find.vodka - Shorten URLs and EARN MONEYResults of analysis for allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

HTML Content

Title:

Regulamin - Allegro - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.

Description:

Allegro - najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!

Keywords:

aukcje internetowe,allegro,serwis aukcyjny

Here you find basic information about your page. Title of your page is very important for better visibility in search engines like Google, Bing or Yahoo. Meta tag description is also very important tag for search visibility. Meta keywords is used by some web catalogues.

SEO Content

URL:

allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=UTF-8

Language:

pl_pl

Here you find information from server response headers. This information is important for header analysis. Check, if your answer code is 200 - correct request. Answer code for error (no-existing) page is 400.

Ranking:

4.11 score from seowykop.pl for:allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php

Text on your page:

strefa marek inspiracje wystaw przedmiot obserwowane moje allegro kupione obserwowane licytujesz sprzedajesz sprzedane wystaw ocenę otrzymane oceny centrum zniżek moje kupony moje oceny załóż konto wyloguj zaloguj wszystkie działy elektronika moda i uroda dom i zdrowie dziecko kultura i rozrywka sport i wypoczynek motoryzacja kolekcje i sztuka firma użytkownicy zakończone wszystkie działy elektronika moda i uroda dom i zdrowie dziecko kultura i rozrywka sport i wypoczynek motoryzacja kolekcje i sztuka firma użytkownicy zakończone wszystkie działy szukaj też w opisach i parametrach twoje powiadomienia ustawienia nie masz nowych wiadomości zaloguj się, aby zobaczyć swoje powiadomienia. × koszyk jest pusty elektronika moda i uroda dom i zdrowie dziecko kultura i rozrywka sport i wypoczynek motoryzacja kolekcje i sztuka firma strefa okazji regulamin allegro regulamin regulamin allegro spis treści i. postanowienia ogólne artykuł 1. definicje artykuł 2. warunki uczestnictwa w allegro ii. transakcje artykuł 3. oferty artykuł 4. towary zakazane artykuł 5. rozpoczęcie transakcji artykuł 6. przebieg transakcji artykuł 7. zawarcie umowy w ramach oferty artykuł 8. rola allegro artykuł 9. opłaty i prowizje artykuł 10. inne obowiązki użytkowników artykuł 11. system ocen iii. postanowienia końcowe artykuł 12. inne usługi artykuł 13. prywatność i poufność artykuł 14. zmiany regulaminu artykuł 15. rozwiązanie umowy z grupą allegro artykuł 16. kontakt i postępowanie reklamacyjne artykuł 17. prawo właściwe i spory artykuł 18. załączniki artykuł 19. ważność i. postanowienia ogólne artykuł 1. definicje terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:grupa allegrogrupa allegro sp. z o.o. z siedzibą w poznaniu, 60-166 poznań, przy ul. grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda w poznaniu, wydział viii gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000268796, o numerze identyfikacji podatkowej nip 5272525995regulaminniniejszy dokumentallegroprowadzona przez grupę allegro, na zasadach określonych w regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.plrejestracjaprocedura zakładania kontakontoprowadzony dla użytkownika przez grupę allegro pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach allegroużytkownikpodmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez grupę allegro w ramach allegro, na zasadach określonych w regulaminie sprzedającyużytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający towary w ramach ofertykupującyużytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający towary w ramach allegrolicytantkupujący, który złożył ofertę nabycia towaru w ramach licytacjitowarrzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem ofertyofertapropozycja zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych przez sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach allegrolicytacjarodzaj oferty zainicjowanej przez sprzedającego, w ramach której licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć towar transakcje procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów pomiędzy użytkownikami w ramach allegro artykuł 2. warunki uczestnictwa w allegro 2.1.użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych (konto junior), których treść stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.2.2.osoby fizyczne nieprowadzące w ramach allegro działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym: a. rejestracja pełna umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż towarów (konto zwykłe);b. rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów towarów. 2.3.osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. następnie podmioty te przesyłają do grupy allegro kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane. obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w polsce i którzy po dokonaniu rejestracji dokonali pełnej aktywacji konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego rejestracji. w imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie. 2.4.konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających allegro (konto firma). sprzedaż towarów, w ramach konta firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez użytkownika działalnością gospodarczą na allegro. jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach konta zwykłego. 2.5.po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a grupą allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro, na warunkach określonych w regulaminie. 2.6.użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez allegro, musi dokonać aktywacji konta, wybierając jeden z poniższych sposobów udostępnianych przez allegro: a. szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł.wpłata zostanie w całości zwrócona użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana, b. zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w załączniku nr 7 do regulaminu - w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach allegro i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony towar w formie przelewu elektronicznego, c. wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w załączniku nr 7 do regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy wskazany przez grupę allegro. wpłata zostanie w całości zwrócona użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana. 2.7.podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać towary bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta. w takim przypadku, po wybraniu towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze sprzedającym. z chwilą nabycia towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro, na warunkach określonych w regulaminie. 2.8.użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach konta. po rejestracji zabrania się usuwania przez użytkownika danych zawartych w ustawieniach konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.2.9.użytkownik uzyskuje dostęp do konta w allegro po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (logowanie). logowanie do allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z grupą allegro, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej allegro. użytkownik uzyskuje dostęp do konta w allegro po podaniu loginu lub adresu. korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania. 2.10.użytkownik może dokonać rejestracji więcej niż jednego konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. użytkownik nie może wykorzystywać kont do dokonywania  czynności stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. niedopuszczalne jest w szczególności: a. uczestniczenie w danej licytacji przy użyciu więcej niż jednego konta, b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży towarów w ramach ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, c. dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec grupy allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach allegro. 2.11.użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków: a. udostępnienia konta firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu, b. udostępnienia konta zwykłego małżonkowi użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka użytkownika w odpowiednim formularzu pod warunkiem, że użytkownik konta zwykłego przynajmniej raz skorzystał z usługi płatniczej, o której mowa w załączniku nr 7 do regulaminu, lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi świadczone w ramach allegro. małżonkowie korzystający z konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego konta. 2.12.konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą grupy allegro: a. konto firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa, b. konto zwykłe może zostać przekazane przez użytkownika jego małżonkowi. 2.13.w sytuacji, gdy konto lub działalność użytkownika w ramach allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez grupę allegro uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa konta lub transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia konta przez inną osobę, grupa allegro może: a. uzależnić korzystanie z allegro od potwierdzenia przez użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości, b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach allegro, c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto użytkownika. po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, grupa allegro zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec użytkownika. 2.14.w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi, który wystawił ofertę, wziął udział w licytacji, skorzystał z opcji kup teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec grupy allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach allegro. ii. transakcje artykuł 3. oferty 3.1.w ramach allegro, sprzedający określając warunki oferty może udostępnić kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży: a. wyłącznie z opcją kup teraz, w ramach której sprzedający oferuje sprzedaż towaru po stałej, określonej z góry cenie. oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk towaru, b. licytacja, w ramach której sprzedający poprzez wystawienie towaru zaprasza licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę towaru. sprzedający w ramach licytacji może dodatkowo określić opcję kup teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., kupujący może skorzystać z opcji kup teraz wyłącznie do momentu złożenia przez licytanta oferty równej tej cenie. jeżeli sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, kupujący może skorzystać z opcji kup teraz do momentu złożenia przez licytanta pierwszej oferty. 3.2.w licytacji sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać towar. zaproponowanie przez licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla użytkowników do momentu zaoferowania przez licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. 3.3.celem ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także prezentowanych w kategorii "usługi", „wakacje”, „motoryzacja” (w podkategoriach „samochody”, „motocykle i quady” - z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i quady - „maszyny”, „inne pojazdy i łodzie” oraz "przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy pomiędzy użytkownikami. oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki towaru.3.4.oferty grupy allegro lub podmiotu, z którym grupa allegro współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać oferty specjalnej, przy czym oferta specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży towarów prowadzonej przez grupę allegro.3.5.w ofercie specjalnej, o której mowa w art. 3.4. powyżej, sprzedający może ograniczyć dostęp do oferty poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego użytkowników lub użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. z uwagi na szczególny charakter tej oferty, prawa i obowiązki sprzedających lub kupujących zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w regulaminie. 3.6.oferty, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne mogą być opublikowane wyłącznie na platformie charytatywni.allegro.pl. artykuł 4. towary zakazane 4.1.sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na transakcji towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.4.2.niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w załączniku nr 1 do regulaminu.4.3.przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).4.4.wystawianie niektórych rodzajów towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w załączniku nr 1 do regulaminu. artykuł 5. rozpoczęcie transakcji 5.1.sprzedający sporządza ofertę, wypełniając dostępny w ramach allegro formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków transakcji. informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. 5.2.treść oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. treść oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. 5.3.niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z kupującym.5.4.wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, sprzedający zleca grupie allegro publikację oferty we wskazanej przez niego dacie. w przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. 5.5.od momentu opublikowania oferty, sprzedający jest związany jej treścią. sprzedający może dokonać zmian treści oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez licytanta. w przypadku oferty z opcją kup teraz, sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach oferty. zakazane jest dokonywanie zmian przez sprzedającego treści oferty, które stanowią zmianę oferowanego towaru bądź jego właściwości. w chwili opublikowania oferty, sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w allegro, jak i poza nim, w ramach współpracy grupy allegro z podmiotami trzecimi. 5.6.szczegółowe zasady dotyczące sporządzania oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w allegro określa załącznik nr 2 do regulaminu.5.7.sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. obsługa realizacji zapłaty przez kupującego za towar może odbyć się w ramach usługi płatniczej udostępnianej w allegro, na zasadach określonych w załączniku nr 7 do regulaminu.5.8.ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice towaru. artykuł 6. przebieg transakcji 6.1.akceptując warunki przedstawione przez sprzedającego w treści oferty, użytkownik w celu dokonania zakupu towaru bierze udział w licytacji lub dokonuje wyboru opcji kup teraz, z zastrzeżeniem art. 3.3 regulaminu. dokonując powyższych czynności, użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie oferty i potwierdza swój wybór.6.2.z chwilą wzięcia udziału w licytacji, licytant wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu nazwy jego konta (loginu).6.3.podczas publikacji oferty, użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem allegro zadawać sprzedającemu pytania dotyczące tej oferty. treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail użytkownika zadającego pytanie.6.4.przystępując do licytacji, licytant deklaruje cenę maksymalną towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w licytacji. przebicie ofert innych licytantów, w zależności od aktualnej ceny towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą: najwyższa oferowana cena w danej chwili kwota postąpienia 1,00 - 24,99 zł 0,50 zł 25,00 - 99,99 zł 1,00 zł 100,00 - 249,99 zł 2,50 zł 250,00 - 499,99 zł 5,00 zł 500,00 - 999,99 zł 10,00 zł 1.000,00 - 2.499,99 zł 25,00 zł 2.500,00 - 4.999,99 zł 50,00 zł powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł 6.5.oferty złożone przez licytantów wiążą uczestników licytacji, chyba że sprzedający dokona ich odrzucenia. odrzucenie oferty licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem licytacji: a. na prośbę licytanta albo b. gdy sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności licytanta, c. jeżeli w trakcie licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie towaru, d. w związku z zakończeniem licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8. 6.6.propozycja zawarcia umowy ze sprzedającym, złożona przez licytanta, którego konto zostanie zawieszone przed zamknięciem licytacji, przestaje wiązać. informacja o zawieszeniu konta licytanta jest uwidaczniana na stronie licytacji.6.7. zakończenie oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki towaru w ofertach z opcją kup teraz. wcześniejsze zakończenie oferty może nastąpić: a. na podstawie decyzji sprzedającego, o której mowa w art. 6.8. b. na podstawie decyzji grupy allegro, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b. 6.8.sprzedający może w każdym czasie zakończyć ofertę. w przypadku: a. oferty z opcją kup teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej oferty są wiążące, b. licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art. 7.2. 6.9.cena za towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. sprzedający, oprócz ceny za towar, może dodatkowo obciążyć kupującego jedynie wskazanymi w ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. 6.10.tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane oferty, określa załącznik nr 3 do regulaminu. artykuł 7. zawarcie umowy w ramach oferty 7.1. grupa allegro nie jest stroną umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.7.2.umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą licytacji. zwycięzcą licytacji jest użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez sprzedającego (przybicie). jeżeli kilku licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.7.3.kupujący korzystający z opcji kup teraz zawiera umowę ze sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, z zastrzeżeniem treści art. 3.3. 7.4.potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.7.5.sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy („wiadomość dla kupującego”). w treści wiadomości dla kupującego sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu. szczegółowe zasady dotyczące treści wiadomości dla kupującego określa załącznik nr 2 do regulaminu.7.6.kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. artykuł 8. rola allegro 8.1.grupa allegro nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. grupa allegro w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach oferty, zdolność sprzedających do sprzedaży, wypłacalność kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników.jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach allegro, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży towarów, grupa allegro ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią ofert grupy allegro. 8.2.w przypadku, gdy oferta narusza postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, grupa allegro może: a. zmienić wskazaną przez sprzedającego kategorię allegro, w której publikowana jest oferta, b. zakończyć przed czasem lub usunąć ofertę z opcją kup teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy użytkownikami zachowują ważność, c. usunąć licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w allegro, a wszelkie dotychczasowe czynności licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku. 8.3.grupa allegro może usunąć „wiadomość dla kupującego”, jeżeli jej treść narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.8.4.w przypadku, gdy działania użytkownika naruszają postanowienia regulaminu, grupa allegro, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może: a. upomnieć użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, b. udzielić użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, c. czasowo ograniczyć użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność konta użytkownika, d. uzależnić korzystanie z allegro od potwierdzenia przez użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku transakcji, e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie konta tego użytkownika. zawieszenie konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w załącznikach nr 1 i 2 do regulaminu. 8.5.niezależnie od zastosowania przez grupę allegro postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 regulaminu, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z allegro, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem grupy allegro lub innych użytkowników.8.6.w przypadku zawieszenia konta, użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec grupy allegro i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez grupę allegro w ramach allegro. oferty wystawione w ramach zawieszonego konta zostają usunięte. wynik licytacji, w których uczestniczył licytant, którego konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8.8.7.użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.13 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego konta bez uprzedniej zgody grupy allegro. artykuł 9. opłaty i prowizje 9.1.usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro są odpłatne. wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest sprzedający. należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.9.2.opłaty i prowizje za usługi świadczone przez grupę allegro w ramach allegro uiszczane są przez użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach konta.9.3.niedozwolone są działania użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez grupę allegro opłatami lub prowizjami. 9.4.za usługi świadczone w ramach allegro, grupa allegro wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta, przy czym: a. użytkownikowi konta firma – po wypełnieniu przez niego przy rejestracji odpowiedniego formularza, b. użytkownikowi konta zwykłego - na jego żądanie. 9.5.wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez grupę allegro usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje załącznik nr 4 do regulaminu. artykuł 10. inne obowiązki użytkowników 10.1.wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w ramach allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania allegro lub szkodzą użytkownikom. 10.2.użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy kupującym i sprzedającym. jeżeli powstał co do tego spór, który jest prowadzony w ramach narzędzi udostępnionych w allegro, użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu: a. 24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli towar wysłany miał być drogą elektroniczną, lub b. w ciągu 72 godzin - w pozostałych przypadkach. 10.3.liczba sporów, o których mowa w art. 10.2, zakończonych jako nierozstrzygnięte u sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba sporów zakończonych jako nierozstrzygnięte w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.10.4.za spór zakończony jako nierozstrzygnięty uznawany jest spór transakcyjny założony przez kupującego w ramach "centrum sporów", zakończony jako nierozstrzygnięty automatycznie po 30 dniach lub wcześniej decyzją kupującego oraz spór rozpoczęty w ramach narzędzia "wsparcie pozakupowe", w którym kupujący zmienił status na „dyskusja nierozwiązana”.10.5.użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach allegro umowach.10.6.wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych allegro stanowią przedmiot praw grupy allegro lub użytkowników. wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.10.7.pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody grupy allegro i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów grupy allegro oraz użytkowników. zabronione jest: a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest grupa allegro, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia, b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w allegro w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią internet. artykuł 11. system ocen 11.1.w ramach allegro użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu transakcji i realizacji umowy. jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikami, kupujący, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy, może wystawić ocenę sprzedającemu. sprzedający, który otrzymał ocenę o charakterze "nie polecam" może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w art. 2

Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4109

One word
nie - 5.52% (227)
- 3.8% (156)
ani - 2.94% (121)
allegro - 2.56% (105)
przed - 2.43% (100)
użytkownik - 2% (82)
że - 1.85% (76)
przez - 1.56% (64)
ofert - 1.48% (61)
ramach - 1.31% (54)
jest - 1.29% (53)
kont - 1.27% (52)
towar - 1.17% (48)
kup - 1.17% (48)
lub - 1.14% (47)
praw - 1.1% (45)
oferty - 1.05% (43)
pod - 1.05% (43)
może - 1.02% (42)
dni - 0.97% (40)
raz - 0.97% (40)
przy - 0.92% (38)
który - 0.88% (36)
konta - 0.88% (36)
sprzedający - 0.83% (34)
czy - 0.8% (33)
regulamin - 0.78% (32)
użytkownika - 0.78% (32)
artykuł - 0.75% (31)
umowy - 0.73% (30)
mowa - 0.68% (28)
dostęp - 0.66% (27)
- 0.66% (27)
oraz - 0.63% (26)
które - 0.58% (24)
ich - 0.58% (24)
jak - 0.58% (24)
art. - 0.56% (23)
usług - 0.56% (23)
allegro, - 0.56% (23)
regulaminu - 0.54% (22)
licytant - 0.54% (22)
ale - 0.51% (21)
licytacji - 0.51% (21)
prawa - 0.44% (18)
kupujący - 0.44% (18)
stanowi - 0.44% (18)
sprzedaż - 0.44% (18)
niej - 0.41% (17)
których - 0.41% (17)
towaru - 0.41% (17)
zasad - 0.39% (16)
być - 0.39% (16)
dokona - 0.39% (16)
niż - 0.39% (16)
określony - 0.39% (16)
treści - 0.37% (15)
przypadku - 0.37% (15)
nim - 0.37% (15)
załącznik - 0.34% (14)
dom - 0.34% (14)
grupy - 0.34% (14)
użytkowników - 0.34% (14)
usługi - 0.34% (14)
regulaminu. - 0.34% (14)
czas - 0.34% (14)
grupę - 0.34% (14)
sprzedaży - 0.34% (14)
grupa - 0.34% (14)
ceny - 0.32% (13)
konto - 0.32% (13)
jej - 0.32% (13)
wystaw - 0.32% (13)
- 0.32% (13)
szczególności - 0.32% (13)
tym - 0.32% (13)
się - 0.32% (13)
towarów - 0.29% (12)
której - 0.29% (12)
mogą - 0.29% (12)
sprzedającego - 0.29% (12)
inne - 0.29% (12)
10. - 0.29% (12)
przedmiot - 0.29% (12)
rejestracji - 0.29% (12)
allegro. - 0.29% (12)
tych - 0.27% (11)
wyłącznie - 0.27% (11)
danych - 0.27% (11)
teraz - 0.27% (11)
transakcji - 0.27% (11)
zawarcia - 0.27% (11)
oferty, - 0.27% (11)
osób - 0.27% (11)
bądź - 0.24% (10)
określonych - 0.24% (10)
formularz - 0.24% (10)
jego - 0.24% (10)
ocen - 0.24% (10)
gdy - 0.24% (10)
tego - 0.24% (10)
posiada - 0.24% (10)
jako - 0.22% (9)
narusza - 0.22% (9)
odpowiedzi - 0.22% (9)
cenę - 0.22% (9)
odpowiedni - 0.22% (9)
aby - 0.22% (9)
licytanta - 0.22% (9)
sposób - 0.22% (9)
dla - 0.22% (9)
innych - 0.22% (9)
którym - 0.22% (9)
zawiera - 0.22% (9)
działania - 0.22% (9)
nich - 0.19% (8)
adres - 0.19% (8)
jeżeli - 0.19% (8)
poprzez - 0.19% (8)
zgodnie - 0.19% (8)
zakup - 0.19% (8)
licytacji, - 0.19% (8)
użytkownikowi - 0.19% (8)
firma - 0.19% (8)
pomiędzy - 0.19% (8)
bez - 0.19% (8)
kupującego - 0.19% (8)
dane - 0.19% (8)
udostępnia - 0.17% (7)
sztuk - 0.17% (7)
osoby - 0.17% (7)
zawarte - 0.17% (7)
informacje - 0.17% (7)
świadczonych - 0.17% (7)
oferta - 0.17% (7)
e-mail - 0.17% (7)
rachunek - 0.17% (7)
przypadku, - 0.17% (7)
konta, - 0.17% (7)
obowiązujące - 0.17% (7)
towaru, - 0.17% (7)
umów - 0.17% (7)
opis - 0.17% (7)
użytkownikami - 0.17% (7)
przepisami - 0.15% (6)
świadczone - 0.15% (6)
postanowień - 0.15% (6)
zwykłe - 0.15% (6)
licytantów - 0.15% (6)
określa - 0.15% (6)
wynik - 0.15% (6)
opłat - 0.15% (6)
należności - 0.15% (6)
tej - 0.15% (6)
ustawienia - 0.15% (6)
ponosi - 0.15% (6)
korzystać - 0.15% (6)
charakter - 0.15% (6)
stanowią - 0.15% (6)
zasady - 0.15% (6)
powinna - 0.15% (6)
załączniku - 0.15% (6)
warunki - 0.15% (6)
zapłaty - 0.15% (6)
niego - 0.15% (6)
czynności - 0.15% (6)
dokonać - 0.15% (6)
opcji - 0.15% (6)
ofertę - 0.15% (6)
którego - 0.15% (6)
korzystanie - 0.12% (5)
potwierdzenia - 0.12% (5)
zawarcie - 0.12% (5)
celu - 0.12% (5)
wymaga - 0.12% (5)
99,99 - 0.12% (5)
opcją - 0.12% (5)
korzystają - 0.12% (5)
postanowienia - 0.12% (5)
towary - 0.12% (5)
określone - 0.12% (5)
pośrednictwem - 0.12% (5)
wszystkie - 0.12% (5)
zmian - 0.12% (5)
wyżej - 0.12% (5)
- 0.12% (5)
prawa, - 0.12% (5)
regulaminie - 0.12% (5)
treść - 0.12% (5)
ciągu - 0.12% (5)
odpowiedzialność - 0.12% (5)
sprzedającym - 0.12% (5)
wskazany - 0.12% (5)
cena - 0.12% (5)
wystawia - 0.12% (5)
wobec - 0.12% (5)
minimalnej - 0.12% (5)
ustawieniach - 0.12% (5)
zasadach - 0.12% (5)
zostanie - 0.12% (5)
zawartych - 0.12% (5)
sprzedającego, - 0.12% (5)
powyżej - 0.1% (4)
następuje - 0.1% (4)
została - 0.1% (4)
wszystkich - 0.1% (4)
zwykłego - 0.1% (4)
bankowy - 0.1% (4)
6.8. - 0.1% (4)
cenie - 0.1% (4)
płatniczej - 0.1% (4)
więcej - 0.1% (4)
zawieszone - 0.1% (4)
konta. - 0.1% (4)
formie - 0.1% (4)
logowanie - 0.1% (4)
wpłata - 0.1% (4)
dotyczących - 0.1% (4)
zakończenie - 0.1% (4)
transakcji, - 0.1% (4)
wiadomość - 0.1% (4)
związku - 0.1% (4)
ograniczyć - 0.1% (4)
takie - 0.1% (4)
tzw. - 0.1% (4)
innego - 0.1% (4)
dokonywanie - 0.1% (4)
lat - 0.1% (4)
użytkownika, - 0.1% (4)
użytkownicy - 0.1% (4)
pomocą - 0.1% (4)
przepisy - 0.1% (4)
prawne - 0.1% (4)
kategorii - 0.1% (4)
zastrzeżeniem - 0.1% (4)
dokonują - 0.1% (4)
obowiązującego - 0.1% (4)
powszechnie - 0.1% (4)
określona - 0.1% (4)
warunkach - 0.1% (4)
prawa. - 0.1% (4)
nim, - 0.1% (4)
dostępny - 0.1% (4)
11. - 0.1% (4)
wszelkie - 0.1% (4)
zakazane - 0.1% (4)
użytkowników. - 0.1% (4)
również - 0.1% (4)
spór - 0.1% (4)
mniej - 0.1% (4)
zakończony - 0.1% (4)
wiadomości - 0.1% (4)
cele - 0.1% (4)
płatności - 0.1% (4)
korzystając - 0.1% (4)
umowy, - 0.1% (4)
formularza - 0.1% (4)
motoryzacja - 0.1% (4)
zdaniu - 0.1% (4)
złożenia - 0.1% (4)
teraz, - 0.1% (4)
przelewem - 0.1% (4)
momentu - 0.1% (4)
kupującym - 0.1% (4)
czym - 0.1% (4)
obowiązującymi - 0.07% (3)
oferowane - 0.07% (3)
udział - 0.07% (3)
strony - 0.07% (3)
4.1. - 0.07% (3)
moje - 0.07% (3)
uroda - 0.07% (3)
należy - 0.07% (3)
działy - 0.07% (3)
którymi - 0.07% (3)
dotyczące - 0.07% (3)
dotychczas - 0.07% (3)
ochrony - 0.07% (3)
użytkownika. - 0.07% (3)
wykonania - 0.07% (3)
umowę - 0.07% (3)
nieokreślony - 0.07% (3)
chwili - 0.07% (3)
elektronika - 0.07% (3)
może: - 0.07% (3)
opisanych - 0.07% (3)
poza - 0.07% (3)
8.2 - 0.07% (3)
zarówno - 0.07% (3)
5,00 - 0.07% (3)
kupujących - 0.07% (3)
wysokość - 0.07% (3)
dziecko - 0.07% (3)
automatycznie - 0.07% (3)
licytacja - 0.07% (3)
małżonkowi - 0.07% (3)
tj. - 0.07% (3)
oferty. - 0.07% (3)
zdrowie - 0.07% (3)
licytacji. - 0.07% (3)
skorzystać - 0.07% (3)
towaru. - 0.07% (3)
regulaminu, - 0.07% (3)
umowy. - 0.07% (3)
sprzedającemu - 0.07% (3)
wystawienie - 0.07% (3)
3.3 - 0.07% (3)
obejmować - 0.07% (3)
szczególny - 0.07% (3)
tytułu - 0.07% (3)
ofercie - 0.07% (3)
potwierdza - 0.07% (3)
mają - 0.07% (3)
nastąpić - 0.07% (3)
celem - 0.07% (3)
podstawie - 0.07% (3)
moda - 0.07% (3)
numer - 0.07% (3)
kolekcje - 0.07% (3)
jednocześnie - 0.07% (3)
zakresie - 0.07% (3)
pełną - 0.07% (3)
odpowiedniego - 0.07% (3)
towarów, - 0.07% (3)
związana - 0.07% (3)
poprzednim, - 0.07% (3)
wykonanie - 0.07% (3)
ocenę - 0.07% (3)
naruszać - 0.07% (3)
regulaminie. - 0.07% (3)
chwilą - 0.07% (3)
formularzu - 0.07% (3)
nowe - 0.07% (3)
sporów - 0.07% (3)
2.3 - 0.07% (3)
innym - 0.07% (3)
ukończyły - 0.07% (3)
przedmiotem - 0.07% (3)
on-line - 0.07% (3)
dostępnych - 0.07% (3)
wypoczynek - 0.07% (3)
faktu - 0.07% (3)
wyniku - 0.07% (3)
usunąć - 0.07% (3)
nabycia - 0.07% (3)
8.4 - 0.07% (3)
podmioty - 0.07% (3)
sport - 0.07% (3)
czynności, - 0.07% (3)
powyżej, - 0.07% (3)
sztuka - 0.07% (3)
oceny - 0.07% (3)
opłaty - 0.07% (3)
fizyczne - 0.07% (3)
(konto - 0.07% (3)
także - 0.07% (3)
działalności - 0.07% (3)
użytkownik, - 0.07% (3)
zwycięzcą - 0.07% (3)
prowizje - 0.07% (3)
loginu - 0.07% (3)
adresu - 0.07% (3)
ii. - 0.07% (3)
stronie - 0.07% (3)
uczestnictwa - 0.07% (3)
transakcje - 0.07% (3)
kultura - 0.07% (3)
przebieg - 0.07% (3)
kupujący, - 0.07% (3)
serwisów - 0.07% (3)
jednego - 0.07% (3)
nabywać - 0.07% (3)
grupą - 0.07% (3)
całości - 0.07% (3)
prawo - 0.07% (3)
rejestracja - 0.07% (3)
określonej - 0.07% (3)
zawarł - 0.07% (3)
imieniu - 0.07% (3)
rozrywka - 0.07% (3)
system - 0.07% (3)
obowiązki - 0.07% (3)
najmniej - 0.07% (3)
wzięcia - 0.05% (2)
zakończonych - 0.05% (2)
obyczajami - 0.05% (2)
faktur - 0.05% (2)
narzędzi - 0.05% (2)
jednak - 0.05% (2)
wystawiania - 0.05% (2)
trakcie - 0.05% (2)
prowadzony - 0.05% (2)
pytania - 0.05% (2)
godzin - 0.05% (2)
wcześniej - 0.05% (2)
stosowania - 0.05% (2)
wskazane - 0.05% (2)
internetowych - 0.05% (2)
zobowiązany - 0.05% (2)
elementów - 0.05% (2)
wykorzystywanie - 0.05% (2)
trzecie - 0.05% (2)
użytkownikom - 0.05% (2)
udostępniony - 0.05% (2)
wyraża - 0.05% (2)
zgodę - 0.05% (2)
części - 0.05% (2)
realizacji - 0.05% (2)
grafiki, - 0.05% (2)
umów, - 0.05% (2)
przekroczyć - 0.05% (2)
1000 - 0.05% (2)
ostatnich - 0.05% (2)
dokonując - 0.05% (2)
zakupu - 0.05% (2)
liczba - 0.05% (2)
elementy - 0.05% (2)
danym - 0.05% (2)
transakcyjny - 0.05% (2)
nierozstrzygnięty - 0.05% (2)
nierozstrzygnięte - 0.05% (2)
25,00 - 0.05% (2)
licytanta, - 0.05% (2)
wiarygodności - 0.05% (2)
3.3. - 0.05% (2)
przypadkach - 0.05% (2)
pierwszy - 0.05% (2)
potwierdzając - 0.05% (2)
dodatkowe - 0.05% (2)
wątpliwości - 0.05% (2)
odpowiedzialności - 0.05% (2)
chyba - 0.05% (2)
obserwowane - 0.05% (2)
szczegółowe - 0.05% (2)
związane - 0.05% (2)
zakończeniem - 0.05% (2)
sprzedającym, - 0.05% (2)
licytant, - 0.05% (2)
jedynie - 0.05% (2)
decyzji - 0.05% (2)
sprzedający, - 0.05% (2)
czasie - 0.05% (2)
7.2. - 0.05% (2)
zakończyć - 0.05% (2)
technicznych - 0.05% (2)
wpływ - 0.05% (2)
zakończenia - 0.05% (2)
najwyższą - 0.05% (2)
przestaje - 0.05% (2)
zostaje - 0.05% (2)
uprawnieni - 0.05% (2)
wiążą - 0.05% (2)
działań - 0.05% (2)
zostały - 0.05% (2)
1,00 - 0.05% (2)
zostało - 0.05% (2)
8.3 - 0.05% (2)
zawieszenie - 0.05% (2)
ustala - 0.05% (2)
postąpienia - 0.05% (2)
2.13 - 0.05% (2)
kolejne - 0.05% (2)
miesiąc - 0.05% (2)
prowizjami - 0.05% (2)
opłatami - 0.05% (2)
zgody - 0.05% (2)
zawartej - 0.05% (2)
elektronicznej, - 0.05% (2)
500,00 - 0.05% (2)
treścią - 0.05% (2)
999,99 - 0.05% (2)
50,00 - 0.05% (2)
bezpieczeństwo - 0.05% (2)
informacji - 0.05% (2)
499,99 - 0.05% (2)
wywołują - 0.05% (2)
100,00 - 0.05% (2)
poczty - 0.05% (2)
okoliczności - 0.05% (2)
naruszają - 0.05% (2)
„wiadomość - 0.05% (2)
zależności - 0.05% (2)
wyjątkiem - 0.05% (2)
użytkowników, - 0.05% (2)
dotyczy - 0.05% (2)
obowiązek - 0.05% (2)
aktywacji - 0.05% (2)
wpłatę - 0.05% (2)
rachunku - 0.05% (2)
elektronicznym - 0.05% (2)
tradycyjnym - 0.05% (2)
przedmiotowe - 0.05% (2)
dokumentów - 0.05% (2)
umożliwia - 0.05% (2)
czym: - 0.05% (2)
wypełniając - 0.05% (2)
zakupów - 0.05% (2)
prowadzące - 0.05% (2)
podanie - 0.05% (2)
2.1, - 0.05% (2)
działalność - 0.05% (2)
podmiotu - 0.05% (2)
podmiotów, - 0.05% (2)
płatności" - 0.05% (2)
"szybkie - 0.05% (2)
udostępniających - 0.05% (2)
wpłaty - 0.05% (2)
1,01 - 0.05% (2)
zakupiony - 0.05% (2)
bankowy, - 0.05% (2)
zwrócona - 0.05% (2)
banków - 0.05% (2)
jednym - 0.05% (2)
działalnością - 0.05% (2)
weryfikacji - 0.05% (2)
wymienionych - 0.05% (2)
gospodarczą - 0.05% (2)
wypełnieniu - 0.05% (2)
allegro: - 0.05% (2)
prawem - 0.05% (2)
podany - 0.05% (2)
rodzajów - 0.05% (2)
poniższych - 0.05% (2)
poznań - 0.05% (2)
sąd - 0.05% (2)
rejestru - 0.05% (2)
koszyk - 0.05% (2)
swoje - 0.05% (2)
masz - 0.05% (2)
dostępna - 0.05% (2)
charakterze - 0.05% (2)
poznaniu, - 0.05% (2)
ważność - 0.05% (2)
centrum - 0.05% (2)
rozpoczęcie - 0.05% (2)
ogólne - 0.05% (2)
rola - 0.05% (2)
12. - 0.05% (2)
zmiany - 0.05% (2)
14. - 0.05% (2)
13. - 0.05% (2)
zaloguj - 0.05% (2)
podejmujący - 0.05% (2)
jednostki - 0.05% (2)
zdolność - 0.05% (2)
posiadają - 0.05% (2)
organizacyjne - 0.05% (2)
własnym - 0.05% (2)
wyboru - 0.05% (2)
jakim - 0.05% (2)
zaciągać - 0.05% (2)
którą - 0.05% (2)
cenę, - 0.05% (2)
złożył - 0.05% (2)
powiadomienia - 0.05% (2)
zmierzające - 0.05% (2)
zawierających - 0.05% (2)
oferowanego - 0.05% (2)
deklaruje - 0.05% (2)
zakończone - 0.05% (2)
funkcjonalności - 0.05% (2)
współpracuje - 0.05% (2)
kwoty - 0.05% (2)
wyższej - 0.05% (2)
zawarciem - 0.05% (2)
niższej - 0.05% (2)
podkategorii - 0.05% (2)
motocykle - 0.05% (2)
specjalnej, - 0.05% (2)
sztuki - 0.05% (2)
quady - 0.05% (2)
pierwszej - 0.05% (2)
minimalnej, - 0.05% (2)
cenie. - 0.05% (2)
określając - 0.05% (2)
ofertę, - 0.05% (2)
jedną - 0.05% (2)
dodatkowo - 0.05% (2)
ustalił - 0.05% (2)
równej - 0.05% (2)
określić - 0.05% (2)
własnej - 0.05% (2)
3.4. - 0.05% (2)
jak: - 0.05% (2)
takich - 0.05% (2)
właściwości - 0.05% (2)
jakość, - 0.05% (2)
obowiązujących - 0.05% (2)
związany - 0.05% (2)
opublikowania - 0.05% (2)
przepisów - 0.05% (2)
warunków - 0.05% (2)
sprzedaży, - 0.05% (2)
własności - 0.05% (2)
opublikowane - 0.05% (2)
sprzedających - 0.05% (2)
zabronione - 0.05% (2)
wystawianie - 0.05% (2)
sporządza - 0.05% (2)
dodatkowych - 0.05% (2)
4.2. - 0.05% (2)
odstąpienia - 0.05% (2)
terminie - 0.05% (2)
warunkiem, - 0.05% (2)
oprogramowania - 0.05% (2)
rozwiązań - 0.05% (2)
strefa - 0.05% (2)
stanowiących - 0.05% (2)
sprzedane - 0.05% (2)
danej - 0.05% (2)
naruszenie - 0.05% (2)
zautomatyzowanych - 0.05% (2)
podaniu - 0.05% (2)
sprzedającym. - 0.05% (2)
ten - 0.05% (2)
uprzedniej - 0.05% (2)
podmiot, - 0.05% (2)
powinien - 0.05% (2)
uzyskuje - 0.05% (2)
widniejące - 0.05% (2)
bieżąco - 0.05% (2)
albo - 0.05% (2)
uzasadnione - 0.05% (2)
uzależnić - 0.05% (2)
2.1. - 0.05% (2)
sytuacji, - 0.05% (2)
czasowo - 0.05% (2)
poszczególnych - 0.05% (2)
ograniczenia - 0.05% (2)
wskazanych - 0.05% (2)
zawiesić - 0.05% (2)
prowadzeniem - 0.05% (2)
podejmowane - 0.05% (2)
udostępnienia - 0.05% (2)
definicje - 0.05% (2)
dobrymi - 0.05% (2)
osobom - 0.05% (2)
odpowiednim - 0.05% (2)
korzystający - 0.05% (2)
skorzystał - 0.05% (2)
przynajmniej - 0.05% (2)
czasu - 0.05% (2)
Two words phrases
w ramach - 1.29% (53)
ramach allegro - 0.68% (28)
mowa w - 0.41% (17)
w art. - 0.41% (17)
grupę allegro - 0.34% (14)
grupy allegro - 0.34% (14)
w przypadku - 0.34% (14)
przez grupę - 0.34% (14)
grupa allegro - 0.34% (14)
w szczególności - 0.32% (13)
nie może - 0.29% (12)
kup teraz - 0.27% (11)
allegro w - 0.27% (11)
do regulaminu. - 0.24% (10)
o których - 0.24% (10)
w allegro - 0.24% (10)
przez użytkownika - 0.24% (10)
przez sprzedającego - 0.22% (9)
których mowa - 0.22% (9)
zawarcia umowy - 0.22% (9)
zgodnie z - 0.19% (8)
ramach allegro, - 0.19% (8)
allegro, w - 0.19% (8)
określonych w - 0.19% (8)
usług świadczonych - 0.17% (7)
dostęp do - 0.17% (7)
załączniku nr - 0.15% (6)
której mowa - 0.15% (6)
w przypadku, - 0.15% (6)
za towar - 0.15% (6)
przypadku, gdy - 0.15% (6)
allegro po - 0.15% (6)
załącznik nr - 0.15% (6)
w załączniku - 0.15% (6)
usługi świadczone - 0.15% (6)
ramach ofert - 0.15% (6)
o której - 0.15% (6)
korzystać z - 0.12% (5)
mogą być - 0.12% (5)
umowy pomiędzy - 0.12% (5)
umowy sprzedaży - 0.12% (5)
sprzedaży towarów - 0.12% (5)
pomiędzy użytkownikami - 0.12% (5)
z opcją - 0.12% (5)
z allegro - 0.12% (5)
w ciągu - 0.12% (5)
99,99 zł - 0.12% (5)
w ustawieniach - 0.12% (5)
allegro i - 0.12% (5)
opcji kup - 0.12% (5)
przepisami prawa - 0.12% (5)
opcją kup - 0.12% (5)
zawartych w - 0.12% (5)
w regulaminie - 0.12% (5)
na zasadach - 0.12% (5)
jej treści - 0.12% (5)
ramach oferty - 0.12% (5)
allegro, na - 0.12% (5)
sprzedający może - 0.12% (5)
oferty z - 0.12% (5)
ceny minimalnej - 0.1% (4)
adres e-mail - 0.1% (4)
świadczonych w - 0.1% (4)
w zdaniu - 0.1% (4)
z zastrzeżeniem - 0.1% (4)
nie jest - 0.1% (4)
za pomocą - 0.1% (4)
powinna być - 0.1% (4)
przy czym - 0.1% (4)
świadczone przez - 0.1% (4)
na rachunek - 0.1% (4)
usługi płatniczej - 0.1% (4)
w związku - 0.1% (4)
zapłaty za - 0.1% (4)
dla kupującego - 0.1% (4)
prawa i - 0.1% (4)
jak również - 0.1% (4)
użytkownik posiada - 0.1% (4)
rachunek bankowy - 0.1% (4)
w allegro, - 0.1% (4)
związku z - 0.1% (4)
zasadach określonych - 0.1% (4)
więcej niż - 0.1% (4)
z opcji - 0.1% (4)
allegro lub - 0.1% (4)
w celu - 0.1% (4)
zdrowie dziecko - 0.07% (3)
rachunek w - 0.07% (3)
z tytułu - 0.07% (3)
grupy allegro, - 0.07% (3)
i uroda - 0.07% (3)
należności wobec - 0.07% (3)
i rozrywka - 0.07% (3)
postanowień regulaminu - 0.07% (3)
w licytacji, - 0.07% (3)
może naruszać - 0.07% (3)
elektronika moda - 0.07% (3)
wszystkie działy - 0.07% (3)
że za - 0.07% (3)
obowiązujące przepisy - 0.07% (3)
w formie - 0.07% (3)
od umowy - 0.07% (3)
określony lub - 0.07% (3)
art. 6.8. - 0.07% (3)
wykonania umowy - 0.07% (3)
którego konto - 0.07% (3)
uroda dom - 0.07% (3)
może: a. - 0.07% (3)
na podstawie - 0.07% (3)
rozrywka sport - 0.07% (3)
i sztuka - 0.07% (3)
na stronie - 0.07% (3)
z nich - 0.07% (3)
może dokonać - 0.07% (3)
opisanych w - 0.07% (3)
i wypoczynek - 0.07% (3)
w treści - 0.07% (3)
i. postanowienia - 0.07% (3)
do zawarcia - 0.07% (3)
o którym - 0.07% (3)
motoryzacja kolekcje - 0.07% (3)
w sposób - 0.07% (3)
kultura i - 0.07% (3)
regulaminu. artykuł - 0.07% (3)
a także - 0.07% (3)
użytkownika w - 0.07% (3)
sztuka firma - 0.07% (3)
na czas - 0.07% (3)
w całości - 0.07% (3)
z którym - 0.07% (3)
kolekcje i - 0.07% (3)
korzystanie z - 0.07% (3)
którym mowa - 0.07% (3)
konta firma - 0.07% (3)
opłaty i - 0.07% (3)
wyłącznie z - 0.07% (3)
może skorzystać - 0.07% (3)
warunkach określonych - 0.07% (3)
sport i - 0.07% (3)
sprzedający nie - 0.07% (3)
powszechnie obowiązującego - 0.07% (3)
do konta - 0.07% (3)
określa załącznik - 0.07% (3)
w wyniku - 0.07% (3)
do momentu - 0.07% (3)
umowy zawarte - 0.07% (3)
może nastąpić - 0.07% (3)
system ocen - 0.07% (3)
z chwilą - 0.07% (3)
odpowiedniego formularza - 0.07% (3)
moda i - 0.07% (3)
posiada rachunek - 0.07% (3)
allegro artykuł - 0.07% (3)
uczestnictwa w - 0.07% (3)
obowiązującymi przepisami - 0.07% (3)
zdaniu poprzednim, - 0.07% (3)
zawarte w - 0.07% (3)
gdy użytkownik - 0.07% (3)
przez niego - 0.07% (3)
wypoczynek motoryzacja - 0.07% (3)
ochrony praw - 0.07% (3)
i zdrowie - 0.07% (3)
dziecko kultura - 0.07% (3)
ramach której - 0.07% (3)
w regulaminie. - 0.07% (3)
świadczonych przez - 0.07% (3)
dostępnych w - 0.07% (3)
wyraża zgodę - 0.05% (2)
pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
999,99 zł - 0.05% (2)
500,00 - - 0.05% (2)
oferowanego towaru - 0.05% (2)
i poza - 0.05% (2)
oferty, sprzedający - 0.05% (2)
zarówno w - 0.05% (2)
499,99 zł - 0.05% (2)
pierwszej oferty - 0.05% (2)
w trakcie - 0.05% (2)
udział w - 0.05% (2)
licytacji, licytant - 0.05% (2)
jest automatycznie - 0.05% (2)
licytant deklaruje - 0.05% (2)
opublikowania oferty, - 0.05% (2)
zależności od - 0.05% (2)
zawarcia i - 0.05% (2)
czynności, o - 0.05% (2)
5,00 zł - 0.05% (2)
z obowiązującymi - 0.05% (2)
przepisami prawa. - 0.05% (2)
od postanowień - 0.05% (2)
zł 100,00 - 0.05% (2)
zasady dotyczące - 0.05% (2)
treści wiadomości - 0.05% (2)
działania podejmowane - 0.05% (2)
inne obowiązki - 0.05% (2)
artykuł 10. - 0.05% (2)
prawa, w - 0.05% (2)
kupującym i - 0.05% (2)
ostatnich 60 - 0.05% (2)
zakończonych jako - 0.05% (2)
należności z - 0.05% (2)
użytkownikowi konta - 0.05% (2)
konto zostało - 0.05% (2)
licytacji, w - 0.05% (2)
odpowiedzialność za - 0.05% (2)
z art. - 0.05% (2)
grupy allegro. - 0.05% (2)
przy czym: - 0.05% (2)
bankowy wskazany - 0.05% (2)
1000 umów, - 0.05% (2)
jeżeli w - 0.05% (2)
11. system - 0.05% (2)
takich jak: - 0.05% (2)
oraz praw - 0.05% (2)
w terminie - 0.05% (2)
dni od - 0.05% (2)
sytuacji, gdy - 0.05% (2)
ocenę o - 0.05% (2)
stanowią przedmiot - 0.05% (2)
oraz inne - 0.05% (2)
60 dni - 0.05% (2)
ciągu ostatnich - 0.05% (2)
liczba sporów - 0.05% (2)
jako nierozstrzygnięty - 0.05% (2)
w którym - 0.05% (2)
automatycznie po - 0.05% (2)
ponosi pełną - 0.05% (2)
potwierdzenia przez - 0.05% (2)
zawiera umowę - 0.05% (2)
jej zakończenia - 0.05% (2)
w chwili - 0.05% (2)
ze sprzedającym, - 0.05% (2)
pomiędzy kupującym - 0.05% (2)
strony umowy - 0.05% (2)
i sprzedającym - 0.05% (2)
umów sprzedaży - 0.05% (2)
allegro nie - 0.05% (2)
podstawie decyzji - 0.05% (2)
sztuki towaru - 0.05% (2)
uzasadnione wątpliwości - 0.05% (2)
art. 8.2 - 0.05% (2)
dotychczas zawarte - 0.05% (2)
ceny za - 0.05% (2)
ustala się - 0.05% (2)
związane z - 0.05% (2)
zawarciem umowy - 0.05% (2)
działania użytkownika - 0.05% (2)
„wiadomość dla - 0.05% (2)
lub obowiązujące - 0.05% (2)
użytkownika za - 0.05% (2)
pośrednictwem poczty - 0.05% (2)
allegro od - 0.05% (2)
do poszczególnych - 0.05% (2)
postanowienia regulaminu - 0.05% (2)
z prowadzeniem - 0.05% (2)
nie ponosi - 0.05% (2)
użytkownik ponosi - 0.05% (2)
odpowiedzialności za - 0.05% (2)
przez użytkowników - 0.05% (2)
postanowień regulaminu. - 0.05% (2)
stanowiących naruszenie - 0.05% (2)
chyba że - 0.05% (2)
od potwierdzenia - 0.05% (2)
z poniższych - 0.05% (2)
z przepisami - 0.05% (2)
ukończyły 18 - 0.05% (2)
czym: a. - 0.05% (2)
sprzedaż towarów - 0.05% (2)
osoby prawne - 0.05% (2)
dokonywanie zakupów - 0.05% (2)
i zaciągać - 0.05% (2)
nabywać prawa - 0.05% (2)
przez sprzedającego, - 0.05% (2)
nabycia towaru - 0.05% (2)
2. warunki - 0.05% (2)
które ukończyły - 0.05% (2)
jednostki organizacyjne - 0.05% (2)
18 lat - 0.05% (2)
rejestracji za - 0.05% (2)
tradycyjnym lub - 0.05% (2)
w jednym - 0.05% (2)
allegro: a. - 0.05% (2)
z banków - 0.05% (2)
udostępniających tzw. - 0.05% (2)
dokona wpłaty - 0.05% (2)
"szybkie płatności" - 0.05% (2)
są usługi - 0.05% (2)
której przedmiotem - 0.05% (2)
weryfikacji danych - 0.05% (2)
innym przelewem - 0.05% (2)
ramach konta - 0.05% (2)
danych w - 0.05% (2)
grupą allegro, - 0.05% (2)
potwierdzenia rejestracji - 0.05% (2)
zmierzające do - 0.05% (2)
podejmujący działania - 0.05% (2)
oferty artykuł - 0.05% (2)
artykuł 3. - 0.05% (2)
ii. transakcje - 0.05% (2)
4. towary - 0.05% (2)
5. rozpoczęcie - 0.05% (2)
6. przebieg - 0.05% (2)
transakcji artykuł - 0.05% (2)
warunki uczestnictwa - 0.05% (2)
artykuł 2. - 0.05% (2)
firma użytkownicy - 0.05% (2)
użytkownicy zakończone - 0.05% (2)
zakończone wszystkie - 0.05% (2)
regulamin allegro - 0.05% (2)
1. definicje - 0.05% (2)
ogólne artykuł - 0.05% (2)
7. zawarcie - 0.05% (2)
umowy w - 0.05% (2)
w poznaniu, - 0.05% (2)
artykuł 1. - 0.05% (2)
dostępna w - 0.05% (2)
informacje o - 0.05% (2)
towary w - 0.05% (2)
działania zmierzające - 0.05% (2)
postanowienia ogólne - 0.05% (2)
z grupą - 0.05% (2)
rola allegro - 0.05% (2)
artykuł 8. - 0.05% (2)
artykuł 9. - 0.05% (2)
10. inne - 0.05% (2)
artykuł 11. - 0.05% (2)
obowiązki użytkowników - 0.05% (2)
zwrócona użytkownikowi - 0.05% (2)
bankowy, z - 0.05% (2)
3. oferty - 0.05% (2)
transakcje artykuł - 0.05% (2)
skorzystał z - 0.05% (2)
oferty może - 0.05% (2)
może obejmować - 0.05% (2)
skorzystać z - 0.05% (2)
kupujący może - 0.05% (2)
odstąpienia od - 0.05% (2)
może od - 0.05% (2)
przepisami prawa, - 0.05% (2)
może być - 0.05% (2)
działy elektronika - 0.05% (2)
uzależnić korzystanie - 0.05% (2)
poszczególnych usług - 0.05% (2)
czasowo ograniczyć - 0.05% (2)
złożenia przez - 0.05% (2)
cenę, za - 0.05% (2)
jest na - 0.05% (2)
określonych przez - 0.05% (2)
prawa lub - 0.05% (2)
postanowień art. - 0.05% (2)
treść oferty - 0.05% (2)
art. 4.1. - 0.05% (2)
ograniczyć dostęp - 0.05% (2)
własnej sprzedaży - 0.05% (2)
wysokość ceny - 0.05% (2)
przez licytantów - 0.05% (2)
w kategorii - 0.05% (2)
motocykle i - 0.05% (2)
nie mogą - 0.05% (2)
charakter wyłącznie - 0.05% (2)
konto firma - 0.05% (2)
korzystający z - 0.05% (2)
ten sposób - 0.05% (2)
mogą nabywać - 0.05% (2)
art. 2.1, - 0.05% (2)
umowy ze - 0.05% (2)
na bieżąco - 0.05% (2)
ustawieniach konta. - 0.05% (2)
widniejące w - 0.05% (2)
wpłata zostanie - 0.05% (2)
grupę allegro. - 0.05% (2)
określonej w - 0.05% (2)
którego została - 0.05% (2)
przelewem tradycyjnym - 0.05% (2)
lub innym - 0.05% (2)
regulaminu lub - 0.05% (2)
przelewem elektronicznym - 0.05% (2)
ustawieniach konta, - 0.05% (2)
konta w - 0.05% (2)
towarów w - 0.05% (2)
jednego konta, - 0.05% (2)
że strony - 0.05% (2)
użytkowników oraz - 0.05% (2)
udostępnienia konta - 0.05% (2)
z wyjątkiem - 0.05% (2)
jest w - 0.05% (2)
naruszenie postanowień - 0.05% (2)
lub adresu - 0.05% (2)
podaniu loginu - 0.05% (2)
allegro za - 0.05% (2)
zautomatyzowanych rozwiązań - 0.05% (2)
niż jednego - 0.05% (2)
użytkownik uzyskuje - 0.05% (2)
obowiązujących przepisów - 0.05% (2)
Three words phrases
w ramach allegro - 0.68% (28)
przez grupę allegro - 0.34% (14)
mowa w art. - 0.29% (12)
o których mowa - 0.22% (9)
w ramach allegro, - 0.19% (8)
których mowa w - 0.19% (8)
której mowa w - 0.15% (6)
o której mowa - 0.15% (6)
w załączniku nr - 0.15% (6)
allegro w ramach - 0.15% (6)
grupę allegro w - 0.15% (6)
w przypadku, gdy - 0.15% (6)
opcją kup teraz - 0.12% (5)
opcji kup teraz - 0.12% (5)
w ramach oferty - 0.12% (5)
z opcją kup - 0.12% (5)
określonych w regulaminie - 0.1% (4)
usługi świadczone przez - 0.1% (4)
z opcji kup - 0.1% (4)
świadczonych w ramach - 0.1% (4)
w związku z - 0.1% (4)
załączniku nr 7 - 0.1% (4)
usług świadczonych w - 0.1% (4)
na rachunek bankowy - 0.1% (4)
zasadach określonych w - 0.1% (4)
i zdrowie dziecko - 0.07% (3)
kultura i rozrywka - 0.07% (3)
którym mowa w - 0.07% (3)
grupy allegro lub - 0.07% (3)
sport i wypoczynek - 0.07% (3)
i wykonania umowy - 0.07% (3)
wypoczynek motoryzacja kolekcje - 0.07% (3)
i uroda dom - 0.07% (3)
i sztuka firma - 0.07% (3)
w zdaniu poprzednim, - 0.07% (3)
określa załącznik nr - 0.07% (3)
użytkownik posiada rachunek - 0.07% (3)
na warunkach określonych - 0.07% (3)
usług świadczonych przez - 0.07% (3)
nie może naruszać - 0.07% (3)
prawa i z - 0.07% (3)
moda i uroda - 0.07% (3)
allegro, na zasadach - 0.07% (3)
do regulaminu. artykuł - 0.07% (3)
na czas określony - 0.07% (3)
wobec grupy allegro - 0.07% (3)
opłaty i prowizje - 0.07% (3)
dom i zdrowie - 0.07% (3)
obowiązujące przepisy prawa - 0.07% (3)
w ramach której - 0.07% (3)
rozrywka sport i - 0.07% (3)
motoryzacja kolekcje i - 0.07% (3)
ramach allegro, na - 0.07% (3)
czas określony lub - 0.07% (3)
dziecko kultura i - 0.07% (3)
w zależności od - 0.05% (2)
artykuł 6. przebieg - 0.05% (2)
licytant deklaruje cenę - 0.05% (2)
jej treści w - 0.05% (2)
momentu złożenia przez - 0.05% (2)
artykuł 4. towary - 0.05% (2)
5. rozpoczęcie transakcji - 0.05% (2)
załączniku nr 1 - 0.05% (2)
skorzystać z opcji - 0.05% (2)
treść oferty powinna - 0.05% (2)
złożenia przez licytanta - 0.05% (2)
oferty z opcją - 0.05% (2)
ponosi pełną odpowiedzialność - 0.05% (2)
obowiązującymi przepisami prawa. - 0.05% (2)
ponosi odpowiedzialności za - 0.05% (2)
konto zostało zawieszone - 0.05% (2)
użytkownika w ramach - 0.05% (2)
użytkownik ponosi pełną - 0.05% (2)
od potwierdzenia przez - 0.05% (2)
ramach allegro, w - 0.05% (2)
korzystanie z allegro - 0.05% (2)
w ramach narzędzi - 0.05% (2)
ostatnich 60 dni - 0.05% (2)
jak i poza - 0.05% (2)
do zawarcia umowy - 0.05% (2)
zgody grupy allegro - 0.05% (2)
zakończonych jako nierozstrzygnięte - 0.05% (2)
ciągu ostatnich 60 - 0.05% (2)
dostęp do poszczególnych - 0.05% (2)
pośrednictwem poczty elektronicznej, - 0.05% (2)
umowy w ramach - 0.05% (2)
pomiędzy kupującym i - 0.05% (2)
artykuł 7. zawarcie - 0.05% (2)
zgodnie z art. - 0.05% (2)
na podstawie decyzji - 0.05% (2)
wiadomości dla kupującego - 0.05% (2)
8. rola allegro - 0.05% (2)
lub obowiązujące przepisy - 0.05% (2)
grupa allegro, w - 0.05% (2)
zgodnie z przepisami - 0.05% (2)
w szczególności nie - 0.05% (2)
jak również za - 0.05% (2)
w art. 6.8. - 0.05% (2)
niż jednego konta, - 0.05% (2)
przez sprzedającego, w - 0.05% (2)
ukończyły 18 lat - 0.05% (2)
dostępnych w ramach - 0.05% (2)
podejmujący działania zmierzające - 0.05% (2)
postanowienia ogólne artykuł - 0.05% (2)
świadczonych przez grupę - 0.05% (2)
prawa i zaciągać - 0.05% (2)
przy czym: a. - 0.05% (2)
są usługi świadczone - 0.05% (2)
w jednym z - 0.05% (2)
innym przelewem elektronicznym - 0.05% (2)
przelewem tradycyjnym lub - 0.05% (2)
w art. 2.1, - 0.05% (2)
11. system ocen - 0.05% (2)
artykuł 10. inne - 0.05% (2)
i. postanowienia ogólne - 0.05% (2)
artykuł 1. definicje - 0.05% (2)
zakończone wszystkie działy - 0.05% (2)
sztuka firma użytkownicy - 0.05% (2)
użytkownicy zakończone wszystkie - 0.05% (2)
działy elektronika moda - 0.05% (2)
artykuł 2. warunki - 0.05% (2)
uczestnictwa w allegro - 0.05% (2)
7. zawarcie umowy - 0.05% (2)
artykuł 8. rola - 0.05% (2)
artykuł 5. rozpoczęcie - 0.05% (2)
4. towary zakazane - 0.05% (2)
ii. transakcje artykuł - 0.05% (2)
banków udostępniających tzw. - 0.05% (2)
"szybkie płatności" w - 0.05% (2)
z tytułu usług - 0.05% (2)
usługi świadczone w - 0.05% (2)
wobec grupy allegro, - 0.05% (2)
więcej niż jednego - 0.05% (2)
wszystkie działy elektronika - 0.05% (2)
stanowiących naruszenie postanowień - 0.05% (2)
grupa allegro może: - 0.05% (2)
z allegro od - 0.05% (2)
artykuł 3. oferty - 0.05% (2)
opcją kup teraz, - 0.05% (2)
poszczególnych usług świadczonych - 0.05% (2)
ograniczyć dostęp do - 0.05% (2)
potwierdzenia przez użytkownika - 0.05% (2)
po podaniu loginu - 0.05% (2)
konta w allegro - 0.05% (2)
płatniczej określonej w - 0.05% (2)
tradycyjnym lub innym - 0.05% (2)
z którego została - 0.05% (2)
na rachunek bankowy, - 0.05% (2)
ramach allegro i - 0.05% (2)
całości zwrócona użytkownikowi - 0.05% (2)
określonej w załączniku - 0.05% (2)
zostanie w całości - 0.05% (2)
warunkach określonych w - 0.05% (2)
uzyskuje dostęp do - 0.05% (2)
której przedmiotem są - 0.05% (2)
rachunek bankowy, z - 0.05% (2)
zwrócona użytkownikowi na - 0.05% (2)
może skorzystać z - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

© 2015-2017 Website review of allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php by SEOWYKOP - to darmowe narzędzie online do szybkiego wykonania audytu twojej strony www. Przeanalizujemy strukturę twojej strony www i podamy co jest do poprawienia. | 2.39336 | SEOWYKOP.PL - Wyszukiwarka stron