający może ograniczyć dostęp do oferty poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego użytkowników lub użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. z uwagi na szczególny charakter tej oferty, prawa i obowiązki sprzedających lub kupujących zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w regulaminie. 3.6.oferty, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne mogą być opublikowane wyłącznie na platformie charytatywni.allegro.pl. artykuł 4. towary zakazane 4.1.sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na transakcji towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.4.2.niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w załączniku nr 1 do regulaminu.4.3.przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).4.4.wystawianie niektórych rodzajów towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w załączniku nr 1 do regulaminu. artykuł 5. rozpoczęcie transakcji 5.1.sprzedający sporządza ofertę, wypełniając dostępny w ramach allegro formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków transakcji. informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. 5.2.treść oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. treść oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. 5.3.niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z kupującym.5.4.wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, sprzedający zleca grupie allegro publikację oferty we wskazanej przez niego dacie. w przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. 5.5.od momentu opublikowania oferty, sprzedający jest związany jej treścią. sprzedający może dokonać zmian treści oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez licytanta. w przypadku oferty z opcją kup teraz, sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach oferty. zakazane jest dokonywanie zmian przez sprzedającego treści oferty, które stanowią zmianę oferowanego towaru bądź jego właściwości. w chwili opublikowania oferty, sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w allegro, jak i poza nim, w ramach współpracy grupy allegro z podmiotami trzecimi. 5.6.szczegółowe zasady dotyczące sporządzania oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w allegro określa załącznik nr 2 do regulaminu.5.7.sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. obsługa realizacji zapłaty przez kupującego za towar może odbyć się w ramach usługi płatniczej udostępnianej w ramach allegro, na zasadach określonych w załączniku nr 7 do regulaminu.5.8.ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice towaru. artykuł 6. przebieg transakcji 6.1.akceptując warunki przedstawione przez sprzedającego w treści oferty, użytkownik w celu dokonania zakupu towaru bierze udział w licytacji lub dokonuje wyboru opcji kup teraz, z zastrzeżeniem art. 3.3 regulaminu. dokonując powyższych czynności, użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie oferty i potwierdza swój wybór.6.2.z chwilą wzięcia udziału w licytacji, licytant wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu nazwy jego konta (loginu).6.3.podczas publikacji oferty, użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem allegro zadawać sprzedającemu pytania dotyczące tej oferty. treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail użytkownika zadającego pytanie.6.4.przystępując do licytacji, licytant deklaruje cenę maksymalną towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w licytacji. przebicie ofert innych licytantów, w zależności od aktualnej ceny towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą: najwyższa oferowana cena w danej chwili kwota postąpienia 1,00 - 24,99 zł 0,50 zł 25,00 - 99,99 zł 1,00 zł 100,00 - 249,99 zł 2,50 zł 250,00 - 499,99 zł 5,00 zł 500,00 - 999,99 zł 10,00 zł 1.000,00 - 2.499,99 zł 25,00 zł 2.500,00 - 4.999,99 zł 50,00 zł powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł 6.5.oferty złożone przez licytantów wiążą uczestników licytacji, chyba że sprzedający dokona ich odrzucenia. odrzucenie oferty licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem licytacji: a. na prośbę licytanta albo b. gdy sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności licytanta, w szczególności z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych licytantowi, c. jeżeli w trakcie licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie towaru, d. w związku z zakończeniem licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8. 6.6.propozycja zawarcia umowy ze sprzedającym, złożona przez licytanta, którego konto zostanie zawieszone przed zamknięciem licytacji, przestaje wiązać. informacja o zawieszeniu konta licytanta jest uwidaczniana na stronie licytacji.6.7. zakończenie oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki towaru w ofertach z opcją kup teraz. wcześniejsze zakończenie oferty może nastąpić: a.na podstawie decyzji sprzedającego, o której mowa w art. 6.8. b.na podstawie decyzji grupy allegro, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b. 6.8.sprzedający może w każdym czasie zakończyć ofertę. w przypadku: a.oferty z opcją kup teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej oferty są wiążące; b. licytacji –zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art.7.2. 6.9.cena za towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. sprzedający, oprócz ceny za towar, może dodatkowo obciążyć kupującego jedynie wskazanymi w ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. 6.10.tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowaneoferty, określa załącznik nr 3 do regulaminu. artykuł 7. zawarcie umowy w ramach oferty 7.1. grupa allegro nie jest stroną umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.7.2.umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą licytacji. zwycięzcą licytacji jest użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez sprzedającego (przybicie). jeżeli kilku licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.7.3.kupujący korzystający z opcji kup teraz zawiera umowę ze sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, z zastrzeżeniem treści art. 3.3. 7.4.potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.7.5.sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy(„wiadomośćdla kupującego”). w treści wiadomości dla kupującego sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu. szczegółowe zasady dotyczące treści wiadomości dla kupującego określa załącznik nr 2 do regulaminu.7.6.kupujący, w związku z zawartą umową,powinien dokonać zapłaty za towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej artykuł 8. rola allegro 8.1.grupa allegro nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. grupa allegro w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach oferty, zdolność sprzedających do sprzedaży, wypłacalność kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników.jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach allegro, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży towarów, grupa allegro ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią ofert grupy allegro. 8.2.w przypadku, gdy oferta narusza postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, grupa allegro może: a.zmienić wskazaną przez sprzedającego kategorię allegro, w której publikowana jest oferta, b. zakończyć przed czasem lub usunąć ofertę z opcją kup teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy użytkownikami zachowują ważność. od momentu usunięcia oferty z opcją kup teraz nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza i odpowiedzi na komentarz. c. usunąć licytację- wskutek czego przestaje być dostępna w allegro, a wszelkie dotychczasowe czynności licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku. od momentu usunięcia licytacji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza i odpowiedzi na komentarz. 8.3.grupa allegro może usunąć „wiadomość dla kupującego”, jeżeli jej treść narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.8.4.w przypadku, gdy działania użytkownika naruszają postanowienia regulaminu, grupa allegro, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może: a. upomnieć użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, b. udzielić użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, c. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność konta użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach allegro, d.uzależnić korzystanie z allegro od potwierdzenia przez użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku transakcji, e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie konta tego użytkownika. zawieszenie konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w załącznikach nr 1 i 2 do regulaminu. 8.5.niezależnie od zastosowania przez grupę allegro postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 regulaminu, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z allegro, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem grupy allegro lub innych użytkowników8.6.w przypadku zawieszenia konta, użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec grupy allegro i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez grupę allegro w ramach allegro. oferty wystawione w ramach zawieszonego konta zostają usunięte. wynik licytacji, w których uczestniczył licytant, którego konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8.8.7.użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego konta bez uprzedniej zgody grupy allegro. artykuł 9. opłaty i prowizje 9.1.usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro są odpłatne. wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest sprzedający. należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.9.2.opłaty i prowizje za usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro uiszczane są przez użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach konta.9.3.niedozwolone są działania użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez grupę allegro opłatami lub prowizjami. 9.4.za usługi świadczone w ramach allegro, grupa allegro wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta, przy czym: a.użytkownikowi konta firma – po wypełnieniu przez niego przy rejestracji odpowiedniego formularza, b.użytkownikowi konta zwykłego - na jego żądanie. 9.5.wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, oraz sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje załącznik nr 4 do regulaminu. artykuł 10. inne obowiązki użytkowników 10.1.wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w ramach allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania allegro lub szkodzą użytkownikom. 10.2.użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy kupującym i sprzedającym. jeżeli powstał co do tego spór,który jest prowadzony w ramach narzędzi udostępnionych w allegro, użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu: a.24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli towar wysłany miał być drogą elektroniczną, lub b.w ciągu 72 godzin - w pozostałych przypadkach. 10.3.liczba sporów, o których mowa w art. 10.2, zakończonych jako nierozstrzygnięte u sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba sporów zakończonych jako nierozstrzygnięte w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.10.4.za spór zakończony jako nierozstrzygnięty uznawany jest spór transakcyjny założony przez kupującego w ramach "centrum sporów", zakończony jako nierozstrzygnięty automatycznie po 30 dniach lub wcześniej decyzją kupującego oraz spór rozpoczęty w ramach narzędzia "wsparcie pozakupowe", w którym kupujący zmienił status na „dyskusja nierozwiązana”.10.5.użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach allegro umowach.10.6.wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych allegro stanowią przedmiot praw grupy allegro lub użytkowników. wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.10.7.pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody grupy allegro i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów grupy allegro oraz użytkowników. zabronione jest: a.wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest grupa allegro, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia; b.agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w allegro w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią internet. artykuł 11. system komentarzy 11.1.w ramach allegro użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu transakcji i realizacji umowy. jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikami, kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz sprzedającemu w formie opisowej,  z zastrzeżeniem art. 8.2 pkt b i c. sprzedający, który otrzymał komentarz w formie opisowej, może go jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. wystawienie komentarza nie jest możliwe w sytuacji, gdy ku

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4025

One word
nie - 5.74% (231)
ani - 3.01% (121)
all - 2.63% (106)
allegro - 2.61% (105)
przed - 2.48% (100)
użytkownik - 2.01% (81)
że - 1.94% (78)
przez - 1.57% (63)
ofert - 1.54% (62)
jest - 1.37% (55)
ramach - 1.37% (55)
kont - 1.29% (52)
towar - 1.19% (48)
kup - 1.17% (47)
lub - 1.14% (46)
pod - 1.12% (45)
praw - 1.12% (45)
oferty - 1.09% (44)
może - 1.04% (42)
raz - 1.02% (41)
dni - 0.99% (40)
przy - 0.92% (37)
konta - 0.89% (36)
który - 0.87% (35)
sprzedający - 0.84% (34)
one - 0.82% (33)
czy - 0.8% (32)
regulamin - 0.8% (32)
użytkownika - 0.8% (32)
artykuł - 0.77% (31)
umowy - 0.72% (29)
- 0.67% (27)
jak - 0.67% (27)
dostęp - 0.67% (27)
mowa - 0.67% (27)
oraz - 0.65% (26)
ich - 0.6% (24)
allegro, - 0.57% (23)
licytant - 0.57% (23)
które - 0.57% (23)
regulaminu - 0.55% (22)
licytacji - 0.55% (22)
usług - 0.55% (22)
art. - 0.55% (22)
ale - 0.5% (20)
niej - 0.47% (19)
prawa - 0.45% (18)
stanowi - 0.45% (18)
sprzedaż - 0.45% (18)
kupujący - 0.42% (17)
towaru - 0.42% (17)
określony - 0.4% (16)
których - 0.4% (16)
być - 0.4% (16)
niż - 0.37% (15)
przypadku - 0.37% (15)
nim - 0.37% (15)
treści - 0.37% (15)
dokona - 0.37% (15)
grupa - 0.35% (14)
sprzedaży - 0.35% (14)
zasad - 0.35% (14)
regulaminu. - 0.35% (14)
grupy - 0.35% (14)
użytkowników - 0.35% (14)
załącznik - 0.35% (14)
usługi - 0.35% (14)
konto - 0.32% (13)
jej - 0.32% (13)
szczególności - 0.32% (13)
się - 0.32% (13)
czas - 0.32% (13)
komentarz - 0.32% (13)
tym - 0.32% (13)
- 0.32% (13)
grupę - 0.32% (13)
której - 0.3% (12)
oferty, - 0.3% (12)
towarów - 0.3% (12)
mogą - 0.3% (12)
allegro. - 0.3% (12)
jako - 0.3% (12)
teraz - 0.3% (12)
rejestracji - 0.3% (12)
sprzedającego - 0.3% (12)
10. - 0.3% (12)
przedmiot - 0.3% (12)
inne - 0.3% (12)
wyłącznie - 0.27% (11)
transakcji - 0.27% (11)
tych - 0.27% (11)
danych - 0.27% (11)
odpowiedzi - 0.27% (11)
ceny - 0.25% (10)
bądź - 0.25% (10)
formularz - 0.25% (10)
jego - 0.25% (10)
tego - 0.25% (10)
osób - 0.25% (10)
zawarcia - 0.25% (10)
posiada - 0.25% (10)
określonych - 0.25% (10)
gdy - 0.25% (10)
innych - 0.22% (9)
licytanta - 0.22% (9)
odpowiedni - 0.22% (9)
działania - 0.22% (9)
którym - 0.22% (9)
narusza - 0.22% (9)
dla - 0.22% (9)
zawiera - 0.22% (9)
aby - 0.22% (9)
kupującego - 0.2% (8)
sposób - 0.2% (8)
poprzez - 0.2% (8)
zgodnie - 0.2% (8)
licytacji, - 0.2% (8)
dane - 0.2% (8)
firma - 0.2% (8)
bez - 0.2% (8)
adres - 0.2% (8)
pomiędzy - 0.2% (8)
nich - 0.2% (8)
opis - 0.2% (8)
jeżeli - 0.2% (8)
konta, - 0.17% (7)
użytkownikowi - 0.17% (7)
informacje - 0.17% (7)
rachunek - 0.17% (7)
oferta - 0.17% (7)
sztuk - 0.17% (7)
przypadku, - 0.17% (7)
e-mail - 0.17% (7)
osoby - 0.17% (7)
towaru, - 0.17% (7)
zakup - 0.17% (7)
świadczonych - 0.17% (7)
obowiązujące - 0.17% (7)
użytkownikami - 0.17% (7)
umów - 0.17% (7)
udostępnia - 0.17% (7)
zawarte - 0.17% (7)
dokonać - 0.15% (6)
zwykłe - 0.15% (6)
licytantów - 0.15% (6)
opcją - 0.15% (6)
warunki - 0.15% (6)
zapłaty - 0.15% (6)
określa - 0.15% (6)
niego - 0.15% (6)
cenę - 0.15% (6)
opcji - 0.15% (6)
powinna - 0.15% (6)
postanowień - 0.15% (6)
ofertę - 0.15% (6)
stanowią - 0.15% (6)
świadczone - 0.15% (6)
którego - 0.15% (6)
ponosi - 0.15% (6)
czynności - 0.15% (6)
momentu - 0.15% (6)
formie - 0.15% (6)
przepisami - 0.15% (6)
załączniku - 0.15% (6)
opłat - 0.15% (6)
korzystać - 0.15% (6)
tej - 0.15% (6)
odpowiedzialność - 0.12% (5)
określone - 0.12% (5)
celu - 0.12% (5)
minimalnej - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
sprzedającym - 0.12% (5)
ustawieniach - 0.12% (5)
charakter - 0.12% (5)
zostanie - 0.12% (5)
sprzedającego, - 0.12% (5)
korzystanie - 0.12% (5)
zasady - 0.12% (5)
cena - 0.12% (5)
zawartych - 0.12% (5)
należności - 0.12% (5)
treść - 0.12% (5)
wszystkie - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
wyżej - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
potwierdzenia - 0.12% (5)
korzystają - 0.12% (5)
wystawia - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
wskazany - 0.12% (5)
wynik - 0.12% (5)
pośrednictwem - 0.12% (5)
wymaga - 0.12% (5)
prawa, - 0.12% (5)
wystawienie - 0.12% (5)
towary - 0.12% (5)
zawarcie - 0.12% (5)
zastrzeżeniem - 0.12% (5)
ciągu - 0.12% (5)
99,99 - 0.12% (5)
zmian - 0.12% (5)
dotyczących - 0.1% (4)
takie - 0.1% (4)
więcej - 0.1% (4)
następuje - 0.1% (4)
konta. - 0.1% (4)
wiadomości - 0.1% (4)
płatniczej - 0.1% (4)
wpłata - 0.1% (4)
podaniu - 0.1% (4)
została - 0.1% (4)
zakończenie - 0.1% (4)
8.2 - 0.1% (4)
logowanie - 0.1% (4)
zawieszone - 0.1% (4)
bankowy - 0.1% (4)
tzw. - 0.1% (4)
cenie - 0.1% (4)
innego - 0.1% (4)
zwykłego - 0.1% (4)
6.8. - 0.1% (4)
transakcji, - 0.1% (4)
związku - 0.1% (4)
cele - 0.1% (4)
powyżej - 0.1% (4)
obowiązującego - 0.1% (4)
powszechnie - 0.1% (4)
kategorii - 0.1% (4)
prawne - 0.1% (4)
lat - 0.1% (4)
prawa. - 0.1% (4)
pomocą - 0.1% (4)
mniej - 0.1% (4)
warunkach - 0.1% (4)
określona - 0.1% (4)
płatności - 0.1% (4)
spór - 0.1% (4)
zakończony - 0.1% (4)
zasadach - 0.1% (4)
korzystając - 0.1% (4)
dostępny - 0.1% (4)
komentarzy - 0.1% (4)
11. - 0.1% (4)
zakazane - 0.1% (4)
wszelkie - 0.1% (4)
nim, - 0.1% (4)
dokonują - 0.1% (4)
przepisy - 0.1% (4)
złożenia - 0.1% (4)
zakresie - 0.1% (4)
wiadomość - 0.1% (4)
wszystkich - 0.1% (4)
zdaniu - 0.1% (4)
teraz, - 0.1% (4)
przelewem - 0.1% (4)
kupującym - 0.1% (4)
czym - 0.1% (4)
formularza - 0.1% (4)
dokonywanie - 0.1% (4)
5,00 - 0.07% (3)
należy - 0.07% (3)
oferty. - 0.07% (3)
sprzedającemu - 0.07% (3)
udział - 0.07% (3)
potwierdza - 0.07% (3)
umowy, - 0.07% (3)
3.3 - 0.07% (3)
dotychczas - 0.07% (3)
ochrony - 0.07% (3)
oferowane - 0.07% (3)
powodu - 0.07% (3)
wykonania - 0.07% (3)
obowiązującymi - 0.07% (3)
strony - 0.07% (3)
zawarł - 0.07% (3)
umowę - 0.07% (3)
chwili - 0.07% (3)
dotyczące - 0.07% (3)
ograniczyć - 0.07% (3)
sprzedający, - 0.07% (3)
4.1. - 0.07% (3)
automatycznie - 0.07% (3)
licytacji. - 0.07% (3)
mają - 0.07% (3)
podstawie - 0.07% (3)
towaru. - 0.07% (3)
ofercie - 0.07% (3)
nieokreślony - 0.07% (3)
licytacja - 0.07% (3)
umowy. - 0.07% (3)
szczególny - 0.07% (3)
regulaminu, - 0.07% (3)
nastąpić - 0.07% (3)
kupujących - 0.07% (3)
celem - 0.07% (3)
wysokość - 0.07% (3)
tj. - 0.07% (3)
obejmować - 0.07% (3)
małżonkowi - 0.07% (3)
skorzystać - 0.07% (3)
może: - 0.07% (3)
również - 0.07% (3)
którymi - 0.07% (3)
zarówno - 0.07% (3)
jednocześnie - 0.07% (3)
związana - 0.07% (3)
dostępnych - 0.07% (3)
jednego - 0.07% (3)
użytkowników. - 0.07% (3)
regulaminie. - 0.07% (3)
chwilą - 0.07% (3)
usunąć - 0.07% (3)
grupą - 0.07% (3)
formularzu - 0.07% (3)
poprzednim, - 0.07% (3)
nabywać - 0.07% (3)
możliwe - 0.07% (3)
prawo - 0.07% (3)
komentarza - 0.07% (3)
rejestracja - 0.07% (3)
towarów, - 0.07% (3)
system - 0.07% (3)
użytkownika, - 0.07% (3)
2.3 - 0.07% (3)
powyżej, - 0.07% (3)
czynności, - 0.07% (3)
pełną - 0.07% (3)
ukończyły - 0.07% (3)
odpowiedniego - 0.07% (3)
nowe - 0.07% (3)
innym - 0.07% (3)
sporów - 0.07% (3)
on-line - 0.07% (3)
nabycia - 0.07% (3)
faktu - 0.07% (3)
przedmiotem - 0.07% (3)
wykonanie - 0.07% (3)
poza - 0.07% (3)
działalności - 0.07% (3)
także - 0.07% (3)
urodadom - 0.07% (3)
zdrowiedzieckokultura - 0.07% (3)
imieniu - 0.07% (3)
rozrywkasport - 0.07% (3)
zwycięzcą - 0.07% (3)
wypoczynekmotoryzacjakolekcje - 0.07% (3)
stronie - 0.07% (3)
serwisów - 0.07% (3)
użytkownik, - 0.07% (3)
opisowej - 0.07% (3)
adresu - 0.07% (3)
loginu - 0.07% (3)
naruszać - 0.07% (3)
uczestnictwa - 0.07% (3)
(konto - 0.07% (3)
najmniej - 0.07% (3)
ii. - 0.07% (3)
obowiązki - 0.07% (3)
całości - 0.07% (3)
prowizje - 0.07% (3)
opłaty - 0.07% (3)
określonej - 0.07% (3)
numer - 0.07% (3)
podmioty - 0.07% (3)
fizyczne - 0.07% (3)
przebieg - 0.07% (3)
transakcje - 0.07% (3)
1,00 - 0.05% (2)
nierozstrzygnięte - 0.05% (2)
prowadzony - 0.05% (2)
1000 - 0.05% (2)
zakończonych - 0.05% (2)
narzędzi - 0.05% (2)
25,00 - 0.05% (2)
postąpienia - 0.05% (2)
zależności - 0.05% (2)
godzin - 0.05% (2)
umów, - 0.05% (2)
ostatnich - 0.05% (2)
jedynie - 0.05% (2)
przekroczyć - 0.05% (2)
wzięcia - 0.05% (2)
stosowania - 0.05% (2)
jednokrotnie - 0.05% (2)
udostępniony - 0.05% (2)
użytkownikom - 0.05% (2)
zobowiązany - 0.05% (2)
trzecie - 0.05% (2)
realizacji - 0.05% (2)
wykorzystywanie - 0.05% (2)
dokonując - 0.05% (2)
wskazane - 0.05% (2)
liczba - 0.05% (2)
internetowych - 0.05% (2)
pytania - 0.05% (2)
elementów - 0.05% (2)
grafiki, - 0.05% (2)
trakcie - 0.05% (2)
jednak - 0.05% (2)
elementy - 0.05% (2)
wcześniej - 0.05% (2)
nierozstrzygnięty - 0.05% (2)
100,00 - 0.05% (2)
zostało - 0.05% (2)
499,99 - 0.05% (2)
potwierdzając - 0.05% (2)
liczby - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
informacji - 0.05% (2)
bezpieczeństwo - 0.05% (2)
przypadkach - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
szczegółowe - 0.05% (2)
sprzedającym, - 0.05% (2)
związane - 0.05% (2)
dodatkowe - 0.05% (2)
3.3. - 0.05% (2)
przestaje - 0.05% (2)
pierwszy - 0.05% (2)
licytanta, - 0.05% (2)
licytant, - 0.05% (2)
sprzedane - 0.05% (2)
decyzji - 0.05% (2)
najwyższą - 0.05% (2)
opisanych - 0.05% (2)
zakończenia - 0.05% (2)
pkt - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
zakończyć - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
uprawnieni - 0.05% (2)
wpływ - 0.05% (2)
ustala - 0.05% (2)
usunięcia - 0.05% (2)
wiarygodności - 0.05% (2)
obyczajami - 0.05% (2)
technicznych - 0.05% (2)
faktur - 0.05% (2)
500,00 - 0.05% (2)
999,99 - 0.05% (2)
wystawiania - 0.05% (2)
50,00 - 0.05% (2)
wiążą - 0.05% (2)
chyba - 0.05% (2)
kolejne - 0.05% (2)
prowizjami - 0.05% (2)
opłatami - 0.05% (2)
zgody - 0.05% (2)
zawieszone, - 0.05% (2)
8.4 - 0.05% (2)
wątpliwości - 0.05% (2)
8.3 - 0.05% (2)
zawieszenie - 0.05% (2)
zawiesić - 0.05% (2)
wyniku - 0.05% (2)
zawartej - 0.05% (2)
elektronicznej, - 0.05% (2)
poczty - 0.05% (2)
zakończeniem - 0.05% (2)
okoliczności - 0.05% (2)
naruszają - 0.05% (2)
„wiadomość - 0.05% (2)
wywołują - 0.05% (2)
komentarz. - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
strefa - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
dotyczy - 0.05% (2)
rachunku - 0.05% (2)
elektronicznym - 0.05% (2)
tradycyjnym - 0.05% (2)
wpłatę - 0.05% (2)
aktywacji - 0.05% (2)
użytkowników, - 0.05% (2)
obowiązek - 0.05% (2)
podmiotów, - 0.05% (2)
przedmiotowe - 0.05% (2)
dokumentów - 0.05% (2)
podanie - 0.05% (2)
2.1, - 0.05% (2)
działalność - 0.05% (2)
prowadzące - 0.05% (2)
zakupów - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
wymienionych - 0.05% (2)
czym: - 0.05% (2)
banków - 0.05% (2)
bankowy, - 0.05% (2)
zwrócona - 0.05% (2)
1,01 - 0.05% (2)
wpłaty - 0.05% (2)
płatności" - 0.05% (2)
"szybkie - 0.05% (2)
udostępniających - 0.05% (2)
jednym - 0.05% (2)
weryfikacji - 0.05% (2)
allegro: - 0.05% (2)
dostępu - 0.05% (2)
prawem - 0.05% (2)
podany - 0.05% (2)
wypełnieniu - 0.05% (2)
gospodarczą - 0.05% (2)
działalnością - 0.05% (2)
umożliwia - 0.05% (2)
wypełniając - 0.05% (2)
współpracuje - 0.05% (2)
13. - 0.05% (2)
sąd - 0.05% (2)
rejestru - 0.05% (2)
poznaniu, - 0.05% (2)
ważność - 0.05% (2)
zmiany - 0.05% (2)
14. - 0.05% (2)
12. - 0.05% (2)
dostępna - 0.05% (2)
rola - 0.05% (2)
rozpoczęcie - 0.05% (2)
definicje - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
masz - 0.05% (2)
sztukafirmaużytkownicyzakończonewszystkie - 0.05% (2)
poznań - 0.05% (2)
podejmujący - 0.05% (2)
rodzajów - 0.05% (2)
jednostki - 0.05% (2)
poniższych - 0.05% (2)
wyboru - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
rok - 0.05% (2)
zaciągać - 0.05% (2)
własnym - 0.05% (2)
organizacyjne - 0.05% (2)
zdolność - 0.05% (2)
zmierzające - 0.05% (2)
posiadają - 0.05% (2)
którą - 0.05% (2)
cenę, - 0.05% (2)
deklaruje - 0.05% (2)
oferowanego - 0.05% (2)
zawierających - 0.05% (2)
złożył - 0.05% (2)
zakupiony - 0.05% (2)
kwoty - 0.05% (2)
zgodę - 0.05% (2)
podkategorii - 0.05% (2)
3.4. - 0.05% (2)
własnej - 0.05% (2)
specjalnej, - 0.05% (2)
sztuki - 0.05% (2)
quady - 0.05% (2)
motocykle - 0.05% (2)
wyższej - 0.05% (2)
opublikowane - 0.05% (2)
zawarciem - 0.05% (2)
niższej - 0.05% (2)
pierwszej - 0.05% (2)
minimalnej, - 0.05% (2)
ustalił - 0.05% (2)
równej - 0.05% (2)
określić - 0.05% (2)
sprzedających - 0.05% (2)
własności - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
jak: - 0.05% (2)
wyraża - 0.05% (2)
czasu - 0.05% (2)
związany - 0.05% (2)
opublikowania - 0.05% (2)
przepisów - 0.05% (2)
obowiązujących - 0.05% (2)
jakość, - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
zabronione - 0.05% (2)
właściwości - 0.05% (2)
warunków - 0.05% (2)
sprzedaży, - 0.05% (2)
sporządza - 0.05% (2)
dodatkowych - 0.05% (2)
4.2. - 0.05% (2)
wystawianie - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
cenie. - 0.05% (2)
uprzedniej - 0.05% (2)
rozwiązań - 0.05% (2)
uzasadnione - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
danej - 0.05% (2)
naruszenie - 0.05% (2)
stanowiących - 0.05% (2)
warunkiem, - 0.05% (2)
oprogramowania - 0.05% (2)
zautomatyzowanych - 0.05% (2)
dobrymi - 0.05% (2)
uzyskuje - 0.05% (2)
widniejące - 0.05% (2)
bieżąco - 0.05% (2)
powinien - 0.05% (2)
podmiot, - 0.05% (2)
sprzedającym. - 0.05% (2)
ten - 0.05% (2)
działyelektronikamoda - 0.05% (2)
tytułu - 0.05% (2)
określając - 0.05% (2)
sytuacji, - 0.05% (2)
ofertę, - 0.05% (2)
odstąpienia - 0.05% (2)
użytkownika. - 0.05% (2)
wskazanych - 0.05% (2)
poszczególnych - 0.05% (2)
uzależnić - 0.05% (2)
2.1. - 0.05% (2)
prowadzeniem - 0.05% (2)
wyjątkiem - 0.05% (2)
podejmowane - 0.05% (2)
korzystający - 0.05% (2)
skorzystał - 0.05% (2)
przynajmniej - 0.05% (2)
odpowiednim - 0.05% (2)
udostępnienia - 0.05% (2)
osobom - 0.05% (2)
opisowej, - 0.05% (2)
Two words phrases
w ramach - 1.34% (54)
ramach allegro - 0.72% (29)
mowa w - 0.4% (16)
w art. - 0.37% (15)
grupa allegro - 0.35% (14)
grupy allegro - 0.35% (14)
w przypadku - 0.35% (14)
do regulaminu - 0.32% (13)
grupę allegro - 0.32% (13)
w szczególności - 0.32% (13)
przez grupę - 0.32% (13)
nie może - 0.3% (12)
kup teraz - 0.3% (12)
allegro w - 0.27% (11)
przez użytkownika - 0.25% (10)
do regulaminu. - 0.25% (10)
ramach allegro, - 0.22% (9)
w allegro - 0.22% (9)
o których - 0.22% (9)
przez sprzedającego - 0.22% (9)
których mowa - 0.2% (8)
zawarcia umowy - 0.2% (8)
określonych w - 0.2% (8)
zgodnie z - 0.2% (8)
usług świadczonych - 0.17% (7)
umowy z - 0.17% (7)
allegro, w - 0.17% (7)
załącznik nr - 0.15% (6)
usługi świadczone - 0.15% (6)
z opcją - 0.15% (6)
ramach ofert - 0.15% (6)
o której - 0.15% (6)
za towar - 0.15% (6)
przypadku, gdy - 0.15% (6)
dostęp do - 0.15% (6)
której mowa - 0.15% (6)
załączniku nr - 0.15% (6)
w przypadku, - 0.15% (6)
nie jest - 0.15% (6)
oferty z - 0.15% (6)
w załączniku - 0.15% (6)
lub nie - 0.12% (5)
sprzedaży towarów - 0.12% (5)
pomiędzy użytkownikami - 0.12% (5)
z zastrzeżeniem - 0.12% (5)
mogą być - 0.12% (5)
z allegro - 0.12% (5)
umowy pomiędzy - 0.12% (5)
w ustawieniach - 0.12% (5)
w ciągu - 0.12% (5)
przez licytanta - 0.12% (5)
za pośrednictwem - 0.12% (5)
korzystać z - 0.12% (5)
sprzedający może - 0.12% (5)
umowy sprzedaży - 0.12% (5)
99,99 zł - 0.12% (5)
w regulaminie - 0.12% (5)
w formie - 0.12% (5)
allegro i - 0.12% (5)
ramach oferty - 0.12% (5)
allegro, na - 0.12% (5)
opcji kup - 0.12% (5)
jej treści - 0.12% (5)
ramach allegro. - 0.1% (4)
więcej niż - 0.1% (4)
usługi płatniczej - 0.1% (4)
powinna być - 0.1% (4)
za pomocą - 0.1% (4)
świadczonych w - 0.1% (4)
przy czym - 0.1% (4)
zostanie w - 0.1% (4)
i dokona - 0.1% (4)
kup teraz, - 0.1% (4)
na rachunek - 0.1% (4)
zapłaty za - 0.1% (4)
z opcji - 0.1% (4)
użytkownik posiada - 0.1% (4)
użytkownika w - 0.1% (4)
w celu - 0.1% (4)
konta zwykłego - 0.1% (4)
po podaniu - 0.1% (4)
w zdaniu - 0.1% (4)
treści oferty - 0.1% (4)
świadczone przez - 0.1% (4)
w związku - 0.1% (4)
dla kupującego - 0.1% (4)
ceny minimalnej - 0.1% (4)
adres e-mail - 0.1% (4)
zasadach określonych - 0.1% (4)
allegro z - 0.1% (4)
treści w - 0.1% (4)
związku z - 0.1% (4)
prawa i - 0.1% (4)
allegro lub - 0.1% (4)
przepisy prawa - 0.07% (3)
od momentu - 0.07% (3)
regulaminu. artykuł - 0.07% (3)
może naruszać - 0.07% (3)
za usługi - 0.07% (3)
określa załącznik - 0.07% (3)
a także - 0.07% (3)
konta firma - 0.07% (3)
towar w - 0.07% (3)
obowiązujące przepisy - 0.07% (3)
allegro może - 0.07% (3)
użytkownika na - 0.07% (3)
może: a. - 0.07% (3)
na czas - 0.07% (3)
określony lub - 0.07% (3)
grupy allegro, - 0.07% (3)
się z - 0.07% (3)
należności wobec - 0.07% (3)
opłaty i - 0.07% (3)
kupujący może - 0.07% (3)
postanowień regulaminu - 0.07% (3)
jak również - 0.07% (3)
w ofercie - 0.07% (3)
na stronie - 0.07% (3)
art. 8.2 - 0.07% (3)
obowiązującymi przepisami - 0.07% (3)
ta może - 0.07% (3)
wobec grupy - 0.07% (3)
ochrony praw - 0.07% (3)
i wykonania - 0.07% (3)
przez niego - 0.07% (3)
sprzedający nie - 0.07% (3)
może dokonać - 0.07% (3)
w regulaminie. - 0.07% (3)
w allegro, - 0.07% (3)
może skorzystać - 0.07% (3)
w treści - 0.07% (3)
zawarte w - 0.07% (3)
i zdrowiedzieckokultura - 0.07% (3)
w sposób - 0.07% (3)
użytkownik może - 0.07% (3)
lub nieokreślony - 0.07% (3)
odpowiedniego formularza - 0.07% (3)
na podstawie - 0.07% (3)
czas określony - 0.07% (3)
art. 6.8. - 0.07% (3)
którego konto - 0.07% (3)
korzystanie z - 0.07% (3)
i urodadom - 0.07% (3)
możliwe w - 0.07% (3)
uczestnictwa w - 0.07% (3)
z chwilą - 0.07% (3)
powszechnie obowiązującego - 0.07% (3)
na warunkach - 0.07% (3)
posiada rachunek - 0.07% (3)
rachunek w - 0.07% (3)
do zawarcia - 0.07% (3)
gdy użytkownik - 0.07% (3)
dostępnych w - 0.07% (3)
grupą allegro - 0.07% (3)
świadczonych przez - 0.07% (3)
i. postanowienia - 0.07% (3)
allegro artykuł - 0.07% (3)
warunkach określonych - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
z którego - 0.07% (3)
zdaniu poprzednim, - 0.07% (3)
zawarcie umowy - 0.07% (3)
i wypoczynekmotoryzacjakolekcje - 0.07% (3)
i rozrywkasport - 0.07% (3)
do konta - 0.07% (3)
i prowizje - 0.07% (3)
związane z - 0.05% (2)
strony umowy - 0.05% (2)
i sprzedającym - 0.05% (2)
pomiędzy kupującym - 0.05% (2)
loginu lub - 0.05% (2)
treści wiadomości - 0.05% (2)
artykuł 7. - 0.05% (2)
przebieg transakcji - 0.05% (2)
zawiera umowę - 0.05% (2)
obowiązujących przepisów - 0.05% (2)
prawa lub - 0.05% (2)
zasady dotyczące - 0.05% (2)
artykuł 6. - 0.05% (2)
rozpoczęcie transakcji - 0.05% (2)
artykuł 5. - 0.05% (2)
ciągu 7 - 0.05% (2)
że strony - 0.05% (2)
ponosi odpowiedzialności - 0.05% (2)
umów zawartych - 0.05% (2)
ze sprzedającym, - 0.05% (2)
umowy w - 0.05% (2)
oferty artykuł - 0.05% (2)
inne obowiązki - 0.05% (2)
zależności od - 0.05% (2)
ogólne artykuł - 0.05% (2)
499,99 zł - 0.05% (2)
5,00 zł - 0.05% (2)
500,00 - - 0.05% (2)
999,99 zł - 0.05% (2)
zł 100,00 - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
uzasadnione wątpliwości - 0.05% (2)
umowy ze - 0.05% (2)
11. system - 0.05% (2)
sztuki towaru - 0.05% (2)
jej zakończenia - 0.05% (2)
podstawie decyzji - 0.05% (2)
artykuł 10. - 0.05% (2)
opisanych w - 0.05% (2)
ustala się - 0.05% (2)
z powszechnie - 0.05% (2)
9. opłaty - 0.05% (2)
7. zawarcie - 0.05% (2)
8. rola - 0.05% (2)
allegro nie - 0.05% (2)
umów sprzedaży - 0.05% (2)
zawarcia i - 0.05% (2)
szczególności nie - 0.05% (2)
3. oferty - 0.05% (2)
towary zakazane - 0.05% (2)
zakończonych jako - 0.05% (2)
artykuł 9. - 0.05% (2)
zdrowiedzieckokultura i - 0.05% (2)
urodadom i - 0.05% (2)
na bieżąco - 0.05% (2)
ustawieniach konta, - 0.05% (2)
przy czym: - 0.05% (2)
po wypełnieniu - 0.05% (2)
10. inne - 0.05% (2)
obowiązki użytkowników - 0.05% (2)
dobrymi obyczajami - 0.05% (2)
przepisami prawa, - 0.05% (2)
działyelektronikamoda i - 0.05% (2)
rozrywkasport i - 0.05% (2)
ostatnich 60 - 0.05% (2)
1000 umów, - 0.05% (2)
jeżeli w - 0.05% (2)
ciągu ostatnich - 0.05% (2)
60 dni - 0.05% (2)
liczba sporów - 0.05% (2)
jako nierozstrzygnięty - 0.05% (2)
automatycznie po - 0.05% (2)
w którym - 0.05% (2)
stanowią przedmiot - 0.05% (2)
oraz praw - 0.05% (2)
i sztukafirmaużytkownicyzakończonewszystkie - 0.05% (2)
zostało zawieszone, - 0.05% (2)
z allegro, - 0.05% (2)
artykuł 4. - 0.05% (2)
2. warunki - 0.05% (2)
grupy allegro. - 0.05% (2)
regulaminu lub - 0.05% (2)
licytant deklaruje - 0.05% (2)
dotychczas zawarte - 0.05% (2)
transakcje artykuł - 0.05% (2)
możliwe wystawienie - 0.05% (2)
do niej - 0.05% (2)
komentarza i - 0.05% (2)
odpowiedzi na - 0.05% (2)
grupa allegro, - 0.05% (2)
w zależności - 0.05% (2)
poczty elektronicznej, - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
artykuł 1. - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
w zakresie - 0.05% (2)
dostępu do - 0.05% (2)
regulamin allegro - 0.05% (2)
od potwierdzenia - 0.05% (2)
wypoczynekmotoryzacjakolekcje i - 0.05% (2)
umowy zawartej - 0.05% (2)
w wyniku - 0.05% (2)
zawiesić na - 0.05% (2)
nastąpić w - 0.05% (2)
użytkownik ponosi - 0.05% (2)
w trakcie - 0.05% (2)
6. przebieg - 0.05% (2)
1. definicje - 0.05% (2)
banków udostępniających - 0.05% (2)
sytuacji, gdy - 0.05% (2)
allegro może: - 0.05% (2)
allegro od - 0.05% (2)
potwierdzenia przez - 0.05% (2)
rachunek bankowy, - 0.05% (2)
poszczególnych usług - 0.05% (2)
użytkownikowi na - 0.05% (2)
całości zwrócona - 0.05% (2)
płatności" w - 0.05% (2)
tzw. "szybkie - 0.05% (2)
od umowy, - 0.05% (2)
odstąpienia od - 0.05% (2)
z prowadzeniem - 0.05% (2)
jednym z - 0.05% (2)
przedmiotem są - 0.05% (2)
allegro, z - 0.05% (2)
tytułu usług - 0.05% (2)
ii. transakcje - 0.05% (2)
artykuł 3. - 0.05% (2)
oraz inne - 0.05% (2)
której sprzedający - 0.05% (2)
potwierdzenia rejestracji - 0.05% (2)
może obejmować - 0.05% (2)
sprzedający w - 0.05% (2)
konto zwykłe - 0.05% (2)
określonej w - 0.05% (2)
może dodatkowo - 0.05% (2)
z którymi - 0.05% (2)
innych serwisów - 0.05% (2)
grupą allegro, - 0.05% (2)
uzyskuje dostęp - 0.05% (2)
jednego konta, - 0.05% (2)
pod warunkiem, - 0.05% (2)
użytkownik nie - 0.05% (2)
naruszenie postanowień - 0.05% (2)
jest w - 0.05% (2)
w danej - 0.05% (2)
niż jednego - 0.05% (2)
towarów w - 0.05% (2)
bankowy wskazany - 0.05% (2)
działania podejmowane - 0.05% (2)
1,01 zł - 0.05% (2)
z tytułu - 0.05% (2)
płatniczej określonej - 0.05% (2)
użytkowników oraz - 0.05% (2)
z wyjątkiem - 0.05% (2)
"szybkie płatności" - 0.05% (2)
udostępniających tzw. - 0.05% (2)
z banków - 0.05% (2)
przynajmniej raz - 0.05% (2)
skorzystał z - 0.05% (2)
w jednym - 0.05% (2)
świadczone w - 0.05% (2)
ramach licytacji - 0.05% (2)
w formularzu - 0.05% (2)
jest automatycznie - 0.05% (2)
zmierzające do - 0.05% (2)
ponosi pełną - 0.05% (2)
odpowiedzialność za - 0.05% (2)
które ukończyły - 0.05% (2)
oferty, sprzedający - 0.05% (2)
przez sprzedającego, - 0.05% (2)
nabycia towaru - 0.05% (2)
sprzedaży w - 0.05% (2)
treści oferty, - 0.05% (2)
w chwili - 0.05% (2)
opublikowania oferty, - 0.05% (2)
zgodę na - 0.05% (2)
podejmujący działania - 0.05% (2)
prawa, w - 0.05% (2)
towary w - 0.05% (2)
działania zmierzające - 0.05% (2)
informacje o - 0.05% (2)
przez kupującego - 0.05% (2)
się w - 0.05% (2)
w kategorii - 0.05% (2)
adresu e-mail - 0.05% (2)
dostępna w - 0.05% (2)
zastrzeżeniem art. - 0.05% (2)
licytacji, licytant - 0.05% (2)
wyraża zgodę - 0.05% (2)
w poznaniu, - 0.05% (2)
18 lat - 0.05% (2)
takich jak: - 0.05% (2)
wyłącznie do - 0.05% (2)
sprzedaż towarów - 0.05% (2)
momentu złożenia - 0.05% (2)
weryfikacji danych - 0.05% (2)
skorzystać z - 0.05% (2)
innym przelewem - 0.05% (2)
tradycyjnym lub - 0.05% (2)
zawarciem umowy - 0.05% (2)
rejestracji za - 0.05% (2)
osoby prawne - 0.05% (2)
dokonywanie zakupów - 0.05% (2)
i quady - 0.05% (2)
oferty, o - 0.05% (2)
czym: a. - 0.05% (2)
oferty powinna - 0.05% (2)
lub użytkowników - 0.05% (2)
z poniższych - 0.05% (2)
z przepisami - 0.05% (2)
ukończyły 18 - 0.05% (2)
od postanowień - 0.05% (2)
art. 4.1. - 0.05% (2)
zabronione jest - 0.05% (2)
i zaciągać - 0.05% (2)
określając w - 0.05% (2)
ten sposób - 0.05% (2)
nabywać prawa - 0.05% (2)
jednostki organizacyjne - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
Three words phrases
w ramach allegro - 0.72% (29)
przez grupę allegro - 0.32% (13)
mowa w art. - 0.27% (11)
w ramach allegro, - 0.22% (9)
o których mowa - 0.2% (8)
których mowa w - 0.17% (7)
grupę allegro w - 0.15% (6)
opcją kup teraz - 0.15% (6)
w załączniku nr - 0.15% (6)
w przypadku, gdy - 0.15% (6)
której mowa w - 0.15% (6)
allegro w ramach - 0.15% (6)
z opcją kup - 0.15% (6)
o której mowa - 0.15% (6)
opcji kup teraz - 0.12% (5)
w ramach oferty - 0.12% (5)
usług świadczonych w - 0.1% (4)
świadczone przez grupę - 0.1% (4)
na zasadach określonych - 0.1% (4)
na rachunek bankowy - 0.1% (4)
zasadach określonych w - 0.1% (4)
usługi świadczone przez - 0.1% (4)
załączniku nr 7 - 0.1% (4)
w związku z - 0.1% (4)
świadczonych w ramach - 0.1% (4)
7 do regulaminu - 0.1% (4)
nie może naruszać - 0.07% (3)
posiada rachunek w - 0.07% (3)
w zdaniu poprzednim, - 0.07% (3)
zawarcia umowy pomiędzy - 0.07% (3)
o którym mowa - 0.07% (3)
użytkownik posiada rachunek - 0.07% (3)
grupa allegro w - 0.07% (3)
gdy użytkownik posiada - 0.07% (3)
czas określony lub - 0.07% (3)
określa załącznik nr - 0.07% (3)
w szczególności z - 0.07% (3)
i wykonania umowy - 0.07% (3)
nie jest możliwe - 0.07% (3)
obowiązujące przepisy prawa - 0.07% (3)
w ramach której - 0.07% (3)
zawartych w ramach - 0.07% (3)
opłaty i prowizje - 0.07% (3)
usług świadczonych przez - 0.07% (3)
oferty z opcją - 0.07% (3)
grupy allegro lub - 0.07% (3)
wobec grupy allegro - 0.07% (3)
na czas określony - 0.07% (3)
do regulaminu. artykuł - 0.07% (3)
przypadku, gdy użytkownik - 0.07% (3)
załączniku nr 1 - 0.05% (2)
5. rozpoczęcie transakcji - 0.05% (2)
treść oferty powinna - 0.05% (2)
ponosi pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
artykuł 4. towary - 0.05% (2)
momentu złożenia przez - 0.05% (2)
skorzystać z opcji - 0.05% (2)
złożenia przez licytanta - 0.05% (2)
może skorzystać z - 0.05% (2)
obowiązującymi przepisami prawa. - 0.05% (2)
jej treści w - 0.05% (2)
działyelektronikamoda i urodadom - 0.05% (2)
umów zawartych w - 0.05% (2)
wyraża zgodę na - 0.05% (2)
korzystanie z allegro - 0.05% (2)
dostępnych w ramach - 0.05% (2)
zakończony jako nierozstrzygnięty - 0.05% (2)
w ciągu ostatnich - 0.05% (2)
niż 1000 umów, - 0.05% (2)
ciągu ostatnich 60 - 0.05% (2)
w ramach narzędzi - 0.05% (2)
pomiędzy kupującym i - 0.05% (2)
użytkownik nie może - 0.05% (2)
inne obowiązki użytkowników - 0.05% (2)
konto zostało zawieszone, - 0.05% (2)
użytkownik ponosi pełną - 0.05% (2)
od potwierdzenia przez - 0.05% (2)
pośrednictwem poczty elektronicznej, - 0.05% (2)
w trakcie licytacji - 0.05% (2)
za pośrednictwem poczty - 0.05% (2)
w zależności od - 0.05% (2)
komentarza i odpowiedzi - 0.05% (2)
wystawienie do niej - 0.05% (2)
grupa allegro może: - 0.05% (2)
naruszenie postanowień regulaminu. - 0.05% (2)
w ciągu 7 - 0.05% (2)
zapłaty za towar - 0.05% (2)
wiadomości dla kupującego - 0.05% (2)
kupującym i sprzedającym - 0.05% (2)
art. 8.2 pkt - 0.05% (2)
w art. 6.8. - 0.05% (2)
opcją kup teraz, - 0.05% (2)
podaniu w allegro - 0.05% (2)
artykuł 3. oferty - 0.05% (2)
postanowienia ogólne artykuł - 0.05% (2)
przedmiotem są usługi - 0.05% (2)
czynności, o których - 0.05% (2)
tradycyjnym lub innym - 0.05% (2)
powszechnie obowiązującego prawa - 0.05% (2)
zgodnie z przepisami - 0.05% (2)
użytkownikami mogą być - 0.05% (2)
mogą być osoby - 0.05% (2)
2. warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
umów sprzedaży towarów - 0.05% (2)
zawarcia umowy sprzedaży - 0.05% (2)
towary w ramach - 0.05% (2)
działania zmierzające do - 0.05% (2)
podejmujący działania zmierzające - 0.05% (2)
11. system komentarzy - 0.05% (2)
określonych w regulaminie. - 0.05% (2)
artykuł 10. inne - 0.05% (2)
artykuł 8. rola - 0.05% (2)
7. zawarcie umowy - 0.05% (2)
artykuł 5. rozpoczęcie - 0.05% (2)
4. towary zakazane - 0.05% (2)
ii. transakcje artykuł - 0.05% (2)
uczestnictwa w allegro - 0.05% (2)
artykuł 2. warunki - 0.05% (2)
artykuł 1. definicje - 0.05% (2)
i. postanowienia ogólne - 0.05% (2)
i wypoczynekmotoryzacjakolekcje i - 0.05% (2)
zdrowiedzieckokultura i rozrywkasport - 0.05% (2)
i urodadom i - 0.05% (2)
rozrywkasport i wypoczynekmotoryzacjakolekcje - 0.05% (2)
allegro, na warunkach - 0.05% (2)
rachunek w jednym - 0.05% (2)
do poszczególnych usług - 0.05% (2)
po podaniu w - 0.05% (2)
allegro od potwierdzenia - 0.05% (2)
uzależnić korzystanie z - 0.05% (2)
allegro może: a. - 0.05% (2)
świadczone w ramach - 0.05% (2)
z tytułu usług - 0.05% (2)
wobec grupy allegro, - 0.05% (2)
więcej niż jednego - 0.05% (2)
niż jednego konta, - 0.05% (2)
po podaniu loginu - 0.05% (2)
i zdrowiedzieckokultura i - 0.05% (2)
do konta po - 0.05% (2)
użytkownik uzyskuje dostęp - 0.05% (2)
loginu lub adresu - 0.05% (2)
allegro po podaniu - 0.05% (2)
dostęp do konta - 0.05% (2)
z banków udostępniających - 0.05% (2)
widniejące w ustawieniach - 0.05% (2)
w art. 2.1, - 0.05% (2)
usługi płatniczej określonej - 0.05% (2)
lub innym przelewem - 0.05% (2)
ramach allegro i - 0.05% (2)
"szybkie płatności" w - 0.05% (2)
banków udostępniających tzw. - 0.05% (2)
w jednym z - 0.05% (2)
płatniczej określonej w - 0.05% (2)
bankowy, z którego - 0.05% (2)
użytkownikowi na rachunek - 0.05% (2)
w całości zwrócona - 0.05% (2)
i dokona wpłaty - 0.05% (2)
tzw. "szybkie płatności" - 0.05% (2)
grupa allegro, w - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 0.02611 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron